bpitenlandT STADSNIEUWS. Vernietigen. Bekl. deed dat om te vóórkomen dat zijn vijanden daaruit munt zouden slaan. Do president vraagt of het niet waar is dat belkl. Lamkje wed eqn» heeft toegezegd haar te zullen trou wen. Iets definitiefs kan bekl. hieromtrent niet verkla ren. Hierna, werd dr. Petera als deskundige gehoord. De conclusie uit zijn rapport luidde: Dat als oorzaak van den dood mag worden aangenomen acute verstikking, af te leiden uit de bloedvervulling vagi) het hoofd; ver drinking in dien zin, dat water is geaspireerd, heeft niet plaats gehad; 2ot dat kort vooir den dood moeten, zijn ontstaan de bcJeedigingen vaini den schedel, getuigen de versche verwondingen en striemen en bloedingen, om de in plan t i n gspl aatsen van de snijtanden; 3e. dat de dood aan geen andere oorzaak dan de acute verstikking mag worden toegeschreven, daar ziekelijke afwijkingen van beteekenie van de organen ontbreken en dat de beleedigingen. aan het hoofd moeten zijn veroczatakf door een stomp voorwerp. Volgens dezen getuige was het haar van het slacht offer nat, doeh mankte niet den indruk dat er hijzon der in geroerd was. In dte tongen was geen vuil of modder aanwezig, alle aanwijzingen, dat de dood niet intrad ten gevolge va.n verdrinking. Het zand in den handschoen gewonden, wijst er op dat er heftig gegre pen is naar den graswal. Echter moet er humus in de pantalon1 "zijn gekomen doordat het 'slachtoffer op een vrijen, droge,n bodem neergedrukt is geworden. Onder water is dft onmogelijk. Volgens getuige is de ver klaring, door bekl. gegeven van het voorwal onaanne melijk „brutaal." (Interruptie van den verdediger.) Dus dit liegt beklaagde al vast, volgens den offi cier. Ook moet held., als hij die waarheid' spreekt, veel natter zijn geworden. Op verzoek van. den offi cier onderzoekt getuige of bekl. een krachtig persoon mag worden genoemd, hetgeen bevestigend wordt be antwoord, zoodat ook beklaagde's excuus» dat hij zij»n vrouw niet geiteed uit het water trok, niet lean op gaan. De tand in de plooi van den mantel moet daar in ook geraakt zijn, voor zij te water geraakte. De verdediger vraagt dan of get. met dn IJkema de lijkschouwing verrichtte. Inderdaad is getuige met genoemden arts tot de lijkschouwing overgegaan im den wagensta.l v,an Schaap. Het lijk werd eerst uitwendig op de baar geschouwd en daarna door get. en dr. Ykema uitge kleed. Alle kleederen waTern toen nog gesloten. Get. zelf maakte do broche los. Daarna is het lijk uitge kleed en hoofdzakelijk door hem geschouwd, dat hem toescheen in casu geen bijzondere moeilijkheden met zich mee te brengen. Wel meent d© verdediger dit te moeten betwijfelen. De verdediger 'heeft zich verbaasd over het onder zoek. Immers de luchtpijptakken' moesten' microsco pisch ondeftoicht worden. Hoe komt get. tot het sy steem, dat de vrouw half bewusteloos zou zijn gesla gen en daarna te water geraakt? Get antwoordt, dat de verwondingen dit voldoende aanwijzen, dodh verdediger wil wetten hoe get. kam uitsluiten, dat deze niet door ©en val tegen de fiets kunnen zijn veroorzaakt. Get. heeft dit echter nriet uitgesloten geacht, maar, acht het onaannemelijk. Verdediger herinnerd© hem eraan, dat 't hier een kwestie betreft van 15 of 20 jaar gevangenisstraf of vrijheid. Toch blijft get. erbij, dat hij persoonlijk dte door bekl. gegeven uitleg onaannemelijk blijft achten. Verder stelde de verdediger nog ©enige vragen. Dr. IJkema, onderschreef de verklaringen» van dr. Peters. Daarmn werd als getuige a décharge gehoord d'r. Schoo uit Amsterdam, die het zeer wel mogelijk acht te, dat de vrouw niet. het rijwiel voorover te water is geraakt en de verwondingen, ondier water zijn toege bracht, Ook werd prof. Spronek uit Utrecht als ge tuige k décharge gehoord, die verklaarde wol teekenen van verdrinking maa»r niet van wurging te hebben ge vonden. 