DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Inmaak-cursus. Om het koude goud. No. 143 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 WOENSDAG 19 JUNI. FEUILLETON. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Zij, die zich met 1 Juli op dit blad abonneeren ontvangen de tot dien datum ver schijnende bladen gratis en franco. DE UITGEVERS. Aan de Alkmaarsche Huishoud school wordt een inmaakcursus ge geven gedurende zes lessen. Les geld f 6.per cursus. De cursus vangt aan 25 Juni. Aangifte tot 22 Juni. ALKMAARSCHE COURANT Inliclitiugen verstrekt gaarne «ie direc trice M. W. AHBEITEB. ALKMAAR, 19 Juni. Een voorname beslissing' is gisteren in de worste ling tusscheu de heeren Roosevelt en Taft om het presidentschap gevallen: in de conventie te Chicago hebben, de Taftianen een voorzitter kunnen aanwijzen, werden de Rooseveltianen verslagen. Zoo'n conventie dat is een heel ding. In de Ti mes werden er gisteren belangwekkende bijzonderhe den over medegedeeld. Elke staat zendt dubbel zooveel afgevaardigden naar de Nationale conventie als bij vertegenwoordi gers heeft naar het congres. Er zijn er 1100 en daar elk lid zijn plaatsvervanger meeneemt komen er 2000 afgevaardigden. Elke delegatie gaat per extra trein naar de conven tie. Alle Wen van eenzelfde delegatie dragen strik ken, zinnebeelden, vaak diezelfde kleeren, zooals witte boeden, gele schoenen, roode gordelriemen, gele wan delstokken of roode regenschermen. Zij brengen kis ten met sigaren en vlaggen mee en koffers met whis ky en champagne. Zij worden met gejuich binnenge haald! natuurlijk. De hotels, waarin zij hun intrek nemen, heeten tijdens hun verblijf hoofdkwartieren van dezen of genen staat. Het gebouw, waarin de conventie bijeenkomt, het coliseum te Chicago in dit .geval, is met vlaggen en met de portretten der nationale helden rijk versierd. Een orkest speelt er de nieuwste negerliedjes. Toen de conventie gisteren begon, waren vijftien duizend! opgewonden menschen in de zaal. De voorzitter van het nationale comité der bijeenkomst handhaafde de orde met een hamer, gemaakt, uit stuk jes hout uit alle vertegenwoordigende staten. De op gewondenheid bij de opening was enorm. Buitenge wone dingen werden er verwacht en buitengewone maatregelen waren er genomen. De politie had te voren reeds oefeuingenl gehouden, teneinde zich op Roman uit het Duitsch van OEORG HARTWIO. 65) -o- IIij bedankte, eenigszius ontsteld over de dingen, waar hij plotseling een blik op kreeg. „Ik geloof, Ute, dat het onze tijd wordt Zij stond ook dadelijk op. ,,Tot weerziens dan!" Ute's blik rustte op Karlsson's portret, dat in een zelf-gemaakt lijstje op tante Louise's naaitafeltje prijkte. Zij voelde smart, zooals bij het gedenken van een doode. Zij kon geen woord meer over de lip pen brengen. Op den terugweg ontmoetten zij dokter Soden, die hen staande hield. .,Ik ben pas bij uw dochter geweest, president", zei hij, „een verblijf in Nauheim zou haar, dunkt mij, zeer goed doen. Ja, ik houd het er zelfs voor dat een kuur daar noodzakelijk is en dan zoo spoedig mogelijk, om een zoo gunstig mogelijk resultaat te krijgen." „Natuurlijk", zei Ronniges levendig. „Ik zal er voor zorgen dat het in orde komt wij zullen er nog over spreken." Toen Ute's hand weer in zijn arm rustte, boog hij zich tot haar over en vroeg: „Zullen wij onze huwelijksreis naar Nauheim ma ken, Ute? Met Lili? Zij kan je immers niet missen." Zij knikte. „Je hebt mij haar toevertrouwd dus mag ik haar ook niet meer verlaten." „O Ute", zei hij diep getroffen, „hoe zal ik je toch voor zooveel goedheid danken! Je vindt het dus wel goed, dat ik alle