mMITÊüWs: UUITE aTaFDT EEN GEDENKSTEEN VOOR NOVA ZEMBLA. de, naar het politieposthuis terug te brengen en van daar geboeid naar het bureau Overtoom. Op hem werd nog 625 gulden gevonden. De heer J. G. M. v. d. Brand, steenhouwer, heeft voor rekening van het Koninklijk Nederlandsch Aard rijkskundig Genootschap een gedenksteen met op schrift vervaardigd ter herinnering aan Outgert Ja- cobsz van Grootebroek en zijn zes Hollandsche mak kers, die in April 1634 op bet Jan-Mayer-Eiland bij Nova-Zerabla bij een poging tot overwintering zijn bezweken. Dezo steen zal binnenkort door een Engel sche Noordpool-expeditie op dat eiland worden ge plaatst. De steen is vervaardigd uit Noorsch graniet eu bevat het opschrift, in zwarte letters: Outgert Ja- cobsz van Grootebroek en zijne 6 Hollandsche makkers zijn in April 1634 hier bezweken bij eene poging tot overwintering." BETOOGINGEN VOOR DRANKBESTRIJDING. Vanwege de Nederlnwlsche Vereeniging tot Afschaf fing van Alcoholhoudende Dranken wordt in de maand Juli in acht provincies een betooging gehouden ten gunste van de drankbestrijding en het stelsel van de plaatselijke keuze, en wel te Winschoten, Leeuwarden, Meppel, Hengelo, Baarn, Ileilo, 's-Gravenhage en Oosterbeek. Met uitzondering van die te Meppel en Hengelo worden deze betoogingen gehouden op Zon dag 7 Juli. Door bijzondere omstandigheden worden de bijeenkomsten te Meppel en Hengvlo gehouden op Zondag 14 Juli. MONSEIGNEUR GIOVANNINI. Men deelt aan het Ilbld mede dat monseigneur Gio- vannini, voormalig internuntius van den Paus te 's-Hage, aan mr. Arthur Wijnans, advocaat te Maas tricht, opdracht heeft gegeven gerechtelijke vervolgin gen in te stellen tegen allen, die zoowel schriftelijk, door middel der drukpers, als mondeling lasterlijke praatjes ten zijnen nadeele hebben verzonnen en ver spreid in verband met het plaats gehad hebbend inci dent van de Oranje Golf-Club te Scheveniugen. Reeds zijn de nnodige klachten gedeponeerd ten parkette van de officieren van justitie te 's-Gravenha ge en te Middelburg. DE EXAMEN-QUAESTIE TE GRONINGEN. Omtrent de quaestie tusschen Minister Heemskerk en de Groningsche hoogleeraren Kern, Salverda de Grave en Symons, kan worden medegedeeld, dat de Minister niet ongeneigd zou zijn enkele der oude le den in de commissie op te nemen, met handhaving der nieuwen echter. Hierover wordt thans een cor respondentie ge'voerd. BESMETTELIJKE ZIEKTE BIJ DEN VEE STAPEL. Volgens de officieele mededeelingen van de directie van den Landbouw waren in de maand Mei de volgen de gevallen te constateeren: 43 stuks ledlen aan milt vuur, waarvan 12 in Limburg en de overige van 2 tot 8 gevallen verspreid in de verschillende gewesten, be halve in Zeeland, Utrecht en Drente, die vrij waren: 9 paarden hadden schurft in Noordholland en 30 scha pen, waarvan 15 in Friesland, en 5 in Noordholland; aan vlekziekte leden 37 varkens, namelijk 24 in Zuid- Holland, 6 in Friesland, 4 in Zeeland, 2 in Gelderland en 1 in Noord-Brabant; rotkreupel werd geconstateerd bij 38 schapen in Noordholland, 5 in Friesland en 2 in Drente; aan droes leden 3 dieren, 2 in Utrecht en 1 in Noordholland; het mond- en klauwzeer besmette nog 18 stallen, en wel 6 in Zuidholland, 4 in Gronin gen, 2 in ieder der provinciën Utrecht en Overijssel slechts één. BIJ TEYLER's ERFGENAMEN. Wij hebben vroeger al eens liet relaas gegeven van Teyler's erfgenamen, overleggend hoe zij aan liet. tel len zouden kunnen komen. Dat was toen ze bijeenge- hurkt waren onder gaslicht van de kracht van een olie lampje en in een zaaltje waar de rook kon worden ge sneden, schrijft het Hbld. Gisteravond kon er een betere zaal af misschien omdat de entree-prijs verhoogd was van 10 op 15 ets. en zat men bij den lichtluister van twintig gloei kousjes in de spiksplinternieuwe Karscboom te Am sterdam. De zaal dat wil zeggen: het publiek bood weet de gewone aanblik van burgermenschjes, heele kleine burgermenschjes met een klein verstand ook maar, maar met des te grooter geloof in de orakeltaal van de vele bestuurders achter de groene tafel. De. bestuur ders ziju er velen en velerlei. Vanwege de talrijke mu taties op het podium klonken de aanmoedigende uit eenzettingen en geweldige phil-lipica's tegen zoovet! onrecht, diefstal en wat dies meer zij, dezo keer eens beslist orthodox-christelijk naar het woord doch hoi densch bnrgoensch naar den geest. Dat kwam vooral uit toen een der redenaars na een verwijzing naar recht en gerechtigheid) den Ilaarlemschen Officier v. justitie afstrafte voor diens „nalatigheid" in de zaak der erfgenamen, en er de politiek bijhaalde. „Ja, nis de rechters staken, dan zullen we zelf ens recht moeten zoeken. Jullie weet toch wel dat dr. Kuyper de wet heeft gemaakt, dat je een werkwillige niet mag verhinderen te werken. Dan worden wij dus maar werkwillige, zoeken ons recht en d'r is geen rechter die ons wat maken kan!" De erfgennmen vonden dat bestuurder gelijk had. Als er nu maar veel stamboomen gevonden werden en de levende erfgenamen kwamen maar opdagen misschien was de beslissende slag niet eens noodig. gaven de „dieven" wel op het zien van zulk een groot aantal erfgennmen den boel over. ,,'t Bennen ommers onze centel" „Cente?.... Millijoeuen zijn 't" vond een oud manneke, (van wiens grijzen kop even te voren verteld werd dat bet precies Teyler's hoofd was). UITVOERING LOTERIJ WET. Men meldt uit Arnhem aan de ...Maasbode": Door de commissaris van politie alhier is aan agen ten van ondernemingen, welke de gelegenheid open stellen op de Staatsloterij te spelen, het verbod uitge vaardigd om van af heden nog loten geldig voor de 400ste of haar opvolgende Nedetlandsehe Staatslote rij. te verkoopen. Zulks geschied in verband met artikel 1 der Loterij- wet. Bij handeling in strijd met het verbod wordt proces verbaal en inbeslagname van stukken, voor overtui ging noodig, bedreigd. UIT BERGEN. Te Haarlem slaagde voor het examen voor onderwij zeres mejuffrouw ,T. C. Weterings,alhier. VAN DEN LAXGENDTJK. Tn de week van 10 tot en met 15 Juni werden aan de veiling te Broek op Laugeudijk aangevoerd 7116 zak aardappelen, 362500 bos wortelen en 1235 bos ra- ba rber. UIT OUDKARSPEL. Bij de gehouden aanbesteding- van 86 Mr'. grond is ingeschreven door de heeren C. de Wild te Alkmaar voor 3.60 per M'. P. Metselaar te Alkmaar voor 3.90 per M8. Firma Stoel te Alkmaar voor 3.97V2 per Ms. Gegund aan den laagsten inschrijver. Voor de levering van petroleum, raapolie, stearine- kaarsen, varkensreuzel en lucifers is ingeschreven door de heeren Jb. Jong te Noord-Scharwoude voor 199.90 en J. Timmerman te Oudkarspel