jy O1 fV y Noordholiandsch i Landbouwcrediet. Dé. k°nin<sin Bouwterrein C.Verheus, CKED1ETEN. ONDERGOEDEREN SPROKKELINGEN. m AKVERTENTIElf. PREMIE-UITGAVE' het adres. „Schaakrubrïek. ZUIVER IIIP SPAART TIJD, ARBEID EN GELD. Vraag en aanbod. Tricot- en Rameh- Ms], W. S. SCHILLING m H aé Mïm VERLAAT U OP Ingezonden Mededelingen. Niet begrepen nier- en blaaskwalen. Verdr.oord 117. HET NUJUUI5TI NUMMER VAN IS LIEDERQM AAN ONS BUREEL VERKRUOBAAR aan den Westerweg, Nassauiasin, Naaaauplefn, Egtnonderstras! L&moraalstraat en Lindelaan. A. O. DEN BOBSTERD. Nasaaupleln 41. Schouteastraat, bij de Laat, In een kleinen, doch goed' onderhouden tuin, die echter het eenvoudige, maar nette huis van mevrouw Peters lag, liep Ella op een avond in gedachten ver zonken te wandelen. Sedert twee jaar stond zij geheel alleen op de wereld, haar vader was reeds gestorven toen zij nog een kind 'was, en nu ook had zij haar goe de moeder door den dood' verloren. De eerste blos der jeugd waa van haar gelaat ver dwenen, maar haar groote, blauwe oogen waren de zelfde gebleven. Zij was nu zes en twintig jaar, al haar vriendinnen waren reeds getrouwd, maar zij had ieder aanzoek van de hand gewezen; zoolang haar moeder leefde, wilde ze die alleen toebehooren, en toch, het beeld van den man, die zich op haar eerste bal-avond over haar ontifermd1 had, stond diep in haar hart gegrift. Ik ben toch niet zoo geheel en al verlaten als mijn vriendin zegt, zei ze bij zichzelf. Ik heb mijn bloemen en vogels en.... en wat zei hij ook weer, toen ik hem op dien avond' van 't bal over mijn bloe men sprak? O ja! Een lief en teergevoelig meisji zal steeds haar bloemen liefhebben en als kinderen verzorgen. Ieder woord, dien avond dtaor hem gesproken, stond haar nog helder voor den geest, nog voelde zij zijn handdruk en zag zij zijn vriendelijken, gullen lach. Plotseling werd zij uit haar gepeins opgeschrikt door do stem van het dienstmeisje. Juffrouw Ella, juffrouw, er is een heer die 11 wenscht te spreken. Ella zag verwonderd op, maar op 't zelfde oogenblik kreeg zij een hevige kleur, toen ze hem, het beeld ha- rer droomen, voor zich zag staan. Vriendelijk stak hij haar de hand' toe Ella, zei hij fluisterend, Ella, heb je geen groet voor mij Bevend legde zij haar hand in' de zijne. Toen zij dicht bij hem stond, vertelde hij haar, dat hij, hoewel geheel onbewust, haar altijd lief had ge had; het gesprek tussohen hem en Martha had hem echter uit den droom doen ontwaken. Zwijgend hoorde zij hem aan, ieder woord, dat hij sprak, vond weerklank in haar gemoed. Ella, zei hij, wees er niet boos om, dat ik je zoo onverwacht met mijn aanzoek kom overvallen. Zie, lieve, ik heb het geluk in zijn vlucht gegrepen en wilde 't nu voor altijd behouden. Moet irren elkaar altijd ja ren kennen om elkaar te leeren begrijpen? Neen, niet waar? Ella antwoordde niet en zag hem met haar groote oogen liefdevol aan, terwijl hij hartstochtelijk vervolgde: Ella, wil je mijn vrouw worden? Zou je mij lief kunnen hebben? Een oogenblik draalde ze nog met haar antwoord, daarna fluisterde zei, door haar tranen heen: Al jaren lang heb ik je lief. Een vurige kus sloot haar de lippen en daarmede was hun beider verbond! bezegeld. AMERIKAANSCIIE VLIEGENJACHT. Men is in Amerika weer bezig de huisvliegen uit te roeien. In Washington schijnt men zich wel de mees te moeite te geven om spoedig het ideaal „alle vliegen uit de wereld," te bereiken. Men heeft voor dezen ei- genaardigen veldtocht goede hulptroepen gerecruteerd uit de jeugd. Doctor Woodward van den gezondheidsdienst heeft zich zeer heftig uitgelaten over de