De Lange de Moraaz, Bouwterrein Gedurende de Pinksterdagen MUZIEK in 't Maastrichts Bierhuis. Noordhollandsch -i Landbouwcrediet. PROLONG ATIëN. Laiigestraat, bij de Steenenbrug. Willem Smit A. BURGER f 105 111 - MM - Al I f50. ■r>. „JüSt lit" I Diners en Lunches a prix fixe. JOH, WIJUEMAN, Magdalenenstraat P. KU1JPER Jr. Mient 7. MELKINRICHTING, C.Verheus, Golden Thee. Golden Koffie. Golden Cacao. publiek verkoopen: Hotel „Nassau-Bergen", Bergen aan Zee. Zaterdagavond 25 Mei, 's avonds 8 uur Concert. J. KOEMAN. Telefoon 243. BAZAR ALCMARIA, IJlCESIiilI 1% it STEEtlGnBRUC. WILLEM SMIT. A. O C3. MACHINE-BANKWERKER, gesloten wordt Beo jongste bediende geirasgd st tappunt m TOlmaaktbeid - het Amstelrijwiel niet veerende vork - Alkm^arsctia Cradiat- en Effgctenbank Hotel en Pet Restaurant itestaurau! a la Carte P. BAKKUi. het adres. 4 Beslist de besparendste Voorziet uw Rijwiel van goede banden. LAKGESTRftAT 23 firma P. J. de Haan, Breedstvaal. Openen Handelscredieten. Incasseeringen. Deposito's. zijn. Aankomend Kantoorbediende gevraagd, leeftijd pl. m. 16 jaar. Op een Handelskantoor Prachtige sorteering Artikelen voor Verjarings-, Huwelijkscadeaux en Feestprijzen. waf nieuws! Aanbevelend, TELEFOON No. 355. ZIE ETALAGE. Albmaarsche Jongens. Alcmaria Cake (in doozen). Aanbevelend J. KOEMAN. Tel. 243 245, Hij, die op de hoogte van zjjn tijd is, Zjjn voordeel in het oog houdt, Prijs «telt op kwaliteit en afwerking, Draagt Van Niouwkuyk'a Schoenwerk. Echte Panama's vanal f 6» Matelots vanal 1 1.25. Zelthinders Prima linnen Boorden 40, 45, 50 en 55 ct. Plastrons, H. V. DIJCKMEESTER. EMAND GEVRAAGD VOOR TIJ DELIJKE HULP OP EEN Het Bestuur van de Alk- maarsche Vereeniging voor den Geld- en Effectenhandel maakt bekend, dat de bij de Vereeniging aangesloten Kantoren van: op Dinsdag 28 Mei (3en Pinksterdag) na half drie uur zullen itan den Wester weg, Naasaulsutn, Nassauplein, Egmonderigtraat. Lsmomalstraat en Lindelaan. A. Q. DEN BOSSTERD NBStaupiefn 41. Consumptie zonder prijsverhooging. Winkelhuis. mooi Winkelhuis, Kortom alle mogelijke Luxe en Huisk. Artikelen. Hoteliers en Pensionhouders speciale prijzen. Voorradig een groote collectie luxe Trommeltjes ter verpakking van: Bekroond Leiden Zilveren Medaille. IpMNtUW» De Directie geelt kennis van de OPENING en beveelt het gaarne aan. gedurende den gehee- len dag. Hoogstraat No. 10, Alkmaar. Schoutenstraat, bij de Laat, De Notaris J. J. F. VAN RIJN te Wageningen, zal op Maandagen 3 en 17 Juni 1912, telkens des namiddags 1 ure in het Koffiehuis van den Heer V an dkr Laas aldaar, bij in zet, hooging «n toeslag Alom verkrijgbaar. HOÜTTIJL, 17, Do HOFSTEDE „Het Grocnewoud" bestaande uit ruime Behuizing, groote Schuren, vruchtbare Boomgaarden, Wei- en Bouwlanden, gelegen in de Nude (kleigrond) a/d Rijk»straat- weg en de Ooster-Stoomtram te Wageningen, op pl.m, 15 min van de Stad, benevens eene Weide a/d Nieuweweg te Wageningen, uitstekend geschikt voor Bouwterrein, in de volgende perceelen I. De Boerenhofstede „Het Groenewoud" met Boomgaard, groot 6'57.57 HA. 2. Boom gaard: 2.73.40 H.A 3 Weide: 4.91.66 H.A. 4 Massa 1, 2 en 3: 14 22 63 H.A. 5. Weide groot 5 88.10 H.A. 6. Bouwland: 3 22.70 HA. 7. Maasa van: 1, 2, 3, 5 en 6: 23 33 43 HA 8 Weide, 2 09.50 H.A 9 Bouwland, 8 08 70 H A 10. Bouwland, 0 64 30 H.A. II. Bouwland, 2.03.90 II A. 12. Weide, 4 50.70 H.A, 13. Generate Massa der geheele Hofstede: 40 70.53 H.A. 14 Weiland plm. 64 56 Are. 15. Weiland, pl.m 64.56 Are. 16 Massa 14 en 15, 1.29 12 H.A-(bouwterrein). Aanvaarding de Woning, 1 Mei 1913 en de Landerijen 22 Februari 