Zeeuwsch Bruinbrood MARINE. Openbare Aanbesteding AARDAPPELEN STADSNIEUWS BUITENLAND oKrr>BR.wus J ADVERTENTIE!?. een DAGMEISJE, P G VALK's I. PHI NS Az., Oudegracht 285* «Va 98i/o 507 536 238 440 546 216 396 548 Filiaal Stat.-str. Tel. 286. De hoeveelheid wordt geraamd op 67000 K G. onder allerlei invloeden verdwenen zijn. De minister is in allerlei functies in de gelegenheid geweest de spoorwegexploitatie te beoordeelen. En dan zegt hij uit het diepst van zijn hart, uit volle overtuiging, dat er groot verschil ia tusschen de tegen woordige exploitatie en staatsexploitatie. Vervolgens was de heer Treub aan het woord, die verklaarde, dat de minister een debat gevoerd heeft waarop de motie niet meer slaat. Spr. trekt dhs de motie in. Maar de minister is daarmee niet van de voorstanders der Staatsexploitatie af, vooral omdat hij hooghartig alles afwijst. Teminder omdat hier reeds, als de partijpolitiek niet had meegesproken, een votum ten gunste van de Staatsexploitatie zou zijn gevallen. De minister Tepliceerde, waarna de interpella tie werd gesloten en de vergadering te half twaalf gesloten. AMSTERDAM'S INKOMSTENBELASTING. Naar aan de Standaard ter oore kwam moet, met het oog op de steeds stijgende uitgaven en de aanne ming door, en verhoogingen tijdens de discussie in den Raad van verschillende voordrachten voor salaris- verhooging enz., nu reeds gebleken zijn, dat, wil men de begroeting 1913 sluitende maken prof. Fabius sprak in de zitting van Woensdag reeds van 2% ton tekort belastingverliooging niet uit kan blijven. Overwogen wordt of de verhooging 1/t, dan wel Vi pCt. zal moeten bedragen, m. a. w. of het percentage der inkomstenbelasting, nu 51/i pCt., tot 5^4, dan wel tot 5zal moeten worden opgevoerd. Van deskundige zijde werd aan het blad verzekerd, dat Amsterdam, op den ingeslagen weg, dien het te genwoordig bestuur volgt, voortgaande, binnen enkele jaren nog grooter financieele moeilijkheden zal moeten doormaken, dan de gemeente in de jaren 1907/8 heeft doorgemaakt. STAATSEXPLOITATIE VOOR DE TELEFONIE. In het debat, gisteren in de Tweede Kamer door den minister van Waterstaat met den lieer Treub ge voerd, verklaarde de minister, dat de Kamer spoedig de sporen zal zien van 's ministers streven om voor de telefonie de staatsexploitatie in te voeren. Gemengd nieuws. VALSCHE GEBOORTE-AANGIFTE? De officier van justitie te Tiel heeft bij den ambte naar van den burgerlijken stand aldaar de geboorte- acte opgevraagd van een kind, waarvan vermoed wordt, dat het niet geboren is uit de ouders, die van de geboorte aangifte hebben gedaan. UIT HENSBROEK. Op de voordracht voor onderwijzeres alhier zijn ge plaatst. de volgende dames: R. M. Brunsmann te Alk maar. D. van der Grngt te Hoorn. C. Peereboom te Krommenie. G. van Splunter te Assendelft. UIT WINKEL. Een arbeider van den landbouwer P. Kistemaker, was uitgezonden met een driewieldekar en paard' om een kist te halen in het dorp. Plotseling sloeg bet paard op hol, en zijn bestuurder viel voor van de kar en kreeg die over het lichaam, waardoor hij eenige ernstige beenwonden bekwam en direct geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Het paard is later gegrepen nadat het heel wat schade en onrust langs den weg had veroorzaakt. De- kar waa gedeeltelijk vernield. UIT OUDKARSPEL. In de vergadering van Dijkgraaf, Heemraden en Hoofdingelanden van het Ambacht van Westfriesland, genaamd Geestmer-Ambacht is de navolgende voor dracht opgemaakt voor den aftredenden plaatsvervan- genden Hoofdingeland voor Westfriesland, A. Borst Az., die als Heemraad was benoemd: 1. O. Brinkman te Noord-Scharwoude. 2. Jb. Bruin te St.