mrnmm mm PinE Pillen Damrubriek. HERMs. COSTER ZOON, Scheele hoofdpyn BINNENLAND. mÊ,t WM— - fit, STADSNIEUWS. ADVERTENTIE N Bekendmaking. Stremming van het verkeer. BOSBOOM -TOUSSAINT, Majoor FRANS Schaakpubnsk. By hen die dikwyls scheele hoofd pyn hebben, is iets aan de maag niet in orde. Deze verteert op onvolko men wyze het voedsel, en wat niet verteerd wordt, blyft op de maag, bederft daar en brengt walgingen, zuur en oprispingen voort. Deze ophooping van vergiftige bestanddee- len in de maag maakt ook dat het bloed langzaamaan met giftstoffen wordt beladen, en deze giftstoffen veroorzaken scheele hoofdpyn, geheel op dezelfde wyze als wanneer men kooldampen inademt. De Pink Pillen versterken de maag, bezorgen een uitmuntende spysvertering en doen de scheele hoofdpyn verdwynen. ^^,,,,,,,,7^^'.,,,, mt>. m m m Vrapg en aanbod. rpE KOOPMeubelen, Stoelen en Spiegels in ver schillende stijlen, Kamermeubelen, ook solied Stof- feerwerk te leveren. Aanbevelend, Ingenaaid f 0.40. In iraaien stempelband f 0.70. Voordam C 9, Alkmaar, Int. Tel. no. 3. modellen kunnen dragen. Zeer kleine en bijzondere groote vrouwen moeten zeer voorzichtig zijn in de keuze van een fichu, zijn zij echter zoo gelukkig het voor haar passende model te vinden, dan zal dit de be koorlijkheid van haar toilet des te meer laten uitiko- men. Bijna iedere vrouwenfiguur verlangt een ander model fichu, zoo kunnen b.v. lange, slanke, jeugdige gestalten fichu's kiezen, die vol plooien zijn. Los etn luchtig moeten deze over de borst bij elkaar gehouden worden met een zijden touffe. Op den rug verdwij nen de plooien in de ceintuur of worden ze over de schouders gelegd. Zij, die niet bepaald lelie-slank zijn, doen beter een eenvoudiger fichu te dragen, waarvan de plooien zeer glad zijn en regelmatig neer vallen. Er moet echter voor gezorgd worden, dat men bij het aanschouwen ervan den indruk van luchtigheid blijft behouden. De rijzig-gebouwde vrouw kan alleen een fichu dra gen van mooie breede kant zonder plooien, terwijl een werkelijk corpulente vrouw zich slechts met een fichu van ragfijn weefsel mag kleeden. Voor jonge meisjes is het volgende model bij uit stek geschikt: het bestaat uit een breede Yalensienne- of Mechelsche kant, onder een gemoesterde tafzijden kraag aangebracht. Deze gladde kraag kruist sterk vooraan links en eindigt onder een bloem of rozet. Modern is ook de van voren naar achteren gekruiste fichu, welke bovenaan 'n collerette nabootst en ver vaardigd wordt uit met open naden vereenigde tus- schenzetsels, waaronder men een plissé van ninon be vestigt; dit plissé met open naad omzoomd, is met een kantje omboord. Smaakvol zijn de volgende fichu's: Eenige fijn ge- plisseerde strookjes worden een weinig over elkander rustend op een pasvormigen sjaalkraag bevestigd, welke den schouder glad bedekt en onderaan rug- en voorwaarts kruist. Een ander model bestaat uit twee breede geplooide tulen schouderbanden, dooT tusschen- zetsel en kant ingesloten en dwars onderaan door een kant verbondendeze gemakkelijke en zeer mooie schikking past ook voor bejaarde dames, indien men tot het vervaardigen zwarte kant en tule bezigt. Behalve fichu's is er een keur van nette, s ierlijke dasjes en jabots, waarvan het nieuwste model „jabot Robespierre" genaamd is. Het bestaat uit een kant jabot, die in het voormidden daalt en op twee breede- re, gladdere strookjes rust welke een reversvorm ver beelden; zulk een jabot vereischt fijne kant of tule. Ko. S46. E. EYLMAlSnST. Mat in 2 zetten. Oplossing van No. 343 (E. FERBER). 