DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Inmaak-cursus. Alles Eleclrisch! No. 140. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 ZATERDAG 15 U N I. BIJNSEMAM». Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Zij, die zich met 1 Juli op dit blad abonneeren ontvangen de tot dien datum ver schijnende bladen gratis en franco. DE UITGEVERS. Aan de Alkmaarsche Huishoud school wordt een inmaakcursus ge geven gedurende zes lessen. Les geld f 6.per cursus. De cursus vangt aan 25 Juni. Aangifte tot 22 Juni. Inlichtingen trice verstrekt gaarne de direc- M. W AKBE1TEB ALKMAAR, 15 Juni. Onlangs vestigden we op een klein handig boekje, dat ons door de uitgevers van Mantgem en de Does te Amsterdam ter aankondiging was toegezonden, de aandacht, ons voorbehoudende er nader op terug te komen. Waar toch te Alkmaar binnen korten tijd elec- triciteit op ruime schaal voor lieht of kracht zal kunnen worden aangewend, daar mag men belang stelling verwachten voor „een gids voor leeken," zeer vrij bewerkt naar een bekroonde Duitsche uitgave door den heer L. A. S. Rosman, electr. ing. Voorop wordt in dit werkje, hetwelk de pakkende leuze „Alles electrisch!" tot titel draagt, de stelling gezet, dat de electriciteit den begenwoordigeu tijd be- heerseht, dat deze wondere natuurkracht, welke in zulk een korten tijd haar zusteren op zijde wist, te dringen, een eerste plaats wist te bemachtigen. En dan wordt do vraag gesteld en beantwoord, hoe het wel zou komen, dat in de steden, zoowel als op het platte land, het aantal electriciteits-verbruikers zoo reusach tig toeneemt, zoo de toepassing der electriciteit niet economisch ware. Bij de behandeling der verbreiding en het wezen der electriciteit worden uitvoerig' de gevaren van den eleetrischen stroom besproken. En volkomen terecht. De angst voor kortsluiting toch is bij leeken zeer groot. Kaar de schrijver aantoont is die vrees verre van gegrond. De kortsluiting in een electrische in stallatie vergelijkt hij met een huisbreuk der gas- of waterleiding. Evenals gas of water bij onbeschadigde buizen slechts in geringe en beperkte hoeveelheden uit een kraan stroomen kan, zoo kan door de electrische lei dingen, die b.v. een gloeilamp voeden, in normale om standigheden slechts die stroom vloeien, welke de uiterst dunne gloeidraad doorlaat. Indien echter in 't eerste geval- de buis lek wordt of stukspringt, zal het gas of het water in een overweldigende hoeveel heid op de foutieve plaats uit de buis storten. Bij kortsluiting nu wordt b.v. door beschadiging der isolatie van de draden aan den eleetrischen stroom, in plaats van den weg met grooten weerstand door de gloeilamp, een weg geopend met misschien duizend maal minder weerstand, en wel door onmiddellijk con tact der koperkernen der beide toevoerdraden. Onder hevige vuur- en vonkverschijnselen stormt de electriciteit in groote hoeveelheden door de kortslui tingsplaats, terwijl tegelijkertijd de reusachtige stigjom in de toevoerdraden datgene bewerkt, wat eerst de zwakke normale stroom slechts in den gloeidraad kon tot stand brengen; de draden worden, over de geheele lengte gloeiend en geraken in brand. In electrische installaties, nauwkeurig uitgevoerd volgens de beken de voorschriften van het Koninklijk Instituut van In genieurs of volgens de installatie-voorschriften eener gunstig bekend staande centrale, is kortsluiting vrij wel buitengesloten. Zou deze evenwel toch optreden wet b.v. wel voorkomt binnen in de tegenwoordig veel gebruikte metaaldraadlampen dan zorgen de, op een marmeren schakelbord aangebrachte z.g. smelt- veiligheden er voor, dat door het tijdig cloorsmelteD van daarin aangebrachte, uiterst duune, zilverdraad jes. de leidingen geheel stroom- en spanningloos ge maakt worden, nog vóór de hevig toenemende stroom tijd en gelegenheid