voor 300.22. Gegund aan den laagsten inschrijver. UIT GRAFT. Gisteravond werd alhier in de Ned. Herv. kerk een concert gegeven ten behoeve van het Orgelfonds to Egmond-Binuen. Door mej. Richardt. uit Amsterdam werden een 5-tal zeer schoon gezongen zangstukken ten behoore gebracht, terwijl ds. Bosch alhier de aan wezigen vergastte op een tweetal mooi uitgevoerde orgelnumiuers. Verder werden nog zeer ten genoege van het vrij talrijk opgekomen publiek 2 aria's op fluit (ds. Bosch) en orgel (inej. M. Smit, alhier) ten beste gegeven. VREEMDELINGEN NAAlt VOLENDAM EN MARKEN. Vreemdelingen, die Amsterdam bezoeken, schrijft Gijsbrecht van Amstel in de „Arnhemsch© Courant," zijn gewoonlijk niet eerder tevreden of ze moeten Mar ken en Volendam gezien hebben als voor ben „je ware Holland". Van dien vreemdelingentrek moest de be volking van die plaatsen een wijs gebruik maken, door het hun zoo aantrekkelijk mogelijk te doen zijn. Het tegendeel is echter waar, want op velerlei manie ren tracht men die Engelschen en Amerikanen gold uit den zak te kloppen. Algemeen wordt daarover ge klaagd en het zou werkelijk wel kunnen gebeuren, dat die feitelijk doode dorpen hun aantrekkelijkheid daar door moesten inboeten. Het begint feitelijk al in Amsterdam. 's Morgens bijtijds kan mep. de heeren en dames met Baedeker gewapend al in de richting van het centraal station zien trekken. Een drietal ondernemingen con- eurreereu voor de rondreis door Noord-Holland. Al spoedig wordt het gezelschap aangeklampt door een vertegenwoordiger van een der ondernemingen. Of ze naar Marken en Volendam moeten? Ja, dat is het plan. Uit een bninuenzak van de jas van een der heeren verschijnt een ticket. Hij laat dat zie n. O ja, gaat u maar mee. Het gezelschap volgt en als de aangewezen boot va rende is, willen ze het gekochte kaartje gebruiken. In de meeste gevallen is het niet geldig, want ze zijn op een boot geloodst van een onderneming, die dat kaar tje niet heeft verkocht. Er moet dan opnieuw betaald worden. Dit bederft nu wel niet den dog voor dergelijke reizigers, maar aangenaam vinden ze het natuurlijk lang niet eu dik wijls steken ze dat ook niet onder stoelen en banken. Maken ze de reis met de Noord-Hollandsche tram, don moeten ze natuurlijk te Monnikendam over gaan op de bekende motorboot om op Marken te kunnen komen. De overtocht kost een kwartje. Na al het schoons daar bezichtigd te hebben, maar ondertus- schen braaf lastig gevallen te zijn. door bedelende kin deren, wijst de route verder VoLejidam aan. In het programma staat met een botter, maar dezelfde mo torboot die het gezelschap gebracht heeft, ligt echter gereed en geen botter, want de wind is niet gunstig. Of die ooit gunstig is, wordt door ondergeteekende sterk in twijfel getrokken. Maar, enfin, over deze kleine teleurstelling stapt men heen. De motorboot stevent op Volendam aan. De reis, ongeveer even ver als van Monnikendam naar Marken, kost.... ze ventig cents. Men is in werkelijkheid in het bootje en moet meevaren. De prijzen op de kaartjes zijn met blauwe inkt overgestempeld tot dit hooge bedrag. Ik vraag, om geen sterker uitdrukking te gebrui ken Is dit billijk En wil men daarop antwoorden, <lat men terug kan naar Monnikendam weer voor een kwartje, dan moet in al'le ernst gevraagd worden; Wanneer? De