's Avonds werd de. zitting om 8.15 weer geopend en werden er achtereenvolgens verschillende getuigen gehoord. MOORDAANSLAG. Gistermorgen is ten hu toe van J. B. te Ouddorp tusschen een vader en zijn 19-jarigen zoon een twist ontstaan, welke zoo hoog liep, dat de zoon zijn vader een lading kruit in het aangezicht schoot. liet pistool had hij den vorigon nvoflid' bij kannissen gehaald. De verwonding is niet van ernstigen aard. De dader is nnngehouden en heeft bekend. KORTE BERICHTEN. Door den kantonrechter te Haarlem i-- gisteren tegen 00 Santpoorters, wegens overtreding van de Smnitpoortsoh© brandVerordening (zij hadden bij t en brand seen hulp geboden), 1 boete, subsidiair één dag hechtenis geëiseht. -Tor gelegenheid! hunner vijftigjarige eehtveree- tiiging schonken heden, de heer en mevrouw E. tem CateEngberts te Almelo de volgend© giften: aan het ziekenhuis 5000, de hervormde diaconie 4000, Roomsch-Kntholiek armbestuur 1500, Gereformeerd armbestuur 1000, Israëlietisch armbestuur 500, Christelijk Gereformeerd armbestuur 250, kinderbe- vnarplaats 250. Do Ned. Ilerv. gemeente te Ronknm heeft op dit oogenblik geen kerkvoogden meer. Het geheele college, 5 leden, heeft ontslag genomen. De reden is, dat (een paar leden van het college van notabelen niet overweg konden met den a dtni nis tree renden kerk voogd, welk conflict, bij de jongste rekening en verant woording tot uiting 'kwam, waarvan het gevolg is ge weest dat alle kerkvoogden hun betrekking hebben nedergelegd. Op den rug va,n de Bollen voor Oudeschild is gisteren eeni plezierjacht gestrand. Een1 sleepboot stoomde uit ter hulpe. Op het Noorderhoofd' te Hoek van Holland is de logger VI. 61 gestrand. Da stoomred'dingsboot ver- t'jok er heen. De bemanning van den logger is van de pier af gered. De schipper eu zijn, knecht va.n het rijnschip Johan Theresia, liggende op stoom voor de Feijen- oordkade to Rotterdam, zijn aangehouden, verdacht schuldig of medeplichtig te zijn aan diefstal va.n 700 kilogrram gietijzer. Dit ijzer is van de werf van de firma Krupp te Duisburg gestolen. Te N oordbarge (Dr.) heeft een arbeider in het Diepeveen bij het omspitten vap den grond1 oude bronzen vaasjes opgedolven, die nog zeer gaaf zijn. De Kantonrechter te Roermond) heeft gisteren G. W., nat uur-geneeskundige aldaar, wegen» het on bevoegd uitoefenen der geneeskunde tot 12 maal 25 boet© of 12 maal 10 dagen hecbtento veroordeeld. De eisch was 11 maal 200 boete, Een dekknecht van de stoomboot „Keninemer- land" te Beverwijk, heeft gisteravond oen rol lood ter zwaarte van ongeveer 250 kilo door een ongelukkig toeval op den buik gekregen. Inwendig zwaar ge kwetst is hij opgenomen. Door den hevige.n wind is gistermiddag te Gou- ila ien boom omgewaaid en terechtgekomen op een voorbijrijdenden fietsrijder. Deze bekwam ernstige inwendige kwetsuren, zoodat. overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk was. De fiets werd' verbrij zeld. Te Waalre (N.