gehad heeft, de electrische leidin gen te verhitten en te doen ontbranden. Ten bewijze, dat electrische verlichting beslist brandveiliger is dan petroleum- of gaslicht^ haalt de schrijver de „Amsterdamsche Annalen," orgaan der Vereenigiug van ter Amsterdamsche Beurze verte genwoordigde Brand-assuradeuren aan, waarin maandelijks statistieken worden opgenomen van branden in ons land, welke een schade van 300 te boven gaan. In het jaar 1906 hadden 1500 branden plaats, waarvan er slechts één door electriciteit werd veroorzaakt en door petroleumverlichting, lucifers, gaslicht, gasontploffing en kaarsen 118 ontstonden. Door algemeeue invoering van electriciteit voor verlichting zou het aantal branden met ongeveer 7V2 procent verminderd kunnen worden. Ook leert de statistiek, dat het persoonlijk gevaar bij het gebruik van electriciteit zeer veel geringer is dan bij gas- of petroleumverlichting. Terwijl er in Duitschland blijkens de Ongevallen statistiek over 1909 daar in woonhuizen geen enkel ongeval veroorzaakt werd door electriciteit, kwamen cr niet minder dan 145 lichtgasvergiftigingen, 58 lichtgas-explosies en 145 aan petroleum te wijten on gevallen voor. Niet miuder sprekend zijn de cijfers welke zijn ont leend aan de Ongevallen-statistiek, samengesteld door het Centraal bureau voor de statistiek in ons land. Zij zeggen dat de invoering van electromotoren in een be drijf het gevaar voor de arbeiders aanmerkelijk ver mindert. Vervolgens wordt in het boekje uiteengezet, dat electrisch licht onvoorwaardelijk goedkooper en veili ger is dan kaarsen-, petroleum- of acetyleenverlichting en dus liet prijsverschil van gas- en electriciteit in de meeste gevallen zoo gering is, dat electrische verlich ting de voorkeur verdient. Ongetwijfeld zijn de meeste menschen wel hiervan doordrongen, maar stuit hun voorkeur voor electrici teit af, op het financieele bezwaar, dat een electrische installatie nog altijd' duurder in aanleg is (circa 25 dan een gelijkwaardige gaslichtinstallatie. Het spreekt wel vanzelf, dat wij niet alles kunnen aanhalen, hetgeen in dit werkje besproken wordt. Over de electriciteit in het woonhuis, in den winkel, in het magazijn, in het restaurant en in liet hotel is trouwens, ook in, dit blad, reeds meer dan eens iets medegedeeld. Maar wel mag deze raad hier wel even worden weergegeven, dat uien, indien men electrisch licht in zijn woonhuis neemt, verstandig doet met zich tot een ervaren installateur te wenden, die zich niet alleen belast met de technische uitvoering der instal latie, maar ook in staat is goeden raad1 te geven om trent dp juiste plaatsing en de vereisclite kaarssterk^e der lichtpunten, daar men anders de kans loopt, dat hierin vele fouten worden gemaakt. Hoe het hier in Alkmaar met de installatie zal gaan is ons nog niet bekend. Maar wel is het waarschijn lijk dat velen met de toepassingen van de electriciteit te maken zullen krijgen, die er tot dusverre natuurlijk niets mee noodig hadden. liet behoeft ons dan bijv. ook niet te verwonderen, dat, zoodra er te Leeuwarden sprake was van den bouw van een electrische centrale, in de Openbare Leeszaal en Boekerij de vraag naar boeken over elec- t'/O-techniek in erge mate toenam. „Vele klei tl-i ndustri eelen zoo staat er verder in een artikel „de beteekenis der Openbare Leeszaal- en Bibliotheek voor de technische ontwikkeling van ons volk," dat voorkomt in „de Boekzaal" wensehen voordat ze eventueel tot aanschaffing van electrische drijfkracht besluiten, eerst nog eens de voor- en na deden van de verschillende soorten van mechanische beweegkracht na te gaan en om hierover het een en ander te lozen, is de leeszaal het adres." En de eminente voorzitter van de centrale vereeni giug, het kamerlid dr. I). Bos, zeidc verleden jaar in een rede over „de beteekenis der openbare