-Maarten. 3. P. Gootjes te St.-Paneras. KORTE BERICHTEN. Een kind uit Brussel, dat op bezoek was bij een echtpaar te Weert, en met lucifers spelende in brand geraakte, is Dinsdagmorgen in het gasthuis overleden. Bij een heer te liavenswaay is door een zeug eeu jong ter wereld gebracht van een zeldzame gedaante. De kop is gelijk aan een aap, de oogen zijn als een ge wone big, ooren en neusgaten ontbreken. Ze is van het vrouwelijk geslacht en gebruikt alles wat men haar voorzet. Gisteren heeft te Utrecht bij twee zusters aan den llecrenwpg, een vrij ernstige gasontploffing plaats gehad, doordat een van de gesustem met een brandende lucifer naar een lek in de gasleiding zocht. Zij kreeg hevige brandwonden in het gelaat en werd overgebracht naar de rijksklinieken. Uet gerechtshof te Amsterdam heeft gisteren den burgemeester van Bunschoten vrijgesproken van oplichting en vnlsehheid in geschrifte, waarvoor 6 maanden gevangenisstraf was geëischt. Een kind van 2 jaar te Eijgelshoven dronk uit een fleseh met azijn-extract. Eenige uren later is het kind aan de gevolgen overleden. Sedert Dinsdagmorgen wordt te Rosmalen ver mist een 15-jarige jongen. Bedoelde knaap heeft dien morgen in de vroegte de ouderlijke woning verinten met medenemeu van de fiets van zijn vader. Tot op heden ontbreekt elke aanwijzing omtrent de plaats, waar de jongen zieh ophoudt. In de Hazenstraat te Amsterdam is een vrouw, bij het ophangen van waschgoed, uit het raam van de derde verdieping gevallen. Eermstig aan het achter hoofd verwond, werd zij per auto-ziekenwagen naar het Wilhelm ino-gastbuisi vervoerd, waar zij spoedig overleed. Het ongeval ontstond doordat een ijzeren hekje, waarop de vrouw leunde, brak. In de fnbriek „Ons Belang" te Stadskanaal ii een jonge arbeider door het afspringen van een drijf riem levensgevaarlijk verwond; hij is naar het acade misch ziekenhuis te Groningen vervoerd. Toen Dinsdagavond de goederentrein van 11 uur naar Deventer vertrokken was, werd' ter hoogte van wachtpost 24 bij Gorssel brand ontdekt in een wagen geladen met zoutzuur. Door het personeel werd de brand, die door onbekende oorzaak was ontstaan, ge- hluscht. De trein had een oponthoud van drie uur. DE EERSTE AARDAPPELEN. Gisteren zijn aan de Groenmarkt alhier aangevoerd de eerste nieuwe aardappelen van Broek op Langen- dijk, door schipper J. Hoogland. Zij werden verkocht aan den heer G. W. van der Pol. De aardappelen waren, vergeleken bij vorige jaren, zeer mooi en geteeld door den heer Simon Wagenaar. PREDIKBEURTEN 26 Mei. Uit de omgeving. Hervormde Gemeente te Oudorp. Eerste Pinkster dag. Voormiddag 10 uur, Ds. Groot. Herv. Gem. te Heiloo, Eerste Pinksterdag, 9>/oUur' Ds. Eilerts de Haan. Evangelisatielokaal te Heiloo, Eerste Pinksterdag, 10 uur, den Eerw. Heer Joh. Gutteling, van Velzer- oord. Tweede Pinksterdag, 10 uur, Ds. C. de Hoogh, van Amsterdam. Herv. Gem. te Bergen, Eerste Pinksterdag, 10 uur, ds. F. J. v. d. Kieboom. Herv. Gem. te Egmond aan den Hoef, 2 uur, ds. Eilerts de Haan^uit Heiloo. FRANKRIJK, net resultaat van de merkwaardi ge verkiezingen voor een voorzitter van de Kamfer waarover we gisteren uitvoerig schreven is ge weest, dat de heer Deschanel met 292 stemmen tegen 208 stemmen op den heer Etienne gekozen is. De „mooie Paul," van wien men sarcastisch zeide dat hij.... een schitterende toekomst achter zich heeft, zit dus andermaal op het presidentieele kussen. Verwacht wordt, dat hij, evenals in de jaren 1898 1902 een elegant en decoratief voorzitter zal zijn en aan het presidentschap luister zal bijzetten. Gister heeft te Fez de terechtstelling plaats ge had van de 48 ter dood