-B.) to do oudste veldwachter in die streek overleden. De beambte, wijd, em zijd he kend als ,,ornze Hellnus", bereikte den leeftijd' van 90 jaar. Terwijl het van Amsterdam uitgaande stoom schip „Frisia" gistermiddag voor de Vellzer spoorbrug moest stoppen, sprongen twee schepelingen over boord en zwommen naar den wal. Zij begaven zich t© voet in de richting van Amsterdam, doch werden door de politie te VelSen aangehouden. GESLAAGD. De Heer J. Jansen alhier is heden geslaagd voor het te 's-Gravenhage gehouden examen voor apothe kers-assistent. EEN KLEINE DEMONSTRATIE. Een bakker hier ter stede verwekte aijn gevoelens naar aanleiding van de verwerping der bakkerswet, gisteren op deze wijze dat hij alvorens ons bulletin voor het raam te hangen er een breed en rouwrand om heen trok. COÖPERATIEVE CENTRALE CHRISTELIJKE BOERENLEENBANK. Gistermiddag ten 1 ure vergaderde de Coöp. Cen trale Christelijke Boerenleenbank op de bovenzaal van café Peperkamp, alhier. De voorzitter verklaarde in zijn openingswoord de afwezigheid van twee bestuursleden en deelde mede, dat Mr. J. C. van Briel Sasse als bestuurslid had be dankt. Drukke werkzaamheden en den» grooten af stand van» Alkmaar hadden hiertoe geleid. Begon men vóór 8 jaar met drie banken, thans wa ren er 36 aangesloten. In Noord-Holland zat men er vrij goed in, doeh in Znid-IIolland' was het wensehe- 1 ijk. dat, meerdere banken zich bij d© Centrale te Alk maar aan'slofen. Tot secretaris der vergadering werd de heer Schouten aangewetzen, di© tevens de notulen der vo rige vergadering las, welke onder dankzegging wer den goedgekeurd. Hierna deelde de voorzitter mede, dat in den loop van het jaar 4 banken waren toegetreden, waarna de directeur het verslag van het afgeloopen dienstjaar uitbracht. Het verslag wees er op dat 1911 door de veeziekte en de droogte een zeer slecht jaar was, waar tegenover een buitengewoon goed jaar stond' voor de graan- en groentehouwers. Het afgeloopen boekjaar sloot met een verlies van 1468.25, welk verlies werd afgesöhreiven op de re serve van 7212.50, waardoor dit bedrag met het ver lies verminderde. De heer W. H. de Wildt werd met 33 van de "34 stómmen tot bestuurslid herkozen, op den heer J. Burger, burgemeester van Haringcarspel, was 1 stem uitgebracht. - Tot bestuurslid in plaats van Mi'. J. C. van Briel Sasse, die. medegedeeld had beslist geen benoeming te zullen aanvaarden, wat door do vergadering zeer betreurd werd, werd in derde stemming met 19 stem men. tegen 15 op den heer J. Burgen, gekozen de heer J. W. v. d. Berg. Tn eerste stemming verkreeg de heer J. Burger 16 stemmen, de heer Kaptein 9 en de heer J. W. v. d. Berg ook 9 stemmen. In tweede stemming Veree.nigde de heer J. W. v. d. Berg 16 stemmen op zich, terwijl de heer Burger 11 en de heer Kaptein 7 stemmen bekwam. Tot leden van» den Raad' van Toeizicht werden her kozen de heeren K. Commandeur Azn., P. Ilenneman en A. Blokdijk, die allen de herbenoeming aanvaard den. Op voorstel van Limmen zegde, na toelichting van den heer Meijer, het bestuur toezending van het ver slag voor de algemeens vergadering toe, onder voor waarde dat eventueel o»ntdektie fouten ter kennisse van het bestuur worden gebracht en niet worden ver breid, voordat het verslag is goedgekeurd. Na toe lichting van den voorzitter, die w,ees op de vele dooi den heer Lobaeh verrichte werkzaamheden, die steeds als