Aanbesteding. HERMs. COSTER ZOON, Veerliendaagsche Molordienst, Laatste dagen. 'Zes Me Koeien waarde 11500j \f^ DAMES per paar 16 ct. HEEREN Idem 25 ct. Bouwterrein C. Verheus, Noordhollandsch Landbouwcrediet. INCASSO s. Imhülsen Hoijer. DAMES, HEEREN en KINDEREN. mn vu f 1.11 af. WONING-BUREAU, J. J. DE ROOS. Witte en Gekl, Overhemden, Sportvesten, Dassen, Bretels, Wandelstokken. Witte Salonbosten met Glasbeschuttiog. Witte Confectie voor LAAT 133 TELEFOON 532 J. H. WILLE™ Specialiteit ONDERGOEDEREN. HERMS. COSTER ZOON, Café met Biljart, Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, - een millioen gulden! - Woensdag 26 Juni 1912, Schoutenstr. 18, Wed. JAC. VAN BEEK. Deksalon en Promenadedek BOSBOOM - TOUSSAINT, Majoor FRANS VERTliEK: ALKMAARSCH WARENHUIS Gegarandeerde v v v v v Gummihakken. Een Bovenhuis op 't Hof. het adres. ANSINGH MESMAN, CORSAGES mm i Ie. het onderhouden van den Geestmer-Ambachts- d ij k bij Veenhuizen, en 2e. het onderhouden van den Westfrieschen Omring- dijk in zeven perceelen. ciaal adres voor Glas, Porcelein, Kristal, fijn en grof Aardewerk, is en blijft Hofplein B 57, Alkmaar. Algemeene Vergadering Steeds nieuws in Trekking Dinsdag 4 Juni a s. ^ycVf^ «dunkt 74. UKliAlt. Y\°. TGDNSTELLIMC NACHTHEMDEN, HEMDEN, PANTALONS, ROKKEN, TAILLES. =========—- NIEUWE MODELLEN. Kinkhoestpleister, smering, stroop, h h TE HUUR of TE KOOP - gevestigd te KROMMENIE. - Maatschappelijk kapitaal waarvan uitgegeven en volgestort f 300.000. DirecteurA. DE BUTTER. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Am bacht van Westfriesland, genaamd „Geestmer- Ambacht", zullen op des middags 12 uur, in het logement „Noord- Holland" van den lieer SCHERMERHORN te Alkmaar, in het openbaar aanbesteden: Aanwijzing op ZATERDAG den 22en JUNI 1912, des voormiddags 10 uur, te beginnen bi de Friesche Brug te Alkmaar. Bestekken van de sub 1 genoemde onderhouds werken zijn ad f 0.50 en die van genoemd sub 2 ad f 0.25 per stuk verkrijgbaar bij den Secre taris M. J. KROON te Oudkarspfi. en bij den Opzichter J. WARTENHORST te Dirkshorn. Bij laatstgenoemde zijn tevens nadere inlichtin gen te bekomen. D. WAGENAAR, Dijkgraaf. M. J. KROON Mz., Secretaris. Broek op Langendijk, 21 Mei 1912. NieuweslootB 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bnreau te Alkmaar van BAKKER GOVERS. van deelnemers en aandeelhouders op Dinsdag 18 Juni a.S., des middags te twee uur in bet Zuid-Hollandsch Koffiehuis, Groenmarkt te 's-Gravenhage, ter vaststel ling van bet Verslag, Balans, Winst- en Verliesrekening. Ingenaaid f 0.40. In traaien stempelband f 0.70. Voordam C 9, Alkmaar, Int. Tel no. 3. Harlingen —Texel - HelderAlt in aar. van TEXEL naar HAKLINUEN Woensdagmorgen 5 Juni van HARLINGEN naar TEXEL Zaterdagmorgen 8 Juni. van TEXEL^naar DEN HELDER Dinsdagnamiddag 11 Jnni. van DEN HELDER naar ALKMAAR Donderdagmorgen 13 Jnni. vsn ALKMAAR naar TEXEL Vrijdagavond 15 Jnni. UEd. dw. dienaar, J Ph. BAKKER ZOON. Laat uw Kleeding aanmeten