Kuikens, Soepkippen, Am VAI DIJK, Ramen 33 Vanille Ijs Dr. E. J. DE VRIES, Dienstbode. l'erl oren W. SCHEEPMAKER, Stationsweg 6. SpesiaBl Arts rooi Vrouwen- en Huidziekten Alkmaarsche Crediet- en Eltectenbank. peubileeide Zit- en Slaapkamer, op WOENSDAG don 19 JUNI 1912. steeds levend in veosnra&d. ADVERTENTIE N. .J. Levert. Hofjuwelier. Leo Bijloos, 3faLpapner; Telefoon 287 Oudegracht 245, eene DIENSTBODE. l&eukenmeidy bekwaam Bakkersknecht, Gouden Schakel-Armband. Hationale Militie* Faillissement. Fruithandel. K e ukenmeid, DELFT. f& Heilois, Ingezonden Mededeelingen. OIMÜER.WIJB I. PRINS Az<, Ondegracht 285b. HERHALINGSOEFENINGEN. 'I - Jl - *1 Teiöf. 286. W. G. E. VALK. VAAARWASS CAfDvS Delftsche Courant, in de herberg „DE ONDERNEMING", Na afloop van de aangekondigde veiling van Grasgowas in de Boeke- lermeer en van Riet in de J.eyen te Akersloot, behoorende aan den Hoog. WelEd. Geb Heer Jhr. Mr. P. VAN FOKEEST, zhI worden aangeboden het Grasgewas van de wegen in de Boekelurmeer. drie gestorven, zoodat bet aantal dooden 21 bediaagt. 1 Onder de gedooden is ook de dochter van Strindlberg, i mevrouw Greta von Philp. Haar man werd licht ge wond. De dooden en gewonden werden naar het zie kenhuis in Malmstaet gebracht. Daar speelden zich hartverscheurende tooneelen af. De geredde gassa- giers gingen in do grootste opwinding en angst zoeken naar hun bloedverwanten. Een kleine jongen, in de algemeene verwarring gescheiden van zijn ouders, broers en zusters, vond eerst in het hospitaal zijn va der en daarna zijn moeder dood. Zijn broers en zusters zijn zwaar gewond. In den D-trein waren ook verschillende jonge sport lieden, die de inwijding van het zwemfeest in Stock holm wilden bijwonen. Van hen is niemand gewond geworden. Tot de dooden behooren ook twee Engel sche geestelijken en twee dames uit Finland. EEN SUFFRAGETTE AAN HET WERK. Bij de officiëele ontvangst op het Engelsche ministe rie van koloniën bjj gelegenheid van den verjaardag des Konings, heeft een kiesrechtvrouw een aanval op minister Asquith gedaan, die de gasten ontving. Toen de deftig gekleede dame den minister werd voorge steld, trachtte zij onverhoeds de epauletten van zgn uniform te rukken. Heftig tegenspartelend werd zij verwijderd. Even later moest men rok een jongmensch, die het den minister lastig maakte, met geweld ver wijderd worden. DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN PAUS PIUS X. Uit Rome wordt gemeld, dat de paus vermoeid is door langdurige openbare audiënties. Hij is dienten gevolge lichtelijk ongesteld, maar er bestaat oogenblik- kelijk geen grond tot ongerustheid. Niettemin hebben de geneesheeren hem rust voorgeschreven. NOG EEN AUTO-BANDIET AANGEHOUDEN. Te Chieti (Italië) is de chauffeur, Sorrentino ge arresteerd, die ook lid zou zijn van de Bonnot-bandie- ten-bende. Zooals men weet, is in de auto-garage te Chojsy-le-Roi, waar Bonnot gedood werd, een rijbewijs gevonden ten name van Sorrentino. STAKINGEN. Driehonderd vier en vijftig matrozen van do marine rijn te Havre op de Provence ingescheept. Er had geen incident plaats. Geen enkele staker was te zien. De staking van de bootwerkers van de Holland- Amerika-lijn te Nieuw-York is geëindigd. Men heeft den eiseh der stakers, dat aan de leden der vakveree- niging de voorkeur zou worden gegeven, ingewilligd. De stakers te Plymouth en Swansea" besloten he den den arbeid te hervatten. De heer Gosling, de leider der staking te Londen, hield gisteren een redevoering in een meeting waarin hij erkende, dat de nationale staking mislukt is. De stakers besloten echter den strijd voort te zetten. DE RAMP VAN DE VENDéMATKE. Zaterdagmorgen is een uitvaart gehouden ter ge dachtenis van de slachtoffers der Yendéimiire. Nn do plechtigheid bracht de stoet kransen naar het gedenk- teeken van de voor het vaderland omgekomen soldaten en matrozen. Er zijn redevoeringen gehouden om de slachtoffers eer te bewijzen. Marktberichten. Laatste Berichten. DE GEMEENTE-ONTVANGER VAN V F ENEN- DAAL. t VEENENDAAL, 17 Juni. De Gemeente-ontvanger, de heer J. C. Kroesbergen, is ten zijnen huize in een op den zolder staand waterreservoir dood gevonden. STAKING TE ENSCHEDE. ENSCHEDE, 17 Juni. De wevers der fabriek Rich ters bleek besloten hedenmorgen weer tot staking over te gaan. De eiscben der organisatie blijven gehandhaafd, slechts één wever is aan het werk gebleven. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van A. IIILDF.RING aldaar, om vergunning tot het oprichten van een MOFFELOVEN en VELDSMIDSE in het perceel Mosterdsteeg, Wijk C No. 13. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden in gediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Maandag 1 Juli e.k., 's-voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie da gen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij die be zwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer ge meente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 17 Juni 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voqrzitter. DONATH, Secretaris. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 17 Juni. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 18 Juni. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 768.2 te Biarritz en Jledaix. De laagste stand van den barometer 745.3 te Hapa- randa. VERWACHTING. Zwakke tot matige westelijke tot zuidwestelijken wind, tijdelijk opklarend, later waarschijnlijk weer r\ gen. Kans op nachtvorst, overdag zachter. Neerslag te Alkmaar: 16 Juni 3.1 m.M. 11 2.2 m.M. ALKMAAR 17 Juni. 1912. Aangevoerd 8 Koeien en Ossen f 250 a 300, 87 vette Kalveren f 45 a 117,50, p. pond f 0,90 a 1,05,38 uucht. Kalveren f 10 a 22,538 vette Schapen f 24,a 31,50. 222 vette varkens 49 a 61 ct. per K.G., 39 magere id. f 18, a f 28.—. PURMEREND, 15 Juni. Afslag-vereeniging BEEM- STER PURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Penlen f 5,40 a 6,10, Doperwten f 5,10 a 6, per 100 pond sla f 0,k 0,per 100 krop, rabar ber f 0,a 0,per 100 bos. Tuinboonen f 1 10 a 1.50 Handel vlug. BROEK OP LANGENDIJR. 17 Juni. Heden werd besteed voor 1597 zak muizen aardap pelen f 2.90 a 3.60, 145 zak kleine f 1.60 a 2,—, 78300 bos wortelen f 2,20 3,80, 0 bos rabarber f 0,a 0,p. 100 bos. NOORDSCHARWOUDE, 15 Juni. Groote muizen f 2.70 a 3 20, drielingen f 1.70 a 2.Jdeine f 0.70 a 1.schotten f 2.75 a 3.10, drielingen f 1.70 a 2.10 per 35 Kg. Land- en Tuinbouw-Vereeniging „De Eendracht. MEDEMBLIK 14 Juni. Groote Muizen f 2,95 a 3,05, Kleine Muizen f 1,65 a 1,80 per half ILL. Groote ronde f 2.60 a 2.70. Aanvoer 1980 manden of zakken. AMSTERDAM, 17 Juni. 202 vette koeien, le kw. 85—90, 2e kw. 80—84, 3e kw. 68—76. 125 melk- en kalfkoeien 150350, 99 nuchtere kalveren 1016, 15 schapen 2530, 62 lammeren 89.50. 510 Holl. vette varkens le kw. 55-57, 2e en 3e kw. 5355. Overz. en Geld. le kw. 5557, 2e en 3e kw. 5355. ROTTERDAM, 17 Juni. Aangevoerd 88 vette run deren, 287 vette en graskalveren, 633 schapen of lam meren, 759 varkens. Prijzen, vette koeien 8886, 80, 72. Ossen 8684, 78, 70. Kalveren 110, 100, 90, han del traag. Schapen 60. 56. 50. Lammeren 7068. Varkens 62, 58, 56. Licht soort 5052, handel goed. In BOEKHOUDEN en aanverwante vakken ter opleiding voor praktUk en examens. Telefoon 220. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, O 11, Alkmaar. Staatsloemngen. NHDF.RI.AND. N«J. Werk. Schuld Koej-s van pCt. 3ila n ii ii ii Vf BU1TENLAN». Bulgarije Ta'-aksleening pCt. 5 Brazilië Funding 6 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Jul. 4 Rusland Hope u 4 Consol 4 1906 5 1894 fle Rm. 4 Iwang Dombr. 41/a Financ. enlndustr. ondernomingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt,. 4 Noordhollandsch Grondcrediet 41/a 4 II I» Ned. Handelmaatschappij rezc. dir. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winatbaw. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Dali Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid- Perlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Rj. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. 'ielegrapb Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonde pCt. 41/j Comm. Peru aand. div. Preferent Spoor wegleenmgen Holl. Ijz. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. „1 Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. div. Wric w ii Kansas City South. ii ii i) pref. Miss K. Texas C. v7 h «w-Tork and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew, RUSLAND. Wladikawkas 1886 p0t. 4 Premieleeningen NEDERLAND. Stad Amsterd. f100 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE Antwerpen 1887 Ji/j HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 idem 3 OOSTENRIJK. Staataleening 1860 6 RUSLAND. 18 4 5 15 J uui 92 «71/8 98i/, IO31/3 4«7/]6 871V.6 87 V4 89 10016/jg 877/8 96i/4 99 s/4 1001/4 961/0 179 1201/4 178 149 1563/4 670 297 348 48l/s 94 510 534 227 8/4 420 542 214 278 508 1571/4 224 1871/g 66 65 41 621/8 330 Ofli/2 831/2 25 265/8 69 '/ja 681/4 1788/4 416/ia| 187/ie 653,8 101/b 45i/s 88 96 246 105 iw'i/,6! 33 7/3 24319 58 9 27 ï/j 348/4 1121/4 25 111 298/4 169i/s 71/s 88 i/a 1071/16 1031/s 82 119 1121/s 162 451 17-luni 917/8 671/g 103i8/ij 885/8 873 8 89a s 877/,. 1797/s 177 149 156 665 299 348 47 923/4 5101/j 524 228 418 543 214 273 50-3 150 1/2 1861/2 41 64 829 96 831/a 24a/4 251/4 693/4 58 178s/8 41/, 185/8 65 101/g 45' /g 881/3 96 105 201/2 337/8 241/2 573/4 28 347/8 11215/16 263/16 110 27»/, 170 88u/i6 460 Koers van het geld. Prolongatie 45/g pCt. Mededeelingen. Over het algemeen was de geheele markt stil. Amerika was flauw op circa vorige prij zen. Oliewaarden luier gestemd met weinig handel. Noteering Koninklijke 501—504V2 slot 503. Mijnen nagenoeg onveranderd. Tabakken zonder affaire evenals Rubber. Culturen onveranderd. AANBEVELEND, Burgerlijke Stand. GEBOREN. 17 Juni. Cornelis Johanms, z. van Jean Pierre van Eijk en Catharina Druiven. Hendrikus Franci8cus, z. van Martinus Wilhelmus Vleu gel en Neeltje de Boer. OVERLEDEN. 15 Juni. Dieuwerlje van Essen, wed. Simon Bijle- veld, 78 jaar. BERGEN. (Mei). Getrouwd: Hendrik Fernhout en Annie Caro line Pontifex Toorop, alhier, beiden onlangs te Nij megen. Johannes Duijn, alhier, en Trijntje Veldt, alhier, onlangs te Limmen. Jacob Cornelis Leijen en Johanna Mors, beiden alhier. Geboren: Willem Cornelis, z. van Maarten Leen- doit Alderlieste en Catharina Pool. Jan, z. van Cornelis Boeder en Anna Groot. Geertruida Anna, d, van Cornelis Dekker en Aagje Goudsblom. Antje, d. van Teunis Jacobus Briefjes en Elizabeth Tujjn. Cornelia Petronella, d. van Teunis Jacobus Briefjes en Elizabeth Tuijn. Willem Gerard, z. van Dirk Beeld man en Dirkje Jantjes. Simon Ja cobus, z. van Nicolaas Schotten en Etta Maria Schou ten. Gesina Catharina, d. van Reinier Wittebrood en Anna Louwe. Wilhelmus Mattheus. z. van Jan Beeldman en Guurtje Huiberts. Cornelia, d. van Ario H'iogvorst en Cornelia de Jong. Anna Maria, d. van Klaas Schroder en Maria Bakker. Barbara, d. van Reinier Dekker en Jansje Leek. Martinus Ilillebrandus, z. van Nicolaas Hoebe en Elizabeth Mosch. Overleden: Arie Nanne, echtgen. van Maartje Polle, 61 j. Levenloos kind van Johannes Corne lis Beekman en Geertruida Maria Houtenbos. Pieter Jonker, 32 j. I)e BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, op grond van art. 80 in verband met art. 114 der Militiewet (Staats blad 1912 No. 21) den onderstaandon hier wonenden verlofganger om zich, ter bijwoning der herhalingsoe feningen, bij zijn korps te vervoegen als volgt: 9e Regiment Infanterie, lichting 1905, garnizoen Leeuwarden. 