De Lange de Moraaz, Alkmaarsche Stoom-I nstmwit Slypery M E D E M B LIK. P. A. BLAAUW. muziekonderwijs. WANDELKAART van HEILOO en OMSTREKEN Herms. COSTER Zn C 9. ALKMAAR. Int. Tel Nn. 3. Om het koude goud. Witte Salonbooten met Clasbeschotting. SPaR-me-fflee Bouwterrein CVerheus, HERMS. COSTER ZOON, Japonstoffen BAiYO Van Nieuwkuyk's Schoenwerk o> Noordhoilandsch :- i Landbouwcrediet. C H Q E S. 1 JULI gesloten. dagelijks te dineeren, Schilderwerk en Stucadoorwerk PRIJS f 0,15. Deksalon en Promenadedek. Onze geïllustreerde Premie Zeeuwsche Hypotheekbank het adres. Nederlandsch- Amerikaansche Hypotheekbank. Het succes van den dag! Houttil 17. Telefoon 59. Kassieis en Commiuionnairs in Effecten te ALKMAAR, Een flink WERKMAN 4—9 SEPTEMBER 1912. VERSCHENEN a FEUILLETON. J. DE LANGE C Jzn J. H. WILLERS. Overheerlijk od BESCHUIT, BROOD en GFBAK. Modellen, afwerking, elegance, duurzaamheid en prijs van voldoen aan de hoogste eischen. gevraagd om spoedig in dienst te treden, tot ongeveer 1 September, loon f 11.per week. Hekelstraat 33. LEVERT ZOON. De AANGIFTE voor de Afd. KAAS en BOTER wordt Er wordt prijs gevraagd van het Schilder- en Stucadoorwe k voor de gebouwen langs de nieuwe tram lijn SCHOORLDAM—SCHAGEN. Prjjsaanbieding vóór ot op Z a- terdag 22 Juni as. Kennemerpark (hoek Ritsevoort), 1 1 9l fc fcfc >h fcs YEUKKIJUBAAK in dm BoeklinLdel v n de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij, v h. i B 9 4 s M 9 9 9 «I fc fc fc ii fc ifc VERSCHIJNT ELKE WEEK IN 16 PAGINA'S. Boeiende tekst - Actueele illustraties Spannende romans. Rubriek van Redacteur X, met tal van prijsvragen en probleems, waaraan vele prijzen verbonden. Kindernummer „ONS PRINSESJE" met leerrijke lectuur voor de Jeugd. Een jaargang bevat 832 pagina's met meer dan 2000 ILLUSTRATIES. Deze geïllustreerde Premie kost den lezers van dit blad slechts cents in plaats van 5 cents per Nummer. WOONPLAATS: MIDDELBURG. aan den Weiter weg, Nassau lain, NastaupleinEgmonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A O. DEN BOESTERP. Nassauplein 41. Schoutenstraat, by de Laat, Te huur een BURGERWOON HUIS gedurende de zomermaanden. VOORDAM C 9, Int. Tel. No. 3, jëOl. L. 33L 3VJ A. J&. R. o.eo Wandel- en Reiskaarten- tegen den koers van 101 pOt. - - D A. W1SSEL1NK. - - LAAT 131. Telefoon 247. GROOTSTE SOKTEERING Miniton beleeniMRon en prolongation, neuien gelden in depót. Te vervoegen aan de stoouiEnlveltabrlek „Do Eendracht" te KOEDIJK. MOÜEBÜE INRICHTING voor het slapen en polijsten van Scharen, Scheer-, Tafel- en Dessertmes sen! Verders alle Gereedschappen, zoowel voor Landbouw-, Huishoudelijk- als Industrieel gebruik. A Q n r inVfilpntl L? imirz Beschermheer Z. K. H. DE PEINS DER NEDERLANDEN. liet Bestuur. Gelegenheid aangeboden voor een aantal Heereu om aan besloten tafel tegen billijken prils. Adres Hotel Went, J. C. DE GREEF, Cnistnler. Nadere Inlichtingen op het kantoor, Spoor straat 18 te A 1 k m a a r, bi| de aannemers DE HERDER, BOEEEN A NTI IJ beveelt zich aan tot het geven van «Iegelijk Roman uit het Duitsch van GEORG HARTWIG. 88) o— XVI. Met den vroegtrein kwam de regeeringsraad Bicken- bach van zijn dienstreis terug-. Hoewel hij in den slaapwagen tamelijk goed gerust had, verscheen hij in ten slecht humeur aan de koffietafel, nadat zijn vrouw hem plichtmatig meegedeeld; had, dat Ute den vorigen avond doorgebracht had op het jaarlijksche voorjaarsfeest van de Sodens. „Ik ben niet langer baas in mijn eigen huis," zei hij. „Het zal nog zoover komen dat. ik naar de kamer van mijn dochter moet gaan om haar goeden morgen te wensehen, want ik mis haar op haar plaats. Weet jij waar zij is, Natalie?" „Zij zal wel laat thuis gekomen zijn," zei mevrouw Biekenbaeh. „Ik heb de lasten maar van haar kuren." „Bedoel je met lasten, dat ik er over praat vroeg hij gepikeerd. „Och Arthur ik hoop van harte dat je maar spoedig president wordt, zoodat wij naar elders gaan. Die twist aldoor met de Sodens staat mij tegen. Ik word er nog zeuuwziek van." -r„Als Soden fatsoenlijk om verontschuldiging vroeg, zou ik daar steedis voor te vinden zijn," zei hij, zijn servet opvouwend. De deur ging open. Ute trad binnen. De strijd, welken zij dezen nacht gestreden had, teekende donke re schaduwen ouï haar oogen, wat Biekenbaeh met een gevoel van misnoegen zag. „Zoo ziet men er uit als men den genschen nacht gedanst heeft," zei hij op ver van vriendelijken toon. Zij antwoordde niets en trachtte wat te eten. Het „morgen" waarheen zij do beslissing verschoven had, was nu „heden" geworden. „Ben je niet goed vroeg mevrouw Biekenbaeh be- Van ALKMAAR 8.