Vanille Ijs Aanbesteding. Langestraat bij de Steenenbrug. Ondergoederen. Gemeente-Slachthuis. staven Ijs, E. G. WENTINK, Bijverdienste. Iste Hypotheek Kousen. Sokken, Breigarens, enz. Me keuze ROKKEN F. W. J. DRÓGE, Alkmaarsche Crediet- en Eliecteobank. IJSFABRIEK Timmerlieden STADSNIEUWS. BUITEN LA ND AD VERTEN TIE N7 Nikkel- en Koperwerken met garantie, fabrikaat Daalderop Tiel. Kolossale sorteering artikelen voor Yerjarings-, Huwelijks cadeau x en Feestprijzen, levensverzekering] de Nederlanden tan 1045 normaal Onderkleeding Broodbakkerij „De Toekomst''. Qydegfachf 245 Te huur» of te koop s &fudie-pianino Trekking van heden. 5e Klasse, 7e lijst. No. 5628 f 1500; Nos. 2747, 4991, 12323 elk f 1000; Nos. 1743, 1762, 3485, 7533, 7930 elk 400; Nos. 1120, 1597, 6183 elk f 200; Nos. 2361, 4163, 4539, 6740, 7594, 8938, 13513, 13817, 14221, 16274, 17962,18203, 18274, 20856 elk f 100. Bnrgerlljke ataud. buitenland. Telef. 286.W. G E. VALK. suojbjurj U9piu9qjqoB^ U0ptII9JJ Het maken van een overhaal- baan met wagen en brug en daar aan verbonden betonwerken. BRAND - - VERZEKERING INBRAAK Éïïfco.ic witte gemaskte, katoenen, wollen, u "iCOt f'en brandnetel De ECHTE Prof. Dr.G. JAEGER voor HEEREN, DAMES en KINDEEEN. Witte en Gekleurde Fporttruien. ALKMAAR LEEUWARDEN Langestraat A 17. o/d Kelders C 214. Proiorgatiën. Beleeningen. Luttik-Oudorp C 26, Twee Heerenhuizen met voor- en achtertuiD, st'ande aan de Egmon- derstraat, bev. 7 kamers, keukeD, serre, kelder, 2 closets, voor- en achterbalkon enz NET MEISJE gevraagd voor administratie en an dere werkzaamheden, diTect gevraagd, 24 CENT per uur, voor geruimen tijd werk, by J G. SCHAAF, Spoorstraat 88,Alkmaar gevraagd, f 5000 op soliede huizen, waarde ruim f 10,000, liefst vau par ticulier. Marktberichten. SCHAGEN, 29 Mei. Kleine kaas f 31,Aange voerd 8 stapels. Handel matig. HOORN 30 Mei. Kleine kaas f 31.50, commissie f 30.fabriekskaas f 28,50, aangevoerd 220 stapels, wegende 86957 K.G., handel vlug. 8CHAGEN, 30 Mei. Aangevoerd 23 paarden f 80 a 360,0 stieren en ossen f af 8 stieren f 100 a 350, 50 magere geldekoeien f 120 a 220,88 vette id. f 180 a 450.40 kalfkoeien f 160 a 275, 80 vaarzen f 80 a 130, pinken f 0 gras kalveren f a .70 nucht. id. f7 a 24, —0 lam meren f a magere schapen f a 0.,460 vette id f 26.a 33.420 overh. f 25 a 30, 16 magere varkens f 15 a 20, 70 vette id. 58 a61 ct, per kilo, 100 biggen f 9 "a 15 30 konijnen f 0.30 a 0. 30 kippen f 0.70 a 0.90, eenden f 0.a 0. ganzen f 0.a 0.-«-, duiven f 0. - a 0.700 kg. boter f 1.20 a f 1.40, 100 kg. kaas f 0.50 a 0.60, 5000 kipeieren f 3 60 a 4.10 per 100, 700 eendeieren f 4. 1410 lammeren f 9 a 14. STAATSLOTERIJ. GETROUWD 30 Mei. Jacob Verhage en Susanna Maria van Bee- kum. Jacobus Roskam en Mina Meppelink. Simon Dekker en Jaeoba Johanna Ban ning. Fredericus Johannes Meelis en Hen- drica Margriete van Rijs. GEBOREN. 30 Mei. Gerardus Gertrudes Johannes, z. van Johan nes Hendiikus Wagenaar en Wilhelmina Gerdina Maria Post. Jacobus Cornelis, z. van Petrus Cornelis Weel en Geertje Krans. SCHEEPSWERF JSTICOLAAS WITSEN." Van do scheepswerf „Nicolaas Witsen, van de fir ma W. F. Stoel Zoon alhier is met goed gevolg te water gelaten: een stalen motorauk, lang 47 voet en breed 11 voet, en voorzien van een 18 P.K. motor. De boot is gebouwd voor rekening van den heer D. Visser alhier. OPLICHTING. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft bevestigd1 het vonnis van de rechtbank alhier, waarbij de koopman A. de Vries, alhier tot 4 jaar gevangenisstraf was ver oordeeld wegens oplichting. Hij had per briefkaart met gedrukt hoofd Gebrs. de Vr. een firma in Tiel en te Medemblik bewogen tot het zenden van erwten, boonen enz. en een firma te Deventer tot het zenden van spek en worst, zonder een en ander te betalen. EERSTE OPZICHTER BIJ DE GEMEEN TEWERKEN. B. en W. stellen den Raad voor met ingang van 1 Juni 1912 definitief te benoemen tot eersten opzich ter bij den dienst der gemeentewerken, den heer G. A. J. Kloos, thans tijdelijk. Zij stellen verder voor de wachtkamer voor de agen ten 2e en 3e klasse te verbeteren. De kosten met in begrip der centrale verwarming zijn geraamd op 1613. AGENDA. VRIJDAG: Zangvereniging „Nieuw Leven"' met mannenkoor „Orpheus," repetitie voor dames V/z uur precies, voor hoeren 8l/2 uur, lokaal Mooij, Koorstraat. DE ITALIAANSCH-TURKSCHE OORLOG. Het Turksche ministerie van oorlog maakt een te legram openbaar, ondeTteekend door tien sjeichs uit Tripóli, waarin dezen zweren, eeuwig met Turkije vereenigd te willen blijven. ENGELAND. Evenals de laatste dagen werd gis teren te Louden bet vleeseh van de dokken naar Smithfield gebracht onder politie-escorte. De ladin gen bevroren vleeseh en andere levensmiddelen werden ook heden in de verschillende dokken ontladen zonder belemmering, 1 ijfhonderd gepensioneerde politieagenten zijn ook weder aangenomen voor het verrichten van het werk der stakers, zoodat in het geheel nu 1200 menschen tijdelijk daarvoor zijn aangenomen. DUITSCIILAND. Naar verluidt, heeft de Keizer aan den heer Bethmann Ilollweg tegelijk met het eere- kruis, dat hij hem de vorige week verleend heeft, een oigenhnudïgen brief gezonden, waarin hij hem zijn dank uitspreekt voor het aannemen van de nieuwe militaire wetten, en waarin hij den kanselier tegelij kertijd zijn onverminderd vertrouwen te kennen geeft. HONGARIJE. De zitting van het Hongaarsche Huis van Afgevaardigden is gistermorgen onder bui tengewone omstandigheden geopend. Voor hot Parle mentsgebouw waren reeds vóór 9 uur een groot aantal politieagenten opgesteld, die allo zijstraten afgezet hadden en alleen wandelaars, die voorzien waren van oen legitimatie, doorlieten. Naar aanleiding van den Maandag gepleegden dy- r.amietaanslag, werd in opdracht van president Tisza door dertig agenten het geheele gebouw afgezocht naar ontplofbare stoffen. Na een onderzoek, dat een half uur duurde en geen resultaten had, verklaarde de president de zitting voor geopend. Gisternacht, zoo wordt er nog van Woensdag uit Boedapest gemeld, is een dynamietpatroon ontploft op de trap van het parlementsgebouw, waardoor een paar ruiten braken en onbeteekenende schade werd aangericht. Men veronderstelt dat die patroon daar gedurende de opstootjes werd neergelegd. KORTE BERICHTEN. Te Reichenhall in Salzkammergut zijn twee trei nen tegen elkander geloopen; 6 personen, waaronder 3 \merikanen. zijn ernstig, 40 anderen licht gewond. In de Surrey Commercial Docks tc Londen is aan boord van een stoomschip een ketel gesprongen 2 Noorsche stokers werden gedood. Te Nieuw-York zijn, tengevolge van de staking onder de hotel- en koffiehuisbedienden een paar op stootjes in Broad\vay voorgekomen, waarbij de politie moest optreden. De te Berlijn onlangs verkochte Rembrandt „De overspelige vrouw voor Christus," een door kenners voor onecht verklaard schilderij, dat daarom slecht-. J 24.000 opbracht, is te Parijs verkocht voor 600.000 en gaat naar Amerika. Te Villa Savary, een plaats in het Fransche de partement Aude, is gisternacht, terwijl de bewoners te ruste lagen, een huis ingestort allen werden onder de pinnen begraven. Twee vrouwen en twee kinderen j werden dood van onder de puinen gehaald; vier ande- re perioneu bleken zwaar gewond. j TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 30 Mei. