STADSNIEUWS BUITEN LAN1). Trekking van heden. 5e Klasse, 9e lijst. No. 16933 f 1000. Nos. 828 4044 9469 13755 elk f 400. Nos. 2435 10197 12189 12382 14932 16623 elk f 200. Nos. 2582 3865 6961 7624 10963 11737 12426 13001 18539 16796 17032 17432 elk f 100. De troepen nemen hun stellingen in: een blauwe par tij in het westen, een roode in het oosten. Tot half tien heeft het gestortregend. Om tien uur hield de regen op, maar het bleef regenachtig, winde rig weer. Ondanks den stortregen was een groote menigte naar Satory gekomen en toen de Koninklijke stoet, de met schimmels bespannen open koets, waar van de kap was opgezet, met voorrijders met pruiken, aankwam, gingen luide toejuichingen op. ltondom het kamp zag men overal kurassiers en lanciers opge steld. Do Koningin, gekleed in een grooten cremé- kleurigen mantel en met lichtblauwen hoed, nam op de middentribune plaats. Dadelijk klonken de salvo's van het geschut en het grootsche gevecht van cavale rie, artillerie en infanterie begint. Het slechte som bere weer en de regenvlagen, in plaats van het schouw spel te bederven, voegden er iets somber martiaal en grootsch aan toe, schrijft de N. R. Ct. Daarna wilde men de Koningin in het b zonder de artillerie toonen; een batterij stelde zich recht voor de tribune op en loste er geweldig donderende salVo's. De officieele personen zagen naar de Konipgin of deze het geweld riiet te erg vond; maar opeens stond' de Koningin op en zei dat ze de schietoefening van dichtbij zien wil de. „Je voudrais le voir de prés, si c'est permis," hoorde men Haar zeggen. Met een alleraardigsten vaderlijken glimlach zei president Fallières: „Mais eertainement, c'est permis,"' zijn gezicht drukte echter wel wat ongerustheid uit. Toen het publiek zag, dat de Koningin ondanks den regen van de tribune daal de en over het» drassige veld naar de kanonnen schreed, ging er een groot gejuich op over deze kranige daad. Tofen Zij met haar gevolg bij de kanonnen wa.s, liet Zij zich alles door een generaal uitleggen en voor Haar oogen een kanon afschieten. Een luid gejuich barstte hierop los. Toen de Koningin terugkeerde naar de tribune had den de artilleristen een aardigen inval. De vierkante plankjes, die waarschijnlijk bij de kanonnen dienst doen, legden ze voor de voeten der Koningin neer. Achter de Koningin namen ze dan snel de plankjes op, om ze verderop opnieuw neer te leggen, aldus een soort loopende brug vormend. Het was een alleraar digst tableau, dat een groot succes bij het publiek had. De Koningin, Fallières, Prin9 Hendtrik, mevrouw Fallières, Millerandl en Poiucaré namen voor op de tribune plaats. Toen kwamen uit de verte de troepen voor het défilé opzetten. Het eerste muziekkorps na derde. Daar klonk plotseling, tot algemeene verras sing der aanwezige Hollanders, de parademarsch der grenadiers en jagers: „Turf in je ransel." De Ko ningin boog zich verheugd glimlachend tot den Prins. De Koningin sloeg zelfs even met de hand den maat ten teeken, dat ze de attentie der muziek waardeerde. In regen nam het défilé een aanvang. Het was impo sant en schitterend. Daarna werdl te Versailles gedejeuneerd, aan welk dejeuner H. M. de Koningin het woord voerde. Na het dejeuner werd de weinige tijd die nog restte besteed ann een korte wandeling onder leiding van den kunstzinnigen conservator van het paleis van Versail les, den heer Pierre de Nollmc, door de, deze laatste jaren nieuw ingerichte zalen, gewijd aan de kunst van de 18e eeuw. Aan de wanden hingen de meesterwer ken van Laryillière en Nattier, de beroemde serie por tretten der dochters van Lodewijk XV, en door de hooge openslaande deuren prijken de onvolprezen „parterres" in de volle pracht van deze eerste Junida gen. Veel tijd om van dit alles te genieten was er echter niet. Voor een