Het Verslag Grondswetscommissie. voor I sc aan, op walken rechtsgrond zijn ontwerp berust, n.l. op dezen, dat de overheid zorg heeft te dragen, dat ver houdingen, door haar beschermd, geen gevolgen heb ben, welke het rechtsbesef ondermijnen. Niet het bij zonder arbeidersbelang, doch het openbaar, het alge meen belang is motief voor de regeling. Spr. zette vervolgens uiteen, dat het door hem gekozen uitgangs punt leidt tot arbeidersverzekering. De grond verplichte verzekering zegt hij geldt alleen voor arbeiders. Het eenige arbeidersinkomen is het loon, en dit moet den arbeider toekomen ook in de weken, waarin hij geen arbeid heeft kunnen verrichten. Ze ker is het gewenscht, dat ook niet-arbeiders verzekerd zullen zijn, maar alleen voor arbeiders is wettelijke verplichting noodig. Regeling van de ziektebehande ling is noodig, niet alleen voor arbeiders, doch dat zou moeten zijn volksverzekering, niet arbeidersverzeke ring. Verzekering van ziektebehandeling is een maat schappelijke taak, waar de staat buiten moet blijven. De minister verdedigde zijn ontwerp vervolgens tegen de bedenking, dat het de vrije verzekering op zijde dringt. De vrije verzekering hielp alleen den sterke, niet hem, die haar 't meest noodig heeft. De minister vergeleek subsidieering van vrijwillige verzekering met gesubsidieerde katholieke geitenfokkerij, en zegt, dat dat in beginsel hetzelfde is. Vervolgens besprak de minister de organisatie. Hij verdedigde de samenkoppeling van ouderdoms- en in- validiteits-verzekering. Blijkt het mogelijk, aan het particulier initiatief meer ruimte te geven zonder schade voor de zaak, dan is de minister tot tegemoet koming bereid. De particuliere kassen kunnen zich evenwel, volgens den spr., zeer goed! bij de bepalingen van het ontwerp aanpassen. De minister verdedigde uitvoerig de Raden van arbeid. De vafcvereenigingen zijn daarin niet te gebruiken. Hij vergeleek de Raden inet waterschappen en jachtschappen. Al deze licha men worden in het leven geroepen, omdat de vitale be langen, die zij hebben te beharfigen, niet konden wor den overgelaten aan individueele willekeur, en omdat de bestaande organen van de rechtsgemeenschap er niet geschikt toe waren. In het belang van een goede controle blijft de minister de overbrenging van de kleine ongevallen naar de ziektewet noodzakelijk ach ten. Ten slotte verklaarde de minister zich tot samen werking met de Kamer bereid. Telkens komen echter nieuwe denkbeelden op, zelfs heeft een lid een denk beeld in een motie belichaamd, dat hij bij het monde ling overleg niet heeft verdedigd. Het is geen hard nekkigheid en koppigheid als hij zich tegen die nieuwe denkbeelden verzet, doch het is met de basis van zijn ontwerp, dat hij staat of valt. De heer T r e u b (Y.-D.) repliceerde. (Wordt vervolgd). MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 't ALGEMEEN. De 126e algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is gistermorgen te 10 uur in het gebouw van de Vrije Gemeente te Amsterdam geopend met een rede van den voorzitter mr. H. A. E. Modderman. Deze heette de afgevaardigden welkom en gaf enke le beschouwingen ten beste over den tegenwoordigen toestand van de Maatschappij. Spreker zeide, dat de vraag, of de Maatschappij in een periode van voorspoed! verkeert, of zij, ter nastre ving van haar doel: bevordering van volksgeluk en volksontwikkeling zich over geheel ons vaderland ook thans nog zóó krachtig doet gelden als hare oprichters zich tot ideaal hadden gesteld, niet onverdeeld beves tigend kan worden beantwoord. Hij spoorde aan er onverpoosd voor te waken, dat niet het spook van het „separatisme" binnensluipe en het sloopingswerk aanvange. Samenwerking, zeide hij, is eerste, onafwijsbare eisch van kloek beleid. Er zijn teekenen, die het vertrouwen in de toe komst der Maatschappij volkomen wettigen. Sinds 1905 is het ledental van de Maatschappij met twee dui zend vooruitgegaan en bedraagt thans weder ruim de vijftienduizend. Is dit louter toeval? vroeg spr. Neen, want 1905 is het jaar van de Onderwijsnovelle, en 1906 dat van de instelling van het Nieuwenhuyzenfonds en van do Nntscommissie voor onderwijs. Het is te ver wachten dat wij het harnas zullen aangespen en in kracht vermeerderen vervolgde hij nu de oi>en- bare volksschool, zooals wij die wenschen: goed onder wijs, toegankelijk voor ieder, zonder standsverschil, onafhankelijk van godsdienstige gezindheid, van kerk genootschap, in gevaar wordt gebracht. Het groote gevaar dat de thans in ons land' boven drijvende richting op onderwijsgebied helaas aan politieke partijschap verknocht oplevert, i-> volgens spr., dat zij werkt als een splijtzwam, zij wil schifting tusschen de kinderen van hetzelfde volk; zij wil die schifting voortzetten gedurende heel het verder leven; zij kweekt in hooge mate onverdraagzaamheid. Zij be perkt zich reeds niet meer tot de school: neen, ook on der de volwassen zonen van één volk moet de schei ding kunstmatig worden doorgezet, in alle maatschap pelijke verhoudingen moet zij doordringen: in arbei- dersvereenigingen, in tal van associaties met zuiver oeconomischo doeleinden, overal moe iedere kerkelijke groep zich in zich zelf terugtrekken, en zorgvuldig alle aanraking en vermenging met anderen vermijden. Ik acht dit streven op den duur een ernstig gevaar voor onze volkseenheid, voor onze volkskracht, voor ons volksgeluk. Heeft niet onze geschiedenis geleerd, hoe dikwijls onze nationale krachten werden verzwakt door kerkelijke twisten en verdeeldheid? Tegenover deze poging, om ons volk in zich zelf te verdeelen, om het verschil in kerkelijk geloof op de spits te drijven, met het gevolg, dat onverdraagzaam heid wordt aangewakkerd, en dat miskend wordt het vele dat ons allen gemeen is, tegenover dat streven heeft het Nut post gevat. Daartegenover plaatsen wij als ons ideaal: de bevordering van de eenheid! van ons volk, zich afspiegelend! in de volksschool, toegankelijk voor allen. Voor dit ideaal hebben wij te strijden 1 Die nobele strijd, dat is de nieuwe dageraad die het Nut frissche krachten zal aandragen en zal doen toe nemen in bloei. Spreker wekte tenslotte de aanwezigen op, een drachtig te volharden en zoo zeiven betere tijden voor te bereiden, steeds vasthoudend! aan het ideaal: de verhooging van algemeen volksgeluk en volksontwik keling. Na het uitspreken der openingsrede, die warm toe gejuicht werd, hechtte de vergadering hare goedkeu ring aan het jaarverslag. Medegedeeld werd dat thans 22 spaarbanken bij den accountantsdienst aangesloten zijn. Tot accountant is benoemd, de heer W. H. Hamelberg. Met blijdschap werd vernomen, dat door wijlen Freu le van Brakel, te Oude Riin, een legaat van 10.000, vrij van rechten, aan de Maatschappij vermaakt is. Daarna, kwam de beschrijvingsbrief aan de orde. A. Voorstellen van het hoofdbestuur, ter verdere uitvoering en hernieuwing van vroeger genomen be sluiten. Voorgesteld werd, voor het dienstjaar 19121913 beschikbaar te stellen: a. voor op- en inrichting van departementale Fröbelbewaarscholen en voor propa ganda 4000; b. voor volksbibliotheken, bibliotheken voor jongelieden en leeszalen 3000; c. voor het be vorderen van voortgezet onderwijs 1000; d. voor het bevorderen van de oprichting van volksbanken en boe renleenbanken 300; e. voor bibliotheek-voordrachten, volksvoorlezingen en volksvermaken 400; f. voor het Jaarboekje 300; g. voor de mededeelingen 2500; h. voor de uitgave van ten hoogste zes kleine geschrif ten voor het volk 1000; i. voor voordrachten, welke verband staan met het streven der maatschappij 3700; j. voor Toynbeewerk van 200; k. voor cur sussen in koken en andere huishoudelijke bezigheden 400; 1. voor onderwijs aan het hulppersoneel van be waarscholen 1500; m. voor de schoolfondsen voor hipperskinderen een bedrag van 1000; n. voor be vordering der facultatieve vereeniging van departe