een gedelegeerd lid den voorzitter vervangt, werd het salaris van den voorzitter van 100 op 150 ge bracht. Op voorstel van het bestuur werd besloten voor de inspectie 10 per bank, benevens vergoeding van reis- en» verblijfkosten uit te trekken. Bij dit punt ontspon zich een discussie over het essentieel christe lijke van de Bank te Alkmaar. Loosduinen was van meening dat in de praktijk dit moeielijk is aan te too- nen. Wnrmeuhuizen 'noemde het een fout van de op richting der Bank te Warmenhuizen, toen door den oprichter beweerd werd, dat zich alleen rechtsche stemmers moesten aansluiten. Daardoor was er al daar een tweede Bank opgericht, wat niet in het be lang van d© Bank was, in deze kleine plaat» achtte hij dat zeer angewenscht. De voorzitter legde er den nadruk op, dat de Cen trale in Alkmaar eischte dat men het christendom als grondslag voor de maatschappij erkende. Een ieder, die op het door dr. Schaepman geformuleerde stand punt stond, n.l. God, eigendom en het huisgezin er kende, kón lid worden. Spr. waarschuwde er voor verder te gaan, de pdlitiek moest besdist buiten de vereeniging geh'ouden won-dien. De heer Doedens moende, dat dr. Schaepman de grondslag voor de coalitie vond in het Christelijke van beide partijen, maar bovenal in het feit, dat beide aannamen dat Christus God W-as. De voorzitter wees er op dlait juist dr. Schaepman er voor gewaarschuwd had de politiek in den Bond te halen. Ieder die de statuten onderschrijft en dus den Christelijken godsdienst al» grondslag der maat schappij erkent, moet lid kunnen worden. In roiidVraag drongen verschillende plaatsen er op nnni den rentestand van op t© nemen gelden te verla gen, terwijl Castricum, de bepaling dat een lid van de Bank lid van den Boerenbond moest zijn, bezwa rend vond. De voorzitter lichtte ee,n en ander nader toe en deelde mede, dat de Centrale alleen vroeg, of de Bank ,1'id is van den Bond, ma,a.r het principe etoeht z. i., dat de leden lid rijn van den Bond ,daar dit de zui- versten toestand! is. Het bestuur zegde overweging toe van het invoeren van uniforme formulieren, en achtte het op een vraag van Spierdijk niet bezwarend, dat. iemand tot kassier genoemd wordt, die geen lid is, mits hij na de benoe ming lid wordt. Na verdere bespreking werd de vergadering om 5 uur onder cl ank zegging van den voorzitter gesloten. LIEFDADIGHEID NAAR VERMOGEN. Bovengenoemde vereeniging vergaderde gisteravond in hotel Proot. De vergadering, welke dboa- ongeveer een 15-tal per sonen bezocht was, werd door den voorzitteT, den heer mr. K. A. Cohen Rt.uart, geopend, onder mededeeling, dat de heer G. Ripping wegens zijn buitenlandsch verblijf en de heer H. J. Haasbroek wegens ©en fami liefeest, afwezig waren met kennisgeving. erder wijdde de voorzitter een woord van warme hulde aan de nagedachteinis van den heer mr. W. F. A. Verhoeff, wiens werken jegens de vereeniging, wiens bereidwilligheid en aangenaam optreden hij het bestuur, bij de rapporteurs en) zeker bij al de leden, nog lang in d'ankbare herinnering zal voortleven. .Vervolgens uitte spr. een woord van dank voor de vele door hem aan de vereeniging bewezen diensten, aan den heer P. van d'en Ende, die had kennis gegeven, dat hij wegens lichaamsgesteldheid ontslag heeft moe ten nemen als lid dei- commissie van onderzoek. De notulen werden daarna onveranderd goedge keurd, waarna dc voorzitter mededeelde, dat na