NT S T B L. O E M 3ES IW. BAZAR ALCMARIA, LJItESIIHII bi l( STEEIElIIlt WILLEM SMIT. E. G. WENTINK. Firma II. LI ND. Dames- en Kinderhoeden, J. ROEMAN. Telefoon 218. Dicers en Lunches a prix fixe. Restaurant a la Caite gKlure,t gel,ee" C.Verheus, Noordhollandsch t Landbouwcrediet. HYPOTHEKEN. Bouwterrein Het nieuwe Systeem s^noyfliiosE Witte SalosiMen met ClaMotting. Voorziet uw Rijwiel van goede banden. Hotel en het Restaurant het adres. Waterzucht. STADSNIEUWS (Mieve uwe aanvragen voor de ger*egg@Ed@ levering van staven ijn te doen aan den verkooper Luttik Oudorp C 2-6 by de Vlotbrug. Tel. Int. 151. Alkmaar. Deksalon en Promenadedek. Hij, die op de hoogte van zyn tijd Is, Zyn voordeel in het oog houdt, Vr\js stelt op kwaliteit en afwerking, Draagt Uais üieMwkuyk'» Schoenwerk. ADVERTENT IE N. Nalat 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 741 778 761 741 717 694 1050 1010 973 914 901 1731 3115 2947 4250 6720 7 534 6183 750S 6260 waarvan kosteloos. 703 657 2226 1589 2195 3778 4580 4067 5272 4126 Vanat Pinksteren des Zondags gesloten. HOüTTIIi 17. Verkrijgbaar bij De Directie geelt, kennis van de OPENING en beveelt het gaarne aan. SchouteiiStraat, by de Laat, aan den Westerweg, Nas&auiaan, NatsaupleinEgmor.dercsiraat LamorasUtraat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD Nastauplein 41. Spel van üe School. Prijs f 0.90. den ann kunstschat ten schenken. Dat zit zoo. Je er kent zeker dat er in de zedelijke zoo goed als in 't materieele wetten zijn, natuurwetten waaraan nie mand ontkomt." „Ik ken mijn „Kant". „Welnu, wat is de wordingsgang van een kunst werk? Een zeker mensch wordt geïnspireerd, zet zich aan den arbeid en schept een werk, dat boven de men- sohelijke kracht schijnt te gaan. Denk maar aan Mi- musea en openbare verzamelingen voor honderdduizen- chel Angolo, die de Sixtijnsche kapel van fresco's voorziet, hoewel hij te voren weinig geschilderd heeft. Denk aan de productiviteit van Rafaël of Rembrandt. Zij schijnen menschen, die schooniheicLsseheppers, maar eigenlijk zijn zij geesten, gehanteerden, lieden die uiters zijn van een geestelijke drijfkracht. Voor zoo ver de schoonheid-scheppers schrijvers zijn, zooals b.v. de Balzac, komt hun inspiratie dadelijk ten goede aan het algemeen. Hun werk is „gemeengoed" geworden met 't oogenblik, dat zij 't publiceeren. Daarom is iemand nooit ongelukkig geworden door het bezit van een schoon boek. Maar het kunstwerk, schilderij of beeldhouwwerk, dat door een mensch heen, geschapen wordt door den miiverseelen geest en dus vóór den universeelen geest, wieins eigendom het immers blijft je weet, hoe weinig de kunstenaars zelf doorgaans van hun werk of wat zij als zoodanig beschouwen, ge nieten wordt eigendom van één persoon. Hij kan bet weghangen, het nooit iemand toonen, je 't zelfs beschadigen of vernietigen. Zijn bezit is een soort „onteigening" van het universeele ten voordeele van het individhieele. En de universeele macht, die niet met zich spotten laat, straft daarom dengeen die het algemeen onthoudt, wat hij voor 't algemeen heeft doen ontstaan. Want je geeft mij toch toe, dat er geen groot kunstenaar ter wereld is, die iets schept met de gedachte, dat dit nu het onvervreemdbaar ei gendom van den een of anderen door zwendel of trust rijk geworden grofgevoeligen millionair zal worden. Het zou hem alle „inspiratie" meteen ontnemen. Wer ken van kunst krijgen eerst dan dat groote, verhevene, wanneer de scheppers gedacht hebben aan de geslach ten van de toekomst, dus aan het eeuwige. Een kunst werk aankoopen e<n het dam ter beschikking stellen voor 't groote publiek, het aan een museum schenken, zie, dat is handelen in overeenstemming met den aard van de scheppingswijze van het schoone. Maar een kunstwerk koopen en het dan voor zichzelf weghan gen en het aan de algemeenheid' onttrekken, dat is ee.n daad van grof egoïsme, welke bestraft wordt met