menten 700; o. voor de bevordering van tuingrond verhuring 200; p. lo. voor de inrichting van speel terreinen; 2o. voor de aanschaffing van spelgereed- schappen en 3o. zoo noodig voor tegemoetkoming in de kosten van opleiding van den spelleider, een bedrag van 1200; q. voor ondersteuningen van alge- meenen aard 500; r. als bijdrage tot het Nieuwen huyzenfonds der Maatschappij 400. (Dit voorstel wordt door het hoofdbestuur ingetrokken, ingeval wordt aangenomen het voorstel sub B, in zake de be stemming van de renten der nalatenschap Dr. Teel link); s. ten behoeve van de „reizende bibliotheken" 4000; t. voor vakbibliotheken 500; u. voor cursus sen in dc verpleging van het zeer jonge kind 300; v. voor het Centraal bureau van advies voor eigen studie" 200; w. ten behoeve van de „reizende keu kens" 2000; x. tot het kosteloos voor de departemen ten verkrijgbaar stellen van de bij de Lichtbeeldenvor- eeniging beschikbare seriën platen en teksten 200; ij. ten behoeve van een in 1913 te houden samenkomst bestuurders van departementale volksbibliotheken 1000; z. voor scholen of cursussen voor huisvlijt, alsmede voor huisvlijttentoonstellingen 500; aa. ten behoeve van de propaganda voor de Maatschappij 1000; bb. om te bevorderen het op- en inrichten van departementale spaarbanken 1000; cc. voor den ac countantsdienst bij de Nutspaarbanken 100. Het amendement van het dep. Maastricht, om de subsidie met 300 te verhoogen, zoodat, om aan het hulppergoneel van bewaarscholen de gelegenheid te verschaffen, zich voor zijn taak te bekwamen, 1800 beschikbaar wordt gesteld, werd aangenomen. Overigens werden bovenvermelde subsidies allen aangenomen. Daarop werd gepauzeerd. Na do pauze kwamen de voorstellen van het hoofd bestuur aan de orde. Het voorstel betreffende de aanvaarding der nalatenschap van dr. Teerlink werd onder applaus bij acclamatie aangenomen. Hulde werd gebracht aan de nagedachtenis van dri Teerlink. In verband met de aanneming van dit voorstel werd door het hoofdbestuur ingetrokken het voorstel om als bijdrage tot het Nieuwenhuyzen-fonds der Maatschap pij een bedrag van 400 beschikbaar te stellen. Do afd. Schoonhoven nam dit voorstel evenwel over; het werd echter verworpen. Verder werd aangenomen een voorstel van het hoofdbestuur, om do uitgave van een vervolgbundel van het in 1896 uitgegeven Nederlandseh Volksliede renboek tegen matigen prijs verkrijgbaar to stellen, en daarvoor een bedrag van 3000 uit te trekken. Eveneens werd aangenomen het voorstel van het hoofdbestuur, om een bedrag van 500 uit te trekken voor de kosten van inrichting van de aanvankelijk in het Nederlandseh Schoolmuseum te Amsterdam te vestigen model-verzameling van leermiddelen voor het vak-onderwijs in koken en huishouding. Ten slotte werd het hoofdbestuur op zijn verzoek gemachtigd, jaarlijks op de begrooting van dé Maat schappij uit te trekken een bedrag van 1000, om daaruit aan de departementen, voor welke de noodza kelijkheid zal zijn gebleken, een bijdrage te kunnen geven in de kosten van verzekering van een pensioen aan de directrices van departementale bewaarscholen, mits de aanvragen voldoen aan de bepalingen, nader door het hoofdbestuur vast te stellen. Do vergadering werd daarna gesloten. Gemengd nieuws. POGING TOT MOORD. Omstreeks vier uur gistermiddag, toen het bezoek uur in het Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam juist was afgeloopen, is1 de 1ste Helmerstraat in rep en roer gebracht. Een juffrouw uit de Jan Steenstraat had haar dochtertje bezocht, dat in het gasthuis wordt ver pleegd en toen de vrouw zich wederom op straat ver toonde, werd zij daar opgewacht door haar man, die schoenmaker van beroep is en met wien zij reeds sinds tijden in onmin leefde. Do man, die sterk aan den drank was en reeds drie keeren een straf in de gevangenis had uitgezeten, had, nadat hij den geheelen schoenmakersboel had ver kocht, alles in huis kort en klein geslagen. Toen