eerste huls v. d. lUan^estraat, ZATERDAG 8 JUNI 1912 ÓPBÏITMCr Yan den goedkoopsten KAASWINKEL der wereld. Ëendeieren. ill 13.91. Ril Vanille Ijs Net jong MEISJE een bakkersknecht. Een flink MEISJE Holland-Canada Hypotheekbank, „DE LANDBOUW'. Alkmaarsche Crediet- eo EifectGiibank. tegen lOi1^0 - o gr Tl» VEUTENTIEN. "I - 'I - *1 Telef. 286. Een Schiideraknecht In „DE KOOPHANDEL" nette JONGEN Terstond gevraagd Qudegracht 245 y Nieuw Daines-Rflwiel ter over name aangeboden, le klas merk, zeer luxe machine. Pracht Collecties Schouteustr. 18, Wed. JAC. VAN BEEK. te 's-GRAVENHAGE. 99 99 S - .■ts 5 P e Een ieder kooper van 50 ct. en liooger ontvangt cadeau wat hij wil uitzoeken uit onderstaande cadeaux. Een half pond heerlijke Boterhammenworsteen half pond. heerlijke Speculaas een ons prachtig Koerookvleesch twee ons overheerlijk Koeveteen bus van de bekende Baan's Cacao eên flesch Augurken een flesch Uitjes Drie reepen Bensdorp Chocolade een flesch Worst in 't Zuur (drie stuks) en een half pond Bloedworst. Huismoeders denkt om Uw voordeel, verzuimt ,,De Landbouw" niet. Aanbevelend, De Vereenigde Eierhandelaars W. G. E. VALK. gevraagd voor kantoor en maga- ziinwerk. Aanv salaris 1 3 per week. gevraagd by de firma BOOGH, Ko ningsweg 60, Alkmaar. J RUS, Heiloo. gevraagd. STATIONSTRAAT 82. Ondergeteekende, eigenaar van liet gebouw „Üiligentiate Alkmaar, gevoelt zich ver plicht, door het zaakkundig optreden van den Heer J. BROEKMAN, Expert te Leiden, bij het regelen der schade, ontstaan door den brand van 2 Mei j 1. in voornoemd gebouw, open lijk zijn dank te betuigen en hem aan ieder, wien het ongeluk van brand mocht treffen, met den mees'.en drang aan te bevelen. J HARP, Alkmaar. 5.633 000 1 783.200 Uitstaande per 31 December 1911 Geplaatst van 31 Dec. tot 15 Mei - Uitstaande per 15 Mei 1912 Uitstaande HYPOTHEKEN 15 Mei 1912 f 7.450.000 f 7.4)6.70 0 99 a M <D H P aS a> T3 o3 O e> se Cu (tl te C H (p a Een leder wordt In r-U" elgc« belaug aangeraden „DE LANDBOUW' eens te gaan bezoeken ot Hei er gezegd eens te gaan bekijben, en vergelijk dan eens de prijzen bil alle anderen, om U te overtuigen dat U niet het cadeau betaalt, zooals bet in den regel gaat. want dan wordt er gezegd, ga uiaar niet been want ge moet 't toeli betalen. „DE LISD. BOEW" 'zal bet bewijzen van niet. Xeem daarom eens goede nota van de prijzen die „DE LANDBOUW' publiceert. JgtgT" Dus: Let s. v. p. goed op den naam en vooral op de kwaliteit en prijzeu. 0S8" Alles natuurlijk met Uadeanx. Zeer fijne EDAMMER KAAS 4 "pond f 1.10 per stuk, Heerlijke OUDE EDAMMER KAAS f 1.00 per stuk, Prachtige lekkere BELEGEN KAASJES f 0.90 per stuk, Zeer goede EDAMMER KAAS f 0.80 per stuk, Zeer goede EDAMMER KAAS f 0 70 per stuk, Zeer goede EDAMMER KAAS met klein gebrek f 0.60 per stuk, Zeldzame fijne COMMISSIEKAZEN, circa 8 pond, f 1.60 per stuk, met cadeaux, Heerlijke NAGELKAAS 14 ct. de 6 ons, Zeldzame fijne GOUDSCHE KAAS 26 ct. de 5 ons, Eerste kwaliteit GOUDSCHE KAAS 80 ot. de 5 onu, Fjjne LEIDSCHE KAAS 28 en 32 ct. de 6 ons en nog veel meer, te veel om op te noemen. Komt, ziet, oordeelt enr overtuigt U van de waarheid. Bet heerlijke gesmolten Koevet uit „De Landbouw" Is beslist bet lljustc en bet znlverste, 4© et. de 5 ons, 88 et. bij 5 pond, 35 ct. bl| 10 pond, overtnigt E zeil. Heerlijke BOTEB van 40 en 5© et. de 5 ons, speciaal merk voor de „Be Landbouw". dat waar het ging om het heil van de openbare school elke coalitie geWenscht was, omdat het ging om het heil en de toekomst van de natie zelve. Maar de toe nadering tussclien de partijen ter linkerzijde, onvermij delijk in het parlement, omdat noch de liberale noch de socialistische pairtij mag hopen uit eigen kracht de meerderheid te zullen krijgen, is een zeer delicaat politiek instrument, waarvan men zich met- meer tact en vaardigheid moet bedienen. Het juiste woord voior den