A. Fortuin, J Vanille Ijs Bekwame TIMMERLIEDEN een dienstbode. Paarden te koop „The Springboks". Alkmaaisctie Crediet- en Elfecteebank. cl Kleedermaker, Telefoon 141, Alkmaar. Lustre Üaiberts, Piqué en Fantasie V^iten. J s de Nederlanden vafl 1045 GEVRAAGD een gevorderd Slagersleerling A 11 VERTENTIEN. *1 - "I Gemeubileerde Zit- en 2 Slaapkamers een tlinke DIENSTBODE flink Meisje Fa. P. BLAAUW ZOON, Oudegracht 245, Prijscourant van EEKEN's prima kwaliteiten. O, KESKLEJONr. Kaaij in School. b¥rTchten7~~ Ingezonden Mededeel in gen. 's-GRAVENHAGE, 6 Juni. De staatscommissie voor de defensie heeft in opdracht de inrichting en dt verdediging van Indië te land en te zee in hcschou wing te nemen van staatkundig, technisch en finan cieel standpunt en voorstellen in te dienen om zoover noodig in verband met de financieele draagkracht voor Nederland en Indië een billijke verdeeling der vlootkosten tusschen Nederland en Indië voor te stellen. Bevestigd wordt het bericht, dat ministc-r Heemskerk voorzatter is en de ministers Colijn en Malefijt ondervoorzitters. Tot de reeds successieve lijk bekend geworden leden en secretarissen behoor! ook jhr. L. P. D. ten Noort te Baarn. Als algemeen AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET Voordum, C 11, Alkmaar. Staatsleeningen. NKDER.LAND. Ned. Werk. Scbuld *lk 4 4Va it 1" Slechte spijsvertering. BRAND-. INBRAAK VERZEKERING 0 I bij A. KOOIJ te Stompetoren. De ter aardebestelling zal plaats hebben Zaterdag middag 3 uur. Aan buit* bezorgtl per li |S i Telef. 286. r o.oo, f ra. W. G. E. VALK. gevraagd, tegen hoog loon en gernluieu tijd werk, bij P. OOSTWOUDER te Koedyk. GEVRAAGD voor direct ot ook later voor heele dagen. Neemt Ritsevoort 37. Telefoon 71. Zaak geveatigd 1884. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Opent rekening-courant op nader overeen te komen voorwaarden. Zoo laag mogelijk. minister of mij heeft uieenen. te hefikennen. Uitbundig gelach! Asquith en Grey hebben beiden een gladgeschoren gezicht. AMERIKA. In Ohio hebben zich de 6 delegates at large (hoofdgedelegeerden) voor den beer Taft ver klaard; bovendien werd met 393 tegen 359 stemmen een votum van vertrouwen in Tafts beheer aangeno men onder hevig protest en kabaal van de aanhangers van den heer Roosevelt. In Arizona heeft den heier Taft ook een overwin ning behaald. Hoe het nog eens aifloopen zal! Gemengde mededeelingen. AANHOUDING VAN EEN AMERIKAAN. In Nieuw-York is een bankier gevangen genomen, die de kunst heeft verstaan zijn klanten, voor 5 miili- oen aandeelen in een goudmijni te laten - nemen, die totaal niet bestond. In 't bijzonder zij.n Engeliseheu slachtoffer geworden van deze slechte streek. TRAGISCHE DOOD VAN DE MOEDER VAN EEN AVIATEUR. Bij het Duitsche dorp Damstedt is reeds langen tijd een aviateur bezig zich met een zelf-gébouwde Vlieg machine te oefenen. Dezer dagen steeg hij op om een groote vlucht tq maken. Zijn moeder, die hem goed wilde zien, begaf zich daarvoor naar den zolder van haar huis, maar in de vreugde over de prachtige opstijging, was zij niet voorzichtig genoeg en> stortte zij naar' beneden, waar rij bewusteloos bleef liggen. Zonder weer bij te komen, stierf zij. Bij