DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Burgerschool en Meisjesschool. No. 145 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 VRIJDAG 21 JUNI. JB1JN JVEJXLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. TOELATING Telefoonnummer 3. Of het gerucht waar is, za\ nog moeten blijken, maar in elk geval zul het heel wat stof opwerpen. AUTEURSRECHT. ALKMAARSCHE COURANT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK- MAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij die na afloop der zomervacantie hunne kinderen de Burgerschool of de Meisfesschcol wensehen te doen bezoeken, daarvan aangifte moeten doen vóór of op 15 Juli O.k. bij de hoofden dezer scholen, onder overlegging van het geboorte- en inentingsbe- wijs van het betrokken kind. De kinderen moeten den leeftijd van zes jaren heb ben bereikt. Kinderen, die binnen de eerstvolgende zes maanden na het tijdstip der toelating, den leeftijd zullen hebben bereikt, kunnen, onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, op de genoemde scholen worden toegelaten. De gelegenheid tot aangifte voor de Burgpr- 8ChOOl is aan het Schoolgebouw in de Brillestoeg op Maandar en Donderdag van liaif een tot half twee uur, en voor de Mei-jeSFChool op Woensdag en Zaterdag van hajf twaalf tot half een aan het eebouw der school aan de öudegracht waarbij den ouders in liun belang wordt j geraden die aangifte, voor zooveel laatstgenoemde j school betreft, te doen vóór 7 Juli e.k. De ouders of verzorgers van z.g. buitenleerliü- gen wordt uitgenoodigd de aanvragen tot toelating tot de betrokken gemeentebesturen te richten vóór 1 Juli e.k. Ten slotte noodigen Burgemeester en Wethouders belanghebbenden uit, hunne aanvragen niet tot het laatste oogenblik uit te stellen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, Juni 19 i2. ALKMAAR, 21 Juni. Evenals vroeger beeft de Duitsche Keizer ook dit jaar do groote zeilwedstrijden te Hambuirg bijgewoond. En zooals ook reeds vaker, hield hij bij deze. gelegen heid aan den feestmaaltijd! een redevoering over zijn lievelings-onderwerp: Duitschlands zeemacht, welke naar zijn overtuiging de grondslag en de voorwaarde voor cle voorspoedige ontwikkeling van1 Duitschlands handel is. Thans was het motief meetr in het bijzon der de vlag. Alle krachten moeten samenwerken om de vlag te beschermen. In eere moet zij uitwaaien en haar doek mag niet lichtzinnig in den wind ontplooid worden en niet lichtzinnig mag zij geplant worden, waar men niet zeker is haar te kunnen verdedigen. U, zoo zeide de Keizer woordelijk ,zult het begrijpen, waarom ik terughouding heb betracht in de verbrei ding der Duitsche vlag, waar zij wellicht door menig een1 gewenscht en verlangd werd. Ik heb mij door de oude Hanzeaten-spreuk laten leiden van het stadhuis te Liibeek: „Het vlaggetje wordt gemakke lijk aan den stok gebonden, maar het kost veel, het met eere weer naar beneden te halen." Nu, mijne heeren, ik geloof dit wel te mogen vol houden, rlnt tot dusverre nog niemand de eetr van onze vlag te na is gekomen, zoolang ik regeer. Hiervoor kan ik borg staan, en hiervoor wil ik instaan: „daar, waar U voorgaat, zal mijn vlag U volgen." Blijkbaar heeft de Keizer zich in deze redevoering gewend tot de alduitschers, die verleden jaar de sabels lieten rinkelen, toen