toestand is gesproken door den heer Paul Hijmans: „De strijd wordt voort gezet." Wij mogen de bittere teleurstelling van deze nederlaag gevoelen, maar wij mogen niet wanhopen. Wanneer het een hoog en nobel ideaal betreft, ge lijk de liberale partij nastreeft, dan strijdt men altijd i n ondanks alles; dan gaat men tot het einde en kent men geen ontmoediging. Men strijdt voor zijn ge- heele leven, men strijdt voor de eer, men gaat voor waarts totdat men op den weg neerzijgt. Geen kinder lijk geklaag, geen tevergeefsclie opwinding, maar hard cu volhardend! aan het werk, dat vruchtbaar is, dat troost en sterkt. En bovenal, liberalen, laten wij onszelve zijn!" De eveneens liberale Nieuwe Gazet slaat een geheel anderen toon aan. Die raast over „omkooping op reusachtige schaal van de staatsbedienden", over „het goevernement der nationale lafheid." liet katholieke Handelsblad van Antwerpen schrijft o. a.: „Het is een triomf zoo als onze partij er sedert 1884 er geen meer beleefde. liet Cartel, dat ons ging' verpletteren, ligt stuip trekkend in het slijk en vooral de liberale paTtij is verslagen, neergesmakt. Zij lijdt neerlagen overal en wijst op geen enkele overwinning. 't Is het Waterloo der Cartellisten." „Hoezee! Hoezee! Hoezeel" De (katholieke) Courrier de Bruxellea zegt: „Het Kartel heeft voor altijd afgedaan. Het libe ralisme heeft zelfmoord gepleegd. ITet ministerie is een nationaal ministerie. Laten we er vertrouwen in stellen: het heeft door zijn arbeid in het verleden ge toond dat het in zijn plichten, welke de toekomst het biedt, niet te kort schieten zak" De regeeringsgezinde XXe Siècle schrijft: „En nu aan. het werk. Wij hebben geknipt, ljet komt er nu op aan te naaien. De gematigdheid en de verdraagzaamheid welke wij gisteren preekten, zullen wo morgen in toepassing brengen. Buiten de maqon- nieke en revolutionnaire secte willen we van geen overwonnenen weten. Onze partij zal, meer dan ooit, een nationale partij zijn, de partij van patriotten en van brave lieden." Het sociaal-democratische le Peuple laat zich in de zen geest uit: „Indien iets kan bijdragen tot de verfoeiing door hot volk, welke een veroordeeling van het meervoudig kiesrecht is, dan is het wel de groote teleurstelling en de wettige toorn, welke er in het land opkomen bij de mislukking van een dergelijke prachtige poging." Telde de vroegere Kamer 86 katholieken, 44 libera len 35 socialisten, 1 christen-democraat, dito is dus 6 stemmen meerderheid op de vereenigde oppositiepar tijen, te rekenen naar de vannacht te Brussel bekende uitslagen, dat wil zeggen, 15 stembureaux niet meege rekend, zal de nieuwe Kamer als volgt samengesteld zijn: 101 katholieken, 44 liberalen, 39 socialisten, 2 christen-democraten, dat is dus een meerderheid1 van 15 stemmen voor de katholieken. Alle ministers zijn herkozen, waaronder de leider Woeste, de leden van de rechterzijde en de heer Schol- Inert, do vroegere minister-president. Te Luik is het helaas tot bloedige botsingen geko men. Toen de burgenvacht daar betoogers wilde te genhouden die naar het stadhuis wilden trekken om de invrijheidstelling te eischen van iemand, die was opgebracht, werd zij overvleugeld. De gendarmes kwamen tusschenbeide. De betoogers lieten de trams ontsporen en gooiden ruiten in. De gendarmes ont ruimden een socialistisch vergaderlokaal, dat geheel geplunderd werd. Bij de schermutseling bij dat lokaal losten de gen darmen schoten. Er vielen drio dooden en vijftien ge wonden. Alle straten in het midden van de stad werden door gendarmen afgezet. Ook van de politieagenten, do mannen van de bur gerwacht en de gendarmes, werden er gewon d. Veel menschen werden opgebracht. In Brussel hadden ook betoogingen plaats voor ka tholieke gebouwen, waarbij relletjes ontstonden. De gendarmes voerden charges uit. Er werden ook daar veel menschen opgebracht. De Metropole