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt, Geldig tot den avond van 31 Mei In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 768 3 te Horta. De laagste stand van den barometer 751.7 te Stock holm. VERWACHTING. Aanvankelijk veranderlijke, later matige noordwes telijke tot noordoostelijken wind, meest zwaarbewolkt, weinig of geen regen, koeler. UITSLAG VEILING gehouden bij opbod ten overstaan van den te Alk maar gevestigden notaris Mr. A. P. II. de Lange, den 29 Mei 1912 van de volgende perceelen te Alk maar 1. bouwterrein en ged. straat aan de 2e Landdwars- straat, groot ongeveer 1 a. 90 c a. Str. de heer K. Koster Jbz. f 80. 2. bouwterrein en ged. straat, daarnaast, groot ongeveer 1 a. 11 c.a. Str. de heer K. Koster Jbz. 70. 3. bouwterrein en ged. straat, daarnaast, groot ongeveer 1 a. 14 c.a. Str. de heer K. Koster Jbz. 50. 4. bouwterrein en ged. straat, daarnaast, groot ODgeveer 1 a. 18 c.a. Str. de heer K. Koster Jbz. 50. 5. bouwterrein en ged. straat, daarnaast,groot ongeveer 1 a. 21 c.a. Str. de heer K. Koster Jbz. 50. 6. bouwterrein en ged. straat, daarnaast, groot ODgeveer 1 a. 25 c.a. Str. de heer K. Koster Jbz. 50. 7. bouwterrein en ged. straat, daarnaast, groot ongeveer 1 a. 57 c.a. Str. de heer K. Koster Jbz. 60. Te zamen f 410. De afslag en combinatiën blijven bepaald op Woens dag den 5 Juni 1912, des avonds 7 uur, in het Café „Het Wapen van Haarlem", van den heer C. van Twisk aan de Nieuwosloot te Alkmaar. sche uitlatingen gedaan op de vergadering van heden morgen, waarbij de toekomst van de Koninklijke niet gunstig werd beoordeeld indien aan de Ned. Koloniale Petroleum Mij. (de relatie van de Amerikaansche Standard Oil) in Indië concessie werden verleend. Ko ninklijke sloten op 546, Geconsolideerde op 281. Ame rika vast voor Marinewaarden, de stemming voor Gulf, waarden was flauw. Mijnen iets flauwer voor aand. Redjang Lebong. In Tabakkeu ging weinig om. Heden overleed in den ouderdom van ruim 70 jaar onze geliefde Vade:, Behuwd- en Grootvader, de Heer Jb. 8LOOTEW Kz Heemraad van de Schermeer en Hoofdingeland van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West- Friesland. W. SLOOTEN. C. J. SLOOTEN—Evelein. Jb, SLOOTEN. M. H. SLOOTEN—Evelein Oterleek. en Kinderen. A. SLOOTEN. B. BLOM—Slooten. P. BLOM en Kind. Alkmaar, den 29 Mei 1912. Het is mij een behoefte des harten hiermede open lijk mijn welgemeenden dank te betuigen voor de menigvuldige en hartelijke bewijzen van deelneming hulp en steun, welke ik mocht ondervinden gedurende de ziekte, bij het overlijden en de teraardebestelling mijner geliefde Echtgenoote. Namen te noemen, 'tis mij niet mogelijk, 'k zou niet weten waar te beginnen en waar te eindigen, maar een ieder die, 't zij in meerdere of mindere mate mij het leed heeft trachten te verzachten, nogmaals mijn hartelijken dank. C. K A A IJ. Haarlemmermeer. Alkmaar. AMSTKRDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Koer» van Staatsleeningen NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld Bulgarije Ta'aksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. pCt. 31/» 2i/s yCt. Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. enlndustr. ondernemingen enz. 5 5 5 4 4 4 4 5 4 41 pCt. 4 41 4 div. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsck Grondcrediet >9 99 Ned. Handelmaatschappij resr. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew, Westersuiker aand. A'dam Deli Langk&t Idem pref. A dam Serdang fI Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak >f Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Per lak Ketakoen Gew. pref* Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoom v.