K .ro° STADSNIEUWS. BUITEN LAND! HET OPTREDEN JEGENS VREEMDELINGEN. J Kwade praktijken bij de keuring van ingeschrevenen voor de militie. WEER WEGGELOOPEN. August Jansen, vau Beveren (België), die eenigen tijd geleden in ons land algemeen bekend werd, omdat men hem toen dagen hield voor den verloren zoon van een echtpaar te 's-Gravendeel, is weer weggeloopen. Hij zwierf Donderdag te Ter Neuzen; 's avonds was hij aan boord van de sleepboot „Mars" gegaan en had zich daarop te slapen gelegd. Daar werd de jongen door de gemeentepolitie gevonden, die hem meenam en zal zorgen, dat hij weer thuis komt. Toen hem dit laatste werd meegedeeld, begon hij te sehreieji. Hij gaf voor, een klompenmakersmes te heb ben verloren en daarom niet te durven thuiskomen. JEUGDIGE AVONTURIERS. De drie jeugdige avonturiers, die hun familie te 'VHertogenboseh hebben verlaten, zijn nog niet van hun uitstapje terug. Wel is hij de familie van een hunner bericht ontvangen uit Londen, dat ze daar goed en wel waren aangeland. Achteraf is gebleken, dat een der jongens zich in «en 'hotel te 's-Hertogefibosoh hónderd galden heeft laten afgeven. BEEMSTER's DERDE EEUWFEEST. Met het oog op het 3e eeuwfeest van Beemsters droogmaking, dat in het laatst van Augustus a.s. zal worden gevierd, zal bij den uitgever Jac. Krol te Beemster een Gedenkboek het licht zien, bevattende o.a. een beknopt verhaal van de droogmaking, levens schets van Leeghwater enz., terwijl tal van autotypiën aan liet werkje worden toegevoegd. De tekst is bewerkt door den lieer T. v. d. Meer. Het Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer verzoekt ons het volgende te plaatsen „Aangezien er dit jaar buitengewoon veel aanvra gen bij ons Bureau inkomen om inlichtingen over zeil en motorboot-tochten in Nederland, een gevolg van door ons geplaatste advertenties, achten wij het onze plicht de aandacht van alle autoriteiten en ook van alle belanghebbenden en belangstellenden op het feit te vestigen, dat telkens door toeristen over het optre den der jeugd wordt geklaagd. Het is niet enkel over de grove baldadigheid, waar onder zij soms moeten lijden zooals het gooien met steenen of met vuil maar ook over het hinderlijk volgen, het uitjouwen enz., waarover zij o. i. terecht gebelgd zijn. Énkele plaatsen er buiten gelaten, waar de vreemdelingen zelve door het geven van geld groote schuld aan 't lastig vallen hebben, zal het in het al gemeen een ieder zijn opgevallen hoe vaak vreemde lingen door de jeugd volstrekt niet enkel door zoogenaamde straatjongens op eene onbehoorlijke wijze worden aangegaapt en achtervolgd!. De autoriteiten kunnen door aan hunne onderhoori- gen een flink en scherp optreden in dergelijke gevallen te gelasten, veel, zeer veel doen om tot het verbeteren dier barbaarsche toestanden te geraken, maar bovenal moeten ouderen van jaren hunne invloed hiertoe ge bruiken, niet onverschillig toezien, maar handelend optreden. En de onderwijzers dienen herhaaldelijk in de scho len er op te wijzen, dat de beschaving zich allereerst openbaart in het nalaten van baldadigheid' en schooi ersmanieren. Het komt ons nuttig voor een vertaald uittreksel van een schrijven onlangs door ons ontvangen over dit onderwerp, een van de vele hier te laten volgen. „De meeste werken door U aanbevolen in Uw boek je „now to see Holland" zijn mij bekend. Ik wil er U op wijzen, dat het eenen aandachtigen lezer niet kan ontgaan, dat het optreden der Nederlandsche jeugd een bron van ellende voor de toeristen is. Tomalin (3 Vagebonds in Friesland') klaagt er herhaaldelijk over en ook in boeken over Nederland, niet door U ge noemd, heb ik dezelfde klachten teruggevonden. Daar enboven ondervond ik het zelf. De jeugd volgt de