maatregelen neem, die voor ons hu welijk en de reis naar Nauheim noodig zijn? Mis schien zou jij dan wel voor Lili's kleeren willen *zor alle mogelijkheden voor te bereiden. Twaalfhonderd agenten staan er steeds in de buurt verdekt opgesteld, die, gewapend met knuppels en revolvers, binnen ko men zoodra er op een knopje wordt gedrukt. De voor zitter van de conventie wordt geholpen door een man niet een scheepsroeper, die zijn beslissingen en mede- deelingen ui tgalmt. Om twee minuten over twaalf werd de conventie geopend. Nauwelijks was dit geschied! of de heer Uoosevelt die den dag van te voren een zoo druk bezochte receptie hield, dat deze „pompslingerplechtig- heid" uren duurde en de ex-president van het handen geven tenslotte dood-op was begaf zieh in zijn ho tel, van waar een bijzondere telefoonverbinding was gemaakt met het coliseum, teneinde persoonlijk de zij nen in de zaal aan te voeren. Terstond na de opening, waarbij een zeer lang ge bed werd uitgesproken, stelde een der aanwezigen voor, dat de voorloopige lijst van leden, opgemaakt door het nationale comité, zou worden gewijzigd dooi er een aantal namen van te schrappen en te vervan gen door andere. De spreker haalde twee vroegere gevallen aan om zijn betoog kracht bij te zetten, maar daartegenover werd aangevoerd, dat dit voorstel buiten de orde was. De Roosevelt-mannen, hopend op deze wijze de Taft- mannen een hak te zetten, steunden het voorstel krachtig, maar de manoeuvre mislukte. Groote opge wondenheid heerschte er bij de benoeming van een voorzitter. Eindelijk werd de Taft-candidaat, de heer Root, gekozen. Wat er nu verder zal gebeuren, vertelt de cor respondent van de Times aldus De staten worden in alfabetische volgorde opgeroe pen hun candidaten. te noemen. Die er een hebben zenden den spreker van hun partij naar voren, die den eandidaat huuer keus aanbeveelt. De redenaar houdt zulk een lofrede op zijn eandidaat, dat deze ver boven alle helden van de Grieksche en! Romeinsche oudheid uitkijkt. Wanneer hij eindelijk de climax den naam van zijn eandidaat uitspreekt, ontstaat er het wonderlijkste tooneel dat men zich denken kan. Alle afgevaardigden ten gunste van den eandidaat in quaestie springen en brullen; de „claque" op de gale rij neemt deel aan het rumoer; de muziekkorpsen spe len populaire wijzen en een vaandel met het portret van den eandidaat wordt rond! de zaal gedragen, ter wijl al zijn aanhangers schreeuwen en met hun zakdoe ken, hoeden, jassen en parapluies zwaaien. Indien het een populaire eandidaat is, duurt het dikwijls een half uur vóór de Conventie haar werk kan voortzetten. Daarna begint het stemmen. Elke Staat kondigt zijn beslissing aan temidden van oorverdoovende toe juichingen. Zelden is één stemming voldoende. Soms zijn er meer dan vijftig noodig. Men moet. over een zeldzame koelbloedigheid en kalmte kunnen beschikken om par tij te kunnen trekken van de veranderingen in den toe gen „Best. Het zal aan niets ontbreken. Ik zal er voor zorgen." Hij sprak het niet uit wat. hij bij die woorden ge voelde, hij drukte haar hand slechts zacht. Toen mevrouw Biekenbach van deze ongewone hu welijksreis hoorde, noemde zij het in haar eerste op welling van verdrietigheid dwaas en Biekenbach uitte zich in gelijke richting. Voor zijn dochter scheen hem dit veel te gering. De woorden van het ouderenpaar vielen echter op steenigen bodem. Desniettemin zorgde Biekenbach voor een schitte rend uitzet en mevrouw deed het hare om Ute goed voor den dag te laten komen. Op Ronniges' verzoek werd de trouwdag op den vijf tienden Mei bepaald en Ute's bruidsjapon in het duur ste atelier der hoofdstad