het overlijden van den heer Verhoeff, die heer P. A. de Lange de fu'dctie van penningmeester op zioh had genomen, echter onder voorwaarde, dat de heer mr. A. Prins met ingang van) het nieuwe dienstjaar het man daat zou overnemen. Uit de rekening, welke door een, commissie was na gezien en welke eenigetn tijd! teir vtoie voor de leden had gelegen, bleek, dat ontvangen was 1483.68, t. w. taan contributie 1025.50, aan vrijwillige bijdragen van niet-leden 26.50, aan extra giften 178.06, te rugbetaling van Verleende rentelooze voorschotten 239.59 en rente 14.03, het voordeelig saldo dienst ,1910 bedroeg 403.64, zoodat het totaal der ontvangs ten is 1887.32, uitgegeven aan giften en renteloos voorschot 1246.31, eu aan administratie-kosten 91.06, totaal 1337.37, zoodat het saldo op 1 Janu ari 1912 bedroeg 549.95. Deze rekening werd! goedgekeurd en definitief vast gesteld. Aan het daarna door den secretaris, den heer C. G. Steen, uitgebrachte jaarverslag bleek dat overleden 14, vertrokken! 3 en) bedankten 7 ledien. Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1912 311. Als voorschotten werden bedragen verstrekt vari- eereindte tusschen 15 eu 60. Met dankbaarheid! maakt het verslag melding van een legaat van 50 door den heer And'ries Prins aan do vereeniging gelegateerd'. Evenals in vorige ja-ren werden aan de St.-Wille- 1 ro,rdus-vereenigiiiig 30 spijskaarten ter 'beschikking gesteld. 119 aanvragen kwamen in, 21 wei-den afgewezen en in 6 aanvragen werd door andere Wijze voorzien. Van do 92 ondersteunden waren 33 nieuwe inge schreven. Als oorzaak dér aanvragen werden ge noemd: ziekte 15, ouderdom 24, onderst-and' voor ne gotie 13, armoede 33, hiulp tot uitoefening beroep 6. Waar steeds overleg gepleegd' werd met de andere bestaand© kerkelijke, burgerlijke en particulier© in stellingen van weldadigheid, maakt het verslag in ver hand hiermede melding dlat door de ijverige besnoei ingen van mej. M. E. J. van Rijn een bureau is opge richt ten ©inde te komen tot een kamer van navraag. Na een woord! van hulde te hebben gebracht aan liet werk van» de heeren Verhoeff em van den Ende, nan de vereeniging bewezen, ,in denzeffden zin zooals de voorzitter bij de opening der vergadering zich uit te, vermeldt het ten slotte de verschillende in het be stuur voorgekomen mutaties en eindigt het als volgt: Steeds blijven wij vragen en moeten wij blijven vra gen, om Uw aller steun, financieel en ook door be langstelling, inwoners van Alkmaar, want de Vereeni ging mag niet achteruitgaan, wil zij kunnen blijven beantwoorden aan het doel, waarmede zij in 1891 is opgericht„.Voorkoming, bestrijding en leniging van armoede, zonder aanzien van godsdienstige gezindte of gevoelens van de hulpbehoevenden." Dit verslag werd onder een woord van dank van den voorzitter en met een warm applaus van» de zijde der vergadering goedgekeurd. Tot lid van het bestuur werd gekozen, ter vervan ging van den heer Verhoeff de heer Udo en werd de heer P. A. de Lange hërkózen. De heeren N. J. van Vuu're en F. H. van Dijk wer den herkozen als commissarissen en werd' de 'lieer J. Jonker ter vervanging van den) heer P. van den Ende gekozen. De vergadering werd daarna gesloten met een woord van dank aam den heer ProOt, die ook nu Weer zijne bereidwilligheid jegens de vereeniging had ge toond. ARRONDrSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. BEDELARIJ. De eerste