vreemdelingen op eene hinderlijke wijze en ontziet zich soms niet om met steenen naar de booten te gooien. Dit schrikt personen die voornemens zijn Ne derland te bezoeken, vooral dames, af. Is het niet mogelijk, dat. U de aandacht der plaatselijke autori teiten hierop vestigt en zouden deze hunne ambtena ren niet kunnen gelasten de bezoekers beter dan thans te vrijwaren voor een ongewenschte belangstelling, die vaak eene kwelling wordt? Ik vermeen, dat indien maatregelen getroffen worden om hiernnn een einde te maken en dit in Uwe gidsen werd vermeld, zulks krachtig zoude medewerken om een euvel te bestrijden, welks gevolg is dat vele vreemdelingen tegen een ver blijf in Uw belangwekkend land opzien." Wij meenen een beroep te moeten doen' op alle Ne derlanders, mannen en vrouwen, om in voorkomende gevallen de vreemdelingen, die ons land bezoeken, voor last, en overdaad te helpen vrijwaren. UIT BROEK OP LANGEN DIJK. Bij de gister gehouden vergadering van de Comm. v. Beheer over de Broeker veiling, werd tot keurmeester benoemd Jb. Kostelijk alhier, tevens werd besloten om het nieuwe marktgebouw 27 Juli a. s. officieel te ope nen, daar het dan juist 25 jaar geleden is dat de eerste veiling tc Broek op Langendijk werd gehouden. Don derdag begint de eerste wortelen- en aardappelenvei ling in dit seizoen. ""Voor het examen voor onderwijzer slaagde te Haar lem de heer N. J. Ouwehand, alhier. UIT S1NT-PANCRAS. Ten huize van den heer H. Gerritsen vergaderde „De Tuinbouw" met 11 van de 129 leden op 24 Mei 1.1. Na opening en lezing der notulen werd besproken: de rattenverdelging. Algemeen was men er van doordrongen, dat de rat ten aan den tuinbouw groote schade toebrengen. Men besloot dan ook met 35 stemmen yoor en slechts 5 tegen, een premie te stellen op elke ingele verde rat. Tot controleur werd benoemd de heer A. Kriek, die eiken Dinsdag-, Donderdag en Zaterdagavond van 78 uur de ratten in ontvangst zal nemen. De plaatsgenooten tot aan den Huigendijk mogen de gedoode ratten inleveren, doch verliezen bij bedrog of diefstal van knippen enz. alle te goed' zijnde pre mies. Besloten werd aan de arbeidersvereeniging te be richten, dat de vergadering wel de wenschelijkheid, doch niet de verplichting tot gebruikmaking van de Arbeidsbeurs aanvaardde, terwijl voor kennisgeving werd aangenomen 't bericht, dat de arbeiders niet meer per uur, doch per daggeld zich zullen verhuren. In de najaarsvergadering zal nader worden bespro ken, hoe door meerderen verbouw van vroege groenten ook in 't voorjaar de markt kan worden open gehou den. Medegedeeld werd dat de heer P. Gootjes zich wil belasten met het verzenden naar het koelpakhuis van diverse zaden, mits deze hem bezorgd worden voor a.s. Woensdag. Hierna werd de vergadering gesloten. UIT WINKEL. Benoemd' tot controleur aan de melkfabriek te Zaan dam den heer D. Brugman Jz„ te Winkel. UIT BERGEN. ""Hedenavond zal in hotel „Nassau-Bergen" te Ber gen aan Zee, het eerste concert in dit seizoen worden gegeven. UIT HE1LOO. Het weekblad „Pak me mee" bevat in het laatst uitgekomen nummer een portret van deii heer P. Vos, gemeente-veldwachter alhier, die onlangs zijn zilveren jubileum als zoodanig vierde. EXAMENS KRANKZINNIGENVERPLEGING. Deze examens zijn to Delft voortgezet met do eau- didaten van het gesticht „Duin en Bosch te Castri- cum. De uitslag is als volgt Eerste gedeelte. 12 c.andidatou, afgewezen 5, ge slaagd de zustors I'. J. C. van Bodegom, J. J. Buis, G. Goedhart, G. Haremaker, J. M. C. Massa, G. Ooster- baan en T. Schoon. Tweede gedeelte. 7 candidaten, afgewezen 1 ge slaagd de zusters W. Cnossen, S. Gnirrep, E. A. Kluit. A. van der Schaaf en H. B. Tjaden en broeder V. Koeman. Derde gedeelte. 