biji j Kleermakerij Ono vertref baar. LANGESTRAAT en ACHTERSTRAAT. aan den Westerweg, Naasaulaan, Nassauplein, Egmonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. O. DEN BOESTERD Nassauplein 41. Schoutenstraat, bij de Laat, In de vergadering van 29 Mei i.l. is in de Onderlinge Brandwaarborg - Maatschappij voor roerende goederen her kozen de heer D. HUIJSER VAN RE ENEN als directeur en de heer W. GROOT Cz. als commissaris. Apotheker. Telef. 458. jVerdr.oord 117. Verdr.oord 117. m fïM&ïWl Wandel- en Reiskaarten. VOORDAM C 9, Int. Tel. No. 3, X_» 1S/L A. J5L JR ï.eo aan, d ezA how ben, zont mee ven pun verj arbi en wae ker zuil ver] lin* mo< rinj ach De de dril n ie ver me dat y ver val pai ach koi ev< vai uit ziji me me lar dei de ui< coi klc tei we ni< be< lit ne de on IT to in M le to t* vi v< tt zi ti n k< II Z4 V W d V V k b V 0 8 d F s t 8 Z 1 een in aanbouw zijnd aan de eischen des tijds voldoend staande aan den Bergerweg, gem. Bergen (N.H.), be vattende 6 kamers en keuken, ook geschikt om pen sion te houden. Te bevragen bij G. v. d. BERG Jz., Bergermeer, Bergen (N.H.), De BANK verleent credlet voor handel, land bouw en Nijverheid. Gelden worden In depót ge nomen, rente Si/g pereent. Verkrijgbaar 4 °/0 deposito-obligatiën in stuk ken van f BOO.en f ÏOOO.voorzien van half- JaariykHehe coupons per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te A L K M A A R in het koffie huis „de Tabakshandel", aan het Waagplein van 11 tot 1 uur. Aanbevelend Aanbevelend M«in— Tan ALKMAAR 1® 1» ».80, 4.—, 7.80 nnr. Tan AMSTERDAM 6.8», S 0.80, 11 80, 8.15, 4.—. 6-, 7.80 nnr. (Jubileum Uitgave). Verkrijgbaar in den Bockba idel van «Ie S.V. Rock- en HandelftdrnbkerU v.b. lis de Hoofdprijs der OROOTE VERLO TING, goedgek. by Kon. Besluit van 27 Jan. |No. 43. Aantal Loten 200000. 20 Hoofdpryzen, totaal 2000 prachtpryzen. Als premie Een Vette Koe t. w. v. I 850. te Alkmaar in Hotel „DE TOELAST". Loten k f 0.25 per lot alom verkrijgbaar. Telefoon 143. Z TV A R T G U Iff I J°'V\ Fijnste delicatesse mlvtr °P brood' beschuit en gebak. \^b.. y aua BUS MCrrN juu-nuc IQII KI INXT I IDJü IniiVERHDD-SPORT STTTRREiri OUD HEIDELBERC Te bevragen bij Te bevragen bij wed. M. F. BEUDEKER. Febrikanle Cacaofabriek Alcmaria J. C. BAAN fi Co., ALKMAAR. F ttrwerk maker, TE KOOP: Een flink ingericht WINKELHUIS, itaamde oj> Mn der drukste standen van Alkmaar. Op een goeden stand een ruim WINKELHUIS, be staande uit een ruimen winkel, woonkamer, serre, keu ken, gnng, boven 4 kamers en 2 zolderkamertjes met ruime zolder en achter bet huis een flinken tuin met vrije steeg. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. UIT DE HAND TE KOOP: Een flink PERCEEL, werkplaats met bovenwoning, aan den Kennemerstraatweg, gem. Alkmaar. Een BURGERWONING, Verlengde Landstraat. Een riant nieuw gebouwd HEERENHUIS met TUIN, verhuurd voor 3 jaar, bijzonder geschikt voor soliede geldbelegging. 