DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Van Houten s De beste voor den prijs No. 141. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 MAANDAG 17 U N I. TOELATING Burgerschool 80 Meisjesschool. B1JS JVEJVL aTÖ. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Qroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Zij, die zich met 1 Juli op dit blad abormeeren ontvangen de tot dien datum ver schijnende bladen gratis en franco. DE UITGEVERS. IN ELK OPZICHT kan den toets der vergelijking met andere goedkoope merken doorstaan. Inderdaad is het %Kg. 0.42£| Mo .,*-0.18. 1 Juli e.k. (w mug* Cacao POSTKANTOOR TE ALKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. Ie helft der maand Juni 1912. Brieven. Wed. P. Schermer, Amsterdam, llenrickus, 's-Gravenhage. O. Vlas, Oudeschild. No. 5908, Rijkswerkinrichting, Veenhuiaen. Briefkaarten. J. Hand, Helder. van HEER-HUGOWAARI). W. Th. Aheln, Amsterdam. Molenaar, Helder. Buitenland. Briefkaart. J. Rentenaar, Port Said. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij die na afloop der zomervacantie hunne kinderen de Burgerschool of de MeiMesschcol wenschen te doen bezoeken, daarvan aangifte moeten doen vóór Of op 15 Juli e.k. bij de hoofden dezer scholen, onder overlegging van het geboorte- en inentingsbe- wjjs van het betrokken kind. De kinderen moeten den leeftijd van zes jaren heb ben bereikt. Kinderen, die binnen de eerstvolgende zes maanden na het tijdstip der toelating, den leeftijd zullen hebben bereikt, kunnen, onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, op de genoemde scholen worden toegelaten. De gelegenheid tot aangifte voor de Burger school is aan het Schoolgebcuw in de Brillesteeg op Maandatr en Donderdag van half een tot half twee uur, en voor de Mei-jesPChool op Woensdag en Zaterdag van half twaalf tot half een aan het pebouw der echool aan de öudegracht. waarbij den ouders in hun belang wordt geraden die aangifte, voor zooveel laatstgenoemde school betreft, te doen YÓÓr 7 JUÜ e.k. De ouders of verzorgers van z.g. buitenleerlin- gen wordt uitgenoodigd de aanvragen tot toelating tot de betrokken gemeentebesturen te richten vóór Ten slotte noodigen Burgemeester en Wethouders belanghebbenden uit, huDne aanvragen niet tot het laatste oogenblik uit te stellen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorz., lo. Burg. DONATH, Secretaris. Alkmaar, Juni 1912. ALKMAAR, 17 Juni. Op het oorlogsveld in Afrika is weer eens gevoch ten. Het Italiaansche garnizoen van Tripolis heeft zich meester gemaakt van de oase Zanzoer. De bla den te Rome spraken van een schitterende overwin ning de Turken zouden meer dan 1000 doodeu heb ben, terwijl de Italianen slechts een verlies van 30 man en 260 gewonden kregen. De couranten te Konstan- tinopel weten het natuurlijk auders, zeggen, dat de verliezen der Italianen 1000 man bedragen en schat ten het aantal doode en gewonde Turken op 156 en 300. Enkele dagen daarna werd' er bij Home, oen kust plaats ten Oosten van Tripolis, opnieuw gevochten, weer was de Italiaansche overwinning schitterend, weer waren de verliezen van den vijand zwaar. Na tuurlijk zullen de berichten van Turkscho zijde weer geheel anders luiden, zoodat we niet veel wijzer wor den. Och, wat doet het er tenslotte ook toe? In een heuschen oorlog zou men immers dergelijke „veldsla gen" schermutselingen noemen, wel aardig om te winnen, maar voor de eimbvictorie van hoegenaamd geen beteekenis. Van „opschieten" is