3 September 1912: JOHANNES BETZEMA. Den verlofganger wordt hierbij gewezen op de na volgende bepalingen: lo. dat de miliciens-verlofgungers woonachtig in de plaats van opkomst, zich op den dag voor de op komst bepaald, uiterlijk te 8 uur voormiddags bij het korps moeten aanmelden; 2o. (lat de miliciens-verlofgangers woonachtig bin nen 20 K.M. van de plaats van opkomst, op den dag voor de opkomst bepaald, uiterlijk te 10 uur voormiddags bij het korps aanwezig moeten zijn; 3o. dat de overige miliciens-verlofgangers voor zoo vel zij binnen het Rijk gevestigd zijn, zich op den dag voor de opkomst bepaald, met het eerst vertrekkende openhaar middel van versneld ver voer van hunne woonplaats of naaste station naar de plaats van opkomst moeten begeven, en voor zooveel zij buiten het Rijk gevestigd zijn, zich op dien dag vóór 4 uur namiddags bij hun korps moeten aanmelden. Voor zooveel de milicien door ziekte of om eene an dere reden niet tot den werkelijken dienst kan over gaan. wordt hij verzocht daarvan vóór het tijdstip voor de opkomst bepaald, ter gemeente-secretarie me- dodeeling te doen. De Burgemeester voornoemd, JAN DE WIT Dz., lo.-Burg. Alkmaar, 17 Juni 1912. Heden overleed, na langdurige ongesteldheid, in den ouderdom van 78 jaren, onze geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmóeder, Me| DIEUWEBTJE VAN ESSEN, wed. van den Heer S. BIJLEVELD A. H. BIJLEVELD. J. S. E. BIJLEVELD Schvvarzek en kinderen. Alkmaar, 15 Juni 1912. dage"" dagelijks verkrijgbaar in do ff Voor de bewijzen van deelneming, ontvangen bjj het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer O. N. H. NCHCLTZ VAN HAEGEN. Weduwnaar van Vrouwe S. S. HORA ADEMA, betuigen wij onzen welgemeenden dank. W. R. VAN HOUWENINGE SeilULTZ van Haegen. Mr. D. VAN HOUWENINGE en Kindereu. Alkmaar, 17 Juni 1912. Aan liuig bezorgd per |4 |a |t Liter. 1' «MID, F I, i 3. DAMES- eu H E E B E N - A It T 1 K E L E N WITTE-, TBICOT- en RAMEH ON DEBGOEDEUEN BA Ü-tHlIII E f. E N. Zenith Horloges, 5 jaar garantie. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alk maar d.d. 13 Juni 1912 is verklaard In ataat van tattll**ement HENDRIKUS JOHANNES VAN HO- RIK, Schoenmaker te Helder, met benoeming van den i EdelAchtbaren lieer Mr. A. D. H. FOCKEMA AN- j DREzE, lid dier Rechtbank, tot Rochter Commissaris en van ondergeteekende tot curator. COHEN STUART, Curator. HET ADBES! v/d ALKMAARSCIIEN NAAIMACHINEHANDEL is nu Znadinnrkt ltd. De Echte Pathéfoon is bij mij verkrijgbaar, zingen zonder naald. En ook de 24- maandeljjksclie credietmaehine is bij mjj verkrijgbaar en een groote partij platen voorradig vanaf f 1 dubbel bespeelbaar. Prijscouranten op aanvraag. Speciale in richting voor reparatie. Telef. 236. Beleefd aanbevelend A. IIII,DEK! KG. Dagelijks verkrijgbaar 1ste kwaliteit FRUIT, PER ZIKEN, DRUIVEN, AARDBEIEN, KERSEN, BA NANEN, APPELEN en SINAASAPPELEN. Verder versch gestoomde PINDAS, AMANDELEN, HAZELNOTEN, GROOTE NOTEN enz. enz. N.B. Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd. Anubeveleiul is alléén te spreken aan zijn wooing, Plantage Kerk- Inau 53, over Artis, Amsterdam. Dagelijks van 1 3 uur. Zondags van 9 12 uur. Langestraat, Alkmaar TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Knopt, eu verkoopt cheque. op blnneu- en buitenland. Een HEER, z. b. b. h. h., zoekt een Iteiat en suite. Brieven ouder lett. G 242 bureau van dit blad. Mevrouw KRAK, Voordam 0 9, vraagt tegen 1 Augustus Mevrouw DE LANGE, bij de Groote Kerk te Alk maar, verlangt tegen 1 Augustus e.k. eeno bij voorkeur boven 25 jaren. GEVKAAGD met AUG. te H A A~R LE"m~^ alleszins bekwame genegen huiswerk te verrichten. Loou f 175, (muts dragen vereischte). Br. fr. SAAF's Boekh., Zandvoort, lett. W. Mevrouw TELJER, Langestraat 29, vraagt tegen 1 Augustus eene Terstond gevraagd een tegen boog loon. Brieven onder letter H 242 bureau van dit blad. Tegen ruime belooning terug bezorgen Langestraat 104. Zij, die wenschen te adverteeren te Delft en in het West.land, worden opmerkzaam gemaakt op de Uitgever W. GAADE, voorh. Gebrs. KLEIJN VAN WILLIGEN door welk dagblad daar de meest afdoende publiciteit wordt geboden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3