dagelijksche indrin gers in onze woningen. Dit insect, hetwelk zijn trouw en verknochtheid aan het menschdom hierdoor be wijst. dot het 't leven op een grooteren afstand dan 500 M. der huizen onverdraaglijk vindt, is volgens' de zen geleerde - - en al zijn collega's zijn het roerend met hem eens een uiterst gevaarlijke bacillendra ger, die in het bijzonder voor de 's zomers terecht ge vreesde en dikwijls voorkomende ingewandsziekten bij kleine kinderen verantwoordelijk moet worden gesteld. In dezen oorlog, ter uitroeiing van den vijand, wa ren jeugdige hulptroepen onontbeerlijk. Een couraut in Washington loofde verschillende geldprijzen uit en, aangespoord1 door de hoop op eer en winst, begonnen de jongens spoedig hun jacht. Ter berging van het gedoode wild! werden kisten ge leverd, die dagelijks afgehaald en naar den gezond heidsdienst overgebracht werden. Een kist van be paalde grootte bevatte een gemiddeld vastgesteld aan tal doode vliegen en hiernaar konden de inzendingen berekend worden. Na twee weken werd) het resultaat bekend gemaakt De gelukkige winner van den eer sten prijs, de dertienjarige Leyton Burdette, die ge bruik gemaakt had van door hem zelf vervaardigde vallen en een heele jagersbrigade georganiseerd had, kan met reohtmatigen trots terugzien op zijn succes: 380.400 stuks had hij met zijn ondergeschikten ge dood. In 't geheel zijn gedurende deze korte tijdsruim- t' ongeveer zeven millioen schadelijke insecten ver nietigd. KINDERHUWELIJKEN. l it Amerika, het land der onbegrensde mogelijkhe den, wordt gemeld, dat er weer eens een zeer bijzon dere schaking' is voorgekomen. Een jongeling van 15 jaar, die nog op de school banken troonde, was in blakende liefde ontbrand voor een meisje, dat. eveneens de schooljaren nog niet ach ter den rug had. Beiden woonden in Nieuw-York bij hunne ouders, die natuurlijk niets van een echtverbin tenis tusschen de beide kinderen wilden weten. Daar nam het paartje evenwel geen genoegen mee. Het ging er van door en vond tot zijn geluk of tot zijn ongeluk? in Boston een predikant, die het huwelijk der jeugdige geliefden wilde inzegenen. Tot veront schuldiging van deze daad van den predikant kan ge meld worden, dat de jeugdige echtgenoot bij het res pectabele gewicht van 190 pond de aanzienlijke hoogte van 0 voet reeds bereikt had. Er wordt echter niet bij vermeld of het jonge vrouwtje er ook niet uitzag als een schoolmeisje. Toen hun huwelijk voltrokken was. zonden zij een telegram aan hun doodelijk ongeruste ouders: „Maakt u niet bezorgd. Wij zijn getrouwd. Milton en Paula." Er zijn inderdaad geen kinderen meer. Tenminste niet in Amerika. Erger is het ech ter nog in Indië. Daar zijn heelemaal geen jonge meisjes te vinden. Wel zijn er kleine zwart-oogige, lachende vrouwelijke wezentjes, die men voor kinderen aanziet. Daarin vergist men zich echter deerlijk, want let men op de armbanden, welke zij om de polsen dragen, dan blijkt daaruit, dat zij niettegenstaande haar jeugdigen leeftijd, reeds gehuwd zijn. En in de spinnerijen ziet men vele van deze donkerkleurige dochteren Eva's, die nauwelijks de kinderschoenen ontwassen zijn, reeds aan het weefgetouw zitten, 't Feit, dat zij beschilderd zijn, wijst er op, dat op haar schoudertjes reeds het huwelijksjuk is gelegd. Men schrijft het sluiten van deze jeugdige huwelijken too aan de gebruiken uit de elfde eeuw, toen de Hindoes hun dochters maar vroeg uithuwelijkten, om haar te beschermen tegen de indringerige vreemdelingen. WEGGEWORPEN MILLIOENEN. De Europeesche chocolade-industrie becijfert hare uitgaven voor den jaarlijkschen aankoop van