beklaagde, die hedenmorgen terechtstond, was een zwerver, met name Karei Antonius H., die in het huis van bewaring alhier gedetineerd was. Uit de verklaringen van den eenigen getuige in de- zo zaak, den agent van politie Pieter Grondsnia, bleek dat bekl. zich schuldig had gemaakt aan bedelarij eu den 6en Mei was aangehouden. Tegen beklaagde, die bekende zich meermalen aan bedelarij te hebben schuldig- gemaakt, werd 3 dagen hechtenis en plaatsing in ©en rijkswerkinrichting voor den tijd van 3 jaar geëiseht. LANDLOOPERIJ. Vervolgens had Willem S., oveneens een zwerver, zich te verantwoorden, die ook in het huis vau bewa ring alhier gedetineerd was. In deze zaak werd als getuige gehoord de adjunct-inspecteur van politie te Hoorn, Franciscus Martin Gerardus Koker; -uit zijn verklaringen bleek dat bekl. zich in de maand Mei aan landlooperij had schuldig gemaakt. Tegen dezen bekl., die verklaarde reeds 6 maal in een rijkswerkinrichting geplaatst te zijn en den 8sten Januari ontslagen te zijn met een uitgangskas van J 42, werd een heehtenisstraf geëiseht voor den tijd van 3 dagen en plaatsing in een rijkswerkinrichting voor den tijd' van 3 jaar. MISHANDELING EN BEROOVING. Antonius S., visscher te Hoorn, thans gedetineerd in het huis van bewaring alhier, was ten laste gelegd, dat hij Arie Vos, koopman te. Hoorn, mishandeld en beroofd' had. Een achttal getuigen werden in deze zaak gehoord. Arie Vos, koopman te Hoorn, verklaarde den avond van den 5en April in het café van den heer Ilaarsma te Iloorn hebben doorgebracht. Om half twaalf onge veer kreeg getuige een woordenwisseling met beklaag de. nadat getuige een beetje opgeschept had over het geld dat hij bij zich had, terwijl hij o.a. een rijksdaal der voor den dag haalde en die als monocle iu zijn oog plaatste. Ten slotte verliet getuige het café, na dat eerst bekl. het lokaal had verlaten. Buiten geko men werd getuige door bekl. achtervolgd en even later ontving hij van bekl. een flinken klap op het achter hoofd. Getuige keek om en kreeg toen nog een klap op het voorhoofd. Hij voelde duidelijk dat dit met een ijzer gebeurde, terwijl hij later bemerkte dat er ijzerroest aan zijn pet zat. Getuige raakte door de klappen zijn bewustzijn kwijt en kwam eerst bij, toen hij thuis op bed lag. Den volgenden dag maakte zijn vrouw hem er opmerkzaam op, dat z'n beurs, die an ders altijd iu z'n achterzakje zat, toen in de buitenzak van z'u jas zat. Beklaagde outkende alles ten sterkste en hield vol o» niet meer gezien te hebben nadat hij het café verliet. Zijn hoed woei te water en nadat hij deze op- geviseht had. was hij volgens zijn bewering naar huis gegaan. ('ornelis van der Werdt, sigarenmaker te Hoorn, verklaarde den 5en April, 's avond» om een uur of tien in het café van Ilaarsma te zijn gekomen, waar bekl. en Vos zich toen reeds bevonden. Hij was getuige van de woordenwisseling tusschen deze twee. Toen hij het café verlaten had', zag hij eerst bekl. later Vos uit het café komen. Na een poosje, toen hij verder ging, zag hij os op den grond liggen, die hevig uit zijn hoofd bloedde. Bekl. had in de zelfde richting als Vos geloopen. Jacobus van Doorn, sigarenmaker te Hoorn, die eveneens in het café was, had tegen z'n knecht ge zegd: „Breng S. even naar huis, want hij heeft hier ook al ruzie gemaakt." Toen getuige even later zelf naar buiten ging, zag hij bekl. achter Vos aangaan. Even