vervaardigd. Vaak stond I te in deze dagen voor het raam van haar kamer en staarde in de verte. Bloemen geurden in het vertrek, geschenken van Ronniges, zei peinsde i n haar gedachten gleden ver, maar de gevoelens die haar doorstroomden, waren geheel anders dan die in de dagen toen zij hier ook stond en naar Karlsson ver langde. Zij gevoelde dat Ronniges niets van haar be geerde dan wat zij vrijwillig gaf. In zijn nabijheid sloot zij vrede met zich zelf. Langzaam gingen de dagen om, die Ute voor het grootste gedeelte bij Lili doorbracht. Rustig wachtte zij den dag af, die haar voor goed aan Ronniges zou verbinden. Den avond vóór het trouwen gingen Ute en Ronni ges langzaam door het vertrek waar de huwelijksge- -ohenken waren uitgestald. Daarbij lag een eigen aardig bewerkte sluiinerrol van Louise Siebold. Bie kenbach was stijfhoofdig blijven weigeren hij had l.ouise Siebold niet willen uitnoodigen. Ronniges hield Ute's hand. die zonder verraderlijk lieven in de zijne rustte, vast omklemd. Zijn gedach ten toefden in het verleden, bij den vooravond van zijn stand, zooals elke stemming die aan het licht brengt, de zwakheden der partijen opmerken en steeds nieuwe, combinaties verzinnen. Duizenden nieuwsgierigen wonen op de galerijen in spanning, half waanzinnig, het buitengewone schouw spel bij, dat beneden hen wordt afgespeeld. De lucht schijnt, de menschen dronken te maken en de dolheid regeert. Wanneer het eind-tooneel daar is; als de eandidaat gekozen Is en er een ontspanning komt in de algemee- ne zenuwachtigheid hoort men een concert van woeste en aanhoudende kreten, dat alles te buiten gaat wat tot dusver gezien en gehoord is, en dat toont tot welk een hoogte de hartstochten zijn opgevoerd. Hoe de strijd van dezer dagen zal itfloopen, valt niet te voorspellen. Op de Nieuw-Yorksche beurs werd gisteren met 2 tegen 1 gewed, dat de heer Tnft eandidaat zal worden. Hoewel het mogelijk is. dat, waar de kansen met het uur wisselen en omkooperij een zeer groote- onberekenbare factor is, er nog een kentering-komt, schijnt dat de heer Taft de zege zal behalen. Wanneer de eandidaat der repnhlikeinsehe partij ge kozen is, dan zal er de volgende week een onndidnnt der democratische partij worden benoemd. En dan zal het land opnieuw in rep en roer worden gebracht, zullen de felle verkiezingen plaats hebben, welke Passepartout indertijd al versteld deden staan, toen hij zijn reis om de wereld in 80 dagen deed, en welke sindsdien in hartstochtelijkheid en rumoerig heid nog hebben toegenomen. Indien nten over de wijze, waarop de president der rqjiubliek gekozen wordt, leest, kost het eenige moeite met te vergeten, dat al die herrie en al dat geknoei geschiedt in het belang van liet land. Althans er wordt beweerd, dat het heil van land en volk er mee gemoeid zijn en dat zoo'n Amerikaansche presidents verkiezing een der schoonste, een der meest democra tische instellingen is. b TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren werd aangevangen met een regeling der werkzaamheden, waarbij de voorzitter mededeelde voor te'zullen stellen om Donderdagavond aan te vangen met de behandeling van de auteurswet. Vervolgens werd voortgezet de behandeling' van het ont.werp-Radenwet en wel van art. 1 (Instelling Ra den van Arbeid). Aanhangig' hierbij de arnendemen- ten-Patijn en -Treub. De heer P a t ij n (U. L.) verdedigde zijn amende ment. De taak, aan het orgaan opgedragen, moet den naam bepalen, niet de wijze van samenstelling. Spr. betreurde dat de heer Treub het maximum in zijn amendement heeft laten vallen. Ilij achtte de groote kassen vooral voor het platteland slecht en