NT A li verf!» m m m ïnsttt- II Ssi M. A. Erkamp, HAAU Landbouwcrediet, Lij nzaadk oeken, MERK (TC) GEBRs. Dassen, I HIER k. EnÉdij iSlijl hktlH lmii TE HUUR. HEERENHUIZEN, Nassauplein. Romein en Oudenhoven volkomen, MEIJER PELS, LANGESTRAAT 11, ALKMAAR, Asthma! Badenia Patent. Gras maai machine. Het succes van den dag! ■3?. CSE&O^JEIL* WÊËÊt** ^an 'aar *'aar en Soyaboonenkoeken merk W. L. Breed 28, Hoara. Gang dor werkzaamheden %reed 28, Hoorn, Depóts g Een best Werkpaard, Firma A. F. KERRFBIJN, SAFE DEPOSIT. Ctmrersatie, handelscorrexamenop!., literatDQG Zuivere murwe Slechte Schipijwere* In 15 lessen goed ioopend schrift, Landbouwwerktuigen. Oijk. Alkmaar*. Öijk< LIJNZAADKOEKEN, K Ou, MANNING'S KIIOiDRUPPELS v.h. HERMs. COSTER Zn WESS&ÜEN L&JW, Gestoomd wordt iederen werkdag. KARPETTEN, YLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 a 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geapprêteerd, ook laneastergordijnen. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. rood }f 's Woensdags bruin en groen Donderdags en Vrijdags gaverfd. andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags te Alkmaar, Gez. KAAN. te Bergen, J. VRASDONK. te Limmen, J. H. WILLERS. te Castrcum, v. BENTHEMLiite. te Heiloo, P. DE GROOT, to Egmond aan Zee, G. FOOR. te Dirksborn, P. WINK, te Warmenhuizen A.SöTEMANN. te Heer Hugowaard, P. LODDER. MarmergSas voor naam- en reclameplaten Glazen deurplaten en etaleerplaten. Vergulden van lijsten Opnieuw verzilveren van Spiesglazen. LIJSTEN, SPIEGELS, ENCADREMENTEN enz. Fnidsen C 115, Alkmaar. Overheerlijk os B5SCPIT, BROOD en SfBAK. DEPOSITO KENTE 3 fabrieksmerk gedeponeerd vis Koog d. Za»n. S. BAKKER Dm Leersst 1 c het echeocschryve», HOF JNTo. 6, ?c"Hü Gek Overhemden, Handschoenen, Bretels. Linnen Front», Hoorden eu Manchetten. van vaste goederen Agent der Veeneammer Hypotheekbank te Veendam, plaatst en bezorgd geid o ;der Hypothecair verbind op landerijen en huizen. Het gunstige uiterlijk van het wolvee is voor eeu goed deel toe te schrijven aan het doelmatig en tijdig wasschen (liefst 2 maal per jaar). Maar ook en voornamelijk aan een waRchmiddel dat aoowsl de zuivering als do ont smetting bevordert. Aan deze eischen voldoet het waschmiddel vaD vooral wat ontsmetting aangaat en is daarom op dit gebied als het gunstigst bekende aan te bevelen. Verkrijgbaar in bussen voor 5 en 10 schapen h. 40 an 80 ets. bij de agenten. Donderdags 9-iÜ1|2 uur Hotel Langenegger te SCHAGE>T. Hebben beschikbaar kapitaal voor le hypotheken, bij voorkeur op lande rijen, tegen zeer billijke rente en voorwaarden, w.o. particulier geld, geld vau leven8verz.-maatschappijen en spaarbanken, benevens Belgisch kapitaal; zijn correspondenten der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht; bezorgen credieten belasten zich met aan- en verkoop van landerijen; adminiBtreeren kapitalen en vaste goederen sluiten verzekeringen op allerlei gebied. BEKROOND GOUDEN MEDAILLE. Wed. B. DE WIJS ZOON, regelmatig liet aantal koo- pers van de BADENIA PATENT GRAS- MAAIMACHINE. Het beste bewijs dat de machine sterk en doelmatig is. Wenscht men een GRAS- MAAIMACHiNE die aan soli diteit, paart gemakkelijke behandeling en uitstekende werking, dan koop* men een Badenia Patent Vsaagt Prijgcouranten HOUTTIL B 11. WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. Stoomgoedereu en zwart te verven rouwgoederen dus desverlangd kinnen 24 uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk, zooals slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. Aanbevelend, Uw dw. dnr., 2Vt. 11 u mak in alle tuigen, of in bruikleen voor vergoeding der kost. Te hevragen bij Jb. STRIJBIS, Zuidschar- woude. SKnadmarkt 61-63-63, Fnidseis 46-48. Foto-Artikelen. Donkere kamer «llaponlbel. flollanfeto CkeolaMus. In buzaeii va» 1 ons 18 cent. l/2 pond 4»i/8 1 n 80 2 150 Ê3JF" Vraag Uw leverancier BAJO en let up dat» men U geen namaak opdringt. 