1 Lc4 eö enz. Goede oplossingen ontvingen wij van: P. J. Boom. F. Böttger, O. Bramer en 0. Visser te Alkmaar, Mr. Ch. Enschedé en P. Fabriek te Haarlem, P. Bakker, Jos. de Koning en H. Weenink te Amsterdam, J. W. Le Comte en J. Vijzelaar te 's-Gravenhage, J Deuze- man te Frederiksoord, J. Reeser te Voorburg, S. te S., Mr. A. van der Ven te Arnhem, G. H. B. Hogewind te Utrecht, H. Strick van Linschoten te Rijswijk en O. Boomsma te Kampen. Ad. No. 346. De problemen, welke geen eerste publicatiets zijn, treffen wij in „The Times" altijd! zonder eenige na dere aanduiding aan. Zoo ook No. 346. En daarvan zouden wij nu juist zoo gaarne willen weten wanneer het voot de eerste maal verschenen was. Want het loopt vooral wat den sleutelzet betreft wel wat op reeds gebaande wegen. Intusschen, de inleiding is ongetwijfeld goed, terwijl bijv. de matstellingen na 1d X T ons be slist aangenaam aandeed. De redacteur van bovengenoemde sehaakrubriek heeft bovendien de gewoonte van de oplossing van elke opgave drie- en vierzetten even goedslechts den sleutelzet te vermelden en daar boven dan te plaatsen „auteurs-oplossingen", waardoor hij alles wat in verband staat met nevenoplosbaarheid, duals enz. dus in het midden1 laat. Nu had' hij eens een 3-zet overgenomen van een be roemden Bohemer, die als eerste publicatie in een ru briek had gestaan, door ons geredigeerd. Wij hadden daar met eenige voldoening van kennis genomen tot. ons bleek, dat de auteurs-oplossing niet in 3 zetten opging, doch da.t er een schunnige nevenoplossinpg in voorkwam. Begrijpelijkerwijze zaten wij daarmede in en schre ven den man het feit onder uitdrukking van ons leed wezen: „Houd je maar heel kakn, ik weet er wel raad op", was het antwoord. En werkelijk dat wist h.ij Want hij gaf de schunnige nevenoplossing kalm als „auteurs-oplossing" Wij hadden de gezichten zijner oplossers wel eens willen zien. Want de groote meerderheid wist stellig met een nevenoplossing te doen te hebben en had' de onoplosbaarheid vermoed De heer P. J. Stam c.s. verzochten toestemming tot het maken van een overhaal in den Daalmeer. In verband' hiermede verweszen B. en W. naar het reglement op de wegen in deze provincie en adviseer den aan adressanten te berichten, dat dit verzoek aan Gedeputeerde Staten moet worden gericht. De raad vereenigde zich met deze zienswijze. B. en W. boden den raad daarna aan het verslag der gemeente over 1911 en onderwierpen aan de goed keuring van den raad de door hen voorgestelde af- en overschrijvingen en betalingen uit den post van oon- voorziene uitgaven dienst 1911. Zonder eenige be sprekingen werd deze goedkeuring verleend. B. en W. stelden voor het restant van het tiend recht te