motorboot gaat naar Volendam en wanneer die terugkeert is de kans verkeken om dien dag dte rond reis te volbrengen. Men is dus aangewezen alleen op die boot, want er is geen ander middel om weg te ko men. Kan hier de overheid nu werkelijk niet een stokje voor steken, want het is natuurlijk even erg, dat zoo wel landgenoot als vreemdeling afhangt van de wille keur van een motorboot-onderneming, die van de ge boden gelegenheid misbruik maakt. Of zou hier ook nog niet braak liggen een terrein voor de vereeniging „Het Koggeschip", die eens tracht eenheid te brengen of eens met de verschillende gemeentebesturen gaat onderhandelen hoe een einde te maken is aan deze willekeur, die niet anders dan schadelijk kan zijn voor de reputatie van ons land, dat toch al bekend staat voor dure spoorwegen en ho tels. KORTE BERICHTEN. Door de stoomtram BredaRoosendaal is onder Gastel een 11-jarige jongen overreden en gedood. Op de train had men van het ongeluk niets bemerkt; een arbeider vond later het lijkje. In den Köpkesmolen, nabij Heerlen heide, kwam een molenaarsknecht met het hoo-fd in aanraking met liet vliegwiel. De ongelukkige was oogenblikkelijk een lijk. Het 4-jarig zoontje van een landbouwer te Wes- sem, dat voor een paar dagen door een insect aan de knie werd gestoken, is aan de gevolgen overleden. Een agent van politie te Rotterdam is geslaagd voor het akte-examen lager onderwijs. Vrijdagavond is de matroos van do sleepboot John Bull in de haven te Vlissingen gevallen en ver dronken. In een onbewaakt oogenblik is een kind te Hank, gem. Russen, in een regenton gevallen en gestikt. Te Winsehoten is de lakfabriek van de firma H. Addens Jr. door onbekende oorzaak uitgebrand. De brandweer kon de aangrenzende perceelen behouden. Alles was verzekerd. Een lakstokerskueeht kreeg brandwonden. Aan de halte Hembiug sprong Zaterdagavond een reiziger uit den in volle vaart zijnden laatsten trein van Amsterdam naar Zaandam. Met ontzetting zagen zijn medereizigers hem den sprong wagen en tegen de straatsteenen van het perron slaan. Niette min liep zijn waaghalzerij goed af en kreeg hij slechts een onbeteekende verwonding aan één der handen. Vrijdagmorgen had een grasmaaier uit lieerde (G.) het ongeluk te Hoogwoud van een zolder te val len, met het noodlottig gevolg, dat hij kort daarop aan de gevolgen is overleden. De overledene laat een vrouw met vier kinderen na. Bjj een landbouwer te Kienum, zijn drie koeien door den bliksem doodgeslagen. Tengevolge van het inslaan van den bliksem is Zaterdagmorgen de manufactuurwinkel van iemand in de Bankastraat te Enschede, gedeeltelijk uitgebrand. Het verbrande was verzekerd. Vrijdagmorgen, terwijl het onderwijs in vollen gang was, sloeg de bliksem in de electrische geleiding in de school aan den Bornschen straatweg te Ambt- Almelo, waardoor een begin van brand ontstond achter de klok (welke dient tot regeling der electrische ver lichting van den Bornschen straatweg en geplaatst is in een schoollokaal). Door het contact, hetwelk plaats vond, werden de electrische lampen op den weg ontstoken. De brand werd spoedig gebluscht, de kin deren kwamen met den schrik vrij. Vrijdagmorgen ontlastte zich een hevig onweer met hagelslag boven het dorp Epe. De bliksem sloeg zonder brand te veroorzaken in 't woonhuis van den heer B. Veldman. Een deurkozijn werd beschadigd, een stuk steen uit den muur geslagen, een scheldraad in de gang versmolt, een ruit brak, de telefoon- en de electrische geledingen zijn stuk en een paal voor 't huis werd geheel vernield. Op villa „Wilhelmina" sloeg de bliksem op den afleider zonder schade aan te richten. Te Delft is een 20-jarige man onder een auto geraakt, waardoor hjj beide beenen brak. 