4 candidaten, geslaagd de zusters, M. J.' Sehagen, W. Staring, S. Velleman en M. Woer deman. UIT LIMMEN. Tot gemeenteveldwachter is alhier benoemd den heer L. P. van der Sande, thans marechaussee te Wil lemstad. KORTE BERICHTEN. De merkwaardige inbrekers, die in den nacht van Dinsdag op Woensdag een steen door de spiegel ruit van perceel Keguliersbreestraat te Amsterdam wierpen en uit de etalage van het magazijn „Au petit Bijou" der firma J. Kan, eenige kettingen, medaillons, tooneelkijkers, enz. vervreemden, ziju gisteren gear resteerd, toen zij in een der banken van leeniug daar ter stede, een gedeelte van het gestolene wilden ver panden. De overige bijouterieën bleken reeds door hen verkocht te zijn. Gistermorgen werd een groote gebroken spiegel ruit uit de pui van het magazijn „Het Witte Huis" te Tiel, genomen. De stukken vielen op de werklieden, van wie er een ernstig aan den arm, een ander aan hand en arm en een derde aan de hand gewond werd. Toen men even later de nieuwe ruit wilde plaatsen, een stuk ter waarde van 30, viel ook deze in gruis. Er zijn onregelmatigheden ontdekt in het beheer van het hulppostkantoor te Appelscha. De brieven gaarder is geschorst en plotseling overleden. Gisternacht is er ingebroken in een villa in de Bilt; er zijn verschillende stukken tafelzilver gestolen. De inbrekers hebben gebruik gemaakt van een duims- centerboor. Ook te Zeist- is in een villa ingebroken, maar daar zijn de inbrekers- gestoord door den chaf- feur. Ingezonden Mededeellugen. yt i NED. HERV. KERK. De Algemeene Synodale Commissie der Ned. Herv. Kerk heeft in hare zitting van Dinsdag 1.1. een beslis sing genomen omtrent de aanvraag tot cassatie door den Kerkeraad' te Alkmaar ingediend. De Syn. Commissie heeft, naar men ons mededeelt, vernietigd de uitspraak van het Provinciaal Kerkbe stuur van Noord-Holland inzake de bevestigingskwes tie der nieuw-benoemde ouderlingen en diakenen, en het Provinciaal Kerkbestuur van Zeeland aangewe zen om de zaak ter hand te nemen. D1LIGENTIA. Tallooze geruchten gaan er de laatste dagen over de bestemming van de plek, waar eens Diligentia stond. Deze weet te vertellen, dat de gemeente het terrein zal aanknopen en verder een perceel zal onteigenen om een breeden verbindingsweg tot stand te brengen tusschen Kaasmarkt en Gedempte Nieuwesloot. Een ander beweert bij kris en bij kras, dat er een nieuw postkantoor zal verrijzen. Onze inlichtingeu zijn van dien aard, dat wij deze beide mogelijkheden op het. oogenblik als zeer onwaar schijnlijk kunnen beschouwen. Maar dan wordt er verder gezegd, dat Diligentia daar herbouwd zal worden, dat er een Warenhuis zal worden gebouwd. Wij kunnen verzekeren, dat er nog geenerlei beslissing over de bestemming van hel ter rein is genomen. LUILAK. Vandaag was het weer Luilak. Reeds vroeg in den morgen trokken de kinderen er tierend en joelend op uit onder het gezang van: Luilak slaapzak, Je bent te lui om op te staan, Je kunt wel weer naar bed-toe gaan. Luilak slaapzak of: Luilak, slaapzak, kermispop. Je staat om negen ure op, Negen ure, half tien, Heb je ooit zoo'n luilak gezien Maar. de rechte aardigheid schijnt er toch af te gaan. Wij hoorden althans van een troepje in de buurt van de Spoorstraat, dat er gauw genoeg van kreeg en niets beters met het vroeg-op-zijn wist te doen, dan maar wat te gaan voetballen. Ook zal de jeugd bij het thuiskomen door moeder maar weinig meer op het ouwerwetsche Luilak-ontbijt, warme bollen met «troop, zijn onthaald. Wij hoorden «r -*■ althans, dat slechts enkele bakkers toet dit eigenaar dige gebruik rekening houden in hun zaak. Behalve de huisbellen, waaraan vanmorgen soms ongenadig werd getrokken, moesten deuren en vens ters het ontgelden; met wit krijt