rampspoed. Daairom heb ik persoonlijk van alle per soonlijk bezit van groote kunstwerken afgezien. Zoo dra ik een goede gelegenheid ontdek om iets zeer bij zonders te koopen, handel ik naar omstandigheden. Of ik deel den eigenaar mede, dat het werk groote waarde bezit en dat hij het verkoopen moet aan dezen of genen, van wien ik weet, dat hij het in bruikleen zal afstaan of ten geschenke geven aan een openbare verzameling. Of ik koop het zelf goedkoop en st^ het dan in bruikleen af aan 't Louvre. Maar het weghan gen in mijn huis, het onttrekken aan degenen voor wie het gemaakt is, dat is het nageslacht, dat, is ieder een, die gevoel voor 't schoone heeft, zou mij even on gepast. voorkomen als b.v. de Mona Lise door een bra vo doen ontvreemden en voor mijzelf in een kamer te hangen, zorgend dat nooit iemand' anders het te zien krijgt." Zoo sprak de heer Edoua.rd Raoul. En hoewel ik het niet geheel met hem eens beu, ik was hem toch dankbaar, dat hij mij gewezen had op de mogelijkheid van wetten omtrent het bezit, die even streng en on verbiddelijk zijn als de wetten, volgens welke een zon eclips plaats vindt. Ingezonden Mededeelingen. Blazen onder de oogen, opgezwollen enkels en han den, en gerwollen ledematen toonen aan, dat de nieren nalatig zijn in het uit het lichaam afvoeren van de vloeibare onzuiverheden en opgeloste vergiften. Waterzucht is een zeer ernstig verschijnsel, omdat dit aantoont, dat de nieren en blaas hun werk niet be hoorlijk doen. Langzamerhand verliezen zij hun kracht om de vloedbare onzuiverheden en opgeloste vergiften uit het lichaam af te voeren. Het buitensporige wa ter in uw lichaam verarmt het bloed, en het verzwaart aanmerkelijk het werk van het hart. De oogleden van den patiënt worden opgeblazen en bijna doorschijnend. Uw gelaat zwelt op, voornamelijk onder do oogen. Het water verzamelt zich in de han den, enkels en beeneu. Daarna zwellen uw ledematen buitengewoon op door het water, en wordt de huid ge spannen en glimmend, en wanneer men met den vin ger op de zwellingen drukt, blijft die indruk eenigeu tijd zichtbaar. Vroeger dacht men, dat herhaaldelijk aftappen van het water het eenige middel was om de ernstige wa terzucht tc doen verdwijnen. Maar de verlichting, die men door aftappen krijgt, is sléchts tijdelijk. De ge nezingon door Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn blij vende genezingen, emdat dit geneesmiddel de werke lijke oorzaak van waterzucht namelijk de nieren bereikt en geneest. Foster's Rugpijn Nieren Pillen werken rechtstreeks op de nieren en blaas, zij voeren hen zachtjes tot gezondheid en kracht terug, zoodat het opgehoopte water door de natuurlijke kanalen wordt ontlast, en de vloeibare onzuiverheden regelma tig uit het lichaam worden verwijderd. Let vooral op de juiste spelling van den naam Eos- tor's. De échte Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren Nierop Slothou- ber, Langestraat 83. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a 1.75 voor één, of 10. voor zes doozen. VEREENT GIN O VOOR GEZINSVERPLEGING TE ALKMAAR. Den 26sten Mei zal het tien jaar geleden zijn dat op de bovenzaal van café „Central" eenige Alkmaar- sche ingezetenen te zamen kwamen, en besloten werd tot bet oprichten van eene vereeniging voor Gezins verpleging. Hiermede werd een lievelingsdenkbeeld verwezen lijkt van dr. J. W. Wicherink, die zeer zeker de eerste krachtige stoot tot het tot stand komen der vereeni ging heeft gegeven. Zijn warm pleidooi voor het oordeelkundig verplegen der zieken, ook in het gezin, wekte meerdere voorstanders op, zich met hart en ziel er op toe te leggen dit denkbeeld in een daad om te zetten. Het voorloopig comité, waarin zitting hadden: de heer Ternooy Apèl als voorzitter, Mej. Driendijk, de heeren Looman, Vinke, Mr. A. Prins en de heer Glasz als secretaris, verzond daartoe een circulaire, waaruit ik hier gaarne enkele gedeelten