's Avonds is hij in het gasthuis overleden. PRIJZEN BEHAALD. In den internationalen zangwedstrijd van „Onder linge Oefening," te Amsterdam gehouden, werd in de hoogste afdeeling gemengde koren met 4 tegen 3 stemmen de eerste prijs (goudeu medaille en J 350) behaald door de zangvereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus," (directeur de heer II. Linde boom), alhier. Dezelfde vereeniging behaalde eveneens den len eereprijs, bestaande in een zilveren lauwerkrans met vergulden lier. HARDDRAVERS. Door den heer N. Schermerhom alhier zijn aange kocht de harddravers Oruquius Smaragd en. Cruquius Goud. GEVESTIGDE PERSONEN. P. J. Hanff, slager, r.c., Fnidsen 109. N. Pels, wed. A. Pijper, zonder beroep, n.h., Steijnstraat 33. J. J. Jansen, boekhouder, n.h., Kinheimstraat 13. W. Baars, kleermaker, r.c., Koningsweg 21. M. Buis-van den Berg, zonde): beroep, n.h., Voormeer 22a. G. Oogjen, zonder beroep, n.h., Nieuwpoortslaan 12. G. Barends, telegrafist, n.h., Nieuwpoortslaan 12. A. Melker, dienstbode, r.c., Langestraat 34. B. Jonker, timmer man, n.h., Stuartstraat 40. J. A. van der Zalm, tim merman, geene, Zijdam 9. J. M. do Vries, dienstbode, geene, Stationsplein 98. A. Schóne, winkeljuffrouw, n. h., Mient 15. D. Schekkerman, dienstbode, n.h., Koor straat 20. G. Heijloo, dienstbode, n.h., van Everdin- genstraat 9. E. A. Hemels, assistente huishouding, r. c., Westerweg 35. W. ter Haar, beambte R. O. G.. n.h., Stationsstraat 60. H. Eichhorn, machinist H. IJ. S. M., r.c., Forestusstraat 15. C. Ooenan, bakkersknecht, r.c., Langestraat 39. G. de Boer, dienstbode, geene, Kennemerstraatweg 122. J. Blok, timmerman, n.h., Scharloo 12. J. Raucnmp, zonder beroep, n.li., Claris- senbuurt 59. B. Koeleman, koetsier, geene, Friesche- weg 6. J. F. G. Knufman, zonder beroep, n.h., Kenne merstraatweg 182. V. L. M. Jonker, timmerman, r.c., Sint Aftnastraat 2. J. Jongejans, zonder beroep, n.h., Kennemerstraatweg 30. C. M. Th. de Groot, zonder beroep, r.c., Qeestersingcl 21. V. J. F. A. Dirken, kok, r.c., Nieuwesloot 49. T. Teunisse, huishoudster, n.h., Kitsteeg 10. J. C. M. Verlegh, reiziger, r.c., Toussaint- straat 26. J. A. Kops, brievenbesteller, r.c., van der Woudestraat 57. S. Komen, arbeider ehr. school, r.c., Vogelenzang 19. A. Smorenberg, coiffeur, r.c., Ver lengde Landstraat 16. vertrokken PERSONEN. II. M. van der Hart, winkeljuffrouw, r.c., Mient 19, Dordrecht. J. van Leersum, sigarenmaker, n.h., Oude gracht 18, Beverwijk. J. Boots, zonder beroep, r.c., Overdiepolder 1, Keulen. A. Bakker, reiziger, n.h., Drebbelstraat 28, Zaandam. M. Th. van Meir, onder wijzeres, n.h., Stationsstraat 7, Barnevdd. A. Sclioo- newil, timmerman, n.h., Noorderkade 11, Dusseldorf. E. L. van den Heuvel, sigarenmaker, n.h., 2de Kabel straat 17, Heiloo. D. Boontjes, dienstbode, d.g., Dijk 2. Zuidscharwoude. K. Dolleman, glazenwnsscher, n.h., Lindenlaan 