dan ook in de zen zonderlingen oorlog nog altijd geen sprake. Wel gingen er deze week weer geruchten over een hoogst- gewiehtige verscherping van de actie in de Egeïscho zee, over een blokkade van Smyrna, over een bezetting van verschillend© eilanden, tot een daad in die rich ting is het evenwel niet gekomen. In Engeland had men het druk over eenige wijzigin- ge.n, welke er in het kabinet werden gebracht. Zoo werd de veelbesproken minister van oorlog lord Hal- danc tot lordkanselier en grootzegelbewaarder en voor zitter van het Hoogerhuis benoemd. Hij kreeg dn- ten der hoogste plaatsen en verdubbeling van tracte- mentvn.l. 120.000 gulden. Maar hij werd uit de practische politiek geschakeld en dit valt wel eigen aardig samen met de komst van den nieuwen Duit- schen gezant te Londen, baron v. Marschalk Vandaar dat deze verplaatsing van den man, die een toenade ring tot Duitschland tot stand zou brengen, bijzonder de aandacht heeft getrokken on werd uitgelegd van een boveu komende strooming in de Engelsehe regee ring, welke van Duitschland afvoert. De staking van de transportarbeiders te Londen bleef de aandacht vragen. Zij is van langeren duurden men aanvankelijk had verwacht. Wel heeft de regee ring niets onbeproefd gelaten om tusschen de beide partijen een schikking te treffen, maar haar voorstel len konden niet beider goedkeuring verwerven. In het geheel moeten er een 45000 stakers zijn. De lei ders beweren, dat de staking in omvang toeneemt, maar de reeders zeggen, dat zij verloopt. De regeering heeft intusschen aan den Industriee- len Raad gevraagd voorstellen te doen voor de beste wijze, waarop de naleving van overeenkomsten tus schen patroous en arbeiders kan worden gewaarborgd. In theorie zal die Raad natuurlijk wel voorstellen kunnen vinden, maar of deze in. de practijk resultaat zullen opleveren? In Duitschland overleed baron von Erffa, de presi dent van het Pruisische Huis vau Afgevaardigden. Nauwelijks zes maanden bekleedde hij deze waardig heid en in dien korten tijd had hij volop gelegenheid waar te nemen, dat het geen baantje is, dat men voor zijn genoegen begeert. Men wil, dat graaf Schweriu, vroeger voorzitter van den Rijksdag, maar na de ont binding niet herkozen, zijn opvolger zal worden. In elk geval beschikt deze graaf over een groote er varing als leider van woelige vergaderingen en is hij niet zoo zenuwachtig als de heer von Erffa. I)e Duitsehe bladen hebben verder gesproken over de aanstaande ontmoeting tusschen Keizer Wilhelm en den Tsaar in de Finsehe Scheeren. Beide vorstelij ke personen worden vergezeld door hunne ministers van bui tenia ndsche zaken reden genoeg om allerlei beschouwingen en vermoedens te doen ontstaan, om stof tot schrijven te geven. Frankrijk zag zijn marine weer door een ramp ge troffen. De onderzeeboot „Vendémiaire" is bij een oefening nabij Cherbourg met den kruiser St.-Louis in botsing gekomen. De commandant, een tweede of- licier en 25 manschappen, de geheele bemanning vor mende, verdronken. Dit is nu reeds de vierde onderzeeër welke Frank rijk verliest. Engeland verloor er ook vier, Rusland twee, Japan één. In de Kamer werd een vrij heftig Marokko-debat gevoerd, dat wel aanleiding gaf tot hevig rumoer, doch overigens tot niets leidde. De sultan van Marokko heeft Fez verlaten en is goed en wel te Rabat aangekomen. De eigenlijke machthebber is thans generaal Lautey, die in het vooruitzicht gesteld heeft een aanvang te zullen ma ken met de