der deuren, juist midden in den ach tergevel van het paleis gelegen en van waaruit de aanblik op de glooiende terrassen met op den achter grond het „grond canal" en het „bassin d'Apolloi," dat uit al zijn monden zijn waterstralen opzend, een voudig betooverend is, stonden de rijtuigen gereed. Een korte rit door het park, dat bij het bassin van Neptunus verlaten werd volgde, onder een mooie grijsblauwe wolkenlucht. Over dit bezoek schrijft de N. R. Ct. Twee uur tien: de zon schijnt 1 De groote fontei nen spuiten. Uit de Galerie des glacés zal het schouwspel zeker het mooist, zijn, maar men weet, dat de Koningin liever in deze zoal niet wilde déjeunee- ren, daar de vader van Prins Hendrik in 1871 tegen woordig was bij de uitroeping aldaar van het Duitsche Rijk. Kwart na twee: Zonlicht! De rijtuigen rijden ge sloten voor liet groote bordes. Het. publiek nadert tot. vlakbij het wachtende koninklijke rijtuig- Half drie. De beroemde groote waterwerken begin nen te spuiten, het is een feëeriek onbeschrijfelijk schoon schouwspel. Over een half uur zal het bezoek van Koningin Wilhelniina tot het verleden belmoren, maar do laatste oogenblikken beloven schitterend te worden. Kwart voor drie. De Koningin neemt in Ilanr rij tuig plaats. Men roept: Vive la reine, leve de Ko ningin en onder daverend gejuich rijdt de Koningin in het schitterend zonlicht weg. De Koninklijke trein is om 8.44 te Laeken aange komen, waar koning Albert en koningin Elisabeth plaats namen in het salonrijtuig van Koningin Wil- helmina en Prins Hendrik, met wie ze tot Esschen meereden. Om 8.51 vertrok de Koninklijke trein. De Koninklijke extra-trein is hedennacht om 1 u. 28 voor het perron van het paleis Het Loo aangekomen. Er zijn bij het bezoek van de Koningin en den Prins aan Parijs een aantal cadeaux gewisseld, waarvan de voornaamste de volgende zijn: de Koningin heeft voor president Fallières een antieke staande klok, voor mevrouw Fallières een antieke beschilderde slede mee gebracht; voor mevrouw Poincaré een paar aquarellen. Do Koningin droeg op het diner Zondagavond den waaier, die haar namens de stad Parijs 's middags op *het stadhuis aangeboden was. De Prins kreeg een mooie verzameling jachtgeweren. Koningin Wilhelniina heeft aan den onder-voorzit ter van den Parijsehen gemeenteraad 10.000 frank ge zonden voer de armen van Parijs. DE NIEUWE UNIFORMEN. De minister van oorlog heeft ter kennis van het. le ger gebracht, dat de invoering van do grijs-groene uniform binnen enkele maanden kan worden tegemoet gezien en dat. aan de vrijwillig dienénde onderofficie- ïen, o. w. niet begrepen die van de vesting-artillerie, pontonniers, torpedisten, pantserfort-artillerie en ad- ministratietfoepen, zal worden vergund, na de vast stelling der modellen, zich in de nieuwe uniform te kleeden en de tegenwoordige uniform af te dragen over een tijdvak van op zijn minst drie jaar. Het voornemen bestaat om voor de officieren weder de schako in te voeren welke dan uitsluitend in groot tenue zal worden gedragen. Bij het regiment grenadiers en jagers dragen de officieren bij sommige diensten dit ouderwetsehe hoofddeksel ook al weer. STAATSCOMMISSIE VOOR DE VERDEDIGING VAN NEDERLAND EN NED. OOST-INDIc. De Haagscho correspondent van De Standaard deelt mede, dat de ministers van marine en koloniën als ondervoorzitters van de te benoemen staatscommissie voor de verdediging van Nederland en Ned. Oost-In- dië zullen optreden. FEESTVIERING 1013. X'aar de X tverneemt zal het grootsch opgevatte en veelbelovende plan van een tentoonstelling van oude en nieuwe kunst en kunstnijverheid in den Haag in het herdeukings- en vredesjaar 1913 te houden, waarvoor de plannen, reeds ontworpen en de commis sie benoemd was, opgegeven moeten worden, naar aan leiding van bezwaren bij