in herinnering wil brengen. Velen toch die dien oproep ontvangen, hebben hun plaats onder Alkmaarsch ingezetenen aan anderen moeten afstaan. En die anderen? Zij weten dat iu Alkmaar vele vereenigingen nuttig werkzaam zijn, zij kennen waarschijnlijk ook de vereeniging „Gezins verpleging," maar misschien weten niet allen welk doel die vereeniging nastreeft. „Het doel der vereeniging is (alzoo de circulaire van het jaar 1902) aan te stellen voorloopig één gedi- IVat de geneeslieeren zeggen over de bangniuose. Ik zal zeker voortgaan met Uw middel voor te schrijven bij de behandeling van bleekzucht en bloedarmoede; want mijne ervaring is dat vele patiënten het gewone minerale staal niet verdragen of niet verteeren. Het lichte staalgehalte, dat de Sanguinose in organisohe verbinding bevat, is voor mjj eene groote aanbeveling. Dr. JAMES SULLIVAN. Cardiff, Engeland. Tintint Nangnlnoaum in vacuo. De Sanguinose gaat maar aldoor voort zich vrien den te maken. Bloedarmoede, zenuwzwakte, slapeloos heid, gebrek aan eetlust, malaria (binnenkoorts), ge durige vermoeidheid, kortom alle verschijnselen van anaemie en neurasthenie worden snel en afdoende overwonnen door de Sanguinose. Gewoonlijk is twee maal per dag een eetlepel voldoende. SANGUINOSE kost p. fl. f 1.50, 6 fl f8.-, 12 fl. f 15.-. Verkrijgbaar bij Apothekers en goede Drogisten. Wh lil IJ voor uamaak Wat dc i'ebraikeiR zeggen over de Sangainosc. „Ik ben jaren lang lijdende geweest aan val lende ziekte". „Wanneer ik des nachts een aanval had gehad, dan was ik drie dagen lang van streek. Van al lerlei heb ik geprobeerdben onder behandeling ge weest van doctoren en professoren, maar ik genas niet. Toen ontving ik den raad om het te probeeren met de ftangnlnose en ik heb vier maanden lang twee eet lepels per dag genomen, met het verrassend gevolg dat ik nu reeds maanden lang geen aanval heb gehad. Ik geef U gaarne volkomen vrijheid mijn naam en mijn dankbetuiging in de courant te plaatsen". Den Haag, Hoefkade 538. J. GEERLOF. Den Haag. VAN DAM Co. Te Alkmaar hij: NIEROP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., ANSINGH en MESMAN, Apothekers; Heiloo bij G. JONGEJAN Noord-Scharwoude A. SWAGER P. HOEF Broek op Langendijk J. PLOEG; Zuid-Scharwoude G. LUITING; Winkel Wed. J. BUTTER Stompetoren K. HOS; Avenhorn A. BELS; Anna-Paulowna II. DEN ENGELSCHEN; Oud-karspel H. HART, J. TIMMERMANSt. Pancras R. PLOEGER; Warmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. plomeerde verpleegster, die op aanwijzing van den hen beharidelenden geneesheer, de zieken in hunne huizen bezoekt en daar öf den geneesheer assisteert, öf daar dat werk doet, wat haar door den geneesheer is aange wezen; nu eens een zieke verbeddend, dan een won. reinigend en verbindend, elders met raad en daad de patiënten bijstaande kortom al datgene doende wat het lijden der zieke niet alleen kan verlichten, maar ook zooveel kan bijdragen tot hun herstel. De vereeniging wil de verpleging in de ziekenhuizen niet tegenwerken, integendeel ten zeerste overtuigd van het groote heil en den grooten zegen die van de hier gevestigde ziekenhuizen uitgaat, weten wij dat de verpleging in huis in vele gevallen bij die in de ziekeninrichtingen moet achterstaan. Maar, waar er vele gevallen zijn die enkel in ziekenhuizen kunnen en mogen behandeld worden, daar meenen wij, dat hier ter stede voor dat groot aantal patiënten waarvoor of door geldelijke omstandigheden, of door den aard der ziekte, of door huiselijke omstandigheden opname iu een ziekenhuis onmogelijk of niet noodig, of zelfs nadeelig zou zijn voor zieken der omgeving verple ging in hunne huizen door een gediplomeerde Zuster zeer gewenscht is, ja niet ontbreken mag en tot nog toe hier ontbreekt. De mogelijkheid van die verpleging aan allen te verschaffen beoogt de vereeniging „Gezinsverple ging." Aan allen! Want onze op te richten vereeni ging wil haar arbeid niet