werd er op gekrast: „Luilak en slaapzak" en menigeen zal vanmorgen met een zuur gezicht naar deze uiting van baldadigheid hebben gekeken. Intusschen men trooste zich. Het was vroeger heel wat erger! Doode katten en verdronken honden, lijken van ratten en van muizen en oude rommelzoo behooren gelukkig al lang niet meer tot uitverkoren deur- en schelornamenten,. Hier in Alkmaar tenminste niet meer. Dat het vieze misbruik elders wel bestaat blijkt uit het Amsterdamsche epos „de Jordaan," den nieuwen roman van Querido, waarin men o.a. leest: „Eén dag vóór Pinkster had de Luilak de heele buurt in opschudding gegooid, door de riekende kren gen van gehate en kwellende buurtgangeTS, op deze grimmige wfizo door kleine lef-jongens beschimpt met hondenlijken en rottend aas. 't Had rauw geklonken door de buurt, al om Vier uur vroeg. Luilèk..,. beddesèk, stoat om neige ure opv.. neige of hellef tien.hep je de Luilèk nauit ge- gezien? Een donkere worp van doode ratten en katten, we ken lang al vooruit in de polders als prooi beloerd, was dof néérgebonkt op ruiten en ramen van beluilakte buurtgenooten, die, woedend met bedreigingen losscho ten, zonder iets te durven doen." Op vele Amsterdamsche scholen moet overigens de gewoonte bestaan (hebben?), dat de kinderen van negen tot half tien geen le» krijgen en de laatkomers mogen toezingen: Luilak, Slaapzak. Beddezak, Kermispop, Staat om negen uur op, .Negen ure, hallef tien Kan de Luilak nog niet zien. De laatst aankomende moest op Amsterdamsche korstjes tracteeren. Zoo oud is de Lnilakviering reeds, dat in 1597 de stedelijke regeering van Amsterdam verbood Luilak optochten te houden met stokken en vanen de grooten vierden toen ook feest en er vielen waar schijnlijk wat al te veel dronkemanstooneelen en vechtpartijen voor! In Haarlem was men Ingetogener. Daar ging men in de vroegte tegen een uur of vijf naar de Bloem- markt, waar soms meer dan 20.000 potten met bloe men werden gekocht, Elders kent men niet het. luilakken, wel het dauw- trappen op den eersten Pinksterdag maar laat ons daarover liever zwijgen! Hoe men aan het woord „luilak" komt is ons niet. recht duidelijk. Wat lui is weet ieder, doch de betee- kenis van „lak" in dit verband is minder gemakkelijk te begrijpen. Men zou geneigd zijn er den zin van fopperij, bedrog aan te geven ware het niet, dat luilakken wil zeggen: een gat in den dag slapen. Wij kunnen geen aannemelijke verklaring vinden. Misschien dat er onder onze lezers zijn, die een af doende verklaring kunnen geven, waarvoor wij ons gaarne aanbevolen houden. Eindelijk is deze Luilak de dag van het gevelschoon maken wie vanochtend1 vroeg op stap was, zal het -chrobben en boenen wel waargenomen hebben. Oud tijds gold degeon, die op dezen dag niet. zijn gevel rei nigde voor een „vuilpoets." Gelukkig denkt men er tegenwoordig anders over. Ware dit niet het geval, wat zou het nette Alkmaar dan een vuilpoetsen tellen! EEN JUBILEUM. Den 21sten Maart was het vijf en twintig jaar ge leden, dat Arie Mienis, thans „baas Mienis" als werk man in dienst trad bij de firma J. A. van den Bosch en Zonen. Omdat de jubilaris toen ongesteld was, is het feest dezer dagen gevierd. De patroons schonken hem een gouden remontoir horloge met ketting, het kantoorpersoneel bood hem een fauteuil aan, do heer Kuipers, de technische leider, een schilderij, de werk lieden vereerden hem vier beklcede stoelen, „de meis jes van juffrouw Ilenneke" een barometer. En 's avonds om zeven uur zijn de patroons en de mannen van „Kinheim" samen gekomen met den baas en ziju vrouw en kinderen en met de fabrieksmeisjes onder leiding van juffrouw Henneke. Toen hebben ze Mienis in „de blommen" gezet en hebben gezongen en pret gemaakt van