het Duitsche rijk naar hun zin niet krachtig genoeg in de Marokko-affaire optrad. Hij heeft, willen zeggen, waarom Duitschland niet aandrong op een stuk Marokko, doch zich tevreden stelde mot een brok Congo. Maar er schijnt weer een donderwolkje aan den internationaal-politieken hemel te verschijnen. Op het oogenblik komt er in het Zwitsersehe Bern een Fransch-Duitscho commissie ter bespreking en regeling van de geschilpunten in zake de Congokwes- tie hijeen. De grenzen van het door Frankrijk aan Duitschland afgestane gebied moeten worden vastge steld en de overdracht van concessies, door Frankrijk aan jlerden in het afgetreden gebied verleend, moet worden geregeld. Een tweetal Congo-specialiteiten van ieder rijk wonen de zittingen bij, en deze zullen na afloop der onderhandelingen naar Afrika reizen om ter plaatse de juiste opnemingen te kuuen doen. Op grond van de uitgebrachte rapporten zullen dan later definitieve beslissingen worden genomen. Dit gu&t dus alles- heel goed. Maar nu doet het gerucht de ronde, dat Duitschland Frankrijk nog weer een nieuwe moeielijkheid in den weg zal leggen. Xaar het heet zou de nationale Duitsche trots ver langen, dat Frankrijk op een meer of minder plechtige wijze de overdracht van het grondgebied zou doen plaats vinden. Een courant te Genève was de eerste, die deze pijnlijke mededeeling bracht. En de Bevnsehc redacteur der Ziiricher Courant kwam met een naar het heet officieuze bevestiging dezer vernederende voorwaarde. Marianne, die een knieval moet doen voor Germn- nia En Frankrijk heeft toch al zooveel last van Marok ko. Zoo is er ook weer een mededeeling uit Madrid, dat zich bij de Fransch-Spaansche onderhandelingen wederom moeielijkheden hebben voorgedaan en wel in de eerste plaats wat betrerft de positie van Tanger in de toekomst. De Spaansche regeering zou n.l. den eisch hebben gesteld, dat die internationale havenstad onder de jurisdictie van den vertegenwoordiger van den Sultan woor de Spaansche zone zou worden gesteld en dat deze ook de douanerechten, zou innen en verder, dat het neutrale gebied] rondom Tanger ten bate van de Spaansche zone zoo beperkt mogelijk zal zijn. Dan zijn er nog een reeks andere kwesties, waarin de Spanjaarden nieuwe eischem hebben gesteld, zoodat er van een spoedig einde der onderhandelingen wel niet veel zal komen. Ook in dit opzicht is du* Frankrijk met Marokko onfortuinlijk. In welk opzicht niet, zou men geneigd zijn te vra gen. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren werd voortgezet de behan deling over art. 3 van het ontwerp-Iladenwet en werd de bespreking; over het amendemeut-Patijn hervat. De heer Duys (S. D. A. P.) repliceerde en be klaagde er zich over, dat de minister op bepaalde vra gen niet antwoordt en het standpunt der sprekers ver keerd voorstelt. Men weet zoo nog niet wat naar de meening des ministers de consequentie is van de schrapping van het verordeningsrecht der Raden. Met eenheidspremie bedoelde spr. géén uniforme premie. Spr. kwam daarna aan de dienstboden en wijst op nieuw op het voorbeeld) in het buitenland in deze. Waarom neemt de minister de uitwonende niet in een bedrijf wekrzaani zijnde, dienstboden niet op, daar waar zijn bezwaren alleen do inwonende gelden? Zoo deden dr. Kuyper en mr. Veegeus. in ieder geval ne mo de minister deze meuscheu in de Ziektewet op voor de weken, volgende op de weken vair art. 1638ij B. W. De heer Van Ids in ga (C.