I inke dienstbode, Zceuwsch Bniinluood H 11 Caféhouders Magazijn „de Feestvreugde", J. J. vaa fcr Link RANKENBERG. ALKMAAR verscli brood aan huis bezorgd, BROMMER &HARTEVELD. Brandkasten. Willem v. Vuure, Fnldsen 84, Telef. 316 Aikmaarsche Crediet- 6ii Eftectenbank. Nierop Slothouber, Langestraat. ZONDAG (len Pinksterdag), 's avonds 8 uur, muziekuitvoering in den STADSHOUT. NeTMËTSJË gevraagd A1) Y E li T E N T fE VALK'* Huishoudftfer Zwarte en Fan tasie Kousen, alkmaar. S.ELTE. Laat 105. Telef. 423. Oudegracht 245 Liefdadigheid naar Vermogen. Payglop 25, bij de Laat. GROOTSTE KEUZE een portefeuille ter overname in uitzicht gesteld. Bewijzen van soliditeit voor handen. FABRIEK en MAGAZIJN NIIEÜT 7 ei? Ill, Telefoon 76 EEN AANSLAG IN EEN SCHOOL. liouttil 19. Alkmaar. Grossier in Feestartikelen en ver siering. tij our en Broderie. Aktemnappen, BaDknotentasschon, Portefeuilles, Portemonnaies, Evenals gewoon ZHNDAGS wordt aPV?1 morgen en Maandag (len en 2en Pink sterdag) door ondergeteekende Duaiei HANDSCHOENEN, JABOTS, CEINTCÜH8. GFS PEN, élastiek voor CEINTUUltS. KKAGEN. PO CHETS, VOILE TULLES. FIETSSLUIERS en GESPEN. ONTVANGEN een prachteolledie TURK8CHE WASCHGAI.0N8, KN00PEN, KANTEN, KANTöTOE, ENTHEDEUX, enz., eoz. Zweetvoeten en handen genezen radikaal door het gebruik van beslist onschadelijk, prijs 70 CENT. DUITSCHLAND. Do „Kölnische Zei tang" trekt in een hoofdartikel zeer scherp te velde tegen <le op- ruiende artikelen in de „France Militaire." liet is begrijpelijk, zoö schrijft het blad, dat een Fransch pa triot het verlies van Elzas-Lotharingen betreurt en de genegenheid van do Elzassers tracht te winnen. Eén ding echter mogen wij eischen, en wel mannelijke eerlijkheid. Wil Frankrijk nogmaals met ons de de gens kruisen, goed, wij zijn bereid en wij eeren ook in Onzen vijand de eigenschappen, die een good soldaat kenmerken. Een strijd met vergiftige wapens is ech ter een volk niet waardig, dat de ridderlijkheid als zijn nationale deugd beschouwt. Ook andere Fran- sche bladen zijn op deze wijze aan het opruien. Een beroep op de vrees in het gemoed der Duitsehers, vindt echter thans even weinig weerklank als in den tijd van Bismarck. 4> ENGELAND. In Londen is een groote transport staking uitgebroken, welke duizenden en duizenden mannen omvat. Aan de Alberthaven bijv. gisteravond werkten slechts 20 man in plaats van 20.000, zooals gewoonlijk. HONGARIJE. In het Huis van Afgevaardigden heeft de heer Lukacz in antwoord op een interpellatie betreffende de algemeene staking, gezegd, dat het voorwendsel tot de staking was, dat der verceniging de toestemming om een betooging voor het Parlement te houden, geweigerd was. De politie had wel toe stemming verleend tot het houden van talrijke open bare bijeenkomsten in gesloten zalen, maar zij had ge meend, dat een vergadering van 50,000 opgewonden menschen, om pressie uit te oefenen op de volksverte genwoordigers niet kon worden toegelaten. De mi nister moest de meening bestrijden, dat de oorzaak van de staking de houding van de regeering in zake de kieswetshervonning zou zijn. „Kort geleden heb ik nog verklaard, dat wij besloten waren de kwestie zoo spoedig mogelijk op te lossen; iratuurlijk op den grondslag van onze overtuiging. Het schijnt dat