verovering van het gebied. In het begin der week duurde het rumoer, (lat in Ilpngarije den laatsten tijd werd gemaakt, nog voort in en buiten de Kamer had er groot tumult plaats. Nu het Huis verdaagd werd, hield: ook de onrust op. De „meest gehate man" is intusschen d'oor den Ko ning ontvangen, die hem zijn erkentelijkheid betuigde. In de Magnntenkamer, het Hoogerhuis, gaf de leger- wet aanleiding tot een druk debat, waarin het gebeur de in het Huis van Afgevaardigden wend behandeld. Vermoedelijk echter zal ook hier de wet wel worden aangenomen. Portugal heeft een ééndaagsch ministerie gehad. Er was een kabinet gevormd, doch de president keurde de combinatie niet goed. Ilij wilde een regeering, welke samengesteld was uit alle partijen en heeft thans een beroep op de vaderlandsliefde der partijen gedaan. Het zijn er vier: de democratische (de aanhangers van den hoer Affonso Costa), de unionisten (onder leiding van den heer Camacho), de evolutionnairen (vau wie de heertfirAlmeida leider is) en dan de onafhankelijken. die er geen leider op na houden. De monarchisten doen steeds meer vau zich spreken. Zij zitten blijkbaar niet stil, maar wachten het gunsti ge oogenblik af, om de republiek te bestoken, kan het zijn omver te gooien. Ook in de republiek China schijnen de zaken niet gunstig te staan. De regeering te Peking kuil haar gezag niet laten gelden in het groote land. Zij heeft bovendien geen geld en dat is lastig, leidt tot soldaten- muiterijen, zooals er nu weer een te Peking heeft plaats gehad. Er is onrust iu het reuzenrijk en de president Joeantsi-Kai kan de ellende niet lenigen en de orde niet leerstellen. Eu met het aansporen tot groote zuinigheid, hetgeen hij de bevolking in een bloemrijk stuk deed, komt hij er niet. Het is best mo gelijk, dat de toekomst van het „herboren China" zoo mooi is nis zij werd afgeschilderd, maar tot dusver lijkt het er niet veel naar. Ook de republiek der Vereenigde Staten van Noord- Amerika biedt op het oogenblik een weinig verheffend schouwspel. In den strijd om het president'sclmp tus schen de heeren Tnft en Roosevelt wordt elk middel goed genoeg geacht om den tegenstander maar af breuk te doen en zelf zijn kans te verhoogen. Zoo heeft het nationale republikeinsehe comité te Chicago bij het aanwijzen van de gedelegeerden naar de natio nale conventie, in alle twijfelachtige gevallen de ge loofsbrieven van de volgelingen des heeren Taft er kend en die van de aanhangers van den heer Roosevelt gewraakt. En dat zijn partijgenooten ouder elkaar! Het politiek bedrijf lijkt hier nu wel een gekkenhuis seinde een correspondent uit Chicago. Het zal nog erger worden. Do „kolonel" is n.l. zelf naar Chicago getrokken, teneinde de Taft-aanhangers, die toegela ten worden, gauw even om te praten. Zoo zijn de re publikeinsche manieren! MINISTERIEEL BEZOEK AAN NIEUWEDIEP. De tijdelijke minister van Marine, de heer Colijn, vertrekt morgenavond naar Nieuwediep, ten einde Woensdag en Donderdag verschillende marine-inrich tingen en eenige oorlogsvaartuigen te bezoeken. De minister, die Donderdag terugkeert, zal op dat inspectiebezoek worden vergezeld door de kapiteins ter zee Smit, chef van den marine-Staf; Zegers Rij- ser, adjudant i. b. d. van II. M. de Koningin, chef der afdeeling personeel, en 's ministers adjudant, luitenant ter zee le kl. mr. De Jager. DE RIJKSMIDDELEN. Ofschoon de geheele opbrengst van de aigeloopen maand Mei met slechts ongeveer 40.000 het bedrag van Mei 1911 