-H.) kon zijn steun niet aan het amendement geven. Mogelijk past het in het systeem van het ontwerp, doch dit hangt af van art, 37 der Ziektewet, waarover hij nadere inlichting vraagt. Do heer Nolens (R.-K.) betoogde dat de. beslis sing over dit amendement afhankelijk is van de vraag of de rechtsgrond van het ontwerp-Ziektewet noodza kelijk maakt de uitsluiting! van hen, die niet in loon dienst zijn. Spr. had geen) bezwaar zulke personen op te nemen. De aangevoerde practische bedenkingen zijn niet van overwegend gewicht. Alleminst is er be zwaar tegen opneming van de dienstboden. De heer De Savornlin Lohmaa (C.-H.) verzette zich tegen opneming van de dienstboden in de Kadenwet. Wil men de dienstboden in de verzeke ring opnemen, dan doe men) dat bij de Ziektewet. De heer Schaper (S. D. A. P.) bestreed den heer Lohman; wat bent tot zeer onparlementaire uit drukkingen leidde. Hij. noemde o.a. den heer Lobman „kindsch" (luido protesten). De voorzitte r: Wij zijn thans aan de Ra- denwet. De heer Schaper: Ik kom er tegen op, dat de ze man zoo spreekt. Wij moeten zijn kaarten open leggen, het volk moet) zien, waarvoor deze man hier zit. Hij spreekt al+djdl met een nobel gebaar-, maar wij moeten toonen wa.-arvoor deze man hier spreekt en wat hij hier in 't schild voert. (Bravo's bij de sociaal democraten). De voorzitt e r zei, dat de heer Schaper zich van beleedigenc7e uitdrukkingen heeft te onthouden. Die komen nie.t te pas. „Kindsch" is z.i. een zeer be- leedigende ui '.drukking voor iemand, die ondanks zijn A jaar nog :«oo hekier van geest is. Spr. vertrouwde, dat de uitdrukking gebezigd ia in overhaasting en ver zocht den 'aeer Schaper haar terug te nemen. De heer; Schaper verklaerde reeds zooveel te hooren te hebben gekregen van dezen man, dat hij et- niet aan denkt om de uitdrukking terug te nemen. De voorzitter bleef het beleedigend échten van iemand en nog wel van een medelid te spreken, als zijnde deze kindsch. 'De heer Troelstra (S. D. A. P.) Het was nog de meest gunstige uitdrukking! De T.ooRzitter, rekenende dat de Kamer met zijrt eigen opvatting instemde, sloot het incident. De minister van landbouw deelde mede, dat hij betreffend» de bevoegdheid der Raden een wijziging in het ontwerp-Ziektenvet- zal aanbrengen, waarover hij zich echtex voorshands niet verder uitlaat. Hij ver strekte dern heer van Idsinga, na eenige moeielijkheid te hebben' gemaakt, de (kior dezen omtrent art, 37 Ziektewet gevraagde inlichting. Hij bleef zich togen luit amendement-Pa tijn verzetten. Bij de Ziektewet wil de minister gaarne spreken over de uit breiding van den krring der verzekerden, doch in de Kadenwet blijve diei uitbreiding achterwege. Hier gaat het om eeai richtige» samenstelling van die Raden. Men kan niet alle dienstboden en' haar werkgeefsters tot kiezers voor die Raden gaan maken. Dat zou desor ganisatie zijn, waardoor de Raden uiet meer kunnen voldoen -aan hetgeen de minister zich ervan voorstelt. De Kamer is dus nu in staat eene principieele beslis sing te nemen over het systeem van de wet. Daarna volgde weer een alt^rcatie over eene door den heer Schaper ten aanzien van den heer Lohman gebezigde uitdrukking. De