23, Hoorn. J. W. van Riet, sigarenmaker, r.c., Lindenlaan 87, Enkhuizen. A. de Moor, werkman eonservefabriek, n.h., Westerhofje, Beverwijk. J. Zon derhuis, winkelbediende, n.h., Bloemstraat 28, Rotter dam. A. Martens, leerling-machinist, r.c., Forestus straat 11, Amsterdam, II. J. van der Snel, zonder be roep, n.h., Tuinstraat 11, den Haag. II. C. Luken, zon der beroep, r.c., Baanpad 23, Amsterdam. O. L. A. Hazebroek-Capetti, zonder beroep, geref., Kennemer straatweg 106, Castricum. A. de Groot, zonder beroep, d.g., Hofje Paling en v. Foreest, Castricum. J. Zut, zonder beroep, r.c., Keizerstraat 2, Blokker. BADHUIS „WITTE KRUIS." In de week van 10 tot 15 Juni zijn in het badhuis van „het Witte Kruis" genomen81 kuipbaden, 88 regenbaden le klas en 189 regenbaden 2e klas, tezamen 858 baden. VRIJDAG. MAANDAG: Gymn.-ver. „Turnlust," mannen 8'/4—91/4, lokaal R. H. B. S. Paardenmarkt. Aspiranten 7'/48V4, turnlokaal Schoolstraat. Gymn.-vereeniging „Kraeht en Vlugheid," haeren- afd. van 9*/410V4- Gymn.-Ver. „de Halter," oefeningsavond, 7—8 uur, adspir. van 912 jaar; 8—9 uur leden van 16 jaar en ouder, „Gulden Vlies," ingang Lindegracht DINSDAG Zungvereeaiging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus," bijeenkomst, 's avonds 8V2 uur, lokaal Mooij, Koorstraat. DE ITALIAANSCH-TURKSCHE OORLOG. LTit Rome wordt geseind, dat de Italianen, na zich gisteren ontscheept te hebben, een hoogte ten zuiden van Boe Schaifa bezetten. Vervolgens maakten zij zich ook meester van een inlandsehen tempel dezer stad. Boe Sehnifa en de golf van Boe-Sch'aifa zijn aanzienlijk oostelijker gelegen, dan de golf van Solum, wier bezetting door Egyptische troepen in November van het vorig jaar te Rome groote ontstemming ver wekte. De Porte gaat met haar uitgebreide militaire maatregelen voort. In Edremid, tegenover Lesbos, is de redifdivisie gemobiliseerd. Het gerucht gaat, dwt ook de redifdivisie in Adrianopel bevel tot mobilisee ring heeft ontvangen. Het bericht dat twee batterij en belegeringsgeschut naar Smirna ziju gezonden, wordt tegengesproken. Uit Dedengatsj ziju 172 Ita lianen vertrokken. In Saloniki hebben 31 Italianen de Turksche na tionaliteit aangenomen, om niet te worden uitgewe zen. BELGIë. Gisteren hadden de herstemmingen voor de provinciale raden plaats. Terwijl gestemd werd over 14 katholieken,, 34 liberalen en 2 socialistische vacatures, werden 10 katholieken, 30 liberalen en 10 socialisten gekozen. Deze verkiezingen brengen geen verandering in de meerderheid der verschillende pro vinciale raden. FRANKRIJK. In Frankrijk zullen dit jaar geen groote vlootmanoeuvres worden gehouden. De minis ter van marine zou van zijn plan hebben afgezien, om de M iódell and sche Zeevloot naar de Noordelijke wa teren te laten gaan. Slechts zullen in de eerste helft van Augustus oefeningen worden gehouden: door de Middellnudsehe Zeevloot bij Toulon en door het derde eskader bij Brest. ENGELAND. Volgens de officieele opgave van het bestuur van de haven van Londen waren Zaterdag 8213 arbeiders aan 108 schepen aan het werk. De ge wone vergaderingen van stakers hadden plaats, maar liet aantal toehoorders was bij de vorige dagen verge leken zeer gering. Dit was voor het stakings-comité geen reden om na afloop niet het gebruikelijke over winningsbulletin