de regeering om het gevraag de subsidie van 75.000 toe te staan. Een andere tentoonstelling in het gelegenheidsjaar aldaar te houden, schijnt daarentegen wel te zullen slagen. Zij gaat uit van de Historische Commissie voor de feestviering 1913, die zich voorstelt de over- lioersching en vrijwording van Nederland toe te lich ten door schilderijen, teeken'ingen, prenten, drukwer ken, curiosa, enz. VLIEGMACHINES VOOR INDIë. Naar luidt van een particulier bericht uit Indiö heeft de regeering een belangrijke bestelling gedaan in België van vliegtuigen ten behoeve van het Indische leger. Dr. C. F. J. BLOOKER. t Na een langdurige ziekte is gistermiddag te Voor burg overleden dr. C. F. J. Blooker, oud-lid van de Tweede Kamer, en oud-wethouder van Amsterdam. Gemengd nienws. UIT BERGEN. Gistermorgen vergaderde de Raad dezer Gemeen te. Bij de opening was de heer Leijem wegens onge steldheid afwezig. De notulen werden onveranderd vastgesteld, waarna werd medegedeeld: dat ingekomen was het goedge keurde raadsbesluit» tot het aangaan eener leening van 21.000 tegen een rente van hoogstens 4'/4 ten dienste van de behardiug van den Bergerweg; dat de Gezondheids-commissie hare 'rekening 1911 en begroo ting 1912 inzond; dat de heer Klomp, mede namens de mede-onderteekenaren van het adres inzakè de behar- ding van den Bergerweg, zijn dank betuigde voor de inwilliging van het in dat adres vervatte verzoek; dat de heer van Hoorn, Hoofd der School, zijn dank be tuigde voor zijn salarisverhooging; dat het raadsbe sluit inzake de nadere regeling der onderwijzersjaar- wedden is goedgekeurd; dat dc Huishoud1- en In dustrieschool te Alkmaar haar verslag inzond; dat het Rijper Begrafenisfonds thans geen geldl ter beschik king heeft; dat de heeren Broertjes en J. Blanken- daal inschreven, resp. voor 259.50 eai 254.90 voor het maken van den reinigingswagen (B. en W. hadden het bedrag met 12.50 verhoogd, voor het maken van een dissel aan dien wagen)dat het grint was aanbe steed voor 3.09 per M3, en het rijden daarvan voor 43 ets. aan den heer Brakenhoff. De heer Veenluiizen merkte op dat het grint zeer ongeschjkt was voor den weg, het was veel te grof. Deze meeniug werd algemeen gedeeld, waarna de heer Veenhuizen vroeg hoe sommige personen, die van het zelfde sobrt grint gebruiken, daaraan komen. De voorzitter beloofde een onderzoek. Nadat overigens bovengenoemde mededeelingen voor kennisgeving waren aangenomen, werdl ter tafel ge bracht een schrijven van den arrondissements-sehool- opziener, strekkende om een 4de leerkracht aan te stellen, daar 130 leerlingen voor 3 onderwijzers hem te veel voorkomt. Hij adviseerde een onderwijzeres te benoemen. De voorzitter deelde mede dat de wet spoedig tot eene vermeerdering der leerkrachten zal dwingen, n.l. wanneer het getal leerlingen 146 bedraagt; nu was het reeds 136. B. en W. stelden voor aan het voorstel van den schoolopziener te voldoen, te meer daar het lokaal zoowel als het meubilair aanwezig is. Dit voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Op een vraag van den heer Baltus of het tractement het minimiyn 600 zal bedragen, antwoordde de voor zitter dat men iemand zou kunnen nemen met eenige dienstjaren cm deze dan 50 meer kou geven. De heer Maschmeijer merkte op, dat de benoeming veel van het toeval afhangt, waarna de heer Baltus nog zeide dat hij het aanvangssalaris te laag vond. De raad vereenigde zich met het voorstel van B. en W. Daarna werd ter tafel gebracht het advies van de gezondheidscommissie inzake den ophaal van vuilnis. Uit dit advies bleek, dat voorgesteld' werd den ophaal kosteloos te doen plaats hebben, of alleen een zekere categorie der belastingschuldigen in de belasting aan te slaan onder bepaling dat maatregelen zullen worden genomen dat overal in de