de bovenste plank af. Het was, zoo schrijft men ons, een echt broederlijk feest, een feest dat goed' doet, waaruit voor de zoo- veelste maal bleek, dat er een geest op „Kinheim" beerscht, die prettig aandoet. Een feest eerste klas en zóó goed geslaagd, dat Mienis zich vast. voorgeno men heeft 0111 het „J'y suis, J'y reste" verder in krak tijk te blijven brengen en gevolg te geven aan de op dien dag meermalen uitgesproken wensch: „Lang zal hij leven." DAT KWAM NIET UIT. Vanmorgen was een welbekend „standwerker" op de markt druk in de weer om zijn wonderen te ver richten. Een oud mannetje zou hij genezen van een vreeselijke kiespijn. Met veel hokuspokus zette hij uiteen, dat zijn poe der onschadelijk was en stopte toen den patiënt een watje, gedrenkt in een poeder-oplossing, in dén mond. Twee minuten maar en de kiespijnlijder zou totaal genezen zijn, zou op ijzer kunnen bijten, met het koudste water zijn mond kunnen spoelen enz. De wonderdoende marktventer schreeuwde de twee minuten vol, zich zelf bedreigende met de allervreese- lijkste straffen, als hij het manneke niet in tegenwoor digheid van alle omstanders genezen had. Heesch en warm brulde hij zich. Eindelijk daar zou dan de wonderbaarlijke gene zing worden aangetoond. Met een zegevierend glim lachje wendde hij zich tot den patiënt en zeide genoe- gelijk tot dezen „IToe is het nu oudeheer. Alloh, zeg de waarheid." En het antwoord: ,,'k eb 't oitgespuugd, 'k wou dat zoute goed niet langer in me mond hewwe," Te midden van de hilariteit onder de omstanders verwenschte. de kiespijngenezer zijn patiënt naar het land, waar de peper groeit. Alleen zei hij het heel wat minder beschaafd. SCHOOLFEEST. Het traditioneele schoolfeest, dat altijd met zooveel vreugde door de kinderen, die er aan mogen deelne men wordt begroet, zal dezen zomer Woensdag den 3en Juli plaats vinden. Dit feest, is de kroon op den arbeid van een heel schooljaar, immers slechts die kinderen mogen er aan deelnemen, die in dien tijd niet meer dan 3 schooltijden willekeurig hebben ver zuimd. Ongeveer 900 kinderen zullen thans kunnen genieten van een heerlijken boottocht en een vroolij- ken dag in de Schoorlsche duinen. Dat er heel wat personeel noodig is om het opge wonden volkje zoo'n dag bezig en bij elkaar te houden, laat zich begrijpen. Het bestuur der Vereeniging voor Volksonderwijs, van welke deze feestviering uit gaat, is weer zoo gelukkig geweest een 10-tal dames en een 20-tal heeren (behalve de onderwijzers en de onderwijzeressen) bereid te vinden dieji dag hulp te verleenen. De leerlingen der drie laagste klassen van de deel nemende scholen, dit zijn ongeveer 600 kinderen, zul len den lOen Juli feest vieren op de speelplaatsen. Dat er voor dit alles geld en zelfs veel geld noodig is, behoeft geen betoog. Na Pinksteren zal worden aangevangen met het aanbieden der iuteekenlijsten aan Alkmaar'» ingezetenen. Ongetwijfeld zal ieder den kinderen dezen genoeglijken dag van harte gun nen en iets willen bijdragen om het sympathieke werk te steunen. DE PADVINDERS. Hedenmiddag om half twee zijn een tiental padvin ders van hier per fiets naar Leiden vertrokken, om in gezelschap van hunne makkers een paar dagen te Katwijk e. O. door te brengen. De leider, luitenant van Straaten, vergezelde hen tot Haarlem, waar hij de club overdroeg aan zijn col lega der Leidsche afdeeling, In Leiden, waar de jongens logeeren bij hun mak kers, zullen ze. de verschillende merkwaardigheden (o. a. musea) bezichtigen. Maandag gaan ze naar Katwijk, waar dè nacht in een tent wordt doorgebracht, en Dinsdag keeren ze weder terug. M UZ 1EKUIT VOERTNG door het STEDELIJK MUZIEKKORPS, Directeur de heer H. A. MAAS op Zondagavond 26 Mei van 8 tot 10 uur in den Hout. Programma: 1. The Honeymoon, marsch 2. Ouverture de 1' opera „Martha" 3. a. Cupidó, gavotte b. Loin du Bal, valse 4. Fantaisie de l'opera „Lakmé" Pauze. 