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 41/» Comm. Peru aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. iJz. Sp.-Mij. Mii. tot expl. i Deli Spoorweg Mii. tot expl. van Staatsspoorw. pit. 4 3 3 2i/a 4 8 5 5 1 61/16 lOOVis 82s/4 120 1141/, 162 451 20 V, 341/2 23 Vt 55 27 38 257/i6 28 "4 170 7°/i« 873/« AMSR1KA. Atck. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. div. Bric Kansas City South. >1 Pref* Miss K. Texas C. v. F ew-York and Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDBRLAND. Stad Amsterd. flOO •emeente-cred. BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND. 18 4 Koers van het geld. Prolongatie 4 pCt. Mededeelingen. Voor aandeelen Koninklijke ge opend op 556 ontstond spoedig eene flauwe stemming en zakten zij in tot 544 op het bericht van pessemisti- limit 29 Mei 92 67i/, 981/4 1039/w 461;, 87iVi« 89s/4 87 88 1 r> 1007/b 867 'j 95s/4 99s/4 IOO1/4 96 ï/s 185 121 »/4 174 147 1581 642 806 360 46 981/4 502 534 235 430 541 2141/, 284 5491/, 169)/, 241 202 761/, 67 53 76 325 951/2 831/, 261/s 25i/, 697/, 59 180 5 198/8 651.1 106/8 45 851/, 987/8 245 107i/4 104n/lö 2015/ 35 246/g 577/8 273/8 378/4 1121/, 27i'4 11116/i# 281/2 1693/4 71/, 877'» SOMei 92i,t 673/4 461/, 888/4 86S/4 881/2 1006/g 87 953/4 1851/a 121 1768/4 148 650 307 357 481/4 98V8 500 532 2331/a 427 538 281 546 169 241 201 77 53 75 320 95 83 V. 26 25 V» 70 583/4 53/u 20 658/4 1016/8 45 85 Va 98" 245 Voor de vele bewijzen van belangstelling, ons be toond op den 23sten Mei 1.1., betuigen wij hiermede aan allen onzen hartelijken dank. G. SCALÉ. G. SCALÉ-KATER. Alkmaar, Mei 1912. dage" dagelijks verkrijgbaar in de Aau hals bezorgd per V*—1 2~ Vl Liter, Bij vonnis van de Arrondissernents-Rechtbank te Alkmaar d.d. 18 April 1912, is het huwelijk tus- schen TRIJNTJE PRONK, zonder beroep, te den Hel der en CHRISTOFFEL MIDDELIE, stoker-olieman aan boord van II. M. van Speijk, te den Helder, ten j verzoeke van eerstgenoemde ontbond* h door ER-iit- sehelding. Voor de eischeresse, A. J. M. LEESBERG, Procureur. Alkmaar, 30 Mei 1912. Coöp. Vereen. „Ons Belang", Huigbrouwerstraat. V8 nospinj 1IVTH91V Op den Oden Juni 1912. des namiddags -I ure, z?} M E IJ E R, Bouwkundige te Koedijk, namens zijn principale met voorbehoud der goedkeuiing van Ged. Staten nun besteden Bestek en teekening liggen ter inzage in het Café van den Heer C. MAN te Koedijk, waar de besteding zal plaats hebben. Aanwijs 6 Juni 1912, voormiddags 10 ure op h t terrein. Inlichtingen te bekomen bij J. MEIJER, Bouwkun dige. Koedijk. Aanbevelend DEN HAAG (vroeger Zutpnen) Directie HENNY KAPITAAL *00000000 RESERVEFONDS ruim UüOOOOOO TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Inlichtingen omtrent de levering en bezor ging van zoowel voor particulier- als bedrflfpgebrnlk, geelt bLJ de Vlothrng. Telefoon Interc. 151. Te bevr. EGMONDERSTR. 7. Een LEVENSVERZEKERINGS-MAATSCIIAPPIJ met afd. maand- en weekpremiën wensclit ln relatie te komen met een actief PERSOON, die ge legenheid heeft flink werkzaam te zijn. Een klein be staand agentschap kan overgenomen worden. Brieven onder letter W 32 a. h. Alg. Adv.-Bur. ROUMA Co., Amsterdam. Eigenh. geschr. brieven lett. U 240, bureau van dit blad. in goeden staat. Brieven met prijsopgave onder letter T 240, bureau van dit blad. Gevraagd een flinke, nette voor «le morgenuren. Aanbieding in persooD, eiken dag van 10—1 uur. Br. fr. lett. W 240, bureau van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3