—, 10.—, ia 8.80, 4.—, 7,80 nnr. Van AMSTERDAM 0.8O, 8—, 0.80, 11.SO, 8.15, 4.—, 6—, 7.80 nar, De Ondergeteekende wenscht geregeld bij zijne Courant te ontvangen, de geïllustreerde Premie „PAK ME MEE" tegen den verminderden prijs, als hierboven vermeld. NAAM: Stelt verkrijgbaar tegen beurskoers 4l/2 PAND" BRIEVEN in stukken van f 1000 en* f 500, 4 0/o PANDBRIEVEN in stukken van f 1000, f 500 en f 100, te Alkmaar bij den Heer De Directie, Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. Te bevragen bjj: F nr werk maker, zorgd. „Natuurlijk niet!" wierp Biekenbaeh er tusschen op beslisten toon. „Toch wel!" zei Ute, zonder haar stem te verheffen. „De heer Ronniges heeft mij gisteravond- ten huwelijk gevraagd 1" „Om je hand? De president?" riep Biekenbaeh luid, buiten zich zelf van verrassing- en vreugde. „En jij? Nu en jij?" Ute zweeg. „Wil je misschien weer niet?" vroeg mevrouw Bi ekenbaeh, angstig een blik op haar echtgenoot wer pend, die nog steeds uiterst verbaasd was. Het vooruitzicht dat zijn dochter met een man van aanzien als de president zou trouwen, vermengde zich bij Biekenboch met de hoop op voordeelen voor zijn eigen positie, die danr waarschijnlijk uit zouden voortvloeien. „Laat Ute uitspreken, Natalie," zei hij op merk waardig vriendelijken toon. „Ik heb meneer Ronniges beloofd, dat ik vandaag een besluit zou nemen," zei Ute, nog steeds op zachten toon. „Een besluit nemenriep mevrouw Biekenbaeh, zonder te letten op haar man, die haar een wenk gaf om toch te zwijgen. „Wat is er te besluiten? Het is toch natuurlijk, dat je dit aanzoek met beide handen aangrijpt. O Ute! Dat is veel meer dan ik had dur ven hopen. Jij de vrouw van een president!" „Ik zou graag willen hooren wat Ute zelf van het aanzoek zegt," zei Biekenbaeh, ongeduldig dat zij-n vrouw er tusschen praatte. Hij schoof zijn stoel terug om Ute beter in het gelaat te kunnen zien. „Nu Ute, spreek je uit. Is het. kind een bezwaar?" „Neen, daar houd ik veel van." „Wat dan? Lieve Natalie, zwijg als je blieft! Wat voor bezwaren dan?" „Niets!" zei Ute zacht. „Maar dat wordt toch te erg," riep mevrouw Bie kenbaeh, ditmaal niet op haar echtgenoot lettend. „Je kunt Ronniges niet afwijzen. Denk toch ook eens aan je ouders." „Ik kom niet verder. Natalie nogmaals, houd je nu «til. Ute wat zijn nu je beaw&ren?" viel Biekenbaeh Br. fr. letter B, boekhandel Wed. J. B. DE JONGE, Bergen. VOORHANDEN in «le N V. Boek- en Han delsdrukkerij, v.li. o.15 0.40 0.75 GIDS Heiloo RUS, Gids voor Bergen REENEN—Völter, Heerlijkheid Bergen Wand eikaart voor Alkmaar 1IEIMANS THIJSSE, Wandelboekje HEIMANS THIJSSE, Hei en dennen HEIMANS THIJSSE, In het bosch HEIMANS THIJSSE, In sloot en plas HEIMANS THIJSSE, Van vlinders, vogels en bloemen IIEIMANS THIJSSE, In de duinen HEIMANS, Wandelen en waarnemen HEIMANS, Met kijker en bus THIJSSE, Vogelboekje Practische zakboekjes voor natuurvrienden, per No. Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, opgeplakt op linnen met rollen geheel ge reed om op te hangen 9.95 l.OO ï.oo 1.90 1.90 l.OO l.OO l.OO 1 0.15 2.85 opgewonden in. Niets!" herhaalde zij, wel gevoelend dat haar eigen lijke motieven niet begrepen zouden worden. „Nu hoe zit dat kunnen wij nu een aanzoek van Ronniges verwachten, of niet?" „Ja!" zei Ute en in haar ziel klonken zijn woorden weerIleb vertrouwen in mij 1 Mevrouw Bickfnbach niet langer in staat zich te bt'heerschen, sprong op en omarmde haar dochter. „Ook mijn gelukwensch alvast bij voorbaat," zei Bi ekenbaeh, haar de hand toestekend. „Straks zal ik dan met Ronniges spreken. Je vader zal hem je. ja woord brengen, dat lijkt mij het beste." „Dank u," zei ze zacht. 