veroordeelden. Om het voor beeld meer te doen treffen, liet men afdeelingen Ta bors de terechtstelling bijwonen. Onze Marokkaansche correspondent schrijft in den brief, die in het nummer van morgen wordt opgeno men, over dergelijke terechtstellingen, welke tegen woordig op groote schaal plaats vinden, DUITSCHLAND. In het Pruisische Huis van Ai' gevaardigden is het gisteren tot een rumoerige zit ting gekomen. In verband met een uitlating van den (katholieken) minister van landbouw, maakten Centrumsleden en Polen kabaal, om den minister te verhinderen verder te spreken. De rust werd hersteld' door den.... so- ciaal-democratischon afgevaardigde Hoffman, die te gen het Centrum schreeuwde: „Pas op, de luitenant van politie komt!" Woensdagavond zijn te Berlijn 34 vergaderingen gehouden van te zamen 40,000 sociaal-democraten, als protest tegen het besluit van het Pruisische Huis van Afgevaardigden, om de beeren Borchart en Le-inert aan de politie uit te leveren. HONGARIJE. De kiesreclitbetoogingen der soci aal-democraten in Boedapest hebben, gelijk een tele gram ons gisteren reeds meldde, bijna revolutionnaire vormen aangenomen. De stad leverde het schouwspel op van een slagveld, Den geheelen dag door werd er gevochten tusschen stakende arbeiders en politie. Reeds dreigde de mi nister-president met afkondiging van den staat van beleg. Stakers verschansten zich in de in aanbouw zijnde huizen en wierpen met steenen naar de politie, schoten op agenten en soldaten, roepende: „er is geen wet, leve de revolutie", richtten barricades op, gooi den tramwagens om, staken ze in brand, verbrijzelden ruiten, vernielden wat onder hun bereik was, tracht ten werkwilligen te verhinderen hun werkplaatsen op te zoeken, molesteerden, eenige dames en heeren. Er vielen 20 dooden: stakers, politieagenten, een knaap. Het aantal gewonden schijnt tot de tweehonderd te loopen, terwijl er 500 gearresteerd werden. Een bank van leening ie geplunderd; geweerschoten werden gelost tegen het huis van den Kamerpresident. Een dertigtal huizen werden in brand gestoken, waar van er drie afbrandden. Men stak rijtuigen in brand na ze met petroleum gedrenkt te hebben. Men wilde in het Parlement de zitting doen schor sen, daar er toch niet rustig te beraadslagen viel, wanneer daar buiten bloed vloeide, doch de pas geko zen president zeide: het Parlement is geen zenuwach tige, oude juffrouw. Waar moet dat heen? Immers erger is er nog te wachten, wijl geen der partijen tot toegeven bereid schijnt. NOORWEGEN. Men gaat een nationale iuzamo- ling houden oom 100,000 gulden bijeen te krijgen voor vier vliegtuigen, die voor 'a lands1 verdediging moeten dienen. PORTUGAL. In de Kamer kwam het gisteren tot kabaal. Een onbeschrijfelijk tumult ontstond toen een afgevaardigde den minister van justitie aanviel. Op verzoek van den president trok de afgevaardig de zijn woorden, die beleedigend werden geacht, in, uit eerbied voor den president, zooals hij zeide. Dit gaf aanleiding tot nieuwe beroering. Twee afgevaar digden hadden een heftige woordenwisseling. Een de zer ging naar buiten en vocht in de wandelgangen niet een derde. AMERIKA. De aanvoerder der negers, Estenoz, heeft verklaard, dat het doel van den opstand op Cu ba is er een negerrepubliek te vestigen, zooals er op Haiti bestaat. Steeds vinden er nog botsingen plaats. De reg-ee- ring van de Vereenigde Staten zal waarschijnlijk een oorlogsschip zenden. Dit wordt als een voorlooper be schouwd van een nieuwe bezetting, als het de Cubaau- sche regeering niet gelukt den vrede te herstellen. CIIINA. Volgens telegrammen uit Tientsin dreigt er oen kabinetscrisis. Naar verluidt breidt