was hij veertien dagen aan de rol gegaan en, nadat al zijn geld er was doorgebracht, toog hij naar de echtelijke woning. Daar hoorde hij, dat zijn vrouw hun ziek kind was gaan bezoeken en voor het hek van het gast huis wachtte de man nu zijn vrouw op. Toen deze naar buiten trad, vloog haar echtgenoot op haar toe en bracht haar een bloedige snede toe. De vrouw zonk ineen en toen richtte de woestaard het mes tegen zich zeiven. Na verbonden te zijn kon de vrouw het gast huis weer verlaten. De man bleef ter verpleging in het ziekenhuis. een centrale met voldoende overbelasting, zoodat bij toetreding van nieuwe gemeenten niet onmiddellijk behoeft te worden overgegaan tot uitbreiding van de machines. Uitvoerige besprekingen werden er nog gehouden over de verplichtingen van de gemeenten. Mr. Jan Vijn, van Amsterdam, legde er den nadruk op, dat de gemeenten, die haar aandeel hebben volgestort, niet aansprakelijk zijn voor de obligatieleening en de cou pons daarvan. Na een breede discussie en een geheime vergade ring werd besloten tot oprichting van een naaml. vennootschap tot stichting van oen electrische centra le voor West-Friesland, alsmede om alsnog met een vijftal gemeenten overleg te plegen. KORTE BERICHTEN. Een caféhouder te Knijpe is gistermiddag door de tram overreden. Hij was onmiddellijk dood. Bij het jaarlij kseh volksfeest op Pinkstermaan dag te Drempt staakten de dansers. Ze wilden geen dubbeltje betalen voor den dans, maar hoogstens een stuiver. De ondernemers van dansgelegenheden ga ven toe en toen werd] er nog drukker gedanst dan ge woonlijk, uit vreugde over deze gewonnen staking. Op de rivier de Merwede heeft een treurig onge luk plaats gehad. Van een kast genaamdl „Kerswer- ter", viel een kindi te water. De moeder zag het onge val, sprong de kleine na, doch verdronk. Het kind kon worden gered'. - De tuinman van een bewoner van den Westersin gel te Rotterdam, gistermiddag in den tuin komend, ontdekte dat was ingebroken tijdens de afwezigheid de familie. Bureaux, kasten en laden waren opengebroken. In den tuin werd gevonden een kus sensloop vol tafelzilver en sieraden, dat de dieven daar hadden laten liggen, waarschijnlijk om het later te halen, Te Leeuwarden zijn aangekomen de heeren dr. P. Schirokieh, dr. E. Dschandieri en dr. G. Markoff, uit St. Petersburg, welke heeren in opdracht van de Russische regeering een bezoek brengen aan Fries land, ter bestudeering van veeteeltaangelegenheden. - Naar van bevoegde zgde wordt medegedeeld, was in Loosduinen tot 15 Mei j.l. reeds voor een bedrag van twee-honderdduizend gulden meer aan groenten verhandeld dan op 1 Juni van het vorige jaar. In den nacht van Maandag op Dinsdag is te Gent verdronken een sleepbootkapitein uit Dordrecht. Hg meende aan dek van zijn boot onraad te hooren, ging naar boven en is toen vermoedelijk uitgegleden. Hij laat een weduwe met vijf kinderen achter. <ler KINDERMOORD. Gistermiddag te half 3 is te Haarlem het lijkje op gegraven van een door de moeder vergiftigd kindje. De moeder, een schoenmakersvrouw, is naar Meeren- berg gebracht, ELECTRISCHE CENTRALE VOOR WEST-FRIESLAND. Onder leiding van den heer J. E. G. C. Dibbits, burgemeester van Zwaag, is gisteren te Hoorn een vergadering gehouden, om zoo mogelijk te komen tot do stichting van een naaml. vennootschap tot het op richten van een electrische centrale voor West-Fries land. De voorzitter deelde mee dat 9 gemeenten geen ant woord hebben gezonden, dat Anna. Paulowna, Oterleek i Sijbecarspel een rentegarantie van provincie en rijk wenschen, en dat de gemeenten Berkhout, Hens broek, Midwoud, Wijdenes, Schellinkhout, Opmeer, Westwoud en Zwaag in beginsel zich bereid verklaar den tot de oprichting mede te werken. De commissie heeft zich gewend tot den Commissa ris der Koningin in Noord-Holland over de rentega rantie door de provincie. Het antwoord' was, dat. elke gemeente die voor zich zelf moet vragen. De indruk