de socialistische leiders een proef van de kracht van de partij hebben willen nemen, om bun ietwat getaand gezag weer volle fleur te geven. Ik weet niet of hun dat is gelukt, maar, waar ik wel van overtuigd ben is, dat de zaak van de vooruitgang niet wordt gediend door wanordelijkheden, want geen enkel voorstander van de democratische ontwikkeling zal samen willen werken met menschen, die hun beginselen aan don dag leggen door het verwekken van onlusten. Het schijnt onvermijdelijk om de verantwoordelijkheid te laten dragen door die vrijwillige zaakwaarnemers die een volstrekt gezag uitoefenen op duizenden men schen, die de gevolgen van het machtsmisbruik van hun leider moeten dragen." (Geestdriftige toejui- ging.). De Kamer nam aete van het antwoord van den minister. De president van den ministerraad zal heden dooi den Keizer ontvangen worden. Tegen den avond vielen gisteren opnieuw ongere geldheden voor op den boulevard Waizen. 140 Mani festanten werden gearresteerd, waarvan de meesten gewapend waren met messen en revolvers, terwijl zij bovendien de agenten met steenen gooiden. Te Temesvar, Nogyvarad, Gyer, Brasso en Arad is de algemeene staking ook uitgeroepen, maar de orde is nergens ernstig verstoord. DENEMARKEN. Met prachtig weer brak gisteren de dag aan, waarop het Dcensehe volk koning F rede- rik naar zijn laatste rustplaats geleidde. De klare, blauwe hemel en de lachende zonneschijn vormden een scherp contrast met de in diepe rouw gehulde hoofd stad, die er zich op voorbereidde een van zijn beste en meest sympathieke vorsten ten grave te brengen. Vanaf de vroege ochtendstonde dreunde het klok kengebeier door de lucht en! treurend bewogen de Doensche vlaggen op de schepen en buizen zich in den frisschen morgenwind. Voor het overbrengen van het lijk des Ko- nings naar Roskilde hield men in de hofkapel een rouwplechtigheid. Do plechtigheid werd ge opend met koorgezang. De predikant F eng er hield een korte preek, d'ie eindigde met een zegebede voor den Koning en liet koninklijke huis. Nadat er nog een koorgezang ten gehoore was gebracht, lichtten of ficieren de baar van de katafalk en droegen haar uit de kerk. Vlak achter de baar gingen de Koning en de Koningin-Weduwe, gevolgd door de andere aanwe zigen. De baar werd naar het station aan de Chris- tiaanstraat gedragen. De soldaten en de vrijwilli gerscorpsen stonden in het gelid langs don weg van den stoet geschaard. Op het station zette men de baar in de lijkkapel in een waggon. Nadat de deelne mers aan de begrafenis in den trein hadden plaats genomen, vertrok deze naar Roskilde. In Roskilde was de weg naar den dom met rouw floers versierd. Des middags kwam een extra-trein met de ministers, do leden van den Rijksdag en het diplomatieke corps. Om half twee kwam de trein met het lijk des Konings aan. Onder militaire mu ziek trok de stoet naar den dom. TURKIJE. Een aantal Albaneesche hoofden ver spreiden een manifest waarin alle Albaneezen, die zich niet bij den opstand aansluiten, worden bedreigd met den dood. Do Albaneezen van Ljoema sloten zich bij de bewe ging aan en dreigden Djakowa in brand te zullen ste ken, als dit loyaal blijft. De pogingen van den wali van Kossowo, de Arjiau- ten tot toegeven te bewegen zijn mislukt. Hij heeft