leeszalen en bibliotheken voor de technische ontwikkeling van ons volk: „k'u hebben wij in „de Boekzaal" kunnen lezen een heel merkwaardig en interessant feit, dat ook te verwachten was, n.l. dat in die plaatsen, waar een electrische centrale is gekomen tegelijkertijd in de leeszaal buitengewone belangstelling is gekomen voor alles wat op elektrotechniek betrekking heeft. Tal van personen, zooals timmerlieden, loodgieters, mensehen, die op de oen of andere wijze met de elec trische geleidingen in aanraking komen, beginnen dan de boeken over electrotechniek in de leeszaal te raad plegen, zoodat die bijna voortdurend] zijn uitgeleend. Zij maken er studie van en trekken er groot nut uit." Wij twijfelen er niet aan, of het bestuur der Alk maarsche Openbare Leeszaal en Boekerij zal er wel naar trachten, dat er over het onderwerp „electrici teit" lectuur voor belangstellenden aanwezig is. En omgekeerd weten de belangstellenden, dat zij ge bruik kunnen maken van de diensten van de Openba re Leeszaal en Boekerij. Keereu wij na dit kleine uitstapje tot het boekske terug. Erg aardig lijken ons de voorbeelden, welke de schrijver geeft over de electriciteit ten dienste der handwerkslieden en van het kleinbedrijf. Hij gaat na welke voordeelen en besparingen electro-inotoren ge ven ia een bakkerij, in een vleeschhouwerij, in een meubelmakerij, in een smederij. Voor werkplaatsen, zegt hij, die reeds dcor een gas- of anderen motor ge dreven worden, is het in rele gevallen voordeeüger, de kleine arbeidswerktuigen, die maar zelden gebruikt worden, van de gasmotortransmissie af te koppelen, en ze ieder een afzonderleken electromotor te geven. Een alphabetische lijst van het benoodigde vermogen in 1'. K. voor verschillende arheidswerktuigen (Band- zaag, boormachine, cirkelzaag, draaibank, hamei', naaimachine, pomp etc.) geeft hier gewenschte in lichtingen. Ook wordt nagegaan welke werktuigen in het land bouwbedrijf in aanmerking kunnen komen om elec trisch te worden aangedreven. De slotsom van den schrijver is, dat de electriciteit haar kinderschoenen ontwassen is, een gezonde, krach tige. volwassen persoonlijkheid is geworden, die een schitterende toekomst tegemoet gaat. In haar diient men vertrouwen te hebben, de dwaze vrees voor kortsluiting dient te worden overwonnen, de oude sleur van het lichtgas en de petroleum ter zij de gesteld. Al mag men misschien niet dadelijk „alles elec trisch maken, men zal toch, door electriciteit voor verlichting of voor kracht te bezigen, de eerste schre den doen op den weg, die veel aangenaams biedt en tot voordeel leidt. TWEEDE KAMER. Aan de orde was het advies van de Commissie van oorbereiding over de wetsontwerpen tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering met betrekking tot. het geen h. i. geschieden moet met de amendementen- Roodhuyzen. De lieer Kol ens (R.-K.), voorzitter der commis sie, zei, dat de meerderheid daarvan tegen verzending der amendementen naar de afdeelingen is. Alleen vat. den heer Lobman kon een nadere toelichting, verdedi ging en overleg met de commissie verwacht worden. De heer Roodhuyzen achtte zich niet verplicht de ver (lediging van de amendementen te voeren. De lieer Goeman Borgesius (U.-L.) kriti seerde de houding van de commissie, die onder den in vloed van der heer Lohinan zichzelf en de Kamer voor de natie belachelijk maakt. De zeer sterke argu menten, die de commissie gisteren voor afdeelirigson- derzoek heeft aangevoerd, blijven gelden. De heer Roodhuyzen kan ook niet elk detail voor zijn rekening nemen, als de heer Lohman zelf erkent, dat de details wijziging behoeven. Bovendien moest de heer Rood huyzen door ernstige ziekte van een familielid de stad verlaten. Waren de amendementen niet overgenomen, dan zouden de denkbeelden later toch opnieuw in amendementen zijn opgedoken. Spr. kritiseert nader het beleid van den heer Lohman en van de commissie. Ook de heer Drucker (V.