zich de be weging van de keizerlijk-gezinden op veel plaatsen snel uit. Gemengde mededeeliugen. DE BACIL VAN HET MOND- EN KLAUWZEER. De agrarische „Deutsche Tageszeitung" deelt mede, dat het den heer Willi. Grugel, werkzaam aan het hy giënisch instituut van de universiteit te Rostock, ge- inkt is, na een lange studie, de bacil, die het mond en klauwzeer veroorzaakt, in reincultuur te kweeken. Gezonde dieren zijn door deze bacil geïnfecteerd. Bo vendien is het hem gelukt, uit de gedoode culturen een entstof te maken, die de geënte dieren immuun maakt tegen deze ziekte. De entstof is geen genees middel, doch waarborgt, dat gezonde dieren de ziekte niet krijgen. Proeven met runderen hebben een vol komen bevredigend resultaat gehad. Er zijn echter nog meer proeven noodig om volkomen klaarheid te krijgen omtrent de sterkte van de entstof en den duur der immuniteit. HET GROOTSTE SCHIP DER WERELD. Te Hamburg is de „Imperator" van stapel geloopen. Het schip werd gedoopt door den Keizer. De burgemeester van Hamburg hield de dooprede; hij noemde het schip „een schepping van een vredes- periode rijk aan gaven en van de, onder de bescher ming der keizerlijke macht bloeiende Duitsche bur gerij". liet schip meet 50,00 registertonnen, is 268 M. ang, 29.9 M. breed en de diepte van kiel tot boven dek is 19.50 M. Zonder machines, ketel en lading- be draagt het gewicht van het schip 34 millioen Iv.K. Het overtreft de grootste in dienst zijnde slagschepen 10 millioen K.G. in gewicht. Het schip kan 4100 passagiers opnemen, bij een bemanning van 1100 kop pen. De schoorsteenen zijn van zoo'n omvang, dat een olifant met een berijder op zijn hals er genoeglijk door kan wandelen! KORTE BERICHTEN. De prins van Wales heeft Woensdag te Toulon een reisje onder water met een onderzeesche boot ge maakt. in gezelschap van admiraal Boué de Lapevrère. Te Cassino is een gezien advocaat gevangen ge nomen, verdacht van medeplichtig te zijn aan den jongsten aanslag op koning Victor Emanuel. Bij een ontsporing van een electrische tram nabij Napels werden 03 menechen gewond. Laatste berichten. RAAD VAN VLAGOFFICIEREN. 's-GRAVENHAGE, 24 Mei. Minister Colijn, iute riinair, minister van marine, heeft opnieuw ingesteld een raad van vlagofficieren, waarin zitting nemen de directeuren en commandanten der drie marine-direc ties. Deze Raad zal den minister van marine, hetzij eigener beweging, hetzij daartoe aangezocht, advisee ren in belangrijke aangelegenheden der zeemacht, val lende buiten den werkkring van den Raad van Defen- SI 6. GRONDWETSHERZIENING. s-Gravenhage, 24 Mei. Het rapiport van de grond wetseonnnissie is heden ingediend hij II. M. de Ko ningin. AANEENSLUITING VAN DE NAT.-HISTORI SCHE BIJ DE CHRISTELIJK-HISTORISCHE PARTIJ. 's-GRAVENHAGE, 24 Mei. De Nationaal Histo rische partij heeft besloten tot ontbinding der partij cn tot de aansluiting bij de ehristelijk-historische Unie. [De Nationaal-Historische partij werd den 7den October 1904 te 's-Gravenhage opgericht. In het hoofdbestuur dezer partij had o.a. zitting onze'stadge noot, mr. B. van der Feen de Lille. Zij plaatste zich op den bodem van het historische staatsrecht en streefde dientengevolge naar eene ontwikkeling van staat en maatschappij op historischen grondslag en rekening houdende met het godsdienstig karakter van het volksleven, naar een geleidelijken vooruitgang. De centralisatie en vrijheid van beweging op wetgevend en administratief gebied stelde ze op den voorgrond. Zij stond niet op het christelijk-historisch standpunt, dat op staatkundig gebied in alle* de in de H. Schrift geopenbaarde ordening Gods richtsnoer en toetssteen moet