besteden aan het maken van de abri en het in orde maken van de dokterswoning, voorzoover de kos ten daarvan de 13000 te boven gaan. Welk voorstel zonder bespreking werd aangenomen. Op de door den raad aan te bieden voordracht ter benoeming van een zetter werden geplaatst als No. 1 de heer Jb. Visser en als No. 2 de heer C. Beets. De openbare vergadering werd daarna gesloten, om over te gaan in een geheime vergadering, ter behan deling van eenige reclames in den Hoofdelijken Om slag. VACANTIE-KOLONIES. Van het Centraal Genootschap voor Kindarhedstel- lings- en Vacantiekoloniesi zijn de tehuizen wederom geopend. Koloniehuis „Zwartendijk" te Egmond aan Zee herbergt 149 zwakke kinderen, koloniehuis „Ker- dijk" aldaar 92 en koloniehuis „Zeehuis" 50 kinderen. Te Noord wijk aan Zee vertoeven 41 kinderen. In het Kinderhuis te Nunspeet zijn 17 kinderen onder dak gebracht, terwijl koloniehuis „Zonneheuvel" té Hoeven eerst 11 Juli geopend wordt. Ten dienste der tehuizen wordt gaarne door den administrateur A. C. Bos te Egmond speelgoed en kinderboeken in ontvangst genomen, bene vens zilverpapier, capsules en theelood. Gemengd nieuws. UIT KOEDIJK. *De gisternamiddag alhier gehouden vergadering werd door den voorzitter geopend onder mededeeling, dat de heer de Geus wegens droeve familieomstandig heden afwezig is. Hij meende zeker namens den raad te spreken indien hij zijne gevoelens van deelneming aan den heer de Geus aanbood. Wegens vertrek van den heer Jonker was er eén va cature. Medegedeeld werd: dat de benoemde gemeente-ge neesheer zijne benoeming aannam; dat Gedeputeerde Staten goedkeurden het besluit betreffende de supple- toire begrooting en verder al de in de vorige vergade ring genomen besluiten, verband houdende met de be noeming van een gemeente-geneesheer; dat de Ge zondheidscommissie te Beverwijk de rekening 1911 en de begrooting 1912 aanbood, (volgens deze laatste is het aandeel dezer gemeente daarin 39.45, verle den jaar was dit bedrag 63)dat ook hier was inge komen het schrijven van. Anna Pauloowna inzake de oprichting van een Electrische Centrale. Deze mededeelingen werden voor kennisgeving aangenomen. Verkrijgbaar k f 1.75 per doos, en f 9.per zes doozen, bij het Generaal Depot der Pillen, van Eeg- lienlaan 22, Amsterdam. Te Alkmaar bij Nierop Slothouber, Langestraat 83. Boekaaukomliclnj;. HET NIEUWE SYSTEEM. Spel van de school in 3 bedrijven door G. Nolsté Trenité, Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoon. Dit stuk, aanvankelijk geschreven voor de Haarlem- sche Hoogere Burgerschoolvereenigiug is ook elders opgevoerd, o.a. tweemaal te Alkmaar. Wie dit stuk wil lezen, wie de grappen, paradoxen en woordspelin gen, waarvan bij opvoering veel verloren gaat, eens rustig wil genieten, vindt daartoe de gelegenheid, nu het stuk in druk is verschenen. ARBEIDSWET 1911 met uitvoeringsmaatregelen. Bij P. Noordkoff 1912 Groningen. Een practisch boekje, dat menigeen nuttige diens ten kan bewijzen. WAT HEEFT MEN TOCH TEGEN HET ES PERANTO? Door Anti-Contra. Verschenen bij A. M. de Liefde Amsterdam. WAANNEER, HOE LANG EN WAARBIJ MOET MIJN ZOON DIENEN? Dit