BAAN's Croquetten io Melk- eö Vanille-Cliocokde. Rokken Blouses HERMS. COSTER ZOON Bouwterrein C.Verheus, NOG STEEDS GRATIS bij 1 Kilo's bus een doos Desseri Chocolade. Int SIEBZ' 2 Stuiters tn Én Tablellen. m Woensdag 5 Juni a§ Builenlandsclie Bankvereeniging. ■u Witte Salontafel) met Glastrnschutting. Spe- J. J. DE ROOS. J. DE LANGE Corns. Jok Zn., Telegram F. BUTTËR, Oudkarspel. TELEGRAM f 95.4100. Waak- of Trekhond. Hotel Pension Café Restaurant „de Onderneming," Gem. Kamers. Noordhollandsch Landbouwcrediet. E F F ËCT E N. IJSFABRIEK Gemeente-Slachthuis. staven IJS, E. G. WENTINK, Aanbesteding. Mantels Japonstoflen Blilllen Tijdgeestbriefje No. 8414 Sub-agentschap ALB. DIK Sz.. Bof, Alkmaar. ALKMAARSCH WARENHUIS Langestraat en Ach ter-traaf Café met Biljart, het adres. in kwaliteit alle andere soor ten van gelijken prijs. Beksalon en Promenadedek. N.V. „De Tijdgeest". Uit de hand te koop ■■sa Aangifte A. HILDERING. Een specialiteit onzer fabriek welke algemeen zeer in den smaak val'. Hebt U ze ook at eens geproefd J. H. WILLERS. LAAT 131. Telefoon 247. GROOTSTE SORTEERING Wandel- en Reiskaarten. VOORDAM C 9, Int. Tel. No. 3, A L 3VI in alle maten 25 ct TE HUUR of TE KOOP Prijs 3 Cent. HERMs. COSTER ZOON. aan den Wester weg, Nassaulaan, NassaupleinEgmor.derstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. Q. DEN BOESTERD Nassauplein 41. Schout en straat, bij de Laat, Een wonderbaar geneesmiddel. zwakke maag - ongeregelde spijsvertering - verstoorde lever, (N V. De Vereenigde Land- en Hypotheek-Maatschappijen van Winnipeg) Maatschappelijk Kapitaal Doll. 5.000.000 verdeeld in Doll. 2.500.000 Gewone en Doll. 2 500 000 7 pCt. Cumulatief Preferente Aandeel en waarvan uitgegeven Doll. ÏOOO.OOO Gewone en Doll. OOO.OOO 7 pCt Cumulatief Preferente Aandeelen. De ondergeteekende bericht, dat zij de Heeren KOREMAN Co. heeft gemachtigd om op ter Beurze te introduceeren een beperkt bedrag der van bovengenoemde Maatschappij, in Certificaten van Aandeelen groot Doll 500 en Dolf 1000 nominaal, uit te geven door het Nieuw Amsterdarnsch Administra tiekantoor. Een circulaire omtrent bovengenoemde Maatschappij is ten Kantore van ondergeteekende verkrijgbaar, AMSTERDAM, 3 Juni 1912. ciaal adres voor Glas, Porcelein, Kristal, fijn en grof Aardewerk, is en blijft Hofplein B 57, Alkmaar. Kantoor Pastoorsteeg. Gelden verzonden. Tijdgeestbriefje 8414 N.V. „DE TIJDGEEST". Te koop een flinke Luttik-Oudorp C 26, Het maken van een overhaal- baan met wagen en brug en daar aan verbonden betonwerken. tot 10 JUNI aanstaande voor den Cursus in inaat- knlppen aan den „Alkmaarsche Naaimachinehandel" uit de HEKELSTRAAT, verplaatst naar ZAAD- MARKT 66Alkmaar. Speciale inrichting voor alle voorkomende reparatiën. Telefoon 236. Beleefd aanbevelend, O 1 0 1» 0.75 «.6» RUS, Gids voor Bergen REENENVölter, Heerlijkheid Bergen Wandelkaart voor Alkmaar HEIMANS THIJSSE, Wandelboekje HEIMANS THIJSSE, Hei en dennen HEIMANS THIJSSE, In het bosch HEIMANS THT.TSSE, In sloot en plas HEIMANS THIJSSE, Van vlinders, vogels en bloemen HEIMANS THIJSSE, In de duinen HEIMANS, Wandelen en waarnemen HEIMANS, Met kijker en bus THIJSSE, Vogelboekje Practische zakboekjes voor natuurvrienden, per No. Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, opgeplakt op linnen met rollen geheel ge reed om op te hangen lOOUHAKDEN lu de Jf.V. Boek- en Han delsdrukkerij, v.b. 0.06 1.00 1.00 1.0» l.OO l.OW l.OO l.OO 1. 