-D.) deed dit. Men zou met het sectieonderzoek althans een vruchtbaar resultaat gehad hebben. Nu zal de behandeling van ue wet niet alleen lijden onder de beheersching der dis cussie door de amendementen, doch ook onder de in de j Kamer gewekte stemming. S-pr. hoopty dat de com missie op haar besluit zal terugkomen. De heer Troelstra (S. D. A. P.) verweet I den heer Lohman tegenstrijdigheid tusschen de intrek- king zijner amendementen en zijn erkenning, dat met tie Radenwet niet kan worden voortgegaan, zonder dat de Kamer zich een grondige opinie heeft gevestigd over de amendementen. De Kamer in haar groote meerderheid wil het stelsel-Lohman overwegen en de j heer Roodhuyzen heeft daarom zijn plicht gedaan. Do behandeling, niet de verdediging, der amendementen weegt hier. De amendementen blijven anders toch. Spr. waarschuwt de meerderheid) voor haar machtspo litiek. De heer Roodhuyzen (U.-L.) wees er op, dat hij niet in de secties aanwezig had kunnen zijn, als men tot afdeelingsonderzoek zou hebben besloten. Bo vendien had hier de commissie de leiding moeten heb ben. Spr. richt zich nader tegen den heer Lolnnan en de meerderheid, terwijl hij waarschuwt tegen de ver antwoordelijkheid, die deze op zich neemt. De heer De Savornin Lohman (C.-H.) zei, dat het onmogelijk is geweest vóór de indiening zijner amendementen met deu minister te eonfereeren. Hij lichtte toe, wat zijn bedoeling met de indiening tijdens de behandeling der Radenwet is geweest en ontkent, dat zijn voorstellen een geheel nieuw stelsel inhielden. Bij eventueel afdeelingsonderzoek zouden er tal van quaesties rijzen betreffende de Ziektewet en niet betreffend© de organisatie. Men zou een lang durige behandeling krijgen; de Radenwet zou niet af gehandeld worden. Spr. dichtte het standpunt van de rechterzijde in deze toe. Aan de rechterzijde werd voor de amendementen als voor een struikelblok gevreesd; anderen wenschten niet over de organisatie te beslis sen; er werden fouten in de amendementen opge merkt. Toen heeft hij deze ingetrokken. Tegen sec tieonderzoek van de sedert door den heer Roodhuyzen overgenomen amendementen blijven dezelfde bezwaren gelden. Spr. zou ook tegen onderzoek van de amen dementen geadviseerd hebben, toen die nog op zijn naam stonden. Zijn denkbeeld is in de Radenwet niet te belichamen. De heer A a lb er se (R.-K.) zei, dat ook gisteren leden van de rechterzijde tegen afdeelingsonderzoek gestemd zouden Hebben. De heer Lohman had in strijd met de ratio van bepalingen van het Reglement x irii Orde gehandeld. De. heer Nolens verdedigde de rechterzijde te gen de besehuldiging van partijoverwegiugen. Het ging hier voor de commissie om de wijze, waarop do amendementen waren ingediend. Het was niet meer dezelfde zaak geworden daardoor. De heer Van Karnebeek (V.-L.) wees er op, dat de eindstemming over de Radenwet eerst volgt nil behandeling van de Ziektewet. Men kan dus niet zeg gen, da't na verwerping van de Radenwet nog een Ziektewet mogelijk is. Voor een degelijke behande ling der Radenwet is noodig, dat men het vóór en te gen van de amendementen kent. Spr. stelde voor de amendementen-Roodhuyzen naar dé afdeelingen te zenden. Hij merkte nader op, dat, de behandeling van de Radenwet inmiddels moet worden geschorst. De heer Van Ids in ga (C.-H.) was van den aanvang tegen sectie-onderzoek. De grootste fout was, dat men ook de behandeling van de Radenwet schorste. Wil men nu ook opschorting, dan moet het in de motie staan. Spr. zal echter tegen sectie-onder; zoek stemmen, waarvan hij geen nut verwacht. Luid geroep rechts: Stemmen! Stemmen! De voorzitter: Het woord is aan den heer Goeman Borgesius. (Rumoer). De heer Roodhuyzen (U. L.) De rechterzijde gaat koffiedrinken. (Gelach). Er is een hevig rumoer in de Kamer, overdaverd 'oor 't hameren van den voorzitter. De heer Borgesius vraagt om thans te zeereu; er komen nog meer sprekers, links). De voorzitter: Er heeft zich aangemeld. De heer Schaper (S.