later haalde z'n knecht hem met de mededeeling, dat Vos bewusteloos lag. Met den knecht samen bracht getuige Vos naar huis. Grietje Sanders, huisvrouw-van Simon Ilaarsma, café-houder te Hoorn, herinnerde zich dat op den avond van den 5den April bekl., Vos, Van Doorn en an der Werdt in het café van haar man waren. Voor dat os wegging, kocht hij voor een dubbeltje sigaren. Hij haalde het dubbeltje uit een beurs, die in zijn ach- terzakje zat en waarin zich zilvergeld bevond', o. a. rijksdaalders. Nadat Vos betaald had, stak hij de beur» weer in zijn achterzakje. ('atharina van Hinte, huisvrouw vau Arie Vos, deel de mede, dat haar man den 5en April 's avonds leelijk bebloed werd thuisgebracht. Iu z'n buitenzak zat z'n beurs, die geheel leeg was. 's Morgens, nadat haai man ©en bankbiljet van 10 gewisseld had, had zij zilvergeld in de beurs gezien. Ook bemerkte zij, dat. de knoop van het achterzakje afgerukt was. Dr. Cornells Jan Keijzer, arts te Hoorn, werd als getuige-deskundig© gehoord. Hij verklaarde, dat Vos den 6en April 's morgens bij hem kwam om z'n hoofd te laten verbinden. Getuige was van meening dat de wonden waren toegebracht met een stomp, maar hard voorwerp. Piet Stam, 'koopman te Hoorn, verklaarde op een nacht eens dronken te zijn thuis gebracht door bekl., die daarvoor j 2 wilde hebben. Hij noch zijn vrouw gaf hem iets, maar den volgenden morgen kwam ge tuige tot de ontdekking dat hij 10 miste. Hendrik Wilteberg, landbouwer te Wester-blokker, deelde mede eens met» bekl. uitgeweest te zijn. Ilij had toen een gouden medaillon aan zijn horloge-ket ting hangen. In den loop van den avond miste hij het medaillon, dat hij een half jaar later terugzag, hangende aan den horloge-ketting van bekl. Bekl. beweerde het medaillon voor oud' te hebben gekocht en het nog te dragen. De Officier van justitie achtte het overtuigend be wijs in deze sterker dam het wettig bewijs, maar twij felt echter voor zich zelf geen oogenblik aan het feit, dat bekl. schuldig is. Spr. ging nogmaals de getui genverklaringen na en hetgeen beklaagde beweerde, achtte de diefstal de hoofdzaak, de mishandeling de bijzaak bij beklaagde en eischte ten slotte tegen hem wegens diefstal, gepleegd door middel van geweld, 2 jaar gevangenisstraf. Mr. Leeuwenburg, uit Hoorn, verdediger, noemde bekl. meer een ruw persoon, dan iemand d!ie steelt. PI. wees er op, dat Vos dien avond met verschillende per sonen in aanraking is geweest, die allen min of meer onder den invloed van sterken drank waren. FL achtte het feit niet bewezen en vroeg omtrent den diefstal vrijspraak, terwijl hij zich wat de mishandeling betreft gaarne aan het oordeel der rechtbank refereerde. DIEFSTAL. Nicolaas Marie II., arbeider te Wieringen, had' zich te verantwoorden wegens het zich wederrechtelijk toe eigenen van eenige zakken haver en erwten. Beklaagde bekende het hem ten laste gelegde, maar verklaarde tot de daad gekomen te zijn, omdat de koopman Bakker hem vroeg of hij ook iets te koophad. Arie Dirk de Zwart had op verzoek van Gerrit Her tog, bij wien bekl. in dienst was en die zetboer is op een boerderij van den heer Breebaart te Winkel, een onderzoek in deze zaak ingesteld! en daarbij gemerkt, dat bekl. de zakken onder een hooischelf verborg, ook onder een stapel klompen en onder z'n ledikant wer den zakken gevonden. De zetboer Ilartog verklaarde den 15en' April ge merkt te hebben, dat