erover uit te geven, waarin ook be weerd wordt d'at in de andere havens de staking toe neemt. Deze bulletins maken echter weinig indruk meer. De „Westminster Gazette" meldt dat de geest drift van de stakers aanmerkelijk is bekoeld. De spre kers op de vergaderingen worden zelden meer toege juicht. Onder de stakers lieerscht groote nood. In de havendistricten wordt groote ontbering geleden. In spijt van de boute taal van hun leiders zijn de sta kers ongetwijfeld moedeloos. HONGARIJE. Het Magnatenhuis heeft beraad slaagd over 'tmilitaire wetsontwerp. De afgevaardigde Magnatenhuis heeft Zondag levendig beraadslaagd over liet militaire wetsontwerp. De afgevaardigde Dessewssy stelde voor het ontwerp naar het Huis van Afgevaardigden terug te zenden, opdat het zou wor den overwogen op een wijze die met de grondwet in overeenstemming is, omdat het ontwerp daar is aan genomen met verkrachting van het reglement van het Huis. Verscheiden leden spraken voor en tegen dit voorstel. De heer Lukacs betoogde dat de wijze waar op de wet in het Huis was aangenomen, wettig was. Wel was er inbreuk gemaakt op een bepaling' van het reglement van orde, maar het reglement van orde was slechts een reglement en geen wet. Het was volstrekt noodzakelijk inbreuk op het reglement te maken. Het was onjuist, dat het aannemen van het wetsontwerp de achting, aan de wetten des lands verschuldigd, had geschokt. Veeleer was de waardigheid van het wet gevend lichaam afbreuk gedaan door den opstand van do minderheid tegen den wil van de meerderheid. Er zou inderdaad niets worden goedgemaakt door het ontwerp om een gebrek in den vorm naar het Huis van Afgevaardigden temg te sturen. Dit zou een botsing tusschen de beide Huizen doen ontstaan. Met zeer groote meerderheid werd het wetsontwerp betreffende de landsverdediging aangenomen. SPANJE. De Kamer heeft over de begrooting van bui tenia ndsehe zaken beraadslaagd. Minister Canule- jas zeiile. dat de onderhandelingen tusschen Frankrijk en Spanje spoedig tot een einde zullen worden ge bracht. Wij moeten dit wenschen, aldus de minister, niet alleen omdat we dan meer vrijheid van beweging zullen hebben tot de ontwikkeling van onze binnen in ndsehe politiek, maar ook om onze actie in Marokko ter vervulling van onze zedelijke en materieele plichten nader te bepalen. PORTUGAL. Het ministerie is definitief gevormd, met de heeren Vriente Ferreira als minister van finan ciën en Aurelie Ferreira als minister van openbare werken. De lieer Barros Cueiros weigert de portefeuille van Financiën te aanvaarden en de heer Barreto die van Openbare Werken. RUSLAND. Het uitwijzingsbevel tegen de staken de arbeiders der Lena-goudwasseherjjen is ingetrokken daar het lid van den Rijksraad, senator Manuchen, aan hem een inspectie der mijnen opgedragen is, het noodig geoordeeld heeft dat gedurende den tijd van het onderzoek ook alle stokers in de mijnen aanwezig zijn. AMERIKA. Volgens een telegram, ontvangen door den consul van Cuba te Hamburg, hebben de regee- ringstroepen bij Jaraliueca de twee grootste benden der opstandelingen, aangevoerd door hun voornaamste leiders, verslagen. De negers lieten bij hun vlucht een groot aantal dooden op het slagveld achter. Na het gevecht, verspreiden de negers zich in verschillende richting; zij vluchten in