overtreft, kan toch op een stijging bij verschillende middelen gewezen worden, daar het dit maal weder eens de successierechten zijn geweest, die op het totaal van de afgeloopen maand een ongunsti- gen invloed hebben geoefend, schrijft de N. Ct. Uit den maandelijkscben staat in de Staatse, blijkt toch, dat het successierecht ditmaal 558.000 minder in de schatkist bracht dan in Mei van het vorig jaar. Laat men dus dit bedrag buiten rekening, dan hebben de overige middelen ongeveer J 600.000 meer opge bracht dan verleden jaar, waarvan de grootste helft komt voor rekening van den suikeraccijns. Zeker ecu vooruitgang, waarover men betrekkelijk tevreden mag zijn, al zijn er wel maanden geweest dat het accres grooter bleek. De geheele opbrengst vau Mei 1912 bedroeg 17,450,082,88 tegen 17.410.440.9ll/2 in Mei 1911. Bij een vergelijking van de beide maanden blijkt, dat dit jaar meer opleverden: do grondbelasting 68.000, de bedrijfsbelasting 16.000, de invoerrech ten J 60.000, de suikeraccijns 266.000, het gedistil leerd J 18.000, de zoutaccijus, die op hier en azijn en die op het geslacht ieder ongeveer 80(H), de belasting op gouden- en zilveren werken J 1000, de zegelrechten 102.000, de registratierechten 69.000, de hypotheek rechten J 4000, de rijkstelegraaf J 43.000 en de staats loterij 1000. Daartegenover stond een mindere opbrengst bij de porsonoele belasting van 10.000, de vermogens belasting van 12.000, den wijnaccijns van 4000, het ryipt/ (LTfOTl i V - suócèssïerecht van 558.000, de domeinen van 31.000, de posterijen van 8000 en de loodsgelden vau 7000. Hierbij verdient opmerking, dat wij ons geen maand herinneren, waarin de posterijen minder opbrachten dan in haar naamgenoot van het vorig jaar, terwijl het ook in lang niet. voorkwang dat do opbrengst der loodsgelden minder was. Over de eerste vijf maanden werd ontvangen 71.461.243.24V2, terwijl hetzelfde tijdperk van 1911 totaal 68.985.612.50 opleverde, zoodot het surplus thans bedraagt: 2.478.630.74V2. PROVINCIALE STATEN VAN NOORD HOLLAND. Een comité van actie, benoemd door het hoofdbe stuur van de Nederlandsche Vereeuiging voor lucht vaart, heeft zich tot de Staten gewend met het ver zoek minstons 662.43 als subsidie in uitzicht te wil len stellen voor de door haar op te richten vereeui ging: Nationale Rondvlucht 1912. Ged. Staten oordeelen, dat, wanneer het rijk, de overige provinciën, gemeenten en particulieren even eens bijdragen, de provincie Noord-Holland 662.43 in het plan voor de rondvlucht heeft te Voteeren. In de najaarsvergadering van 1911 hadden Ged. Staten toegezegd eeu onderzoek naar de loonen van do beambten in dienst der provincie, naar aanleiding van een voorstel van den lieer Barnstein, om eenige ambtenaren een toeslag op hun loon t© verleenen. Reeds in die vergadering meenden Ged. Staten het voorstel te moeten ontraden, omdat naar hun oordeel de omstandigheden, die tot de indiening aanleiding gaven geen voldoende reden opleverden tot het nemen van uitzonderingsmaatregelen. Ged. Staten zeiikm niettemin een onderzoek toe en zijn hierbij tot de ervaring gekomen, dat de loonen van enkelen der laagst bezoldigde beambten bij het Amstel-Dreehtknnnal, niet aan de voorwaarden vol doen, die zij hierboven stelden. Vandaar een voorstel om de salarissen van de sluis- knechts te verhoogen. Ged. Staten hebben die verhooging reeds toegestaan van 1 Januari j.l. af, in de overtuiging, dat de Staten hieraan hun goedkeuring niet zullen