-D.): Ik! De voorzitter: Dan schors ik de vergadering. (Luid gejubel liuks). De heer Thomson (U. L.)De school gaat uit! Na een pauze van een half uur verweet de heer Gooman Borgesius den heer Lohman en de rechterzijde gehoor gegeven te hebben aan overwegin gen van partijpolitiek. Afdeelingsonderzoek en in middels voortgaan met de Radenwet is niet aanbeve lenswaardig. Spr. richtte zich opnieuw tegen het be leid \*an de commissie. Uit de verklaring van den lieer Aalberse is het te duidelijker geworden, dat gis teren wel tot sectie-onderzoek zou zijn besloten. De heer S c h a p e r (S. D. A. P.) wees er o.a. den heer Lohman op, dat hij niet had kunnen verwachten, lat zijn voorstel dadelijk in het openhaar behandel! zou worden. Spr. verzocht aan de commissie, alsmtg tot sectie-onderzoek te adviseerCn. De heer Roodhuyzen zei, dat hij de amende menten als bona fide-votirsteller en met den steun vajn de eerste mannen van links zal verdedigen. liet debat werd ge-sloten en het voorstel-vaKarnt boek verworpen met 50 tegen 36 stemmen, rechts it pau- (Tustemming nienfand meer gen links. Tee* de heer kerzijde. De heer D u te weten komt! Kuyper tegen stemde, joelde de lir, Standaard" .y s (S.-D.): Als dat „Di (Groote vroolijkheid.) Vervolgens werd de beraadslaging voortgezet vei art. 132 van het wetsontwerp omtrent de militair» rechtspleging. De r e g e e r i n g 8-c o m m i s s a r i 8, de heer Dresselhuys, verdedigde de gemengde militaire recht spraak tegenover den heer Duymaer van Twist. Vol gt-os de nieuwste wetenschappelijke opvattingen is de beste rechtspraak die van leeken, tezamen met juris ten. Door het voorstel der regeering werd een even wicht verkregen tusschen het recht en het militair be lang. De minister van oorlog wees er op, dat het enige doel der regeering is geweest te waken voor de instandhouding van het militaire recht. Spr. kwam °t' tegen de uitlating van den heer Hugonholtz als zouden de militaire rechters onbekwaam, onzelfstan dig en partijdig zijn. De heer Hugonholtz maakte een enkele op merking over do positie van den regeeringscommis- saris. Na nog eenige discussie werd de beraadslaging ge sloten in art. 132, alsmede enkele volgende aange nomen. Bij art. 115 der wet lichtte de heer Van Hamel zijn amendement toe om, voor de aanstelling om een fiscaal bij den krijgsraad voor de zeemacht, te Am sterdam ook de keuze tehebben op een officier, daarbij vasthoudend aan den eisch van het doctoraat in de rechtswetenschap. Het geval ia echter denkbaar, dat bepaaldelijk onder de officieren van administratie én wegens hun opleiding èn wegens hun ervaring een uitmuntend fiscaal te vinden is. De stemming over het amendement en het artikel zal plaats hebben Dinsdag a.s. De volgende artikelen werden z. h. st. aangenomen. De voo rzitter zei dat het zijn voornemen is de eindstemming Donderdag 20 dezer te houden. I)e vergadering werd hierna om 5 uur verdaagd tot Dinsdagochtend a.s. 11 uur, waaneer voortgogaan wordt met de behandeling der Radenwet. VREDESCONFERENTIE. De Nederlandsche commissie van voorbereiding voor de derde vredesconferentie heeft in de verleden week gehouden bijeenkomst zich bezig gehouden met de door Nederland zelfstandig, of in het algemeen op zijn programma te plaatsen onderwerpen. Het inter nationaal comité uit de verschillende staten zal in 1913 definitief het programma vaststellen voor de conferentie, welke niet voor 1915 zal bijeenkomen. DE STATENLEDEN VAN NOORD-HOLLAND. Mr. J. \V. Losccaat Vermeer, president der recht- bank en lid) der Provinciale Staten te Haarlem, heeft zich aangesloten bij dw afdeeling Haarlem van den Vrijz.