zijn. Door deze aansluiting wordt de christelijk-histori- sche partij vierledig. Zooals men weet splitste zich in 1895 de antirevo lutionaire partij in een linkerzijde, die den ouden naam behield en in den rechterzijde, die zich Chris- telijk-Historische of Vrij-Antirevolutionaire partij noemde en als zoodanig in 1898 voor het eerst optrad. In 1903 vereenigde zich deze partij en de Christelijk- Ilistorische Kiezers-bond, die in December 1896 was opgericht. De naam werd1 toen Christelijk-IIistorische partij. In 1908 nam deze partij in zich op den Frie sehen Christelijk-historischen Bond en veranderde daarbij haar naam in Christelijk-Historische Unie. Gelijk uit het bovenstaande telegram blijkt, is deze tweede samensmelting niet de laatste geweest. Red. Alkm. Ot.] EEN CHRISTELIJK SCIIOOLCONGRES. 1 l'RECHT, 24 Mei. In September van het vol gende jaar zal te Utrecht een driedangsch nationanl- ehristelijk schoolCongres worden gehouden, waarvan het eerevoorzitterscliap wordt aangeboden aan de hee ren Kuyper en Lolvman. ln BOEKHOUDEN en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examens. Telefoon 339. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET Voordam, O 11, Alkmaar. Nad. Staatsleeningen. NBDERLANl), Wark. Sokuld Koer» van BB44ANLAN». Bulgarije Ta'^akslaanUg Braailië Funding Mexico hinnanl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Finano. enlndustr. ondernemingen enz. pCt. 3 i/g 2!/s pCt 5 5 5 4 4 II 5 4 4i/s pCt. 4 41/s 4 div. Nationale Hypotheek Bank Noordbollandsch Grondcrediet II w Ned. Handelmaatschappij resc. Barge em Moorman Cultuur TorsteDlandeu Winstbew. Westersniker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Dell f) Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Gert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. preh Redjaug Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cj. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. 'Lelegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 41/j Comm. Peru aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. iJz. Sp.-Mij. "ij. tot expl. Deli Spoorweg Mij. tot expl. van Staatsspoorw. AMMtlKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. div. Bric Kansas City South. >i pref. Miss K. Texas C. v. N ew-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 p«t. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. f100 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE Antwerpen 1887 2tys HONGARIJE. Hongaarscbe Hyp. 4 Idem 8 OOSTENRIJK. Staatsleenimg 1860 6 RUSLAND. 18.4 6 23Mei 921/8 »8i/4 103t/I6 46i2 87 891/s 86 s/, 887/, 101 87 95a/4 99s/, 100i/4 961/a 1851/, 1213/4 174 147.50 159 645 3101„ 370 168 l/n 240 202 86 68 53 78 330 90 82i/s 261/j 251/s 691/, 581/, 1781/, 4»,ie 18Vi« 65 101/a 45 851/2 986/, 240 1076/, 1047/s 203/,, 343/g 25 581/2 273/4 1121/2 273/e 11113/16 281/2 169 79/i6 877/ie IC6V16 1005/i6 823/4 120 1141/, 162 451 24 Mei 921/4 671/e 461/, 8715/u 897/8 861* 881/2 1007/s 87 953/, 1851/2 174 147.50 I583/4 645 49 991/4 505 540 237 438 5491/2 2141/2 293 549 I68I/2 239 203 83 58 77 820 891/2 823/s 261/s 251/4 699/], 59 179 43/4 191/s 65 101/2 45 i/q 987/g 249 104n/16 20 347* 26r, 59 275,8 38 27ife 28i 1681/2 71/4 8913/1. Koers van het geld. Prolongatie 3"/8 pCt. Mededeelingen. De Amerikaansche markt was he den iets vaster. Op de Oliemarkt ging heel weinig 0111, hel slot was iets heter. Noteering Koninklijke ■'4-' 550 slot 549. Geconsolideerde 291295 slot 293. Tabakken wederom beter, speciaal Senembah en Deli Mij. Mijnen flauwer voor Redjang Lebong. Gul- turen prijshoudend. Rubbers stil. Marktberichten. Voorloopig kaas bericht. ALKMAAR, 24 Mei. Kaas. Kleine volvette met rij kam er k fkleine fabriekskaas [f 80.kleine boerenkaas f 32,60. commissie f 80.50, middelbare f 32.50. Aangevoerd 400 stapels, wegende 225000 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f Handel stug. ALKMAAR, 24 Mei. Heden werden ter graanmarkt aangevoerd £216 H.L. Tarwe f 6,85 a 0.