te Antwerpen haalt verschillende ge vallen aan van leden der burgerwacht (garde civique) die tegen de clericalen betoogden en daarbij in bot sing kwamen met de politie. Het blad vraagt de ont binding van dit corps. Ingezonden Stukken. Gemengde inededeelingeii. DIE GAAT ZIJN VADER ACHTERNA! Dezer dagen verschijnt te Stuttgart een werk, dat tot titel heeft: „Uit mijn jaehtdagboek. Door Frie- drich Wilhelm Kronprins des Deutschen Reiches und von Preuszen." MISDADIGE AANSLAG. De kanunnik Piton uit Angers (Frankrijk) werd Zondag bij een zieke geroepen om hem de H.II. Sa cramenten der Stervenden toe te dienen. De geeste lijke keerde echter niet meer terug. Vermoedelijk is'hij door misdadigers in een hinder laag gelokt en vermoord. Men denkt, dat zij zijn lijk iu de rivier de Maine geworpen hebben. In de nabij heid van de rivier vond men n.l. zijn kruis, stola en hoed. Op den hoed was een papier gespeld niet de woorden: „Dood aan de geestelijken 1" BurgerlUke Ktimd. OVERLEDEN. 8 Juni. Hendrik Gorter 77 jaar. ter 26 jaar. Simon Pieter Slag- NED HERVORMDE KERK. Mijnheer de Redacteur. Veroorloof mij een enkele opmerking over het be richt aangaande de bevestigingskwestiedat onder bovengenoemd opschrift voorkomt in het nummer van uw blad van Zaterdag 1 Juni. Dit bericht verraadt volslagen onbekendheid met het reglement voor kerkelijk opzicht en tucht enz. en met de kerkelijke rechtspraak. Dit aan te toonen zou eene uitvoerige uiteenzetting vorderen, die echter niet geschikt is om geplaatst te worden in uw blad, om dat de groote meerderheid der lezers deze ingewik kelde kwestie over kerkelijke rechtspraak niet kan beoordeelen. Gaarne ben ik bereid de gronden mijner bewering mee te deelen aan ieder, die verlangt er meer van te weteu. Laten echter allen, die naar het einde van deze treu rige kwestie verlangen, zich niet verontrusten door het geschrijf van onkundigen, maar met vertrouwen het besluit van het Provinciaal Kerkbestuur vanZ ee- land afwachten, waarin ongetwijfeld het aangehaalde bericht zjjn weerlegging zal vinden. Gaarne bereid tot persoonlijke inlichtingen, zal ik in het publiek in geen geval meer over deze zaak schrijven. Ds. EILERTS DE IIAAN. Heiloo, 2 J.ni 1912. AMSTEllDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOOEDHOLLANOSCH LANDBOUWCRED1ET. Voordam, C 11, Alkmaar. Boers «au Ned. Werk, Staatsleenin gen. NBDERLAN L). Sckuld BUITENLANB. Bulgarije TaSakslaaning Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Iin. Iwaug Dombr. pCt. 3 li 21/s pCt. 5 5 5 4 4 4 4 5 4 41/b Financ. enlndustr. ondernemingen ene. pCt. 4 41/j 4 div. Natiouale Hypotheek Bank Isoordhollandsch Orondcrediet W Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Torstenlandan Winstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia De li-Maatschap pij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palemkang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen 6ew. pref, Redjang Leboug Great Cobar Amalgamated Copper Ay. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv. -Mij Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 4-l/a Comm. Peru aand. div. Preferent Spoorwegleoningen. Holl. iJz. Sp.-Mij. expl. jpoor AMBR1KA. Atch. Top. Cert. v. Mii. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg Convert pCt. 4 Denv. en R. Qr. Cert. aand. div. ■ric Kansas City South. n i; pref. Miss K. Texas C. v. F ew-Tork and Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 pSt. i Fremieleeningen. NED3RLAND. Stad Amsterd. flOO 3 •emeente-cred. 3 BELQIE Airwerpen 1887 2 l/a HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 8 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 18 4 5 3 Juni 92V, s 671/g 981/4 1030/m 46i/8 871»/, 88 871/2 88»/8 lOOis/ie 87i/e 96 99s/* IOO1/4 901/2 185 120 i/e 176 147 50 1581/2 651 310 358 48 97 499 5301/2 2201/2 426 540 2131/2 280 515 163 215 1881/2 