machtiging gevraagd, met de troepen tegen hen op te trekken. De minister van binnenlanclsche zaken probeert nu zelf tot overeenstemming met de Arnauten te komen. Deze zouden 12,000 man sterk zijn. fSV RUSLAND. Het „Nowoje Wremja" publiceert een document, waaruit zou moeten blijken dat er in Fin land een revolutionaire beweging begonnen is welke van Amerika uit financieel zou worden gesteund en welke aanstuurt op de zelfstandigheid van Finland. Het blad stelt deze Finsche (Amerikaansehe) ver- ocniging verantwoordelijk voor de revolutionaire woc lingen op Russische oorlogsschepen. In Bakoe loste een leerling van liet gymnasium op den leeraar iu de Duitsche en Fransche taal, graaf Michael Apraxin, iti de klas twee revolverschoten, waarmee hij hem doodelijk wondde. Toen de leeraar( neerviel, nam de jongen de vlucht. De aanleiding tot. deze daad was, dat de jongen een slecht rapport had gehad. HET ONDERZOEK VAN I)E TITANICRAMP. liet rapport der Amerikaansche ondorzookings-com- missie inzake de ramp met de „Titanic,' zoo weet de Washingtonsche correspondent van een der Nieuw- Vorksche bladen te melden, is thans gereed en zal a.s. Dinsdag aan den Senaat worden voorgelegd. Het is, naar de correspondent meedeelt, zeer bezwa rend voor Mr. Ismay en sommige employé's der White Stpr Company te Nieuw-York. Verder wordt kapi tein Smith er in genoemd als de man, die do schuld is geweest van de ramp. Volgens het rapport heeft" de tegenwoordigheid van mr. Ismay op het schip de gezagvoerende personen aan boord aangezet de „Titanic" met de grootst mo gelijke snelheid te doen varen. j Vorder wordt in het rapport geconstateerd, dat meer dan driehonderd personen moesten verdrinken wegens het ontbreken van discipline onder de beman ning en de wanorde, die onder de matrozen heerschtc. DE LAATSTE KEUZE. Do wotten van den Amerikaansclien staat Utah be palen, dat aan iemand, die ter dood veroordeeld is, de keuze kan gelaten worden, of hij door den kogel dan wel door den strop wil sterven. Van dit privilege is gisteren gebruik gein.rokt door een zekeren Julius Sirmay, te Salt Lake Gity, die beschuldigd was van moord op een jongen. Dc moor denaar werd in de staatsgevangenis door vijf schut ters. die zich achter een scherm met schietgaten had- den opgesteld, zoodnt. hij hen niet kon zien, doodge- J schoten. CORRESPONDENTIE. J. J. de M. Het is geheel iets anders of een zaak 1 12'/? jaar bestaat, dan wel of een directeur van een groote instelling 121/., jaar zijn functie waarneemt, j Wair zouden we blijven, indien we van alle 12'/.,- jarige zaken en personen-jubilea melding maken IJ begrijpt wel dat dit niet doenlijk is. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 25 Mei. "Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsok Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 26 Mei. In bet gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 772.4 te Stornoway. De laagste stand van den barometer 757.1 te Nice. VERWACHTING. Meest matige noordoostelijke tot noordelijken wind bewolkt, weinig of geen regen, iets zachter. KnrgerlMke ktaud. Geboren: 23 Mei. Aafje, d. v. Izaiik Vethaak en Neeltje Modder. 24 Mei. Pietertje Anna, d. V. Franciscus Evers en Pietertje Nieuwenhof. 