beperken tot één rubriek van menschen. Niet enkel hulp verleenende aan hen, die die hulp betalen kunnen; niet enkel hun hulp ver schaffen <1 ie min- of onvermogend zijn, beoogt zij, dat de door haar aangestelde verpleegster aan allen, die volgens advies van den geneesheer, haar hulp noodig hebben, dio hulp brengt; natuurlijk de on- en min vermogenden gratis helpen, den anderen hulp aanbie dend volgons een naar klassen berekend' billijk tarief. Tot zoover de circulaire. Nu, na tien jaren vragen wij ons af: heeft de vereeniging tot nu toe haar doel bereikt Het antwoord willen wij gaarne laten aan de velen, die gedurende die jaren de hulp onzer Zusters leerden waardeeren. Wie van hen herinnert zich niet Zuster Hopper, onze eerste wijkzuster, die dadelijk aller hart won, wie niet Zuster Bakker, die vijf jaar lang hare krachten aan de vereeniging wijdde, om niet te spro ken van de andere pleegzusters, die gedurende korten of langer tijd hier werkzaam waren. Sedert de laat ste jaren werkt de vereeniging met 2 verpleegsters voor ons zeer zeker een teeken dat het werk op prijs wordt gesteld. Of de vereeniging recht van bestaan heeft, in eene behoefte voorziet? Wij laten hieronder eenige cijfers volgen die voor zichzelf spreken. Door de zusters afgel. bezoeken 782 Jaren. Aantal leden en begunstigers. Wat die cijfers ons echter ook vertellen: het is het onloochenbare feit dat het aantal leden en begunsti gers weder langzaam maar zeker afneemt. Moeten we dit toeschrijven aan gebrek aan belang stelling? Onmogelijk. Eerder denken we: aan onbe kendheid met het werk der vereeniging, en dan: er wordt zooveel gevraagd. Voor eene vereeniging ech ter, die hen helpt, die het meeste hulp behoeven, die zieken helpt en met raad en daad doet ter zijde staan, moet ieder weldenkend mensch sympathie gevoelen, zulk eene vereeniging steunt men zelfs on gevraagd. Wij twijfelen er dan ook geen oogenblik aan of al len, die dit mochten lezen en nog geen lid of begunsti ger der vereeniging zijn, zullen niet langer Aarzelen als een van beiden toe te treden. Zoo doende zullen zij den tienden verjaardag der vereeniging „Gezinsverpleging" tot een feestdag ma ken. Het lidmaatschap bedraagt minstens 3.00 per jaar, de begunstigers bepalen bun eigen janrlijksche bijdrage tot een minimum van 0.50. Mein kan zich bij alle leden van het bestuur als lid of begunstiger opgeven en mocht men inlichtingen wenschen, mevrouw HoekLoosjes (Langestraat), die sedert de oprichting der vereeniging met groote toe wijding de taak van penningmeesteres heeft vervuld, is steeds bereid die gaarne te verstrekken. Bestuursleden der vereeniging zijn de heer P. M. de Wolf, voorzitter, mevr. HoekLoosjes penningmee»- teres. Mejuff. H. Siebert Coster, mejuff. M. v. d. Hangen, Mr. K. A. Cohen Stuart, de heer W. F. Stoel Jr.. de heer M. Uitenbosch en mevrouw Donathv. d. Scheer secretaresse. Grootitt en mee»! gesorteerde magazijn van GEGABSEERDE zoowel in ile fijnste als meer gewone soorten. «au ALkHAA» lO 13.—, 8.30, 4.—, 7.80 unr. Van AMNTKKDAH 8.8», 8.—, SO, 11 80, 8.15, 46—7.80 nor. All l M 8TB MODELLEK. GEMAKKELIJKE PANTORM Iciielin f 5.501 jaar garantie. „Kurh&ns", Bgmond aan Zee. DINER. 27 Mei (Pinkster-Maandag). Menu k f 2.60. Hors d' oeuvre varié. Potage eomtesse. Saumon frais Sauee persil. Pommes de Malthe. Filst de boeuf k la Tirolienne. Pommes Parisiens. Poulardes de Breda. Compöte assortie. Bavarois k 1' annanas. Fruit». Uurwerkmaker, Een oude bekende Kassiers* en Efiectenfirma iu NOORD-HOLLAND zoekt relaties, die bereid zijn I voor Haar op te treden als Advlsenr, Taxateur, en tot het aanbrengen van zaken. Discretie verzekerd en verzocht. Brieven franco onder motto „Taxateur'*, aan NIJGH VAN DITMAR's Alg. Advert. Bur., Rokin 2, Amsterdam. Te bevragen bjj: Voorhanden in den Boekhandel van de N.V. v. h. HERMs. COSTER ZOON

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 10