6 AOOBDHOLL A~Jf 1> 8 til HOOFUHAXTOOIl ALKMAAR, Voordam C 11. Telefoon 73. Agentschappen: HOOKA", EKKHriZRX, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. I,KI OKA, VURAVKAHAUt). Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, BOTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. KapitaalTwee at i 11 i o e it ti u 1 d u. geheel geplaatnt en volgestort. De VENNOOTSCHAP verleent Kredieten, neemt gelde» in dlpobito, belast zich met den aan- en verkoop van etteete» en coupons, sluit belee ningen en prolongatie» en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassierp.vak behoorende. Staat op 31 Maart 1912. Loopende Credieten f 6.193.263,57 Deposito's1.465.258.35 Reserve'47U.477.12 De Vice-Voorzitter van Commissarissen Jhr. Mr. P. VAN FOREEST. De Directie, J. F. MOENS. Mr. M. MOENS. J. B. VAM AMEBOIGKN, Hofdijkstraat 10. JLeeraar a/h Gymnasium. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. Bestrijding van Bloedarmoede, Bleekzucht, Malaria (Binnenkoorts), Alge- meene zwakte, voortdurende Hoofdpijn en gebrek aan eetlust, zjjn alleen echt met den naam Br. H, MAMA IMG buiten op de roode doo» en nevenstaand fabrieksmerk. Volkomen Alkoholvrij. l'RIJS 1 0,75. Dr. II. JYAHNIXG's F harm. 'hemteche Fabriek, den Haag. Verkrijgbaar te Alkmaar bij de Firma J. SCHOUTEN Co ANSINÖH MESMAN, NIEROP SLOT- HOUBER, J, MEIJER, Apotheek, Mient 9, J. J. DE VRIES en A. II. TELJER, Apotheker. «EP® KKBKPKK1M 4, ALKMAAR. Naar de eischen des Ijjrts ingericht met groeten tuin voor en achter. Bevattende beg. gr. Suite, Ontvangkamer, Hall, Vestibulen, Kelder en Keuken. Ie Verd. 8 groote Slaapkamers, Badkamer, Zitkamer en Hall. 2e Y erd. 2 groote Slaapkamers MeidenkamerZolder en Bergruimten. Alles voorzien van de nieuwste eischen des tijds o.a. 2 closets, electrische verbinding door liet geheelen huis, gas, zoowel licht als stookgas. Te bevragen dagelijks aan het werk. Alkmaar: J. Ph. MULLER Jr. te spreken op de utarkt te Alkmaar, Formerend, Sehagen en Hoorn. Anna Paulowna Schipper VOLDER BarsiDgerhorn a. d. Kreil, A. BUIK. Beemstcr A. DE VRIES. Burgerbrug II. BREGMAN. Driehuizen P. HOOGLAND Jr. Oude Sluis JOH. v. d. OORD. Sehagen W. PURMER. Schagerbrug Schipper P. BRUIN. Warmenhuizen firma Wed. H. ZON. H.H Waard A. KOELMEIJ. PORT-STEUR. Hoogite ouderscheiding Tentoonstelling NoeraHaja 1911. Vertegenwoordigster de Firma Langstraat 44, Alkmaar. Vulpenhouders. Jf.T. Boek» eu H&ndefsdrukkeriJ Y'oordam C 9, Telefoon uo. 3, Alkiuaar. Aan alle lotgr-nooten deel jik^gratis mede, hoe ik voor mijn hovig asthmalijden duurzaam en snel baat vond. Geïllustreerde brochure gratis. Geen reclame middel. Drie weken gratis p oef. - 1> .J YVF.BKF. Koningstraat 10, Haarlem. Vraagt prljx e» inlichtingen hl| den Vertegenwoordiger Ohmstede Vraagt Brommers Opgericht 1765. Voedert uw VEE met db zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. Alleen in flesschen verkrijgbaar te Alkmaar: bij AN SINGH MESMAN en NIEROP SLOTHOUBER. Enkhui zen: bij WOUTER RUITER. Holder: bij C-. KOPPEN, R. DE GEUS en I. DE BIE—BIERSTEKER. Hoorn: bij J. GROOT Cz.. Wed. J. NABER, P. KARMELK, P. VELTMAN en GEBR. E1JKEN. II o o f d-d e p tbij de Naainl. Venn. „De VERF HANDEL" voorh. Wed. P. W. PEEREBOOM te Wormerreer. ttss,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 11