heer P a t ij n (U. L.) verweet den minister politiek spel, omdat hij zich verder over de aanstaande bevoegdheden van de Raden van arbeid niet wil uitla ten. Hij verdedigde nogmaals zijn amendement. Na repliek van den heer Van Idsinga werd het de bat over alinea I van artikel 3 en over het amende meut-Patijn gesloten. De heer Duys (S. D. A. P.) verdedigde vervol gens zijn amendement, om alinea 2 van het ontwerp le schrappen, met de bedoeling de losse arbeiders ia de wet op te nemen. De heer De Savornin Lohman (C.-II.) gaf toe, dat hij straks tijdtens de rede van den heer Patijn, gesproken heeft van „absolute leugen." Hij vervangt die woorden door „volstrekt onjuist." De heer Schaper (S. D. A. P.) nam nu zijn grie vende uitdrukking terug van gistermorgen en ver klaarde gaarne dat niemand in het Parlement zal twij felen aan de groote scherpzinnigheid van den heer Lohman. (Bravo's). Ds vergadering werd verdaagd tot heden 11 uur. TUCHT. De minister van binnenlandsehe zukeu heeft aan de commissarissen der Koningin verzocht, onder de aan dacht te brengen van de gemeentebesturen de circu laire van het centraal bureau voor vreemdelingenver keer betreffende hef brutale en onheusche optreden van de jeugd tegenover vreemdelingen, en hun te ver zoeken de noodige maatregelen te nemen, welke kun nen leiden tot beteugeling van het genoemde kwaad. Vooral de jonge aardappels schijnen een geliefkoosd voeder voor do beesten te zijn. Naar alle waarschijn lijkheid zijn zo afkomstig uit de Soerensehe bossehem PROV. STATEN VAN NOORD-HOLLAND De Provinciale Staten van Noordl-Hollandl zijn bij eengeroepen Dinsdag 2 Juli te IIV2 uur. BURGEMEESTER VAN HAARLEM. De Opr. Haarl. Ct. schrijf^: Men wil hier weten, en nu er toch namen genoemd worden, deelen wij dit mede, dat jhr. Van Lennep, burgemeester vau Heemstede, zal solliciteeren naar liet ambt van burgemeester dezer gemeente en bij eventueele benoeming dit- ambt zal aanvaarden Men noemt ons als ernstig candidaat ook nog mr. II. J. C. van Tienen, oud-burgemeester van Zaandam, oud-lid van Qed. Staten van Noord-Holland. I)e Ilnagsehe rechtbank heeft vrijgesproken A. \V, Segboer, uitgever van „Pak me Mee," van de aan klacht van schending van het auteursrecht (het af drukken in genoemd tijdschrift van een! cliché, ge maakt naar de bekende groote gekleurde plaat voor stellende Prinses Juliana, welke was vervaardigd naar oen eigenhandige opname door II. M. de Koningin en uitgegeven door Nijgli Vara Ditmar's Uitgevers maatschappij). De rechtbank verwierp het beroep van beikl.'s raads man, mr. Ed. Belinfante, op niet-ontvankelijkhoid van het O. M. op grond, dat het misdrijf niet zou zijn gepleegd, gelijk ten laste was gelegd, tegen den di recteur, maar tegeu de maatschappij. Doch wel ver- eenigde do rechtbank zich met het verweer, dat het opzet om het misdrijf te plegen) niet bewezen was en dat bekl. dus moest worden vrijgesproken. ALWEER EEN ELF-STEDENTOCHT. Den 27sten Juli zal er een elif-stedentoeht voor mo to rwgelrijders worden gehouden, ter gelegenheid van de feesten van de A. N. W. B. De (jommissie voor dezen tocht bestaat uit de hee ren: Rob. R. toe Laer, Amsterdam, voorzitter; mr. llepkema, Leeuwarden, secretaris; A. Citroen Kzu., Amsterdam; I). Terhenne, Bolsward; IJ. v. Slooten, Leeuwarden, leden. Gemengd nieuw*. EEN NIEUW CHR.