was, dat wanneer deze door een groot aantal gemeen ten wordt gevraagd, ze niet zal worden geweigerd. De heer Van der Hegge Zijnen, el. ing. te Utrecht, zette uiteen, dat de vroegere berekeningen waren ge baseerd op het aantal inwoners en dat ze varieerden tusschen 16 en 20 gulden per inwoner. Nu het groote plan vervalt, is het overbodig 10,000 volts netten te nemen en zal blijken, dat 5 a 6000 volt voldoende is. De kosten zijn steeds zoo hoog berekend, dat een ge ringer aantal gemeenten een eerste klas centrale kan stichten met hetzelfde bedrag per inwoner. De 8 gemeenten hebben totaal 8000 inwoners, zoo dat ter beschikking komt 265,500, waarvan 160.000 als aandeelen en 105,000 als obligatieleening. Neemt men hiervan 65,000 voor onvoorzien, dan blijft er 200,000 voor bouwkosten over. Worden deze gere kend! op 500 600 per K. W., dan kan er nog een eerste klas centrale gebouwd worden van 350 a 400 P.K. Spreker ia een voorstander van het bouwen van ALKMAAR, 30 Mei, Een officieus telegram uit VGravenhage in dit nummer deelt verschillende bijzonderheden mede van het verslag der grondwetscommissie. Alvorens bij de opgesomde punten enkele aanteeke- ningen to geven, willen we even eenige feiten in her innering brengen. Het ministerie-de Meester kondigde in de Troonre de van 1905 een herziening aan van de Grondwet en bij koninklijk besluit van 23 October 1905 werd een staatscommissie ingesteld! „tot het onderzoek der vraag welke a n d e r e wijzigingen nog in de Grond' wet moeten worden gebracht" dan opneming van het blanco artikel, waarmede bedoeld was een poging in de richting van algemeen kiesrecht te doen. Den 12den Februari 1908 trad het kabinet-de Mees ter af. In de verklaring door het kabinet-Heemskerk don lOden Maart van dat jaar afgelegd, kwam dé vol gende zinsnede voor: „De ingediende voorstellen tot grondwetsherziening konden niet worden gehandhaafd, dewijl de Regeering zich daarmede geenszins kon vereenigen; zij acht de tegenwoordige parlementaire periode te ver gevorderd, om te pogen het vraagstuk der herziening, dat ieder geval een nader onderzoek vereischt, binnen de ze periode nog tot oplossing te brengen." Een nieuwe Staatscommissie werd ingesteld bij Ko ninklijk Besluit van 24 Maart 1910 en het is haar ver ag, dat thans is verschenen. Tot leden van deze nieuwe commissie werden de na volgende heeren benoemd': Lid en voorzitter: de minister van Binnenlandsche Zaken. Lid en ondervoorzitter: Jhr. mr. J. Roëll, lid van de Eerste Kamer der St. G. Leden: mr. G. W. baron van der Feltz, mr. F. J. M. A. Reekers, leden van de Eerste Kamer der St. G. jhr. mr. W. Th. C. van Doorn; mr. II. L. Drucker, mr. J. W. II. M. van Idsinga, dr. A. Kuyper, mr. J. A. Loeff, jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman, mr. F. A. C. Graaf van Lijnden van Sandenburg, jhr. mr. O. F. A. M. van Nispen tot Sevenaer, dr. W. II. Nolens, mr. P. J. Troelstra, mr. M. Tydeman Jr., mr. II. A. van de Velde, loden van de Tweede Kamer der St. G.; mr. P. W. A. Cort van der Linden, mr. J. Oppenheim, le den van den Raad van State; jhr. S. van Citters, com missaris der Koningin in de provincie Gelderland; secretaris mr. J. B. Kan, secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken. De opdracht der commissie was: het onderzoek van de vraag, welke wijzigingen in de Grondwet belmoren te worden aangebracht en de voorstellen te doen, wel ke de commissie dienaangaande noodig acht. Uit ons telegram blijkt nu, dat door de commissie ten opzichte van de hoofdzaak, het kiesrecht vraag- stuk geenerlei resultaat is verkregen. Geen enkel desbetreffend voorstel vond' een meerderheid. In ver band hiermede zij nog even in herinnering gebracht, dat de Memorie van Antwoordl op het voorloopig ver slag der Tweede Kamer omtrent het le hoofdstuk der staatsbegrooting 1909 de verklaring gaf, dat deze Re- gecring herziening van het kiesrecht wenschelijk acht cn voor huisman kiesrecht is