Openbare Verkooping Openbare Verkooping uitmuntend BOUW- en WEILAND Openbare Verkooping Meys Stofiwöscbei Voor de Schoenen. Tuintafels, Tuinstoelen, Tuinbanken. Harken, Schoffels, Spaden, Schoppen. :o: Tonking-Bamboe Pianlenslokken:o: j. LIND Hz., o Mient 1. Costuumgarneering en Fournituren. Prijzen zeer billijk. Beste adres voor dam es - costuum naai sters. JAC. MET, Rijtuigfabrikant, HuffiïïïïJ,en w ffoofd-Ageiit» m SPAARKAS VAN KONINGSBRUGGE, Handschoenen. J. LIND Hz., Mient 21, J. DE LANGE Corns. Jobs. Zn., VIOOL OCTROOIEN Dogcart. Gevraagd voor ALKMAAR en OMSTREKEN een zeer geschikt PERSOON, F BERG. Hofplein 53. Notaris Mr. A. P H. 1)ELANGE, Société ECLA. TUINGIETERS, TUINSPROEIERS, HANDWIED- en SCHOFFEL MACH IN ES H. J. Kooy en A. E. Jurriaanse W. I. te Amsterdam. 8 perceelen BOUWTERREIN, ECM* Café met Biljart, te Alkmaar, te Warmenhuizen, P. J. C. van Toornenburgh, Van alle schoencreains kreeg ECLA de hoogste onder scheiding op de Tentoonstel ling te Turijn. Ecla is ZONDER terpentijn. Ecla tast het leder NIET aan. Ecla geeft een gitzwarten glans. in de Magazijnen voor Werktuigen en Gereedschappen van Sigarenmagazijn. „SP00RZICHT". Spoorstraat 88. Heeren Rookers. Meest gesorteerd magazjfn van alle soorten Dagelijksche ontvangst van nieuwe artikelen. WERKZAME AGENTEN Dames-Haiidichoenêii Hypotheekbank voor Nederland A. GOEDE Dz., Te huur of te koop: Verfwaren en Vensterglas, Olieën, Lakken en Vernissen, P. J. C. VAN TOORNENBURGH, Het in 1910 nieuw gebouwde Burger woonhuis met erf, grond en schuur te Pettemerklutt, gemeente Zijpe, kadaster Sectie G, nommer 158, groot 7 aren 60 centiaren. PRACTISCH, ELEGANT, Laat Uwe schoenen toch niet ver branden door creams die terpentijn of bijtende bestanddeelen bevatten. zeer goedkoop, in verschillende lengten, tegenover het Station. Aanbevelend, J. G. SCHAAF. der beroemde Mc. CORMICK MA AIM ACHINES is thans gevestigd bij waar tevens alle andere soorten Hooibouw werktuigen in voorraad zijn welke Iranco en op proef worden geleverd. ROTTERDAM, PLANTAGEWEG 86. heeft de^ eer te berichten dat hetartikel in zeer uitgebreide sorteering en scherp concurreerende prijzen, zoowel in gewone stof als hjour, linnen, zijde, glacé en peau de Suède in den BONTWINKEL, Mient 21, worden verkocht. Kassier en Commissionair in Effecten. p Mandoline enz. Prijs 3 Cent. HERMs. COSTER ZOON. Voordam C 9. Telefoon No. 3. Verstrekt GELD op Eerste Hypotheek op billijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente en geeft 4 o/o Pandbrieven uit in stukken van f 1000, f 500 en f 100. Inlichtingen voor Hypotheken en Pandbrie ven bij den AGENT, den Heer Kennemerpark 18 Alkmaar. W S. SCHILLING, TE HUUR of TE KOOP TE KOOP een luxe DOGCART op C veeren en gummi banden op Woensdng 29 Mei 1012, bij opbod en op WoeuRdng 5 Juni 1012, bij afslag en combinatiën, telkens des avonds 7 nur, in het Café „Het Wapen van Haarlem" van den heer C. VAN TWISK, aan de Nieuwesloot, ten overstaan van VAN: aan «le 2e I.muMwarmMrai»! te Al.KWAAK, tezamen groot 9 A. 36 c.A., benevens een onverdeeld aandeel in die straat, geheel groot 3 A. 35 c.A. Eigendom van J. G. MEIJER. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden notaris aan de Breedstraat No. 10 te Alkmaar en ten kantore van den heer Mr. C. P. DONKER, ad vocaat en notsris te Hoorn. TUINGEREEDSCHAP in het Café van F. LINGERAK, op DONDERDAG 80 BI KI 1912, des avonds 6 uur, ten overstaan van Xo'arU te AI.KBfAAR, van in het Geestmerambacht aan de Grebsloot, in de ge meenten Wariuenliuizen en Oiidkur.pel, samen groot 4 II.A. 57 A. 40 c.A., genaamd „de Kruissen." Te veilen in 10 akkers bouwland en 1 perceel wei land, breeder op billetten en kaartjes vermeld. Aanvaarding Kerstmis 1912; het land is thans nog in huur bij MAARTEN- en DIRK MORSCH te War menhuizen. Meerdere inlichtingen geeft de notaris. in de Herberg van L. FIJMA te Kettemerkliitt, gemeente ZUpe, op WOENSDAG 5 JUNI 1912 des namiddags 1 nur, ten overstaan van Kot ar ia te Alkmaar, van Eigendom van K. VISSER, aldaar. Aanvaarding 17 Juli 1912 na betaling. Meerdere inlishtingen geeft de Notaris. Knlkfa briekeu. ütoomtraRuiolen. Steen kooper y Handel ln Bouwmaterialen. W. F. STOEL ZOON, - ALKMAAR. uit één stuk vervaardigd, is 0van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Alkmaar bij: IMHiiL- SEN HOIJER, Laat 67; Oebr. SCHENKE, Mient 25; J. C. THEISS- LINO Langestraat, 7. Grootste Greamtabrieken «Ier wereld. OHMSTEDE dijk ALKMAAK Rookt de speciaal voor mij vervaardigde overheerlijk smakende en geurende Sigaar 3 a 10 cent. Ook verkrijgbaar In kiatjes van 80, 60 en 90 stnks. Verzuimt niet voor men een machine koopt, de geheel nieuwe Blarlin's gecombineerde Schild- «Ier en Hark te komen zien, aan 't adres te ALKMAAR, deze machine voldoet aan alle eischen. Gevraagd werkzame, tyverige PERSOMEJf met zeer veel vrijen tijd en bereid om onder zieh Agenten aan te stellen, voor den verkoop van 8 0Premie Obligation met uitloting op de Ned. Staatsloterij, of 1/40 en Vso z'g- tegen hooge provisie. Brieven te richten aan het Hoofdkantoor der Verder kunnen over geheel Nederland geplaatst worden. Hooge provisie, aangename werkkring, succes verzekerd. Bij uitnemendheid geschikt voor H.H. Coiffeurs, Sigarenwinkeliers, Agenten van verzekeringen en hen die veel met publiek omgaan. €Ha«é van de bekende firma LAIMBOCK uit Tyrol, tegen door die firma vastgestelde prijzen. K' ""'i LepeL en VorkeD voor tafel- en dessert, ontbijt- n eetserviezen; zilvera, verzil-j verde en zilv £ren soep-, saus- en groentenlepel nikkelen Ko'fie- en I Theeserviezen van ui sluitend le kwaliteit! worden onder garantie verkocht. Thee-, Likeur- en Qienbladenl Lampen, Lederwaren en Kr| stall bij H. Bossert en Zoon, Huigbrouwerstraa" onderwijs door H. A. MAAS, Dir. Sted. Orkest, SPOORSTRAAT. SS® Brief adres: Vennootschap „T. A. E. V. O." Frederikstraat 2, 's-Gravenhage, behandelen uitsluitend als SPECIALITEIT zaken betreffende VERKRIJGBAAR Uitgave N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Dipi.oma N. T. V. - GEESTERSINOEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. een HEERENHIJIS, Nieuwlandersingel bij de L'tn mastraat E 52, huurprijs f500.— per jaar be vat lende 7 kamers, dienstbodenkamer en sousterrein. Aanvaarding dadelijk. Te bevragen Kinheimstraat 39, Alkmaar. een in aanbouw zijnd aan de eischen des tijds voldoend staande aan den Bergerweg. gem. Bergen (N.H.), be vattende 6 kamers en keuken, ook geschikt om pen sion te houden. Te bevragen bjj O. v. d. BERG Jz., Bergermeer, Bergen (N.H.). Te bevr. bij BI. DEKKER. Kwakelpad b. d Frie&che brug. teneinde een HOOFDAÖENTSCHAP eener soliede SI'AAKZEGEL-Mij, op zich te nemen. Aangename werkkringzelfstandige positie. Vereischten flinke werkkracht, uiterst soliede. Ernstige sollicitaties wor den ingewacht bij de Directie J. H. SCHEREN, Oetn. voor IS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 12