-HISTORISCH DAGBLAD Men meldt aan de Nieuwe Ct. uit Amsterdam, dat aldaar Woensdag een besloten bijeenkomst gehouden is van eenige heeren, ter bespreking van het oprichten van een nieuw christelijk-historisch dagblad. Men achtte in die bijeenkomst daartoe d)en tijd gunstig, wegens de groote ontstemming over de benoeming van dr. Noordtzij tot hoogleeraar te Utrecht, Een'der aanwezigen mankte do opmerking, dat vele Ned. Herv. predikanten, dio niet coalitiegezind zijn, toch De Nederlander lezen, van welk orgaan men meende te weten, dat de geheele redactie behoort tot de gereformeerde kerk. Een tweede bijeenkomst, uitgebreider dan deze eerste, zou dezer dagen gehouden worden; daarin zouden defi nitieve voorstellen ter tafel worden gebracht. VOETBAL- EN OPTOCHTVERBOD. Gistermiddag werd in den Rotterdamschen gemeen teraad de behandeling voortgezet van de voorstellen Van der Pols, betreffende optochten en voetbalspel op Zondag. Zij beoogen de optochten op Zondag geheel en het voetbalspel voor één uur 's namiddags te ver bieden. Het voorstel-Nolst Trenitó (verbod! van muziekop- tochten op Zondagmorgen tusschen 9 en 12 uur) werd tenslotte met 24 tegen 17 stemmen verworpen. Het voorstel-Van der Pols (verbod van optochten en wandelingen met muziek gedurende den geheelen Zondag) weird met 21 tegen 20 stemmen aangenomen. Tegen de linkerzijde en Katholieken. Het voorstel-van der Pols (verbod van voetbalspel op gemeente-terreinen op Zondagmorgen) werd met 27 tegen 14 stemmen verworpen. Tegen de linkerzijde, 8 katholieken, 2 christelijk- historischen en een anti-revolutionnair. Het resultaat is dus, dat het voetbalverbod nie.t is aangenomen. Het verbod van optochten en muziek-wandelingen op Zondag is daarentegen met 1 stem meerderheid aangenomen. Ware de Raad voltallig geweest, dan zou het juist verworpen zijn. Er waren echter 4 te genstanders van het verbod afwezig. WILDE ZWIJNEN. Men schrijft aan het II bid. uit Harderwijk: Zoo langzamerhand1 keeren we hier op de Overvelu- we weer terug tot de Middeleeuwen, wat betreft het ongedierte. Dezer dagen hebben enkele bewoners om Xnntspeet heen, de bevolking van Hulshout, en nu ook die van Harderwijk bezoek gehad van wilde var kens. Zoo is de tuin van den rentmeester van het land goed Groot-Essenburg door eera paar van die beesten grooteDdoels omgewoeld. Dinsdagavond tegeu donker werd een wandeling van een minnend) paartje ver stoord vlak bij de kom van Harderwijk. Op geen vijftig meter van de stadsgracht wandelende door de korenvelden, stond het plotseling tegenover zoo'n seig neur. Toen zo van den schrik waren bekomen, werd de buurt gewaarschuwd, en hebben een aantal jongens, met stokken gewapend, het dier achtervolgd! tot over de spoorbaan in de richting van Tonsel. Eenigo jagers hebben gistermorgen getracht het dier onder schot te krijgen, doch helaas te vergeefs. EEN BEZOEK VAN NOORSCHE ZEELIEDEN. Om tien uur gistermorgen heeft een dertigtal offi eieren en cadetten van het Noorsche oorlogsschip „Frit.hjof," onder leiding van don commandeur-kapi tein Scott Hansen, de Nieuwe Kerk te Amsterdam be zocht om daar een krans te leggen op het graf vau AdL miraal De Ruijter. Nadat ds. J. L. Heldring de heeron, waarbij zich ook de Noorsche consul, mr. Richard Janssen, had aangesloten, de kerk