's Middags toen de formaliteiten voorbij waren, stond Ronniges naast Ute in den erker van een der kamers en sloeg zijn arm om haar schouders. „Lili's blijdschap, toen ik haar er een en ander van vertelde, was zoo groot", zei hij, „dat zij uit haar bedje springen wilde. Weet je wat ik haar beloofd heb?" „Mama en ik zullen haar morgen bezoeken." Haar stem klonk hem weldadig in het oor, dankbaar zag hij haar in de oogen. „Eén verzoek zou ik nog wel willen uitspreken. De verpleegster," vervolgde hij, „klaagt nog steeds over haar maag. Zij zal ons moeten verlaten. Dat is mis schien voor Lili niet zoo verkeerdi, want zij schijnt niet van haar te houden. Nu-zou ik je willen vragen om spoedig bij ons te komen. Je kunt een en ander dat noodig is misschien wel gauw in orde brengen en ook ik doe dan de zaken af, die nu moeten gebeuren." Het angstgevoel, dat haar in den nacht geplaagd had, kwam wee,r in haar boven, maar zij dacht aan de zieke en dat gaf den doorslag. „Ik ben daartoe bereid," zei ze. „Nog iets wat je mij eerlijk moet zeggen," zei hij, haar loslatend. „Ben je uit vrije beweging er toe ge komen mijn wensehen te vervullen of hebben je ouders je er toe moeten aanzetten-?" „Uit vrije beweging," antwoordde zij, hem in de oogen ziende. „Zij waren er wel voor natuurlijk, maar al was het anders geweest dan nog zou ik het gedaan hebben. Niemand heeft hier invloed op gehad." gevestigd te UIT11 UlZKHf (Prov. Groningen.) Opgericht in 1893. Geplaatst kapitaal f 2.800.000 Gestort kapitaal c.a, 1.500.000.— Reseives l.GOO.OOO Uitstaande pandbrieven c.a. 22.n00.000.- De Bank geeft 41/o pCJt. pandbrieven uit, groot i ÏOOO.en f 500.met coupons per 1 Mei en 1 November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma In bassen van 1 ons 18 sent. l/2 pond 421/2 m n 1 h 5® m 9 150 Vraag Uw leverancier BANO en let op dat men U geen namaak opdringt. 5 Weder ontvangen de nieuwste modellen i" ;-v l Hij kuste haar op de hand. Niets van al de teeder- hcid, die hij voor Ute gevoelde, kwam over zijn lippen. Rustig en eerbiedig stond hij naast haar wat hij hoopte, verzweeg hij. Wat eens in liaar ontwaken zou, wist hij niet, maar hij wilde niets verhaasten, niets zeggen of doen wat met haar gevoelens in strijd zou zijn. Groot was de verrassing in de stad over deze verlo ving. De president had goed uitgekeken, zei men Utes hoogmoed bleek nu eindelijk eens goed, werd er aan toegevoegd. Natuurlijk had zij al het mogelijke gedaan om den rpesident in haar netten te vangen! Bij dokter Soden in huis was de vreugde groot over dit bericht. Zij lachten er om dat Ute zoo plotseling uit den ho«k kwam en toen Ute hen bezocht, kusten heiden haar hartelijk. De belangstelling van den kant van de Bnchmanns was daarentegen zeer koel, ook Fidelia en Bergitzky spraken er spottend! over. Bergitzky vooral was woe dend. Hij was het geweest, die de praatjes begon rond te strooien over een te intieme verhouding tusschen Alarie Soden en Ronniges. Nu Ronniges met Ute ging trouwen begreep natuurlijk iedereen dat die pi-aatjes leugens waren. Zijn bedoeling was geweest den So dens onaangenaam te zijn het was langs dezen weg mislukt. Voor Ronniges was 't nu de vraag of de Sodens ook hij Utes ouders zouden komen om te feliciteeren. Hij wist wel dat de verhouding' niet was zooals het behoor de, maar wat daar de eigenlijke oorzaak van was, wist hij niet. Toen hij er Ute naar vroeg, kreeg zij een kleur en laehte even. „Kun je het mij niet zeggen?" vroeg hij geïnteres seerd. „Jawel. Maar het is een ietwat pijnlijke geschiede nis jij bent er bij betrokken." „Pijnlijk en dat zeg je lachend?" zei hij haar mooi gelaat met groot© bewondering beschouwende. (Wordt vervolgd!. I Druk N.V, v.h. Henna. Geetwr Zu., Al kinase.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4