onthouden. De boot Al'kmnar-Packet vaart op het oogenblik slechts eenmaal per dag van Harlingen naar Vlieland en Terschelling. Vau de provincie geniet zij daarvoor een subsidie van 4000. De eilanders zouden gaarne zien, dat, althans in den zomer, twee vaarten per dag plaats hadden. De ondernemer was daartoe niet onge negen, wanneer de postadministratie 4000 per jaar meer ging betalen, doch deze wenscht niet meer dan 1000 te geven. De ondernemer heeft nu ftan de Staten verzocht, het subsidie met 3000 te verhoogen. Ged. Staten vinden geen vrijheid zoover te gaan, doch wenschen J 1000 meer te geven. Voorgesteld wordt te heffen 12 opcenten op de hoofdsom der belasting op de gebouwde en ongebouw de eigendommen, en 11 opoenten op die van het per soneel. De opbrengst wordt geraamd op 737.285; het vorige jaar 718.186. Voorgesteld wordt om aan den bode C. Koelewijn boven zijn pensioen van 480 een jaarlijksche toelage te verleenen van 120. -Afwijzend ndviseeren Ged. Staten op een verzoek om het subsidie voor den motorbootdienst Wieringen met het vasteland te verhoogen van 400 op 1000. Ged. Staten stellen voor, jaarlijks' subsidie te verleenen1850 voor de Zeevaartschool te Den Hel der over de jaren 1913/1915; 75 aan de vereeniging de Hanze te Krommenie; 225 voor den handelscur sus van den neutralen middenstandsbond te Enldiui- zen; 155 tot wederopzeggings toe aan de Hanze te Purmerend; 130 voor 1913/1915 voor een handelscur sus voor de middenstandsvereeniging Uithoorn eu om streken; af te wijzen het verzoek om subsidie van de Hanze te Bussum, ten behoeve van een handelscursus; toe te staan 5000 in plaats van 4000 aan de school voor Kunstnijverheid te Haarlem; 3000 per jaar aan de vereeniging De Ambachtsschool voor Hilversum en omstreken; voor een teekenschool te Bussum tot we deropzeggings toe 500; voor een teekenschool van den R.-K. Volksbond te Krommenie 100, van 1913 af; voor de vakschool van manden- en stoelenvlechter'ij k Urk, voor 1913 alleen 1500; voor 1913/'15 500 voor de vakschool van kaasmakers te Hoorn; voor de kosten van aanleg van een proeftuin te Andijk 200 ineens; voor uitbreiding van den proeftuin te Hilver sum 300, en voor de uitbreiding van den proeftuin te Nieuwe-Niederp eveneens 300. (üenieiigri nieuws. EEN ONTROUWE BEDIENDE. Een dag of 9 geleden is ren kantoorbediende, van de machine- en rijwielfabriek llollandia. to Amsterdam, er van door gegaan, met medeneming van ongeveer 900 gulden, die hij voor de firma had geïnd. Hij heeft de firma nog in kennis gesteld, dat hij nnar Engeland was gevlucht, vermoedelijk om de politie etc. te mislei den. Hedenochtend werd hij door iemand herkend, toén hij op het Kophiaplein rustig aan het wandelen was. Een politie-agent werd gewaarschuwd, die den ontdekte naar het posthuis Rembrandtplein over bracht. Juist voor bet, politiebureau wist. de aange houdene zich evenwel h s te nikken. Hij werd ter stond achtervolgd en eeu klopjacht ontstond. De vluchteling holde dc Kloveniersburgwal op, maar geen kans meer ziende zijn vervolgers te ontkomen, sloeg hij de Zanddwarsstraat in en verraste daar een juf frouw in haar woning inet zijn plotselinge tegenwoor digheid. Onder niet geringe verbazing van deze eer zame Zandstraatbewoonster veis top te hij zich onder haar bed. De inmiddels aangekomen politie wist den dader niet dan na hevig verzet, waarbij hij de politie nog met een met 6 patronen geladen revolver bedreig-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1