1913. Betaling der Kooppenningen 1 November 1912. Nadere inlichtingen en Veilingsboekjes met Kaart (k f 0.25) zijn te bekomen ten kantere van den Notaris J. J F. VAN BIJN te Wageningen. Van 25 tot en met 28 Mei VOLLEDIGE ZOMERDIENST der Stoomtram. Verkrijgbaar hij TELEFOON 592. Het beste adres voor IIEEREN HOEDEN, PETTEN, STRIKKEN, ERNST TOELL PAPIEREN BOORDEN, FRONTS en MANCHETTEN is bii Coöp. Vereen. „Qua Belang", Huigbrouwerstraat. Ondergeteekende laatstelijk werkzaam ter gemeente-secretarie te 11HMGK, en woonachtig te 1LKMAAB, thans buitenslands ver toevende, verzoekt allen, aan wie hij iets vursclinl- «iigd mocht zijn, daarvan vóór 15 Juni as. op gave te doen aan Mr. COHEN STUART te Alkmaar. Aan de StoomsmederU W. J. SCHEPPER al bier kan geplaatst worden een bekwaam tevens vertrouwd met de Reparatie van Motoren. Een oude bekende Kassiers- en Effecten firma in NOORD-HOLLAND zoekt relaties, die bereid zijn voor Haar op te treden als Adviseur, Taxateur, en tot het aanbrengen van zaken. Discretie verzekerd en verzocht. Brieven franco onder motto Taxateur", aan NIJGH VAN DITMAR's Alg. Advert. Bur., Rokin 2, Amsterdam. 1 Brieven onder lett. E 240 bur. dezer Courant. ALKMAARSCHE CREDIET- en EFFECTENBANK, S. BREGMAN, J. DE LANGE C J.Zn DE LANGE EN DE MORAAZ, MULDER EN QUAX, NOORDERBANK, NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, II G. PREIJER, Wed. A. PRINS ZOON, D. A. WISSELINK Namens het Bestuur voornoemd Mr. M. MOENS, Secretaris. Br. onder lett. C 240 bureau dezer Courant. Te bevragen bjj Te KOOP of te HUUR in 't Centrum der stad een waarin thans een Kruideniers-affaire wordt uitgeoefend, toch voor alle doeleinden geschikt is. Br. fr. onder lett. B 240, Bureau van dit Blad. Br. onder lett. D 240 bureau dezer Courant. Bazar „Alcmaria" Tafelserviezen. Ontbijtserviezen. Theeserviezen Nikkelen theebladen. koffiepotten. theepotten. Alles met garantie van Daalderop. Spiegels. Schilderijen. Theetafels. Werktafeltjes. Bloemtafels. Piëdestals. Portemantaux. Japansche theebladen. vazenstellen serviezen. Klokken. Eierstelletjes. Reis- of waschmanden. koffers en tasschen. Boekenrekken. Olie- en Azijnstelletjes. Tafelmessen, Herder. Posito en Alpaca lepels en vorken. Rozenbowls. Coupes. Milieux. Schemerlampen. Porceleinen gebakstellen. Kristallen gebakstellen. karaffen. kelkjes. Koperen vogelkooien. Prachtige beelden. Albums. Kristallen Bloemvazen. compotes. Rookstellen. Inktstellen. Kristallen toiletstellen. Lampen. Lampenranden. Bronzen klokstelleu. Marmeren Porceleinen Waschstellen. Messenleggers in étui. Kelkebakjes in étui. Koffielepeltjes in étui. Lepels en vorken in étui. Vi8chstellen in étui. Afdienmandjes enz. BANKETBAKKER. H TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Koopt en verkoopt cheque, op blnncn- en buitenland. Karbaas", Egmond aan Zee. sfflai Herhaalde malen wordt m\j ge vraagd of ik ver lakte laarzen draag zoo mooi glimmen ze steeds, het komt alleen omdat ik uitsluitend DINER. 27 Mei (Pinkster-Maandag). Menu a f 2.60. Hors d' oeuvre varié. Potage comtesse. Saumon frais Sauce persil. Pommes de Malthe. Filet de boeuf la Tirolienne. Pommes Parisiens. Poulardes de Breda. Compote assortie. Bavarois 1' annanas. Fruits. OS er voor gebruik. Ze is verkrjjgbaar bjj Gepasteuriseerde ilensehen Melk. ROOMKARWEMKLK met GORT. StOOM ROTER in verpakking en potjes. Hagciyks verscbe KARNEMELK. l'urwcrknmker, He Bonnen en zakjes bewaart men voor nuttige en luxe artikelen. MEIW.TE MODEU.ES. - GEMAKKELIJKE PASTORM Micltelin f 5.501 jaar garantie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3