is een overdrukje uit 't Rooie Boekje van Redro Clegnett te Amsterdam en bestemd voor ouders, voogden en jongelingen. Het be vat gegevens van de nieuwe militiewet en de militie kader-opleiding. De samensteller is een oud-officier der infanterie. ALLES ELECTRISCH. Zeer vrij bewerkt naar de bekroonde Duitsche uitgave van N. Zipp, door L. A. S. Rosman. Op dit boekje, uitgegeven door van Mantgem en de Does te Amsterdam, komen we nader terug. DE NATUUR. Het Meinummer van dit populair geïllustreerdMaandblad, gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen bevat een aar dig, geïllustreerd artikel over onze brandstoffen van D. Stavorinus. K. Scheringe schreef „Iets over evo lutie," Jan Gaillard over Stoomketels, de redacteur Z. P. Bouman over „Wervels," J. C. C. behandelt Jean Jacques Rousseau als botanist. De invloed van elec trische stroomen op Gewapend Beton behandelt J. M. E. Rüekert, de windwerkingem C. J. A. Mulder. Ein delijk bevat het nummer een foto van de zonsverduis tering, sterrenkundige mededeelingen voor den zomer en eenvoudige proeven. Aan de Dammers. Met dünk voor de ontvangen oplossingen van pro bleem 183. Stand: 'Zwart: 8, 10/15, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 36. Wit: 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 41, 42, 47, 48. Oplossing: 1. 37—31 1. 26 46 2. 38—32 2. 27 38 3. 42—37 3. 46 32 4. 33 42 4. 22 33 5. 23 7 5. 18 20 6. 7 9 6. 14 3 7. 25 5 en wint. Goede oplossingen ontvingen wij van de lieeren: G. Cloeck, D. Gorling, J. Houtkooper, J. K., G. van Nieuwkuijk, J. P. de R. te Alkmaar, S. Homan, Wij de Wormer en H. E. Lantinga, Haarlem. EEN NIEUW BOEK. Van de hand der heeren De Haas en Battefeld is bij de firma Van Goor te Gouda een nieuw damboek verschenen, geheêten: „Voor het dambord". Over dit interessante boek hopen wij in onze vol gende rubriek uitvoeriger te spreken. SLAGZET. De heer M. te Parijs maakte in een partij tegen den heer S. een leerzamen slagzet, toen de volgende stand bereikt was. 1. 14 25 2. 24 33 of 23 34 3. 13 24 4. 26 28 5. 16 27 6. 27 38 of 28 37 Wit speelde: 1. 25—20 2. 3a—29 3. 39 19 4. 37—31 5. 27—21 6. 38—32 7. 42 4dam. Een dergelijke slagzet kan meermalen in de partij voorkomen, waarom wij dan ook de lezers er attent op maken. Ter oplossing voor deze week een probleem van J. Bourquin, dat niet uitmunt door stand, doch dit ge brek wordt vergoed door de zeldzaam fraaie ontleding (11 zetten diep). Met recht iets voor de liefhebbers! Probleem 1S4 van J. Bourquin (Fr.) ■'/M& aaaa Zwart: 4, 6, 7, 9, 11/14, 16, 17, 18, 20, 21, 29, 30, 34. Wit: 22, 23, 27, 28, 31, 32, 37, 38, 41, 43/47, 49. Opl. voor of op 30 Mei b. v. d. blad. 37. G. Keizer, zonder beroep, n.h., Huiswaard 1. W. Bus, landbouwer, n.h., Huiswaard 1. Dr. D. A. Kerk- hoff, zonder beroep, geene, Nassaulaan 26. J. C. Kempers, tuiniersknecht, r.c., Stationsstraat 29. L. Sonépouse, fotograaf, n.i., Snaarmanslaan 141. N. Groen, dienstbode, n.h., Kalkovensweg 4. T. Mulder, dienstbode, n.h., KennemeTStraatweg 55. N. Thomas, steenhouwer, r.c., Hofstraat 9. A. Bos, tandtechniker, n.h., Druivenlaan 41. I. Rietsema, adsp.