bekl. hem bestal, hij ontdekte toen n.l. een paar zakken haver onder de hooischelf. De Officier vestigde er de aandacht op, dat de koopman Bakker beklaagde tot de daad' had verleid en eischte tegen hem wegen» diefstal, 2 maal gepleegd, 2 maanden gevangenisstraf. HELING. Jan B„ koopman te Wieringen, had zioh daarna te verantwoorden wegens diefstal, heling en het behulp zaam zijn bij het plegen van diefstal. Deze zaak stond' in nauw verband' met d© vorige. Bekl. bekende in April aan Nicolaas Rasch gevraagd te hebben of deze niet een» wat graan voor hem te koop had. Rasch was hierop ingegaan en had een paar zakken haver aan hem verkocht. Bovendien had held. Rasch geholpen zakken weg te nemen, wat hij bekende en had' hij zich zelf ook nog wat toegeëigend. Als getuigen werden in deze zaak gehoord Arie de Zwart, rijksveldwachter, Gerrit Hartog, landman eu Nicolaas Marie Rasch, arbeider, allen te Wieringen. lit hunne verklaringen bleek, dat alles inderdaad zoo gebeurd was als bekl. vertelde. De eisch tegen dezen bekl. luidde 4 maanden ge vangenisstraf. Mr. A. M. Leesberg, verdediger, ging de feiten na, waaraan bekl. zich had schuldig gemaakt, achtte den diefstal en het behulpzaam zijn daarbij niet bewezen, weshalve hij voor deze feiten vrijspraak vroeg. Mocht d ©rechtbank het met winstbejag verbergen van de ge stolen goederen bewezen' achten, dan zoupl.gaarnezien dat hem daarvoor een lichte straf werd opgelegd. Ten slotte bracht pl. onder de aandacht van de rechtbank, dat er in Wieringen een request voor de rechtbank opgemaakt is met het verzoek bekl. licht te straffen, daar hij de kostwinner to' voor zijn 77-jarige moeder. Dit request is door verscheidene personen, o.a. door de raadsleden, onderteekend. (Wordt vervolgd.) BELGIë. De burgemeester van Brussel heeft alle samenscholingen en het rondtrekken van betoogingen verboden. Ondanks dit verbod kwam het nog tot botsingen. Het bestuur van de liberale linkerzijde heeft een beroep op de bevolking gedaan, om d'e rust te bewa ren. Het hoofdbestuur van de socialistische partij heeft besloten een oproeping tot de bevolking te rich ten, om haar tot kalmte te vermanen en tegen 30 Juni een congres bijeen te roepen, ter beraadslaging over de indiening van een wetsontwerp tot herziening van de grondwet, als de Kamer weer bijeenkomt. In den loop van gisteravond! heeft de politie te Luik nog versieheidenen charges met den blanken sa bel moeten maken. Opgewonden personen verbrijzel den de ruiteni van de kerk en de pastorie van St. Gil les en gooiden de spiegelruiten van de tramwagens in. Te Brussel zijn hier en' daar nog eenige revol verschoten gelost De politie voerde nog eenige char ges uit, waarbij eeniige personen uit de menigte onder den voet werden geloopen en anderen gewond' werden. Tegen middernacht was de kalmte weer teruggekeerd. De Etoile Beige meldt, dat wegens den polrtie- kon toestand de koninklijke familie, die voornemens was naar Ostende t© gaan, te Brussel zal bLijven. ENGELAND. Minister Grey heeft in het Lager huis over het verblijf van lord! Haldaue in Duitsch land verklaard: Het was eeni echte vacantie, van alle politieke smetten vrij, ofschoon ik van vertrouwbare zijde verneem voegde Grey ©r bij dat hij op reis i- gegaan in gezelschap van iemand, Ln wien men iu Duitsch land om den snit van zijn baard' den eerst en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2