schier on mogelijk. Men moet gaan in de richting van de denk beelden van den' heer Lohman, doch reeds nu het amendement-Treub aanvaarden. Spr. vroeg of hij uit de toelichting van de wijziging, waarbij het veror deningsrecht van de Raden van Arbeid) geschrapt is, goed gelezen heeft, dat de minister die wettelijke be- eerste huwelijk. Toen ook was hij met een jonge vrouw langs ge schenken gegaan. Doch geen sterk frisch leven had naast hem gestaan, maar een zieke vrouw. En naast den vrede over ziju besluit was er zorg in zijn hart geweest. Hij zuchtte diep bij de gedachte aan al het leed dut voorbij was en den strijd, dien het gekost had. Wat. kracht en schoonheid ging nu aan zijn zij. Ilij zou haar hebben mogen kussen, hij zou haar naar zich toe hebben mogen trekken om zijn geluk volkomen te ma ken. Maar hij beheerschte zijn verlangens, hij dacht vooral aan Ute, niet in de eerste plaats aan zichzelf. „Waaraan denk je?" vroeg Ute opziende en door haar rustige stem kwam er kalmte in zijn pas nog zoo jagende gevoelens. „Raad eens!" zei hij, staan blijvend en haar beide handen vattend. „Aan Lili's moeder?" Hij knikte. „En jij, Ute?" Zij keek hem recht in de oogen. „Aan een paar woorden, die ik ergens las: de ziel des menschen is nis de zee, het lot des menschen is als de wind." „Zoo is het", zei hij ernstig. „Maar onrust, bewe ging, woeling, brengeu vaak het beste voort. Veran dering geeft vaak groot geluk. Mij is het ten minste zoo gegaan." Een fijn rood' gleed' over haar gezicht, maar zij zei niets. Hij zag eenige oogenblikken naar haar met eerbie dige bewondering toen boog hij zich tot haar over. „Mijn vriend in Miinchen heeft levendige belang stelling voor Karsson opgevat", zei hij toen. „De weg tot roein en overwinning zal hem worden geopend." Hij gevoelde haar handen trillen en zag, dat het rood op haar wangen donkerder werd. „Ben je tevreden met mij?" Haar hart klopte sneller. „Oneindig dankbaar ben ik", zei ze, zijn rechter hand met. vasten greep vattend. Du» dan werd haar voegdhoid weer wil regelen bij de verzekeringswetten zalve. Wat zal nu ten slotte de taak va.n de Raden zij n De heer Schaper (S. D. A. P.) bleef ook het. ge wijzigd amendement-Treub bestrijden. Ilij was tegen kleine kassen. De kosten der administratie stijgen. Spr. steunde echter opnieuw het amendement-Pa tij Ook deze spr. vroeg wat de bedoeling is met het schrappen van het verordeningsrecht der raden, maur om een andere reden. De heer 1) u y s (S. I). A. P.) kwam op tegen per soonlijkheden van den heer Treub en ontkende, dat hij voor ambtenarij is; hij is voor zelfbestuur. Juist iu het systeem van den heer Treub zit bureaucratie. In de wijziging van den minister zag spr. alleen een poging om de Radenwet er door te krijgen en de Ziek tewet te laten liggen. De heer Van Kar nebeek (V. L.) ging de taak der Raden van Arbeid' na met betrekking tot: het beheer der ziekenkassen, tot het toezicht op de bij zondere kassen, en tot het vaststellen van de premie. Er koint z. i. van de Raden niets terecht; men stelle ze liever niet in. Spr. zal dus tegen het wetsontwerp stemmen. De hoer liiuk (U. L.) achtte zelfs in het stelsel van den minister, waarbij de openbare kas regel is, een Radenwet niet noodig. Bij den minister stond de publiekrechtelijke organisatie van den arbeid' op den voorgrond. Spr. zag in liet verzet van den minister tegen het amendement-Patijn ook het voornemen om later aan de Raden weer alle functies op het. gebied van do arbeidswetgeving op te dragen. De naam Ra den van Arbeid past thans niet meer op den werk kring dezer lichamen. Spr. hoofdbezwaar richtte zich tegen de positie van den ambtelijken voorzitter, die te overwegend is. Hij bestreed nader de instelling vnu de Raden in het algemeen. De heer De Savor n in Lohman (C.