—, rogge 0.— a 0,—, gerst f 0,— a 0—, id. chev. f 0.— a 0. n haver i 5.a 5.10, paardeboonen f 0a bruine boonen f 14,50 a 19,—citroen dito f 14,— 14,50, duiven dito f 0,— a 0,—, witte dito f 11,— 14.karweizaad f erwten: groene f 16, grapwe f 18.50 a vale f 11 ANDELSMEDEDEELINGEN. Prijs per regel 30 cents. Een gevaar. Ei wordt tegenwoordig onder de benaming „cacao" eeni product verkocht, in bussen zoowel als los bij het gewicht, hetwelk zoo sterk ontvet is, dat het eer de benaming van „afval" verdient dan die van „cacao." De verhouding der voedingswaarde van dit „afval" tot die van^ werkelijk goede cacao, is dezelfde als die van uitgekookt soepvleesch tot een sappige biefstuk. Een ieder die geen gevaar wil loopen bedrogen uit te komen', koope de bekende bussen BLOOKER's daalders Cacao. Bnrgerlijke stand. Ondertrouwd: Klaas Timmer en Eufemia Petronella Selhorst. Klaas Buur en Maria Cathe rine Ranzijn. Jacob Constant en Maria Magdalena Hout. Jacobus Cornelis Groot en Hendrica Corne lia Luken. Benjamin Johannes Nachenius, en Aagtje Martha Roegliolt. Overleden: 22 Mei. Dina Marie Veel, gehuwd met Gerhard Tromp, 67 jaar. 23 Mei. Pieter Wester, 77 jaar, wonende te Zuid en Noord-Schermer. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 24 Mei. Medegedeeld door het Koninklijk Ned er laud sak Meteoroiogiseh Instituut te De Bilt. (Geldig tot den avond van 25 Mei. In het gebied van da waarneming i# de hoogste be kende stand van den bat-ometer 771.3 te Coruna. De laagste stand van den barometer 755.5 te Riga VERWACHTING. Zwakke tot matige noordwestelijke tot noordooste lijken wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, iets koeler, mogelijk nachtvorst. Heden overleed in het St. Elizabeth Gesticht te Alk maar onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Over grootvader, de Heer PIETEB WESTER in den ouderdom van ruim 77 jaren. Uit aller naam, Wed. G. WESTER-Koninq en Kinderen. Zuid-Schermer, 23 Mei 1812. Voor de vele blijken van belangstelling, ondervon den bij onze 50-jarige Echtvereeniging, betuigen wp hiermede'onzen hartelijken dank. L. VAN EIJK. G. VAN EIJK-GROOT. Heiloo, Mei 1912. 17 bl(|ft gebruiker van wanneer IJ het kent. Mej. SIEBERT COSTER, Emmastraat, vraagt niet beneden de 15 jaar, voor kamerwerk. Zich aan te melden 's avonds tusschen 7 en 8 uur. DAME vraagt voor ongeveer 3 maanden vanaf lste helft JUNI eenvoudig buurt ALKMAAR,- BERGEN, HEILOO. Br. fr. met opg. van prijs enz. onder l«tt. H. D. aan DUINKER's Adv.-Bureau, Helder. bij de Directie der Marine te WVILLEMSÜOKD °P DONDERDAG 6 JEIWI 1912, des voormiddag8 ten ll1 /2 ure, van de levering der benoodigde gedurende het tijdvak van 1 JULI 1912 tot en met nltiino OCTOBER 1912, ten behoeve der equipages van Hr. Ms. Schepen en vaartuigen van Oorlog ter reede TEXEL en injjhet NIECWEDIEP, voor de Afdeeling Mariniers te WILLEMSOORD en voor het Marine-Hospitaal aldaar. De voorwaarden van levering liggen gedurende de werkdagen op de gewone kantooruren ter Griffie der Marine te WILLEMSOORD voor gegadigden ter inzage. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens artikel 4 der Algemeens Voorwaarden, moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zijn in de bus, geplaatst in het Directiegebouw te WILLEMS OORD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2