gemeente het vuil vanwege de gemeente wordt opgehaald. Bij de algemeene besprekingen erkende men de daaraan verbonden bezwaren en vroeg, de heer Veen- huizen of de kosten niet gevonden zouden kunnen worden uit verhooging van den Hoofdelijken Omslag. De voorzitter merkte op dat hij liet met de G. C. ten deelc eens was, doch een verordening wilde ont werpen voor het leeghalen der putten, dan zou men na een paar jaren kunnen nagaan wat meer kost, het aanleggen eener rioleering of het leeghalen der put ten. De heer Maschmeijer zeide nog eens er tegen te zijn de belasting te laten betalen in verband met de ka dastrale huurwaarde der woningen. Dc heer Baltus vroeg of de reiniging zich alleen bepaalt lel het weghalen van huiselijk vuil, waarna de heer Veenhuizen voorbeelden noemde waar ook takken werden vervoerd op kosten der gemeente. Daar men het algemeen eens is, dat de reiniging blijft gehandhaafd, stelde de voorzitter voor de ver dere regeling over te laten aan B. en W. De heer Maschmeijer gaf nog eenige wenken inzake de practisehe nitvoering, waarna de voorzitter de in structie voorlas, ontworpen voor den persoon belast met het ophalen van de vuilnis, en een ontwerp inzake het ledigen der putten, waaruit bleek dat de eerste wagen 40 ets. en iedere daarop volgende wagen 20 ets. zal kosten, en dat men, indien men een put geledigd wil hebl>en, dit aan de secretarie moet aanvragen. De voorzitter gaf eenige inlichtingen omtrent de practisehe inrichting der putten in verband! met het gemakkelijke ledigen daarvan, en zeide het. met een paar woningen der gemeente te willen probeeren, daar bij opmerkende dat mocht eenmaal de rioleering wor den ingevoerd, de kosten van aanleg niet nutteloos zullen zijn besteed en de inrichting dan ook van dienst zal kunnen zijn. Na eenige besprekingen werd met algemeene stem men besloten de reiniging op kosten der gemeente voort te zetten, den uitvoerder der reiniging niet meer per uur, maar per vracht te betalen en de te dezer za ke dienende verordening in eene volgende vergadering vast te stellen. Omtrent de uitvoering, waaromtrent de voorzitter eenige inlichtingen had gegeven, meende de heer Bal lus dat- het z. i. het beste was de geheele exploitatie door de gemeente te doen uitvoeren. Na eenige algemeene discussies werd besloten de exploitatie voorloopig te blijven uitvoeren, zooals in den lnatsten tijd1 geschiedde. (Wordt vervolgd"). UIT STOMPETOREN. In het Schermer Veefonds zijn over het boekjaar 191112 door 85 deelhebbers per kwartaal gemiddeld verzekerd geweest 1376 runderen, waarvan er 42 wer den afgekeurd. Voor de afgekeurde dieren moest tegen 3/< der waarde worden vergoed f 7321.04 en werd terug ontvangen f 1933.90. De totale schade over het verloopen boekjaar beliep f 5387.04 cf f 3.90 per koe. GRAFSTEEN Dr. J. H. DüNNER. In tegenwoordigheid van de le-den van den kerke- iraad der Ned. Israël. Gemeente te Amsterdam, van tal van Joodsche kerkbesturen uit het ressort Noord- Holland en eenige honderden belangstellenden, is Zondagmiddag te drie uur op de Israëlitische begraaf plaats te Muiderberg een grafsteen onthuld op de 'laatste rustplaats van den afgestorven opper-rabbijn, wijlen dr. J. II. Dunner. De opper-rabbijn voor het ressort Gelderland, dr. A. Wagenaar Jr., onthulde, omstreeks te drie uur des middags het eenvoudig gedenkteeken en bood 't aan het kerkbestuur der Ned.