had1 rondgeleid, verzamelden zicL allen voor het pirnnigraf vau onzen grooten zee held. Do heer Scott Hansen trad) naar voren eu namens het Noorsche volk en cle bemanning vara de Noorsche oorlogsvloot legde hij, als blijk van erkentelijkheid je gens den grooten held, een palmen- en bloemenhulde neer op bot graf. Aan de palmtakken was een strik bevestigd in de Noderla ndsehe kleuren) en door do witte en roode rozen wn6 een smal, zwart lint geslin gerd, waarop in gouden letters do woorden Ivongelike Nors-ke Marine. Ds." Heldring beantwoordde den spreker en dankte voor do eer, admiraal De Ruijter bewezen. Een jaar geleden hebben Deenseho officieren een krans gedegd J cp dit graf. Dat was alleszins begrijpelijk, want de Denen speciaal zijn De Ruijter dank verschuldigd. Ilij toch was het, die in het midden der zeventiende eeuw in een pnar weken geheel het eiland) Funen van do Zweden bevrijdde. De koning van Denemarken verhief De Ruijter later in den adelstand. En thans, vervolgt spreker, toont Noorwegen, dat ook dit land de groote verdiensten erkent van een man tegenover een volk, dat zoozeer verwant is aan het uwe, al zijt ge thans ook niet. meer met dit volk en dat land verbonden. Wij da.nken u daarvoor. Na het bezoek aan de Nieuwe Kerk gingen de hee- I ren het Koninklijk Paleis bezichtigen onder leiding van den Noorschen consul en zijn secretaris. Om half twee werden visites afgelegd bij de autori- teiten en om zeven uur zaten de heeren aan een diner i bij den Noorschen consul. EEN EIGENAARDIGE STATISTIEK. Een eigenaardige statistiek gaf dr. de Moor in d» llaagsehe Kerkbode. Hij schrijft: Evenals vorige jaren gevem we een statistiek aan gaande de tekstkeuze in het afgeloopen jaar. Achter I cle namen der Bijbelboeken plaatsen we het getal der beurten, waarin over een tekst daaruit gepreekt is. Ter vergelijking voegen we tusschen haakjes de cijfers 1 van 1910 er bij. I Gen. (9) 9, Ex. (2) 3, Lev. (1) 0, Num. (1) 0, Deut. (1) 1, 1 Sam. (1) 1, 2 Sam. (8) 2, 1 Kon. (1) 0, Es ther (1) 0, Job (2) z, Ps. (21) 18, Spr. (1) 1, Pred. (0) 1 Hoogl. (3) 1, Jes. (8) 23, Jer. (5) 2, Klaagl. (1) 1, Ez. (1) 2, Dan. (0) 1, Ilosea (2) 3, Amos (0) 1, Jona (5) 0, Micha (2) 4, ZQphania (0) 1, Zacharia (4) 4. Maleachie (2) 1. 1 Oude Testament (totaal 77) 83) historische boeken (20) 16 rophetische boeken (30) 44 dichterlijke boeken (27 23 maal. Niet gepreekt 1908 1911 uit Jozua, Ezra, Nehemia, Obadja: dus uit 4 van de 39 boeken. (In 1908 was dit cyfer 20 in 1909 9, in 1910 0 Matth. (19) 19, Marcus (8) 4, Lucas (20) 36, Joh. (42) 36, Hand. 19, Rom. (8) 10. 1 Oor. (6) 11, 2 Cpr. (4) 8, Gal. (3) 3, Ephese (6) 5, Phil. (3) 5. Col. (1) 1, 1 Thess (3) 1, 1 Tim. (1) 3, 2 Tim. (4) 2, Ilebr. (7) 10, Jac. (5) 3, 1 Petrus (4) 6, 2 Petrus (2) 1, 1 Joh. (6) 4, Openb. (23) 17. Nieuwe Testament (totaal (181) 199): historische boeken (96) 114 brieven (62) 68 het [irophcti-'h boek (23) 17 maal. i Niet gepreekt 19081911 uit 2 Thess., Philomon'2 en 3 Joh.; rlus uit 4 van de 27 boeken. (T11 1908 was dit cijfer f>, in 1909 en 1910 eveneens 4, en geld het I' di zelfde boeken). Gereken.I zijn alle diensten des Zondags ook door dienaren des Woo nis van eklers vervuld), benevens de feestdagen en bid en daukuur. Bij de cijfers voor hei.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1