gelijk men weet, hier op neerkomende, dat aan ieder, die gezinshoofd is, aan hem die daarmede wordt gelijk gesteld en aan de-we duwe, hoofd van een gezin, het kiesrecht wordt ver leend. Wel stelt de commissie voor wegneming der moeie- lijkheden voor het invoeren van evenredige vertegenwoordiging. De commissie van 1905 nam een zelfde standpunt in. Zij schreef: „De geldende grondwettelijke bepalingen bemoeie- üjken de invoering van evenredige vertegenwoordi ging. Het is gewenscht, dat de Grondwet den wetge ver in volle vrijheid de beslissing late over de vraag of en op welke wijze dit stelsel van vertegenwoordi ging zal worden aanvaard. De verplichting tot ver deeling in kiesdistricten moet dus in elk geval ver vallen. Volstaan kan worden met de bepaling, dat de kiesdistricten, zoo zij behouden blijven, door de wet worden vastgesteld. Alleen de oud-minister, jhr. mr. Ruys de Beeren- brouek, was een afwijkende meening toegedaan. Overigens ondervond het stelsel van evenredige ver tegenwoordiging in ons land evenals elders, men denke met name maar eens aan Frankrijk, waar dit vraagstuk op het oogenblik ongeveer de geheele poli tiek beheerscht bij schier alle partijen sympathie, zoodat dit een maatregel is welke wel tot stand za komen. Bij de groote schoonmaak kreeg ook de Eerste Kamer een beurt. Van het denkbeeld, om dit college het recht van amendement te geven, moet de commis sie niemendal hebben, hoewel de Nederlandsche Eerste Kamer de eenige Senaat is, welke dit recht mist. De Engelsche schrijver Marriot verklaart dan ook in een verleden jaar verschenen werk: „De Eerste Kamer van Nederland wordt algemeen geacht in con stitutioneel opzicht de minste macht te bezitten van alle Eerste Kamers in Europa." De meerderheid' van de staatscommissie van 1905 was vóór toekenning, met dien verstande, dat het recht niet mocht gelden voor begrootingen en niet voor wetsontwerpen ontsproten uit het recht van ini tiatief. De regeering volgde echter het advies van prof. Oppenheim, die er een tegenstander van was. Het denkbeeld om aan de Eerste Kamer het recht te geven aan de Tweede Kamer amendementen voof te stellen immers daarop komt hetgeen de commis sie thans wil, neer vinden we terug in het voorloo pig verslag op de grondWetsherzienings-ontwerpen van '87 waarin staat: „Alvorens tot de eindstemming over eenig voorstel les Koniugs, haar door de Tweede Kamer gezonden over te gaan, is de Eerste Kamer bevoegd, onder te rugzending daarvan aan de Tweede Kamer in overwe ging te geven, daarin één of meer bepaaldelijk om schreven wijzigingen te brengen. De Tweede Kamer zendt het voorstel na daarin de voorgestelde wijzigin gen al dan niet te hebben gebracht, nader aan de Eerste Kamer, welke het alsdan in zijn geheel aan neemt of verwerpt." Men ziet het in de praktijk komt het vrijwel op hetzelfde neer. Het denkbeeld is nogal gepropageerd door den heer jhr. mr. Roëll, vrij-liberaal, vice-president van den raad van state. Wat de zittingsduur betreft, steeds meer woh den laatsten tijd" de meening veld, dat een zit tingsduur van vier jaar voor de Tweede Kamer te ge ring is en van meer dan een zijde werd' er op aange drongen er nog een jaartje aan vast te knoopen. Ook het vorige ministerie wenschte de leden der Tweede Kamer voor vijf in plaats van voor 4 jaar doen ver kiezen. Aan de bezoldiging der Kamerleden wilde het kabinet-de Meester toen ook tornen, maar anders dan de commissie thans. In het ontwerp-1907 toch werd voorgesteld, dat de leden der Tweede Kamer, evenals die der Eeiste, „reis- en verblijfkosten genieten (zouden) volgens do wet, terwijl zij nu alleen reiskosten krijgen voor eens, heen en terug. Maar de commissie wil thans de bezoldiging bren gen op 2500. Het is geen klein bedrag, dat de Tweede Kamer ons meer zal kosten, indien dit voorstel wordt aangeno men een half millioen immers! Maar noodig is deze maatregel wel. Zooals mr. de Savornin Lohman eens schreef: alleen