25 Mei. Aafje, d. v. Albertus Wijkhuizen en Anfje Ruis. Overleden; 24 Mei. Louisa Carolina Hage- man, gchuw.l met Jacobus Jozias Viseer, 53 jaar. OP DEN 2den PINKSTERDAG van 12—12 Va i l'U GELEGENHEID TOT HET DOEN VAN AANGIFTEN VAN GEBOORTEN EN OVERLIJ DEN. Marktberichten. Op den 1 Juni a.s. hopen onze geliefde Ou 'ers, Behuwd- en Grootouders K BON en J I>E GRtAF hunne 40-jarige Foktvcreenlgtng te herdenken. Hunne dankbare kinderen en kleinkinderen. K. BOS Jr. I TJ E. BOS-VERKROOST. Burgeibrug- P. GREIDANUS. C. GREIDANUS-BOS. Heiloo, Mei 1912. GEVRAAGD: voor den dag, niet beneden 20 jaar, hoog loon. Acres J. B. KttSTER, Langestraat. voor kantoor- en magazijnwerk en van den P.G., eigenh. geschreven brieven onder letter O 240, Bur. v. d. Blad. Utrecht. Op den 5en Juni a s. hopen mijne geliefde kinderen 1*1 ETER HARTLAND Gis F, Gemengde mededeelingen. DE WRAAK VAN EEN BELEEDIGDEN ECHTGENOOT. In Alcubias iu de provincie Valencia was een werk meester er achter gekomen dat zijn vrouw al te vriend schappelijk omging met zijn vriend. De bedrogen echtgenoot besloot zich daarover te wreken.. Hij bracht in de slaapkamer een dynamietpatroon aan, doorboorde den vloer en bracht de patroon in verbin ding met een eleetrische geleiding. Op hot oogen- blik dat de vrouw zich met den vriend in die kamer bevond, liet hij de patroon ontploffen, zoodat het ge- heele huis in elkaar stortte. De lijken van de vrouw en den vriend werden vreeselijk verminkt gevonden. Toen de bedrogen t^htgenoot aangehouden werd, toonde hij geen spoor van berouw. ALKMAAR24 Mei. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk fkleine fabriekskaas f 80.kleine boerenkaas f 32,60. commissie f 80.50, middelbare f 32.50. Aangevoerd 345 stapels, wegende 218487 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f Handel stug. ALKMAAR, 25 Mei. Aangevoerd 35 paarden f 100 400, 0 veulens f 0 ft 0, 73 koeien en ossen f 90 ft 300, vette kalveren f a per ned. pond f 0 a 128 nuchtere kalveren f 8 ft 25, 0 ezels f ft 0, 277 magere schapen f 18ft 30.—,0 vette id. f 0 ft 0, 881 lammeren f 10— a 16,50, 0 vette var kens, per ned. pond 0 ft 0 ct., 73 magere id. f 20 ft 28, 215 biggen f 10.ft 17.24 bokken en geiten f 3 ft 10, 15 kleine bokjes f 0.75, a f 1.50, boter, per l/2 ned. pond hoogste prijs f 0.75 middelprijs f 0.70 laagste prijs f 0.625, aangevoerd 6364 kop, kipeitrjm f 3.40 ft 4.50, eendeneieren f 4. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 24 Mei. Op de afslagmarkt werd ver handeld Spinazie 48 a 57 ct. per dubb. mand, sla f 0.60 a 1.10 per 100 krop, peulen f 0.25 a 0.30 per 100 bos rabarber 5.70 a 6.20 per 100 bos. HOORN, 25 Mei. Tarwe f 8.50 ft f 9.—, rogge a 0.ft gerst f 7.25 ft f 7.75 haver f 4.75 ft f 5.25, witte erwten f ft f groene dito f 14.ft f 16.—, grauwe f 17.ft f vale fft f bruine boonen f 16.ft f 17.— karweizaad f 18.50 ft f 19.mosterdzaad f 23.50 ft ft f 24.26 paarden f 100 ft f 350, 18 koeien f 160 ft f 310, 670 schapen f 19.ft 32.550 lammeren f 7.ft 15.13 kalveren f 12.ft f 24.var kens f ft f 0 zeugen f ft f 122 biggen f 8.ft f 16.kippen f 0 ft kipeieren f 3.75 ft f 4.25 eendeieren f 0.ft f 0 4280 kop boter 60 ft 675. lieden geen beurs. Den eersten Juni hopen onze geliefde Ou ders TEFNIS BI IJS en JANTJE KLIFFEN hunne 50-Jarige Echtvereeiiigiug te herdenken. