De Lange de Moraaz, tentoo ff 6' M E D E M B LI K. Programma's C. Verheus, E. G. WENTINK, Si DOM US DE JONG. Balans der Nutsspaarbank te Alkmaar. Noordholiandsch Landbouwcrediet. DEPOSITO'S. Bouwterrein ZOMERDIENST G. M. J. BAKKER. IJ§ IJ§ IJs Geest 40. - Col urn bus - II a vermout Grafruimten. Maatknippen. Witts SaMoeteo met Glestehuttinjr. J. BAK, ZAAOAMRKT. M KÜOLTUIN 60 Het ver het adres. T. Nieuweboer. sr Nederlandsch- Amerikaansche Hypotheekbank. producten Buiten BOSBOOM - TOUSSAINT," Majoor FRANS tingen bereid 4- 9 SEPT. 1912. worden op aanvrage bij den 2den Secretaris P. K00MEIS te OOST- WOU l), franco toegezonden. Luttik-Qudorp C 2-6, bij de Vlotbrug. Telephoon Interc. 151. De^ ondergeteekende geeft kennis, dat de verkoop van HERMS. COSTER ZOON het ijs van bovengenoemde fabriek door hem zal ter hand v genomen worden, en wel voor den prijs vastgesteld bij Raads besluit d.d. 20 Maart 1912. Degene, die verzekerd wil zijn van een vasten en goedkoopen prijs, van levering op tijd van het benoo- digde ijs en geen teleurstellingen wil ondervinden, geve zijn adres aan hem op, die gaarne tot het geven van alle gewensclite inlich- Hij, die op de hoogte van z{jn tijd is, Zijn voordeel in bet oog houdt, Prfls stelt op kwaliteit en afwerking, Hraagt Van Nieuwkuyk's Schoenwerk. HEEREMSTBOOHOEOEB. ECHTE PANAMAHOEDEN vanaf f 6.50. Op i 1912 J. H. WILLERS, Bf Deksalon en Promenadedek. SPOORBOEKJES OPENING! Sinds jsren In pakken van 5 ons 15 cent. P ce .2 o 3 tr o 3 Ingenaaid f 0.40. In iraaien stempelband f 0.70. is. tegen den koers van 101 pOt, - D. A. WLSSELINK. - - Schontenstraat, bij de Laat, Grooïe keus. Concurreerende prijzen. Telephoon 281. MIENT 19. Voordam C 9, ALKMAAR, Int. Tel. no. 3. NIEUWSTE MODELLEN. GEMAKKELIJKE PASVORM HOUTTIL IV. Houttil 84. TelefooD 356, ALKMAAR- san den Westerweg, Nas*au!«an, Nassau plein, £gmonder»traat, Lamoraal^traat en Lindelaan. A- Q. DEN BOESTERD Nasssuplein 41. Effen en Fantasie Dameskousen H»ndechotnen. Dassen, Effen en Fantasie Heeren Sokken. f 5248.755 4588.14 153.400.— 377.737.295 54.650.— 504 85 2.871.415 18.683.79 Nieuws zending prima nieuwe Hofleverancier. Vordronkenoord. Zaadniarkt 0 No. 66. K.OOP OP T/E3 KCUüFl! WONING met ERF, PAKHUIS met KANTOOR en PAKHUIS met KELDER en LIFT. Depót te AlkmaarLEO. B AKKER, Tapijtmagazijn, Laat 163 Steeds verkrijgbaar aan staven van 25 K.G. en nog is de beste van alle. Handels Venn. Anker Maatschappij. Prijs 3 Cent. HERMs. COSTER ZOON. Voordam C 9. Telefoon No. 3. Correspondenten van de Utrochtsclie Algemeene Bramlwaarhorg- MaalHcliappü, verzekeren tegen ItIIA DSCIIA DE. tH oo d u M oo -M O O ZO fl tH oö d ia rQ C4 W) H tH GEBRUI ONDER MEUBE ffffl l/lafOltTtW97 OnwerirtM»#! «K: d Cl b— GO d B B- B i-i" oo O l-J B B B oo rH- Ph B fT 2. o d. Cf<5 c-t- B p B gevestigd te UITHUIZEN (Prov. Groningen.) Opgericht in 189.3. Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal c.a. Kesei ves Uitstaande pandbrieven c.a. Anti-Tariefwet-Comité. i iu volle werking. Te bevragen bij H. v. PEL, Egmond aan Zee. (Jubileum Uitgave). ^Verkrijgbaar iu den Hoekhui idel van de N.V. Boek- en Handeladrnkkerij v.h. f 2.SOO.OOO.