den brand te Konstantinopel rijn 1131 hui zen, 119 winkels, 3 moskeeën ^en 73 scholen in de asch gelegd. De schade is 10 millioen gulden. Aan onvoorzichtigheid is de^ramp toe te schrijven. Nog een vorstelijke uitgave Prinses Eitel Fritz, de schoondochter van keizer Wilhelm, gaat in Londen een kalender_ uitgeven Met zand, water en stoom is men er in geslaagd een brand van de petroleumbron te Moreni, die der tien dagen heeft ged urd, te blusschen. In verband met de spoorwegramp van Courville, waarbij dertien reizigers gedood werden, is de machi nist Boursier veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en 500 fr. boete, wegens het niet in acht nemen der signalen. M. Raymond, stationchef en de klerk Launay zijn elk tot zes maanden gevangenis veroordeeld en 1Ó0 fr. boete. Toen i.m het militaire kauip te Aldershot de paarden naar het drenkingsbassan gedreven werden, viel een der huzaren met paard! en al te water. Een kameraad zwom hem te hulp; beiden kregen hoefsla gen van het wild geworden paard! en zonken. Een sergeant trachtte hen te redden en zonk eveneens. Een luitenant, die naar de gezonken-en dook, slaagde er niet in, hen te redden. Toen hij weer boven kwam, was hij bewusteloos en kon met veel moeite worden bijgebracht. Ingezonden Mededeeltngen. secretaris treedt op de heer G. J. Staal, algemeen gouvernement-s-secretaris voor Indië. DE POL1TIE-COMMISSARIS VAN DELFT. DELFT, 6 Juni. Een uitvoerig onderzoek door den rechter-commi-ssaris ingesteld, heeft uitgemaakt, d'at er geen enkel strafbaar feit ten nadeele van den com missaris van politie is gebleken. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 5e Klasse, 12e lijst. Ns. 6455, 12921 en 19097 elk f 1000; ns. 3992, 12285. 13003 en 16808 elk f 400: ns. 16259, 17217 en 19203 elk f 200; ns. 276, 1422, 2919, 3666, 6730, 8923, 10127, 10857 en 12142 elk f 100. Burgerlijke stand. GEBOREN. 5 Juni. Margaretha Jannetje, d. v. Wilhelmus Johan nes Bieinan en Dieuwertje de Vet, 6 Ann* Maria Catharina, d. v. Johannes Cornells Smit en Catharina Berger. GETROUWD. 6 Juni. Jacob Constant en Maria Magdalena Hout. OVERLEDEN. 5 Juni. Maria Theresia Alphonsa Goes 21 jaar. In voorraad Laatste Berichten. DE ZAAK TEGEN Ds. EWOLDT. IIEERENVEEN, C> Juni. De belangstelling van de zijde van het publiek was heden weer even groot als gisteren. Het eerst werd Lampkje van der Zanden gehoord over liaar omgang met ds. Ewoldt. Dit ver hoor geschiedde met gesloten deuren. Daarna ver klaarde een bakkersknecht, die hij het redden tegen woordig Was, dat. ds. E, hem opklopte, hij ging mede en zag mevrouw tot de borst in het water liggen met het hoofd voorover op den wal. Ds. E. liep rond, maar hielp niet. Zijn broer vn zwager verklaarden in den zelfd'en geest. De veehouder Schaap, bij wien het lijk ingedragen is, zag wel dat de pantalon van ds. E. gescheurd was, doch dat zijn beenen nat waren, zag hij niet. De onderbroek, dien hij door den win kelhaak in den. bovenbroek kon zien, was niet nat. Richtje Everts, dienstbode hij ds. E. verklaarde, dat het echtpaar in oneenigheid) leefde. Mevrouw had haar verteld, dat mijnheer er haaT van verdacht iets in zijn etensbord te hebben gedaan, waarover