5. De Generaal, marsch 6. Heidebloemkens, concert-wals C. v. d. Berg' van Saparoea 7. Potpourri uit de operette „Der fidele Bauer Fall 8. Finale. G. Rosey Flotow Raida Gillet Dclihes Maas op Maandag 27 Mei van 8 tot. 9x/i uur v.m. Programma: 1. Tlochzeitsmarsch aus „Der Sommernaehtstraum" Mendelssohn Bnrtholdy 2. Die Ilimmel erziihlen die Ehre Gottes, Koor uit het oratorium, Die Schöpfung" Ilaydn 3. Nader bij U, o God arr. Maa9 4. Fantasie uit de opera „Tanhauser" Wagner 5. Friihlingserwachen Bach C. O schoner Mai! Walzer Joh. Strauss 7. Finale. OPENBARE LEESZAAL EN BOEKERIJ. Men deelt ons mede, dat in bovenstaande inrichting (hoek Kanaalkade-Kaarsenmakersgrncht) „de Haar- lemsche Hanze", orgaan van den R. K. Middenstands bond in het Bisdom Haarlem, ter lezing zal liggen, daar hiervoor welwillend een abonnement werd ver strekt. BAZAR „ALCMARIA." Ter gelegenheid van het Pinksterfeest heeft bazar „Alcmaria" van den heer Willem Smit. een aardigie uitstalling van luxe-artikelen en kunstbloemen. Beide Pinksterdagen zal de zaak echter gesloten zijn. ALKM. BAD- EN ZWEMINRICHTING. Van 17 Mei tot en met 24 Mei zijn genomen door heeren 289 baden, door dames 22 baden, door onver- mogenden 117 baden, totaal 428 baden. Hoogste temperatuur 63 graden. AGENDA. DINSDAG: Znngvereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus," repetitie voor dames 71/2 uur precies, voor heeren 8V2 uur, lokaal Mooij, Koorstraat. Laatste berichten. LUCHTSCHIP VERNIELD. AMSTERDAM, 25 Mei. Tijdens een tocht naar Leipzig werd1 hedenmorgen om 11 uur het luchtschip „Parseval 6" door een windvlaag gegrepen en volko men vernield. Do bestuurder werd eruit geworpen en zwaar gekwetst. 'Reeds bij het opstijgen had een on geval plaats. Het bevel van den bestuurder om los te 'aten volgden allen op, behalve een soldaat. Deze werd tot op een hoogte van 5 meter meegetrokken, viel naar beneden en kreeg zware inwendige kneuzingen. De BURGEMEESTER van ALKMAAR, Overwegende, dat gebleken is dat er personen zijn, die er hunne praktijk van maken, om aan toekomstige militieplichtigen, togen betaling van eene som gelds, hunne hulp aan te bieden, ten einde hunne onge- schiktverklaring voor den militiedienst te verkrijgen, WAARSCHUWT VOOR BOVENBEDOELDE PRAKTIJKEN en wijst belanghebbenden met nadruk op het bepaalde in art. 206 van het Wetboek van Strafrecht, luidende als volgt: MET GEVANGENISSTRAF VAN TEN HOOG STE TWEE JAAR WORDT GESTRAFT: lo. hij, die zich opzettelijk voor den dienst bij de militie ongeschikt maakt of laat maken 2o. hij, die een ander op diens verzoek opzettelijk voor den dienst ongeschikt maakt. Indien in het laatste geval het feit den dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd. Brengt verder te hunner kennis, dat de bemoeiing van bovenbedoelde personen in geen enkel opzicht tot afkeuring van den betrokkene kan leiden, terwijl de raadpleging dier personen den militieplichtige slechts financieel nadeel kan berokkenen. De Burgemeester voornoemd, JAN DE WTT Dz.. lo.-Buig. Alkmaar, 20 Mei 1912. DE ITALTAANSCH-TTTRKSCHE OORLOG. De „Agenee Stefani" klaagt over de slechte behan deling welke de door Turkije uitgezette Italianen, die te Napels zijn aangekomen, tijdens hun verdrijving zouden hebben ondervonden. Het agentschap spreekt van groote wreedheden die zouden hebben plaatsgehad en beweert dat de Itali anen aan belasting-afpersing zouden hebben blootge staan. De Koningin-moeder van Italië heeft 20,000 lire voor de uit Turkije verdreven Italianen geschonken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2