— 1.500.000.— l.OOO.OOO.— 2J.GOO.OOO De Bank geeft V /g pC't. pandbrieven uit, groot I lOWO.en f (TOP.met coupons per 1 Mei en 1 November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma Beschermheer Z. K. H. DE PRINS DER NEDERLANDEN. Vnrwerkmaker, TAPIJTEN LIS OLEIJMS VLOERZEILEN LOOPEB8 Karpetten Vu ragen Behangselpapier. J ■m a -a a I Lepels en Vorken voor tafel- en dessert,! ontbijt-n eetserviezen; zilvera, verzil verde en zilv J^ren soep-, saus- en groentenlepel jSj| nikkelen Koifie- en I Theeserviezen van ui T sluitend le kwaliteit worden onder garantie verkocht. Thee-, Likeur- en ienbladen! Lampen, Lederwaren en KrJ stal) bij H. Bossert en Zoon, Huigbrouwerstraa^f vit GROOTSTE KEUZE Chique vormen. i»e langste prijzen. Vraagt onze i)SifrlviMiinf| 01^® 1 (eo cent). Te bevragen bjj KORNETTEN K. C. JU PONS. Achter de Vischmarkt. Verdr.oord 117. Verdr.oord 117. HEKKEN OVEKUEMDFN. - Kas Loopende Rente Hypotheken Effecten Obligatiün Te Innen Coupons Land .Gebouw Meubilair Spaarbusjes Debiteuren 1— 1— 353 875 f 618.040.12 Inleggers .-f 475.119.308 Nederlandsche Bank Afschrijving Gebouw. Subsidiefonds Reserve Crediteuren. 21.059.65 9.500.— 1.803.175 110.400- 157.99 f 618.040.12 HET BESTUUR. imir- Van ALKMAAR 10 12.—, 3.30, 4.—, O.—, 7 30 nne. Aan AMSTERDAM 6.30, 8 -, 9.SO, 1130, 2.15, 4.-, 7.SO uur. Voorhanden in den Boekhandel van de. N.V. v/h. HEBMn. COSTEK A ZOON, Voordam 4! O, Telei. no. 3, Alkmaar. 121/2 CL per mak. van den eersten Alkmaarsche Naaimachinehandel aan staanden WOENSDAG 22 MEI, des avonds, 11 it de UEKELSTKAAT naar Herstelplaats van Naaimachines en Rij wielen, Mosterd- steeg C No. 13. Beleefd aanbevelend Telef. 230. a. H1LDEBING. Te bevragen: D. ÜLAAUW, Baangracht. Koninklijke Stoom-WaeHcherij en Bleekerij. 'Telefoon No. 05. Int. E RIJZENDE ZOn GOUDA Gedeponeerd Fabrieksmerk. Stoom-VerveriJ en Chemische Wa»- scherij. Telefoon No. 106. Int. Vraagt'prijsopgave en conditiën bij 1 Verkrijgbaar hij Engrow VERKRIJGBAAR 1 1 Uitgave N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van OUDE NIEDORP roepen bij deze op, allen, die vermeenen eigenaara te zijn ot eigendomsrechten te knu> nen doen gelden op grafruimten op «Ie Al gemeeue Begraafplaats te Onde Niedorp, orfi zich voor of op den 15 Juni e.k. met deugdelijke be wijzen schriftelijk aan te melden, zullende zij die op gemeld tijdstip niet aan de oproeping hebben voldaan, worden gerekend hun recht van eigendom aan de ge meente te hebben afgestaan. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. WONDER Pz., Voorzitter. C. OVER Kz., Wethouder. Oude Niedorp, 15 Mei 1912. Hiermede heb ik de eer aan de Dames te berichten dat ik mij als leeraar te Alkmaar heb gevestigd, en ouderwijs wenocht te geven in Dames en Meisjes die den Cursus wenschen te volgen worden verzocht zich vóór den lsten Juni aantemelden. Dames welke privaatles aan huis wenschen, worden beleefd verzocht daarvan kennis te geven Mejuffrouw F. SCHEPEK8. Gediplomeerd Coupeuse en Leerares, Spoorstraat 24,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4