- tuinbouw- leeraar, n.h., Spoorstraat 32. J. Donker, dienstbode, n.h., Langestraat 57. C. Zwart, visscher, o.r., Verdron- kenoord 18. A. Ruiter, voerman, r.c., Heiligland 11. J. H. I. Grooij, zonder beroep, n.h., Druivenlaan 46. W. J. Bekker, zonder beroep, n.h., Druivenlaan 46. C. Bakker, O.-I. ambtenaar, n.h., Metiusgracht 8. N. Kaan, zonder beroep, n.h., Langestraat 77. J. P. A. Bernauer, zonder beroep, r.c., Schermerweg 118. K. Ambagtsheer, timmerman, n.h., Oudegracht 116a. K. Munster, timmerman, n.h., Tuinstraat 41. A. Broens, zonder beroep, n.h., Groenlaantje 4. J. Dalenberg, sla gersknecht, n.h., Forestusstraat 9. C. H. Barhorst, dienstbode, r.c., Laat 130. A. van der Kraan, verpleeg ster, r.c., St. Elisabethsgesticht. D. de Boer, zonder beroep, n.h., Spoorstraat 43. J. W. Mensink, barbiers- bediende, t.g., Langestraat 34. C. Gebhard, slagers knecht, e.L, Ritsevoort 5. P. de Graaf, arbeider, n.h., Verl. Landstraat 18. H. Prinz, bakker, r.c., Snaar manslaan 143. Wed. D. H. Leijding, zonder beroep, d.g., Tuinstraat 31. C. de Blij, handelsreiziger, r.c., Prins Hendrikstraat 42. H. de Roest, wagenmaker, n.h., Koningsweg 3. VERTROKKEN PERSONEN. M. S. Godijn, dienstbode, r.c., Lindenlaan 103, Be verwijk. A. C. J. van Eelde, zonder beroep, n.h., Prins Hendrikstraat 42, Bloemendaal. Wed. H. Stikkel- Beets, zonder berep, d.g., Oudegracht 295, Hoorn. H. de Rover, ketelmaker, geene, 1ste Landdwarsstraat 27, Amsterdam. J. Paauw, slagersknecht, r.c., Ritsevoort 15, Hoorn. J. Roet, rijknecht, r.c., Kennemersingel 18, Kempen. G. H. Alkemade, verpleegster, r.c., St. Elisabethsgesticht, Delft. A. F. Schreuder, inspecteur van politie, e.l., Langestraat 46, Middelburg. J. F. H. Vaske, kleermaker, r.c., Luttik-Oudorp 51, Schermer- horn. M. P. Kuipers, winkeljuffrouw, r.c., Houttil 31, Arnhem. G. Huijer, zonder beroep, n.h., Bleekerslaan 15, Velsen. G. Lame, dienstbode, n.h., Nieuwpoorts- laan 114, Haarlem. C. Spruit, aannemer, n.h., Geester singel 17, Bergen. H. Muelink, zonder beroep, n.h., Tuinstraat 41, Uitgeest. G. Crefeld, huishoudster, n. li., Spoorstraat 39, Schellinkhout. D. Ploeger, boeren knecht, n.h., Zeglis 136, Heiloo. J. Geuzebroek, schil der, n.h., Groenelaantje 4, Bei-gen. J. Denneman, dienstbode, r.c., Langestraat 73, Bergen. H. E. Cuij- pers, kok, r.c., Koorstraat 20, Amsterdam. Th. H. J. Binnendijk, opzichter Rijks Waterstaat, r.c., Steijn- straat 21, Callantsoog. IJ. J. Balvers, zonder beroep, r.c., Geest 37, Rotterdam. C. D. Iluiberts, kapper, r.c., Scheteldoekshaven 3, Amsterdam. M, J. Woestenburg, verpleegster, r.c., St. Elisabethsgesticht, Amsterdam. W. J. A. Wagemans, verpleegster, r.c., St. Elisabeths gesticht, Amsterdam. O. C. Stokspan, zonder beroep, r.c., Nieuwpoortssteeg 2, Velsen. N. Blom, zonder be roep, r.c.. Ramen 13, Egmond aan Zee. Van 15 regels 2K Cents, bij vooruitbetaling. /Jedurende de "Pinksterdagen VERSCH GEROOKTE PALING. J. HABICH, Palingrooker, Ramen 22 Alkmaar. PREDIKBEURTEN TE ALKMAAR. 26 en 27 Mei 1912. Groote kerk. Eerste Pinksterdag. Voormiddag 10 uur, Ds. Kloosterman. Avond! 