staniol voor de verpakking op ongeveer 7 a 8 millioen gulden. Deze soort van verpakking schijnt het allerbeste de fijne geur en smaak van het zoo zeer geliefde voe- dings- en genotmiddel te bewaren. Het is echter zeer te betreuren, dat de verpakking van deze lekkernijen meestal zoo achteloos wordt weggeworpen, want er worden op deze manier letterlijk jaarlijks millioenen in de prullemand gedeponeerd. Van de 7 a 8 millioen gulden komt er slechts voor 1 millioen terug op de plaatsen, waar men het weder inkoopt. De overige millioenen zijn weggeworpen! En behalve chocolade wordt staniol bovendien nog gebruikt om thee, sigaren en dergelijke artikelen te verpakken. NAPOLEON EN DE MURILLO'S. Bij den inval der Franschen in het jaar 1810 wer den in een Spaansch Trappistenklooster vier tot de divisie van generaal Turgot behoorende soldaten, die zich zeer schandalig gedragen hadden, door de verbit terde monniken doodgeslagen. De generaal liet zoo spoedig mogelijk het klooster bezetten, alle bewoners gevangen nemen en daarna den prior voor zich voe ren. „U hebt vier van mijn grenadiers gedood," sprak hij den prior aan, „daarvoor zult u en al uw on dergeschikten achter slot en grendel gezet worden De prior smeekte om genade, zeide dat het dooden der soldaten als een wanhoopsdaad moest worden be schouwd en verklaarde zich bereid, iedere mogelijke schadeloosstelling te geven. Nu was de generaal een hartstochtelijk liefhebber van schilderijen en had toe vallig vernomen, dat zich in het klooster vier mees terwerken van Murillo bevonden. „We zullen zien' zeide hij dus. „U is mij vier grenadiers schuldig- geeft u mij hetzelfde aantal der zich in uw klooster bevindende Murillo's daarvoor, en we zijn quitte." Den prior bleef natuurlijk geen keus en de vier Muril lo's kwamen terecht in de schilderijenverzameling van den generaal in Parijs. Toen de veldtocht geëindigd was, keerde ook Turgot in de hoofdstad terug. Bij gelegenheid van een wapenschouwing wenkte de Kei zer hem bij zich. „Generaal", sprak Napoleon tot hem, „naar ik gehoord heb, bezit u vier fraaie Murillo's Wilt u ze mij afstaan? Het zal u geen schade berok kenen". Zooals van zelf spreekt, verklaarde Turgot zich hiertoe bereid en reeds den volgenden dag be vonden de schilderijen zich in het Louvre. Te vergeefs echter wachtte de generaal op de beloofde schadeloos stelling. De Keizer scheen er heelemaal niet meer aan te denken. Eindelijk 6prak hij op een goeden dag l'urgot aan: „Ik heb uw Murillo's gezien, generaal, het zijn heerlijke kunststukken; ik zal nu ook niet lang meer wachten met de belooning, welke ik u er voor in uitzicht gesteld heb." Turgot boog lachend; hij voelde zich reeds vice-Koning van een pas verover den Staat, minstens echter in het bezit van een maar schalksstaf. „Berthier", riep Napoleon zijn in de na bijheid staandën vertrouweling, „zoekt de vier mooi ste grenadiers van mijn garde uit en deelt ze in bij de divisie van generaal Turgot." ,,U ziet", wendde hij zich daarop glimlachend tot den laatste, „ik geef u den vollen prijs terug." Toen keerde hij den generaal, die in een begrijpe lijke (ont)stemming verkeerde, den rug toe. HET MERK „HENRY CLAY". Het sigarenmerk „Henry Clay" geniet bij de echte rookers groot aanzien, maar slechts weinigen weten wat deze naam beteekent. Gewoonlijk houdt, men Hen ry Clay voor een sigarenfabrikant. Maar de bekende sigaren dragen hun naam naar een Amerika a nschen staatsman, die in zijn tijd zeer beroemd was. Sinds 1806 senator, werd hij in 1814 als een der Amerikaansche afgevaardigden tot het sluiten van den vrede met Engeland naar