-II.) zei dat hij zich bij het bepalen van zijn stem over art. 1 niet laat leiden door de amendementen-Lohman. Als hij stemt vóór art. 1, dan beteekent dat nog niet, dat hij zal stemmen voor het ontwerp. De amende menten komen eerst bij de Ziektewet. Daarna werd gestemd over het amendement-van Hamel op art. 20 van het wetsontwerp in zake de mi litaire rechtspleging. Het amendement werd1 aange nomen met 49 tegen 9 stemmen. De voorzitter zal heden voorstellen wanneer de eindstemming zal plaats hebben. Vervolgens werd de beraadslaging over en in ver band met art. 1 der Radenwet voortgezet. De minister van landbouw, nijverheid en han del, do heer Talma, ving aan met eeni bestrijding van het amendement-Treub en richtte zich ook tegen de door den lieer Patijn aangegeven organisatie. Het mi nimum voor de werkiugsfeer van dé Raden van Ar beid moet 25.000 verzekerden zijn. De naam van een orgaan wordt niet altijd! beheerscht door de taak. Reeds vroeger had de minister zich bereid verklaard het verordeningsrecht te schrappen, als de zaak daar mede liep en liet. doel toeli werd bereikt. De grond wettelijke kwestie moet bij elke opdracht aan de Raden worden uitgevochten. Al die zaken moeten nu echter niet bij de Radenwet worden, beslist. Spr. bestreed daarop den heer Rink; hij heeft alleen gezegd, dat het orgaan, dat noodig was voor de Ongevallenwet en, de Invaliditeitswet, ook te bezigen was voor het beheer der Ziekenkas. Binnen eenige weken kan het. monde ling overleg over de Invaliditeitswet reed!» aanvangen. De minister zei, dat. er altijd' menschen zullen over blijven, die niet bij particuliere kassen, dooh bij de offer in elk geval toch beloond en de pijnlijke af- scheid'sstonde in Karlsson'» atelier zou goede vruch ten voor hem dragen. Deze gedachte was het die Ute dien nacht in onge- -toorden slaap wiegde. Nu stond zij met een oper» oog en vrij hart tegenover den man, wiens huishou ding zij van nu af zou leiden en wiens kind haar den moedernaam zou geven. De heer Biekenbach, teu volle beseffend wat hot beteekende een man als Ronniges tot schoonzoon te hebben, had het uiterste gedaan om een schitterend feest ter gelegenheid van het huwelijk te arrangee- ren. De menschen in de stad spraken druk over het bruidstoilet, dat hij de inzegening in de kerk algc- tneene bewondering had gewekt. Maar wat vooral de aandacht had' getrokken en de jaloezie van de kleine weeldedametjes had gewekt, was een ketting van bij zonder groote en schitterende diamanten, die Ute om 4iad gehad, een geschenk van Ronniges. Ik* zon kwam op dezen huwelijksdag even stralend op als zij op Ella's trouwdag zich droevig achter dik ke wolken had verborgen. Een zacht, zoel voorjaars windje woei door de lucht en speelde met de bloemen en bladeren, die gedienstige, handen over den loopor hadden gestrooid', die van de huisdeur naar he< por tier van het rijtuig, dat hen naar de kerk zou bren gen, wns neergelegd. Een nieuwsgierige menigte wachtte in spanning, maar nog vertoonde zich niets. Rijtuigen reden van alle kanten aan. Boven op haar kamer toefden Ute, in bruidstooi, en haar stiefdochter Lili. Soden had Lili niet toegestaan naar de kerk mede te gaan, daarom was zij naar Ute's kamer gegaan. Eu niet lettende op haar costuum. sloot Ute het kind in haar armen. „Straks komen jelui mij halen, hè?" zei Lili, over de glinsterende zijde van Ute's rok strijkend, „Alle beide? Voor den rit naar het station?" (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1