76 67 45 60 315 96»/« 83 25 25 Vs ÖS^/w 587/e 180 51/4 W/I 643/« 10 44V4 861/2 98 5/2 245 1071/4 1041 Vis 198/4 341/4 247/8 561/4 27 371,4 1121/2 248/4 111u/m 278/4 169 7 »/m 871/2 X 61/ie 100i/i6 823'* 120 1141/, 162 451 4 Juni 68 46 s, 8818/u 871/4 88s/* 10015/m 95 80 185 120./2 175i/4 147.70 651 l/j 309l/j, 354 48 98 500 533 224 426 542 213 278 510 160 190 l/n 76 667/, 40 58 310 97 84 247,1, 26s/* 691/4 581/2 47/g löViö 101/8 45 201/8 341/4 2*8, 56 27 38 25s 23 1691/0 78/4 87'8/,6 1071/4 1005/4 82i Koers van het geld. Prolongatie 41/* pCt. Mededeelingen. De Amerikaansche markt was vas ter gestemd; de meeste handel bestond voor Steels. Oliewaarden luier dan gisteren, liepen echt-er iets op om voor Koninklijke op den hoogster, koers van den dag te sluiten. Noteering Koninklijke 505510 slot 510. Gecon solideerde 276279% slot 278. Mijnen op lagere prij zen. Culturen vast. Tabakken prijshoudend. Rub- bers zwak. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 4 Juni. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsuh Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 5 Juni. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.0 te Ilorta. De laagste stand van den barometer 744.2 te Seilly. VERWACHTING. Matige tot krachtige zuidelijke tot zuidwestolijken wind, meest zwaarbewolkt, later opklarend, aanvanke lijk nog regenbuien met geringe onweerskans, zelfde temperatuur. Marktbericliteu. Land- en Tuinbouw-Vereeniging „De Eendracht. MEDEMBLIK 3 Juni. Groote Muizen f 4,a 4,30, Kleine Muizen f 3,30 a 3,65 per half ILL. Aanvoer 24 manden of zakken. PURMEREND, 3 Juni Afslag-vereeniging BEEM- STERPURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Penlen f 10,20 a 12,90, Doperwten f 9,10 a 10,10 per 100 pond sla f 0,70 ii 1,per 100 krop, rabar ber f 5,a 5,60 per 100 bos. Handel vlug. BROEK OP LANGENDIJK. 4 Juni. Heden werd besteed voor: 122 zak muizen aardap pelen f 3.30 a 4.10, 14 zak kleine id. f 2.25 a 2,75 37300 bos wortelen f 4,6,20, 2200 bos iabarber f 2,40 a 5,25 p. 100 bos. PURMEREND, 4 Juni. Aangevoerd 620 runderen, waaronder 296 vette 72 a 86 ct. per K.G. en 324 melke- en geldekoeien f 150 a 320prijshoud. matig, 85 stieren f 0 a 0, 146 vette ka'veren f 0.80 a 1.per pond, mtg, 468 nuchtere f 14,a 28.matig, 58 paarden f a 2097 schapen f 24,a 31.1540 lammeren f 9,a 14,prijshoud mtg, 262 vette varkens 64 a 60 ct. per kilo, mtg., 101 magere id. a 18.a 35.stug, 297 biggen f 7 a 12, stug. Kleine fabriekskaas f 29.kleine boerenkaas f 32.middelbare f 29. -commissie f vol vette f 32.— aangev. 207 stapels, handel vlugger, 2816 kilo boter f 1.25 a 1.85, kipeieren f 3.75 a 4.25, eendeieren f4,per 100. Heden overleed, na een langdurig doch geduldig lijden, onze geliefde Zoon en Broeder 81MOX PETBUS SLAGTF.B, in den ouderdom van ruim 26 jaar. L. SLAGTER en Kinderen. Alkmaar, 3 Juni 1912. Stuartstraat 3. Door deze betuigen wij onzen hartelijhen dank aan allen en bijzonder aan den WelEerw. Zeergel. Heer Ds. SALM van Opperdoes voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij het overlijden van onzen dierbaren echtgenoot en vader, «len Heer S. PIJ PEK. Uit aller naam, Mevr. Wed. S. PIJPER- GROOTENBOER Heiloo, 4 Juni 1912. en Kinderen. Be Heer cu Mevronw TEN BAN H 4N BE WIT, bedanken voor. de bewijzen van bolang_ "telling, bij «1e geboorte van lmu Boeliterlje ondertonden. Den Haag, Juni 1912. dageljjka verkrijgbaar in de II éi Aan li 11 Ik bezorgd per |1 |U I Liter. f 0.00, r 1, ra. Eigenh. gesehr. br. lett. H 241, bur. van dit blad. Ver«lronkonoord, hoek II uigbrouweretraat kan een geplaatst worden. TELEFOONNUMMERS 439 #u 499. KOOPT EBT VERKOOPT VHEENO GELD. Dames-rijwiel. Te bevragen bureau van «llt blad. HOEDEN. PETTEN. BOORDEN. FRONTS. DASSEN. GEKL. OVERHEMDEN. BRETELS WANDELSTOKKEN. SOKKEN. SPORTHEMDEN. Aanbevelend O"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3