0.15 2.25 DE BESTE. een in aanbouw zijnd aan de eischen des tijds voldoend staande aan den Bergerweg, gem. Bergen (N.H.), be vattende 6 kamers en keuken, ook geschikt om pen slon te houden. Te bevragen bij G. v. d. BERG Jz., Bergenneer, Bergen (N.H.). VERKRIJGBAAR: s. Sfc. Uitgave N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Voordam C 9. Telefoon No. 3. Te bevragen bg êft Uur werk maker, Sickess' Daalders Cacao BUCHAM'S Pt UKN Voor Galachtige en zenuwachtige Ongesteldheden, zooals Winden en Pijn in de maag, Hoofdpijn met misselijkheid, Duizeligheid, Volheid en Benauwdheid na het eten, Sufheid en dofheid in het hoofd, koude rillingen, koortsige gloeiïngen, verlies van eetlust, kortademigheid, verstopping, blaren op de huid, onrustige slaap, angstige droomen en allerlei zenuwachtige en beverige aandoeningen, enz. DE EF.BSTE DOSIS zal spoedige verzachting geven. Dit is geen inbeelding. Ieder lijder wordt ernstig uitgenoodigd om één doos van deze Pillen te probeeren en nlen zal bekennen, dat zij „een goud Tientje per doos waard zijn". BEECH AM *m PIIXEW naar het voor schrift ingenomen, zullen Vrouwelijke gestellen spoedig volmaakt gezond maken. Zij verwijderen direct elke opstopping of onregelmatigheid van het gestelvoor een werken zij als een toovermiddel enkele weinige doses zullen wonderen doen voor de levens organen het spierstelsel versterkend de lang verloren Gelaatskleur herstellend de echte gezonde trek van de ectlnst terugbrengend en met de blos der gezoudheid de geheele lichame lijke kracht van het menschelijk lichaam herstellende. Voor het verdrijven van koortsen in heete klimaten zijn zij speciaal beroemd. Dit zijn „feiten" door duizenden geconstateerd, in alle Massen der maatschappij, en een van de beste waarborgen voor Zenuw- en Gallijders is, dat BEECHAM's PILLEN het rnlmste debiet liehhen van eenig patent middel in de wereld. Bij iedere doos volledige aanwijzingen. Uitsluitend vervaardigd door THOMAS BEECHAM, St. Helens, England. Alom verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doozen van t 0,75 (56 pillen) en van t 1,75 (168 pillen). Bij zes doozen tegelijk f 4,25 en f 10,en bij den Vertegenwoordiger van Th. Beecham Amsterdam, Overtoom 341. Telefoon 4318. iiiiei, Ltd. Opgericht onder de wetten van de Provlnete Manitoba, Canada. 1 pCt. cumulatief preferente Aandeelen imtrr Van ALKMAAR 6 l° -t 18 -, a.8», 4.—, 6 7.80 nor. Van AMSTERDAM 6.30, 8.—, O.SO, 11 30, 2.15, 46—, 7.30 our. Aanbevelend Coupous en Vreemd Bankpapier. Ineasseerlngen op Binnen- en Bnltenland. f25.000. Hoofdagent schap F. BETTER, Ondkarapel. DEI.DEN VERZONDEN. De winnaar van bovengenoemden prijs, een slagersknecht van Jb. PEES nlt Alk maar, belnlgt zijn harteliJken dank voor de spoedige ntt.betaling, reeds op den dag der trekking. Adres J. BUISMAN, Mr. Bakker, Bergen. door familie omstandigheden, het zoo gunstig ha kende met grooten lommerijken tuin en stalling te Heiloo Gegadigden kunnen alle gewenschte inlichtingen en bewjjzen van omzet bekomen. Jb. RUITER. HEER vraagt 1 JULI te BERGER of omgevingbevalt 't goed tot 1 Oc tober. Br. m. prijs no. 977, PIEKART's adv.-bur., Leidschestr. 83, A'dam. Geh. Lieden zonder Kinderen, vragen gem. SEit- en Slaapkamer met peusion van half JULI tot half AUG. in stille buurt en in klein gezin, Brie ven onder lett K 241, bur. dezer courant. Iulichtiugen omtrent de levering en bezor ging van zoowel voor partlenller- als bedrijfsgebriiik, geett bij de Vlotbrug. Teletoou Interc. 151. Op den 6den Jnni 1012, des namiddags 4 nre, zal J. M E IJ E R, Bouwkundige te Koedjjk, namens zijn principale met voorbehoud der goedkeuring van Ged. Staten aanbesteden: Bestek- en teekening liggen ter inzage in het Café van den Heer C. MAN te Koedijk, waar de besteding zal plaats hebben. Aanwijs 6 Juni 1912, voormiddags 10 ure op hst terrein. Inlichtingen te bekomen hij J. MEIJER, Bouwkun dige, Koedijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4