-Dem. Bond. Dientengevolge stijgt het aantal V.-D. Statenleden van Noord-Holland tot 9, tegenover 33 unie- en vrije liberalen, 9 sociaal-democraten en 26 leden van rechts. Geiueugd nieuws. VAN TEXEL. In de duinen op Texel is, onder hooge heide, hot nest gevonden van een torenvalk met daarin vier eie ren. Dit is wel eene zeldzaamheid, daar de torenvalk toch nestelt in oude gebouwen, molens of hoog ge boomte. Een bewijs dus, dat de vogels zich, bij gebrek anti geschikte nestgelegenheid zeer goed weten te be helpen. Enkele binnen- cn bnitenlandsche ornitholo gen, wien het nest werd getoond, verklaarden een der gelijke afwijking nimmer te hebben wanrgenomen. BEHEKST! Te Heesselt, (gem. Varik) is door den gemeente veldwachter proces-verhaal opgemaakt tegen 4 perso nen, die een man gebonden op een kruiwagen tegen zijn wil vervoerden naar de woning eener zieke vrouw, die, naar het heette, door hem behekst was. Ds. EWOLDT. Bij het vrijsprekend vonnis in die zaak-Ewoldt over woog de rechtbank te Iloerenveen o.m. dat bij het ter terechtzitting gehouden onderzoek niet uit wettige be wijsmiddelen do overtuiging is geput, dat. de beklaag de het hem hij de dagvaarding ten laste gelegde heeft gepleegd en is daarbij bepaald, dat de kosten door be klaagde geiTfihikt tot schadeloosstelling van deskundi gen hem door den Staat zullen worden vergoed tot een bedrag van 128.32. INBREKERS BETRAPT. Gisternacht betrapte de veldwachter te Sassenheim twee inbrekers, die waren binnengedrongen in het kantoor van de bloembolJenhandelaars R. aldaar. Hij slaagde er in een der inbrekers onder bedreiging met zijn revolver, te arresteeren en in bewaring te stellen. De andere inbreker had per fiets de vlucht genomen, doch werd nu door den veldwachter, eveneens per fiets, nagezet. Toen hij hem bijna had ingehaakt, liet de inbreker zijn fiets in den steek en wist, door over een sloot te springen, te ontkomen. De gearresteerde bleek te zijn een recidivist, en thans te Rotterdam woonachtig. Beiden waren per fiets gekomen en van inbrekers- werktuigen voorzien. KORTE BERICHTEN. De woning van den a r bei der F. Iloekstein, te Onna, staande aan den rijksweg naaT Steenwijk, stort te gistermiddag plotseling onder vreeselijk gekraak in. Alleen een paar muren bleven staan. Een wonder mag het lieeten, dat de vrouw en twee kinderen, die thuis waren, ongedeerd bleven. Hoewel de heer P. Varekamp, arts te Zandvoort. uitdrukkelijk verzocht had dit niet te doen, werd hem Donderdagavond door de muziekvereeniging Harmonie een serenade gebracht naar aanleiding van aujn vrij spraak door de 1 laarleuvsche Rechtbank in de bekende liphtheriequaestie. De heer C. Kruysmulder voerde het woord en wenschte den heer Varekamp geluk. Op den hoek van de Regentesselaan in deu Haag is gisteren een meisje met een rijwiel tegen een vrachtwagen aangereden, met het gevolg, dat zij een achterwiel van den zwaar beladen wagen over het li chaam kreeg. Nadat de dokter van den gemeentelij- hen eerste-hulpdienst haar ter plaatse geneeskundige hulp had verleend, werd zij met de auto van dien dienst naar Bronnvo vervoerd, waar het meisje over leden is. UIT EGMOND AAN ZEE. Gisteravond had in het Kurhaus de algemeene ver gadering van de tentoonstellings-eommissie plaats. De voorzitter, de heer A. C. Bos, wees er in zijn "peuingswoord op, dat de heeren allen langs den weg waren gekomen die tot dusverre steeds in desolnten toestand verkeerde, maar thans aanzienlijk verbeterd is. Veertien, vijftien jaar was men tevergeefs bezig geweest, oin die verbetering aan te brengen, den nieu wen burgemeester echter was het gelukt haar binnen enkele weken tot stand te brengen. Spreker bracht een geestdriftig woord van hulde aan den heer Eijnta,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1