zij aeer heleedigd was. De broekspijpen en de sokken van ds. E. waren wel nat, toen hij thuiskwam, bovendien waren zijn schoe nen bemodderd. Mevrouw had haar meermalen ver teld, dat zij wel zou willen, dat de dood' haar van haar kwellend bestaan verloste. Tegenover Tea'kje Visser had mevrouw reeds in 1909 tijdens de eerste schorsing gezegd, dat het maar beter zou zijn in het water te springen. De schoonmoeder van ds. E. verklaarde dat haar dochter, na 1 jaaT gehuwd te zijn, haar man reeds met een andere vrouw overrompelde. Dit ver oorzaakte familietwist. Beklaagde ontkende dit. De zwager, de heer De Boer, heeft vernomen, dat me vrouw haaT man ontweek, maar toch met hem bleef samenleven. Hiermede was het getuigenverhoor a.f- geloopen. DE EIM H De eisch tegen Ds. Ewoldt is vrijspraak wegens ge brek nan wettige bewijsmiddelen. DE STAATSCOMMISSIE VOOR DE DEFENSIE. (gegarandeerd waterdicht). Koers van pCt. 31/j BUIIENLAN». Bulgarije Tavak9le«n1ng pCt. Brazilië Funding Mexico binnenl. J apan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Pinanc. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordkollandsch Grondcrediet 41/3 Ned. Handelmaatschappij resc. div. Barge en Moorman Cultuur Torsten landen Winatbew. 5 5 5 4 4 4 4 5 4 Westersuiker A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebeng Great Cobar Amalgamated Copper #v. Amer. Hide aud Leather Anglo y.mer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent Spoorwegleeningen. aand. pCt. 41/3 aand. div. Holl. iJz. Sp.-Mij. "ij. tot expl. Deli Spoorweg Mij. tot expl. van 8taatsspoorw. AMSR1KA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr.Cert. aand. div. Eric Kansas City South. it n i> >1 Miss K. Texas C. v. 5 ew-York and Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1865 pCt. 4 Premieleeningen. NEDBRLAND. Stad Amsterd. flOO 3 Gemeents-cred. 3 BELGIE An'.werpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem „8 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 18 4 5 5 Juni 92'h» 67 x/4 98i/g 1(181/2 46s/a 87>% 8813/16 87 U 881/2 100»/,, 87'/is 957/a 99s/4 IOO1/4 961/j 185 121 1761/4 147.70 1581/s 654 302 354 48 96 Vs 500 536 225 i/s 425 541 213 274 501 167 Vs 215 189 73 63 40 56 310 97 843/8 25 251/» 693,4 58 1791/4 43/4 ,191!» 65 103/4 45 853/4 98 2451/2 1071.4 10411/, 201/2 348/4 243/4 56s/a 271/a 38 1121/a 25%, 1111% 28i 4 170 73/4 871% 1071/4 IOO8/4 82 ij 120 1141/s 162 451 6 Juni 673/8 981/4 1031/2 46» e 887,8 871/4 883/4 101 871/4 9513/ie 99s/, 185 1761 a 147 50 6521 305 354 49 961/3 537 220 4271/8 543 2131/s 279 508 156 217 188 741/4 65 44 63 323 IOI1/4 86% 257/8 253,8 7U/4 587/b 47/g 1911/10 651/4 105/, 456,8 245 1061/3 21 3o;> 8 247/8 57 28 i/g 38 267/g 1103/4 281/4 1711/2 10613/,, IO91/4 Koers van het geld. Prolongatie 33/4 pCt. Mededeelingen. Op de Ameni'kaaneche markt hcerschte eene vaste stemming met f linken handel o.a. in Steels en Amalgamated. Oliewaardeni kalm geopend op ongeveer de koersen van gisteren, liepen spoedig op om prijshoudend te sluiten. Noteering Ko ninklijke 502510 slot 508. Geconsolideerde 2741/2 280 slot 279. tabakken op nagenoeg de vorige prij zen. Mijnen beter. Culturen prijshoudend. Rubbers