-Israëlitiesclie Gemeente te Amsterdam tot verder onderhoud aan. De president- van dien kerkeraad, de heer Mr. B. E. Asscher, verklaarde het monument, namens dit colle ge, gaarne te aanvaarden. Hij deed zulks met een ge voel van dankbaarheid voor de van groote piëeteit ge tuigende wijze, waarop men die nagedachtenis van den diepbetreurden overledene heeft willen herdenken, liet kerkbestuur zal den grafsteen gaarne aanvaar den en voor het onderhoud zorg dragen. De indruk wekkende plechtigheid op den doodenakker was hier mee geëindigd. En met den eerbied dergelijk eerbe toon aan een dierbaren afgestorvene verschuldigd, werd hierna het monument, bezichtigd. Het is ver vaardigd in het atelier der firma De Beer en Gnir- rep. Amstel 109, en bestaat uit een hardsteenen drie hoek op twee kolommen, waarachter een marmeren plaat met inscriptie. Dwars over den driehoek ligt een hardsteenon roef die eveneens een inscriptie draagt, gedeeltelijk in het Hebreeuwseh, ten deele in het TTollandsch. VAN TEXEL. Gister werd de derde lammerenmarkt gehouden. Aangegeven werden 6180 lammeren, die voor 11 tot 14 gulden werden verkocht. Gemiddeld werd voor goede partijen 11.50 ft 12.50 besteed. Handel vlug. MEIKEVERS. In het westen van ons land zou men gaan gelooven, dat het gedaan is met het meikevergeslacht, Het is echter niet uitgestorven. Gaat in Mei naar Limburg. Na een regenbuitje in den morgen krioelen ze bij tien tallen door het vochtige stof van de met eiken beplan te wegen. Bij honderden liggen ze er vertreden, ver minkt door vogels of gestorven door te koude nachten. En in het lage eikenhakhout kan men ze grijpen met handenvol. Maar in Limburg is men niet gesteld op dit. drukke bezoek van „meikegek". Het gemeentebestuur te Te- gelen kocht dit voorjaar 330 liter levende exemplaren tegen 12 cent per liter. Ze werden tot. den brandsta pel veroordeeld. EEN VERZOEK OM SCHADEVERGOEDING. Bij een schietoefening der sectie mitrailleurs van het 2e regiment infanterie te 's-Hertogenbosch, in de nabijheid van den Boixtelschen weg onder de gemeente uglit, is een zeug zoodanig geschrokken, dat zij ge heel en al in de war is en zij hare biggen niet kan zoo gen. De eigenaar, die thans zijn beestjes groot moet brengen met koemelk, heeft tot de autoriteiten een verzoek gericht om schadevergoeding. Hij beweert daarbij, dat zijn varken totaal gek is en dit voor- hem eveneens een schadepost is. GASTMAALCOMMISSIE GRONDWETS HERZIENING. De loden van de Staatscommissie voor de Grond wetsherziening bieden hedenavond in hotel „des In- des" den voorzitter der commissie, mr. Heemskerk, een gastmaal aan. IRONIE VAN HET TOEVAL. Bij de ravage op Dam en Damrak te Amsterdam Iaat. het toeval weer eens zien hoe guitig het kan zijn. De Vijgendam is één woestenij van puin, alles is neer gehaald; alleen één huis staat nog fier overeind, en dat is juist een gevallen huis: het wisselkantoor van de Wed. van Eijk Zonen. (N. v. d. D.) BESCHERMING VAN TREKHONDEN. In het Roomhuis „Boschhek", in den Haag, verga derden dezer dagen het Hoofdbestuur met de afge vaardigden van afdeelingen van den Bond tot be scherming van den trekhond. Besloten werd geen tegen-request op te stellen te genover het adres aan II. M. de Koningin van den anti-trekhondënbond, om de trekhondenwet in te trek ken en het gebruik van den hond als trekhond te ver bieden. Men meende, dat de houders van trekhonden het verzet tegen het gebruik daarvan konden keeren, door zelf de dieren goed te behandelen en anderen laai toe op te wekken. Voorts achtte men noodig, dat de Begeering zorgde voor betere uitvoering en "nale ving der wet. KORTE BERICHTEN. Zaterdag is bij eene velddienstoefening van het 2de eskadron 2de reg. huzaren nabij het dorp Grub- benvorst, de milicien-huzaar E. H. op een spoorweg- overgaug met zijn paard gestort, zoodat hij zwaar ge kneusd met een goederentrein naar Venlo moest wor den vervoerd. de Menzingeweer is Zaterdag een ongeveer drie jarig meisje, terwijl de moeder in de openbare school uan het werk was, in een sloot, nabij de school, ge raakt en verdronken. an een steiger aan het in aanbouw zijnde ge bouw van de firma, Hirsch Co., op het. Leidsche- pleiii te Amsterdaam, is