6 uur Ds. Bremer van Egmond aan Zee. Tweede Pinksterdag. Voormiddag 10 uur, Ds. de Pree. Kapel. Eerste Pinksterdag. Voormiddag 10 uur, Ds. Vinke. Tweede Pinksterdag. Voormiddag 10 uur, Ds. Kloosterman. Evangelisch-Luthersche Kerk. Eerste Pinksterdag. Voormiddag 10 uur, Ds. H. Makkink. Tweede Pink sterdag geen dienst. Doospgezinde kerk. Eerste Pinksterdag. Voormid dag 10 uur, Ds. Westra. Tweede Pinksterdag geen dienst. Remonstrantsck-Gereformeerde kerk. Voormiddag 10 uur, Ds. de Regt. Tweede Pinksterdag geen dienst. Gereformeerde kerk. Eerste Pinksterdag. Voor middag 10 uur, Prof. van Gelder. Avond' 6 uur, De zelfde. Tweede Pinksterdag. Voormiddag 10 uur, ^Dezelfde. Hersteld Apostolische Gemeente, Toussaintstraat voormiddag 10 uur en namiddag 5 uur, godsdienst oefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 5 uur. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83. Zondag middag 3 uur, vergadering van de Jongelingsvereeni- ging„ Paulus." Gebouw Waakt en Bidt. Laat. Zaterdagavond van 81/» tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge- lingsvereeniging „Zacheus", voor jongelingen boven 16 jaar. Zondagmiddag van 5% tot 7 uur, vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging „Timo- theus", voor knapen van 12 tot 16 jaar. GEVESTIGDE PERSONEN. P. Ruiteir, bakkersknecht, r.c., Visscherslaan 5. M. E. Wever, assistente huishouding, r.c., Geestersingel Firma P. J. C. NIEROP. Alkmaar. Fnidsen 113. Langestraat 58. T Tl. L. SIMON Alkmaar. Steenhouwerij K o- ningsweg 46. Grafteekene», Schoorsteen mantels enz. "Uandel in nieuwe en gebruikte Machinerieë n, Ge reedschappen.' enz. Motoren ten alle tijde in wer king te zien. Werkplaats Koningsweg 65, Magazijn Kanaalkade 41. G. DOESCHOT en ZOON, Alkmaar. gr wordt TE HUUR AANGEBODEN, een HEE- RENHUIS op netten stand, met gas ei waterlei ding en andere gemakken. Huurprijs f 250 per jaar. Te bevr. bij J. DE GRAAFF, Laat 103. HALFF, Houttil, vraagt een netten u LEERLING. tPer overname aangeboden een goed onderhouden VULKACHEL, merk Red-Star. Brieven onder let ter G 240, bureau van dit blad. Ï>UIK. PUIK. Beste nieuwe Malta 60 cent, oude Malta 50 cent. Ook nog steeds verkrijgbaar beste blauwe Aardappelen a 35 cent en blanke a 25 cent, alles per 5 kop. Aanbevelend, G. \v. v. d. POL, Schoutenstraat. TTARMONICA's te huur, en op afbetaling. Adres: Ged. Baansloot No. 1. j De COMMISS N RIS der KONINGIN in de provincie NOORDHOLLAND brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de Schermeervlotbrug aan de Bierkade te Alkmaar, wegens de uitvoering van on derhoudswerken van 4 Juni a s. des voor middags 6 uur tot nadere aankondiging voor het verkeer zal zijn gefloten en dat ge durende dien tijd in den overtocht van voetgangers en rijwielen zal worden voorzien door een hulppont nabij genoemde brug, terwijl het verkeer overigens kan plaats hebben over de dubbele draaibrug aan de voormalige Friesche poort te Alkmaar. Haarlem, 23 Mei 1912. De Commissaris der Koningin voornoemd, VAN LEEUWEN. (Jubileum Uitgave). Verkrijgbaar iu den Boeklia idel van de DT.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.li.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6