voor wie in de residentie wonen, zit in die 2000 een zij het ook schrale belooning voor geleverden arbeid^ voor anderen is dat bedrag slechts een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Het Kamerlidmaatschap is geen eerebaantje, het is gewenscht, dat personen het bekleeden, die er zich geheel aan kunnen wijden en die geheel onafhankelijk kunnen zijn en daarom i» een behoorlijke bezoldiging gewenscht. Vijf eri twintig honderd1 gulden, gelijk de commissie voorstelt, is zeker niet te hoog. Was dit bedrag' vroeger in ons land' niet J 4000 en heeft in Amerika bijv. een volksvertegenwoordiger niet 12.500 en in Frankrijk niet 17.500 per jaar? Het budgetrecht wenscht de commissie on gewijzigd te behouden de Tweede Kamer zal, vol gens haar, dus het recht blijven bezitten om alle pos ten der begrooting nfzondérlijk te behandelen en te wijzigen, terwijl de Eerste Kamer alleen de verschil lende hoofdstukken mag behandelen. Het inkomen der Koningin thans 800.000 gulden bedragende wil de commissie ver hoogen met 250.000 gulden, terwijl er verder eenige voor de hand liggende voorstellen met het oog op prinses Juliana worden gedaan. Het zwaartepunt van de voorgestelde wijziging ligt ongetwijfeld' in den staart: het onderwijs. De commissie toch wil de kroon zetten op de onderwijs wet van het ministerie-Mackay en naar de leuze van dr. Kuyper het bijzonder onderwijs regel en het open baar onderwijs aanvulling doen worden. En dat plan zal bij de regeering wel een goed oor vinden! De grondwet verbiedt niet, dat een minister tevens Kamerlid is. Alleen verliest de minis ter de 2000, welke aan het Kamerlidmaatschap ver bonden is. Het is echter langzamerhand een goede gewoonte geworden, dat Kamerleden, die ministers worden, hun mandaat neerleggen. Die goede gewoon te wil de commissie in een verbodsbepaling in de grondwet vastleggen. En eindelijk wil ze een zilveren band leggen tus schen staat en kerk. Gelijk te verwachten was, is er op verschillende pun ten geen groote. eenstemmigheid tusschen de leden der commissie onderling. Het rapport toch is vergezeld' van negen afzonder lijke nota's. Zal nu dit ontwerp leiden tot een regeeringsvoor- stel en zal dat ontwerp wet worden? De tijd moet het leeren. Maar dit kan men tenslot te wel constateeren, dat het eene deel van ons volk vurig den wensch zal koesteren, dat het zoover moge komen, en dat het andere deel niets liever zou willen, dan dat het rapport van deze commissie den weg zal gaan van het rapport der commissie van 1905: naar de prullemand! Laatste berichten. VERSLAG DER GRONDWETSCOMMISSIE. 's-GRAVENIIAGE, 30 Mei. Het verslag der Grondwetscommissie is verschenen. Geen enkel voor stel omtrent kiesrecht vond' een meerderheid, alleen wordt voorgesteld de wegneming van moeilijkheden voor het invoeren van evenredige vertegenwoordiging. De taak der Eerste Kamer blijft ongewijzigd. De. com missie wenscht geen toekenning van het amendement- recht aan de Eerste Kamer, zij krijgt echter het recht de ontwerpen terug te zenden aan de Tweede Kanier met het. verzoek tot wijziging. Wordt dit verzoek ge weigerd, dan wordt het ontwerp geacht te zijn verwor- en. Voorts wordt voorgesteld verlenging van den zittingsduur der Tweede Kamer tot 5 jaar en verhoo ging der vergoeding aan de leden tot '2500. Het budgetrecht, blijft ongewijzigd, eveneens de troonop volging van Prinses Jl(liana. Zij krijgt het recht op regentschap en op het inkomen van een Prins van Oranje. Het inkomen dér Koningin wordt 2V2 ton hooger. Het onderwijsartikel wordt geheel gewijzigd'; voorgesteld wordt met het doel het bijzonder onderwijs regel, het openbaar onderwijs aanvulling, de subsidies voor beiden gelijk te stellen. De Staat geve verder aan tegenwoordige en toekom stige kerkelijke gezindheden 455 per 1000 leden. Het rapport gaat vergezeld van negen afzonderlijke nota's van de leden der commissie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2