gistermorgen een werkman op straat gevallen. De man was ©ogenblikkelijk dood. In den nacht van Zaterdag op Zondag keerde en echtpaar met een bij hen inwonende uit de stad huiswaarts. Op weg naar hun woning werden zij las tig gevallen, uitgescholden en ten slotte aangevallen door drie losse, werklieden. Het echtpaar en ook de inwonende zijn door deze mannen op een ergerlijke wijze mishandeld en verwond, terwijl de boodschap pen, die zij uit de stad hadden meegebracht-, vernield werden. Een van de daders is later gearresteerd. Zaterdagnamiddag is te Ierseke door een storm vlaag tijdens een onweder een zeilvaartuig omgesla- gen. De schipper kon een pla/nk grijpen, waarmee hij naar den steiger van een oesterput dTeef, waar hij door behulpzame handen bewusteloos op den wal werd gehaald. Hij werd echter spoedig weer bijgebracht, maar is nog lijdende. De knecht was op de bovendrij- \enile zijde, va.n het zinkende vaartuig gekropen en werd nog in tijds door een korstoomboot, die van haar ankers geslagen was, gered. De zee stond buitenge woon woest, Een 77-jarig heer werd gistermorgen op de Mar- nixstrant te Amsterdam hijgde. RozengVacht door een automobiel overreden. Inwendig ernstig gekneusd 'en met een breuk van linker-onderbeen, is hij per au to-brancard naar het Wilhelmina-Gasthuis vervoerd. Ie Bolnes heeft dé 29-jarige ijzerwerker de Pa ter den gemeente-veldwachter de Haan, die hem on langs bekeurde, met een mes een zeer ernstige wonde toegebracht Do Haan had nog de kracht den vluch tenden dader een schot achterna te zenden, doch zeeg toen ineen. Hij werd naar Rotterdam vervoerd. Zijn toestand is bevredigend. He PateT is in het huis van bewaring opgesloten. STAATSLOTERIJ. EMIEL HULLEBROECK. Bij den internationalen wedstrijd te Parijs, waaraan 497 zangvereenigingen deelnamen, behaalde in de hoogste afdeeling gemengde koren (uitmuntendheid), waaraan 7 vereenigingen deelnamen, het Gentsch ft Capellakoor den eersten prijs. De deelnemende vereenigingen waren: 1. „The Stnalwood Metcalfe Choir" 126 zangers, Londen (En geland) 2. „Manchester Vocal Society," 60 zang., Manchester (Engeland)3. „La Lyre," 200 zang., Douai (Frankrijk); 4. „Melton Mowbray Choral So ciety," 45 zang.. Melton (Engeland'); 5. „Halifax Ma drigal Society,' 90 zang., Halifax (Engeland); 6 „Glasgow Choral Union," 191 zang., Glascow (Enge land); 7. ,,A Capella Gantois," 35 zang., Gent (Bel gië)- Aan liet „Gentsch A Capellakoor" werd met alge meene stemmen den eersten prijs toegekend (5000 fr.), en de heer Ilullebroeck bekwam den bijzondereu prijs der bestuurders. V ij wenschen den sympathieken zanger-componist, die velen onzer lezers zoo welbekend is, van harte ge luk met dit mooie succes. DE DIEFSTAL AAN DEN BERGERWEG. Reeds meer dan eens maakten we melding van den diefstal van gouden voorwerpen in de woning van L. Buren aan den Bergerweg alhier. In weerwil van alle pogingen mocht de politie aanvankelijk er niet in slagen, de daders op het spoor te komen. Of hier een ingeving in t spel wa.s, weten we niet, maar op een dag in de tweede helft van Mei ging de Inspecteur op onderzoek naar den Haag en daar mocht het met de voortreffelijke hulp der Haagsche recherche geluk ken, een begin van den draad, die naar de volkomen opheldering der duistere zaak leiden zou, in handen te krijgen. Te 's-Gravenhage werden in den loop der daaropvol gende dagen verschillende der gestolen voorwerpen in beslag genomen en het uitgebreide onderzoek, in sa menwerking door de Haagsche en de Alkmaarsche po litie ingesteld, leidde tot de bekentenis van een dader en tot ontdekking van meerdere helers. Van een drie tal, in het Huis van Bewaring in den Haag wegens rijwieldiefstallen gedetineerden, werd er een, na de in beslagneming van de gouden doekspeld, door den koo- pe-r