kleine troepen, die door de soldaten worden vervolgd. De voorzitter van het Cubaansche Huis van Afge vaardigden heeft te Washington een onderhoud gehad met president Taft. De heer Taft verklaarde, dat de marine, die op Cuba troepen aan land heeft gezet, uitsluitend gekomen is om het eigendom der vreemde lingen te besehermen. De heer Taft, schonk geen aandacht aan de intrigues, die werden gesmeed tegen de onafhankelijkheid van Cuba, maar was er op be dacht. de onafhankelijkheid van het eiland te waar borgen. I>e Amerikaansche minister van handel en nij verheid, heeft de bepalingen betreffende de zeevaart inspectie aangenomen, volgens welke alle schepen die voor Amerikaansche havens bestemd ziju of uit deze vertrekken, van een voldoend aantal reddingbooten moeten zijn voorzien om alle opvarenden, manschap pen zoowel als passagiers, te kunnen opnemen. CHINA. De Chineesche pers neemt aan, dat de onlusten die in verscheiden plaatsen van Sjantoeng zijn uitgebroken, tegen de republiek zijn gericht. De tweeduizend soldaten, die in Tainan foe hebben gemuit, behoorden- tot het republikeitisehe Zuidelijke leger. Zij hebben verscheiden openbare gebouwen geplunderd en di- telegraaflijnen doorgesneden. Gemengde mededeelingen. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK. De nachtsneltrein Malmö-Stockholm reed tengevolge van een verkeerden wisselstand gistermorgen om half zes op het station Malmstiitt op een goederen trein. De eerste slaapwagon werd vernield, en twee andere wagens ernstig beschadigd. Voor zoover tot nu toe vastgesteld kon worden, zijn er 18 dooden en lfl ge wonden. De volgende bijzonderheden omtrent het spoorweg ongeluk in Zweden worden gemeld aan den Berliner Lokal Anzeiger De botsing tusschen den D-trein van Berlijn naar Stockholm en den goederentrein had' plaats om half zes Zondagmorgen, bij het station Malmstaet. De D- trein was vol met reizigers uit Duitschland1, Denemar ken en Zweden. De beide locomotieven van den snel trein en de slaapwagens werden totaal vermeld. De bagage-wagen, die onmiddellijk achter de locomotieven volgde, werd in de hoogte getild en dwars over de rails geworpen. De laatste slaapwagen was op het dak van de slaapwagens daarvoor geschoven. Ook van den goederentrein werden de locomotief en verschil lende wagens vernield. Dadelijk na de botsing stroom de uit den eersten en tweeden slaapwagen een scherpe gaslucht. Uit het binnenste van den wagen hoorde men een verschrikkelijk geschreeuw. Daarna volgde in den eersten slaapwagen een gasontploffing, waarop het geschreeuw verstomde. De wagon stond direct in brand. Ook de tweede en derde wagens begonnen te branden. Uit Malmstaet kwamen zoo spoedig moge lijk reddingsmansehappen en honderden soldaten ,die onmiddellijk overgingen tot 't blusschen van den brand in den tweeden en derden slaapwagen. De eerste wagen was inmiddels volkomen uitgebrand. Ook uit Linköping kwamen reddingstreinen en doctoren r.aar de plaats van de ramp. Achttien dooden en zes tien gewonden werden onder de puinhoop-en wegge haald. Van de gedooden zijn er tot nu tien herkend, allen Zweden en Denen. Acht gedooden konden nog niet herkend worde.n, daar de lichamen gedeeltelijk verkoold zijn. Van de gewonden zijn er inmiddels nog

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2