ongeanimeerd. p. i- c8 DIMES, en HEEBEK- ARTIKELEN. WITTE-, TRICOT- en RAMEH- OI DERGOEDEREN. B A I) - A R T I K E I, E N. Wanneer ons voedsel niet behoorlijk verteerd wordt, worden het bloed en dientengevolge dé weefsels en verdere organen van ons lichaam niet behoorlijk ge voed. Vatt welke uitstekende hoedanigheden uw voedsel ook moge zijn, in welke hoeveelheid gij hot ook (gebruikt, uw bloed wordt arm en vormt zich niet in voldoend© mate. Uw gelaatskleur wordt geel, het vleesch wordt slap, uw lippeu worden bleek en uw tong beslagen. Gij gevoelt u gedrukt, gij hebt geen eetlust en alles wat gij gebruikt, hindert u, gij krijgt maag pijn, een gespannen gevoel over de borst, laat van hoofdpijn, enz. Verzwakking en bloedarmoede kun- inen optreden. Het is van het grootste belang zorg te dragen voor een geregelde outlasting ein indien uw spijsvertering niet in oxde is. kunt gij niets beters gebruiken dan Foster's Maagpillen. Zij werken zacht doch afdoende, zij herstellen een vrije vloeiing van een trage gal en hergeven het arbeidsvermogen der spijsverteringsorga nen. Dank zij hun aangename en zachte werking, zijn zij het aangewezen midd'el voor vrouwen zoowel als mannen, grijsaards zoowel als kindwen. Foster's Maagpillen (wacht u voor namaak) zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de lieeren Nierop en Slothou- ber, Langestraat 83, a 0.65 per flacon, of 3.60 per zes flacons. Mnrktherlctiteu. DEN HAAG (vroeger Zutpnen) DirectX MENNY KAPITAAL 4 OOROOO UO RESERVEFONDS ruim- 1 «00.00000 9NY TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 0 Juni. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandseh Meteorologisch Instituut to De Bilt. Geldig tot den avond van 7 Juni. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 767.4 te Hernosand. De laagste stand van den barometer 752.3 te Shields. VERWACHTING. Meest matige tot krachtige zuidelijke tot zuidooste- lijkeu wind, zwaarbewolkt, waarschijnlijk nog regen buien met geringe kans op onweer, iets warmer. Neerslag te Alkmaar: 6 Juni 4.3 m.M. Heden overleed mijn geliefd© Echtgenoot EMELIIJS VAN DAM, in den ouderdom van 53 jaar. Wed. E. VAN DAM - Kokkes. Alkmaar, 5 Juni 1912. Heden overleed onze geliefde Broeder, Zwager en Oom EMELIIJS VAN DAM, in den ouderdom van 58 jaar. Namens de familie, J. VAN DAM. Alkmaar, 5 Juni 1912. Heden overleed zacht en kalm, na een langdurig en geduldig lijden, na voorzien te zijn geweest van de laatste H.H. Sacramenten der stervenden, onze innig geliefde Dochter en Zuster MARIA THERESIA ALPHONSA, in den leeftijd van 21 jaar en 9 maanden. JOH. GOES. A. J. GOES—van BEtK. G. J. W. GOES. H. C GOES-Uitjens. TREES GOES. Alkmaar, 5 Juni 1912. Voor de vele bewijzen van deelneming en hartelijke belangstelling betoond bij het overlijden van mijne geliefde Echtgenoote Mevrouw A. A. J. DE LANGE— KANN, betuig ik mijn oprechten dank. Mr. A. M. DE LANGE. Alkmaar, 6 Juni 1912. Mevrouw J. G. DE LANGE—Hirschis, De Heer en Mevrouw DE LANGE—Wentholt, De Heer en Mevrouw DE LANGE—HinSt ma be tuigen hun hartelijken dank voor de bewjjzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van hunne Schoondochter en Behuwdzuster Mevrouw A. A. J. DE