herkend, en, aan een scherp verhoor onderwor pen. Het bleek, dat deze drie niet alleen in den dief stal, op 30 April j.l. alhier gepleegd, de hand hebben gehad, maar zij ook de daders zijn van de onlangs in den Haag, te oorschoten en Voorburg gepleegde zeldzaam brutale diefstallen met braak. Wat samenwerking van de politie in verschillende gemeenten uitwerkt en vermag, is in deze zaak duide lijk gebleken en voor ons, Alkmaarders, kan het tot gerustheid stemmen, dat ook weer dezen keer de bru tale daders hun welverdiende straf niet zullen ont- gaan. De behandeling dezer zaak ter openbare te rechtzitting zal wel binnen enkele weken kunnen wor den tegemoet gezien. ARRONDISSEMENTS RECHTBANK. Uitspraken van heden. Nicolaas K., Opmeer, vrijgesproken. Pieter D. Jz., Egmond aan Zee, wederrechtelijk binnendringen, l week gevangenisstraf. Simon Frans S., Anna Paulowna, vernieling, f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. Simon K., Wervershoof, diefstal, f 3 boete, subs. 2 dagen hechtenis. BADHUIS VAN „HET WITTE KRUIS." In de week van 28 tot 1 Juni zijn in het badhuis van „het Witte Kruis" genomen72 kuipbaden, 81 regenbaden le klas en 198 regenbaden 2e klas, te zamen 351 baden. AGENDA DINSDAG: Zangvereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheut, repetitie voor dame» 7% uur precies, voor heeren 8% uur, lokaal Mooij, Kooretraet. WOENSDAG. Kinderkoor 4^26 uur, Harmonie. Liedertafel „De Vereenigde Zangers," repetitie S uur, kl. zaal Harmonie. DONDERDAG. Alkmaarsche Konijnenfokkersclub. Algemeene Ver gadering s avonds 8 uur, in het lokaal van den heer A. M. Hazes, Zaadmarkt. Laatste Berichten. DE LOODGIETERSSTAKING. AMSTERDAM, 4 Juni. De instructie tegen 3 loodgietersknechts in verband met den bommenaan- slag in de Wólvenstraat is geëindigd. De verdachten zijn ontslagen van rechtsvervolging. Een is op vrije voeten gesteld, de beide anderen blijven in voorloopige hechtenis wegens het werpen met vloeibaar phospho rus. VRIJGESPROKEN. ARNHEM, 4 Juni. De rechtbank sprak heden den arbeider E. M. uit Oroesbeek vrij, die terecht stond wegens moord op G. Wenneke. De rechtbank nam aan, dat bekl. gehandeld had uit zelfverdediging. Do eisch was 8 maanden. EEN SPION. KLIT LEX. 4 Juni. (V. D.) In een hotel alhier heeft de oud-kapitein Cyriatzy Lindrop uit Berlijn, die gearresteerd zou worden, zelfmoord gepleegd. De po litie zocht hem in verband met een brutalen diefstal van 100 teekeningen van waardevolle kanonnen van de nieuwste constructie uit het tuighuis te Spandau. BELGIë. Men moet, zegt Roland de Marès in de 1 ©dépendance Beige, den moed' hebben, de dingen te zien zooals ze zijn en niet trachten zich illusies to makenwij hebben een ernstige nederlaag geleden. De Katholieke partij beschikte in het parlement slechts^ over zes stemmen meerderheid, steeds was die meerderheid' kleiner geworden en nu stijgt ze in één slag tot 18 stemmen. Over het geheel komen we te rug tot den toestand van 1900. Eén enkele stembus strijd is voor ons voldoende geweest, om het voordeel, de inspanning, de worsteling van twaalf jaren verlo ren te doen gaan. De katholieke pers zinspeelt er op, dat de regeering geen misbruik zal maken van haar overwinning. Wij vragen den overwinnaar niet, ons te ontzien. Voor ons was hij, is hij, en blijft hij de vijand. Wij hebben onzen plicht gedaan door met al onze kracht te strij den, wij zullen ouzen plicht morgen doen als gisteren. De schrijver constateert, dat. de Waalsche bevolking zich m tegenstelling met de Vlaamsche voor links uitstekend heeft gedragen en dat de middenstof, de gematigden en de onverschilligen, de politiek van het kartel niet hebben begrepen. Wij hebben, zegt hij, ter goeder trouw gelooft en wij moesten het gelooven,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2