16000 vierkante Heter BOUWTERREIN, geheel of bij gedeelten, gelegen aan het Noord-Hollandsch Kanaal, bij Alkmaar, zeer geschikt voor fabriekster rein of landingsterrein voor hoeren Aviateuia. Om gezondheidsredenen uit de band TE KOOP een bost beklante DROGISTZAAK, 70 jaren bestaande. Prachtig en degelijk gebouwd perce«l. Winkel, wo- ning, pakhuis, tuin en schuur en bergplaats voor ben zine. Alles bij elkander staande op eon welvarend doTp, waaraan verbonden vele afnemers van nabij ge legen plaatsen. Boekon voor ernstige reflectanten ter inzage. Een degelijk HEERENHUIS, staande aan de Oudegracht nabij het Ritsevoort. Aanvaarding bij overeenkomst. TE HUUR OF TE KOOP: Een degelijk flink PAKHUIS, staande ia de Deelea- straat met eeu apart verhuurd bovenhuis. Direot te aanvaarden. TE HUUR: Een flink ruim PAKHUIS, staande in de Hekel straat, huur billijk, aanvaarding direct. Een flink PAKHUIS, staande Bleekerslaan, huur prijs 1.75 per week. Een degelijk gebouwd HEERENHUIS, staan de aan de Van Everdingenstraat te Alkmaar, onmid dellijk bij den Alkm. Hout, bevattende beneden 2 ka mers en suite met serre, vestibule, kelder en keuken. Boven 2 groote kamers en suite en twee kabinetjes, alles voorzien van gas en waterleiding, flink» tuin met achteruitgang. Aanvaarding direct, huurprijs bil lijk. Een PERCEEL, Heilo, in de HondsbosschelaaB. Huur 1.50 per week. hei 11 EERENHUIS, bevattende kaanert *<i suite met serre, vestibule, gang, keuken en bijkeukea, boven 2 groote en 2 kleine kamerg, flinke soldsr m«t dienstbodekamertje, gas, waterleiding, voor en acht», tuintje, staande in de Van Everdingenstraat. Te be vragen bij BAKKER en COVERS, Nieuwesloot 86, alsmede bij A. TIP, Oudegraeh» No. 178. Huurprijs billijk. Aanvaarding direct. Een flink TTEERENHUIS, bevattende diverse ka mers, staande aan de Steinstraat, alle» degelijk inge richt. Een PAKHUIS, staande Sint-Jacobstraat. Huur prijs 2.per week. Een BURGERWOONHUTS, staande Notweg, huur prijs 2.15 per week. Ter overname aangeboden Door omstandigheden ter overname aangeboden e»u goed beklante KRL1DENIERSZAAK, op mooie tand, in de Nieuwpoortslaan, overnemingssoim billijk. Aanvaarding bij overeenkomst. De DIRECTIE. verkrygbaar by lu Witte en Tricot Levering op maat. Nienw. Nieuw. Amerikaansehe met nitneembare baleinen. RUS. Oids voor Bergen REENENVölter, Heerlykheid Bergen Wandelt aart voor Alkmaar HEIMANS THIJSSE, Wandelboekje HEIMANS THIJSSE, Hei en dennen HEIMANS THIJSSE, In het boseh HEIMANS THTJSSE, In sloot en plas HEIMANS THIJSSE, Van vlinders, vogels en bloemen HEIMANS THIJSSE, In de duinen HEIMANS, Wandelen en waarnemen HEIMANS, Met kijker en bus THIJSSE, Vogelboekje Practisvhe zakboekjes voor natuurvrienden, per No. Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, opgeplakt op linnen met rollen geheel ge reed om op te hangen TOOK II .4 Si DEK in de N.V. Boek- en Han delsdrukkerij, v.b. 0.95 1.99 1.00 1.90 l.OO 1.90 1.90 1.— 0.45 8.85 Druk N. V. voorh. Hertog. Cos ter dfc Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4