LA^GEKAN'N. Alkmaar, 6 Juni 1912. dagelijks verkrijgbaar in de if 1 Idler, Land- en Tuinbouw-Vereeniging „De Eendracht. MEDEMBLIK 6 Juni. Groote Muizen f 2,80 a 3,—, Kleine Muizen f 1,85 a 2, per half H.L. Aanvoer 68 manden of zakken. BROEK OP LANGENDIJK, 6 Juni. Heden werd besteed voor202 zak muizen aardap pelen f 3.20 a 4.23 zak kleine id. f 2.10 a 2,40 48000 hos wortelen f 1,90 4,—, 725 bos rabarber f 2.90 a 5,25 p. 100 bos. PURMEREND, 5 Juni. Afslag-vereeniging BEEM- STERPURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Penlen f 9,60 a 12,Doperwten f 8,60 a 9,60 per 100 pond sla f 0,60 1,per 100 krop, rabar- j ber f 3,60 a 4,50 per 100 bos. Handel vlug. SCHIEDAM, 5 Juni. Moutwijn f 14,50, jenever f 18.50, Amst. proef f 20 HOORN 6 Juni. Kleine kaas f 32.50, commissie f 31.fabriekskaas f 29,50, aangevoerd 154 stapels, wegende 63387 K.G., handel willig. SCHAGEN, 6 Juni. Aangevoerd 20 paarden f 60 a 380,0 stieren en ossen f af 5 stieren f 70 a 150, 38 magere geldekoeien f 140 a 200, 54 vette id. f 180 a 860.20 kalfkoeien f 180 a 270, 12 vaarzen f 90 a 120, pinken f 0 gras kalveren f a .55 nucht. id. f 7 a 24, 0 lam meren f a magere schapen f a 0.630 vette id f 26.a 31.300 overh. f 22 a 28, magere varkens f a 30 vette id. 54 a60 ct, per kilo, 100 biggen f8 Ja 15 konijnen f 0.—a 0. 80 kippen f 0.20 a 1.25, eenden f 0.— a 0. ganzen f 0.a 0.duiven f 0. - a 0.750 kg. boter f 1.10 a f 1.30, 100 kg. kaas f 0.50 a 0.60, 5000 kipeieren f 3.28 a 4.25 per 100, 50 eendeieren f 4. 540 lammeren f 8 a 14. TE IIIJT1R met ot zonder peusion. Ook ge schikt voor 2 Heeren of 2 Dames, in 't centrum der stad. Fr. brieven letter P 241, bureau dezer courant. liefst van buiten, niet beneden 20 jaar, wascli buitens" buis, hoog loon, intern of extern naar verkiezing- Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te melden. J. R. KOSTER. Langeatrnat. Mevrouw JANSSEN, Voordam 10, vraagt, wegens huwelijk der tegenwoordige, met 1 Augustus Mevrouw ROCQÜETTE MUNTINGHE, Stationsweg 25, vraagt een geschikt voor den landbouw, w.o. tokmer- ries van verschillend raa. Te bevragen Mij. Amsterd. Goederenvervoer, Sar- phatistraat 156, Amsterdam. Dit étl<iuet waar borgt de kwaliteit. eeiia proet Real lat het beate! Deze 2!/2 ets. Sigaar is gedekt met de fijnste Vorsten landen van den nieuwen oogst Ü4T Alléén verkrijgbaar per 5 ona. Rollade 65 ct. Ossenlappen 50 Poulet of Gehakt 50 Vette en doorregen Lappen 45 Rauw Ossenvet 40 Gesmolten 36 Beleefd aanbevelend, N.B. HAMSPEK 14 ct. per ons. ROOKVLEESCIl 22 METWORST 10 BOTERHAMMENWORST 10 en neemt proef van EEKEN'a alom bekende IIAAO- SCHE LEVERWORST 30 ct. per 5 ons. per 5 ons. Ossenhaas 70 ct. Biefstuk 70 60 60 Roastbief Lenden Punt 60 55 Ril» De meester stond voor 't zwarte bord En schreef met fleren zwaai, Dit schrijfmodel zijn klasse voor: „Sigaren van C. KAAIJ." De kind'ren vond<-n 't erg Luk, En riepen ras in koor: „Sigaren van C. KAAIJ. die zi n De allerbeste, hoor!" En toen de meester jarig werd, Wat was hij in zijn draai. Want zijne klas offreerde hem Sigaren van C KAAIJ C. K A A IJ Sigarenfabriek „de Louearreiit", Kooltuin i;j Alkmaar, Telefoon 379.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3