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen en achterkleinkinderen. St. Pancras. Op den eersten Juni hopen ODze Oudste §2 Zoon en Dochter Broeder en Zuster 'ag; JAN' BLIJS en SOFIE VAN DER W*L hunne ll.VJariwo Eebtvereen'tging te her- denken. Hunne liefhebbende Ouders, raf" St. Pancras. Broeders en Zusters. MAARTJE JONKER Kil. hunne 25-Jarige Eelilvereeulgitig te her denken. Amsterdam, Sweelinekstraat No. 22. Hunne liefhebbende Moeder, Wed. C. HARTLAND. Koedijk 1912. Heden overleed in het St. Elizabeth Gesticht te Alk maar onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de lieer PIETER WESTER, in den puderdom van ruim 77 jaren. Uit aller naam Wod. G. WESTER-Koning en Kinderen. Zuid-Schermer, 23 Mei 1912. Heden overleed, na een langdurig lijden, onze ge liefde Echtgenoote en Moeder, LOUISA CAROLINA HAGEMAN, in den ouderdom van 53 jaar. Uit aller naam J. J. VISSER Jz. Alkmaar, 24 Mei 1912. Oudegracht 27. Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden af gewacht. De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. Dinsdag 28 Mei, 11 uur v.m. Voor de vele blijken van belangstelling, ondervon den bij de ziekte en het overlijdf-n vnn onzen geliefden zoon, broeder en behuwdbroeder, GERUIT HARTLAND, betuigen wij onzen welgemeenden dank. Tevens onzen oprechten dank aan de verschillende Corporaties voor de laatste eer den overledene bewezen. P. HARTLAND. E HARTLAND-BAKKER. N. SCHERMERTS-MODDER. J. SCHERMERTS. By deze betuigen wij onzen innigen dank aan Fa milie, Buren, Vrienden en het R K. Kerkbestuur voor de vele en duurzame bewijzen van belangstelling ons betoond bij onze 25-jarige Echtvereeniging, waarom voor ons deze feestdag geworden is een onvergetelijke dag vol aangename herinneringen. Tevens onzen dank aan den Heer C. DE GEUS, voor de uitmuntende consumptie en nette bediening. MATHEUS HOOGEBOOM. ADRIANA HOOGEBOOM-Quant. Warmenhuizen, Mei 1912. Wanneer 11 zoeht naar Rrnlnbrood, pro beert dan eens gevraagd, direct of 15 Juni, liefst uit den boeren stand, P.G., niet ouder dan 45 jaar, om met behulp van eene dienstbode de huishouding te besturen. Adres: Jb. PLEVIER te Heerhugowaard Moet gij uw zalen of tafels versieren, dan kunt u nergens beter en goedkooper terecht dan in het Bij een bezoek aan ons Magazyn zult gy daarvan tenvolle overtuigd worden. Aanbevelend tegen concurreerende prijzen. Aanbevelend TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Opent rekenlng-conrant op nader over een te komen voorwaarden. JAARLIJKSCHE ALGEMEENE LEDEN-VERGA DERING op Woensdag 5 Juni 1912, 's avonds 8 uur in Restaurant „Proot". Te behandelen 1. Rekening en Verantwoording over 1911. 2. Ji arverslag over 1911. 8 Aanvulling vacatures in Bestuur en Commissie van onderzoek. N.B. De rekening ligt gedurende acht dagen ter in zage voor de leden, bij den waarn. Penningmeester, (len Heer P. A. DE LANGE, Kennemerpark. De Secretaris, C. G. STEEN. Verkrijgbaar bij jjaSBg**'- Ril een der oiids'e Levensvcrz.- Hl ij en wordt te Alkmaar Alléén personen van erkende soliditeit, die bewijs leveren, dat zij in staat zijn deze te kunnen uitbrei den, komen in aanmerking. Br. fr. no. 876, hij firma ZWAAN ZOON, Ged. Nieuwesloot, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3