Geneve gezonden. Ver Ier bewees hij den Staat nog vele zeer gewaardeerde diensten, zoodat in 1840 een zeer bekende firma in de Mgarenindiïstrie een hunner fabrikaten den naam van den gevierden staatsman gaf. BESTAND TEGEN SLANGENVERGIFT. Dat men door dikwijls vergift te gebruiken, eerst kleine, langzamerhand grootere hoeveelheden, hiervoor ongevoelig worden kan, is bekend. Het vergift wordt lan in de maag van het organisme gebracht, doch iomt niet, zooals dit bij een slangenbeet het geval is, terstond in het bloed. Tegenwoordig worden immers dieren ter winning van serum door voortdurende in- puitingen tegen vergift bestand gemaakt, maar ook menscheh hebben aangeboren of aangekweekte be standheid tegen slangenbeten bezeten. Bij dë Hotteu- totten, komt het voor, dat ze den inhoud' der giftklie- ren van buitgemaakte slangen er uit persen en drin ken. Ze moeten slechts een lichte duizeling gevoelen en later slangenbeten zonder schadelijke gevolgen kunnen verdragen. In Zuid-Amerika scheurt men zich dikwijls de huid open met gifttanden en de in boorlingen hebben het vaste geloof, dat ze daardoor tegen gift bestand worden. Daar deze gifttanden in ieder geval uitgedroogd, maar toch nog werkzaam ver gift bevatten, kan men hier inderdaad van een gewen ning van het menschelijk organisme aan slangengift spreken. Redacteur: A. VAN EELDE. Bloemendaal. Xo 3 IV. A. VAN EELDE te Bloemendaal. Mat in 2 zetten. Oplossing van No. 346 (E. EILMANN). 1 Dc2 c8 enz. Oplossingen worden tot uiterlijk 6 Juli a.s. aan het bureau van dit blad of bij den redacteur ingewacht. Alleen dan wordt de geregelde vermelding gewaar borgd. Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren: P. J. Boom, F. Böttger en J. H. Miihren Jr. te Alk maar. Mr. Ch. Enschedé em P. Fabriek te Haar lem, P. Bakker, Jos. de Koning en H. Weenink te Amsterdam, J. W. Le Comte en J. Vijze laar te 's-Gravenhage, J. Deuzeman te Frederiksoord, J. Reeser te Voorburg, G. H. B. Hogewind te I'trecht, Mr. A. van der Ven te Arnhem, 11. Strick van Linsehoten te Rijswijk en O. Boomsma te Kam pen. Ad. No. 346. Van deze opgave ontvingen wij nog al een enkele onjuiste oplossing. 1 Dc2 d3 ziet er dan ook inderdaad erg bedenke lijk uit met de dubbele dreiging 2 Dd5 of 2 Pf3 mat waartegen bijv. Db7: niet helpt, want dan geeft 2 Te6 mat. Intussehen wat doen de Heeren, die deze oplossing aangaven tegen 1 Dc2 d3 D d<7 cfl? De heer Jos. de Koning deelt ons ftiede, dat deze opgave in 1906 in de „Deutsche Schaekzeitung" vei schenen is. Ad. No. 349. Dit probleempje zonden wij miet eenige andere aai, een onzer geachte medewerkers tot toelichting van ons schrijven. Wij laten hier het een en ander uit zijn antwoord volgen. „Uw No. 1 (No. 349) lijkt me gedistilleerd van mijn laatste probleem in den Haarlemmer1). (Kg7, Dg6, Lb4 en d'7, Pc6 en eökd'ö, pc8 en f2, pi b5, f4 en f6:2zet). Misschien is dit wat kras uitgedrukt, doch de stand dor hoofdfiguur isi precies gelijk aan die in mijn probleem na den lsten zet van wit. Wel is het uwe een tempo geworden en er is dus ook een werkelijk verschil, maar de overeenkomst is toch ook niet te miskennen. Zooiets treft men herhaaldelijk aan waarbij 't allen schijn heeft, dat 't eene probleem als grondvorm heeft gediend voor 't andere. De reden ligt m. i. hierin, dat bij tweezetten sommige standen der hoofdfiguren aanleiding geven tot aardige varianten en componis ten gaan verleiden om op 't zelfde thema te gaan bor duren. Niet te vermijden is dan, dat de varianten vorming in hoofdzaak dezelfde blijft en alleen in on dergeschikte varianten eenigszins afwijkt." V ij komen later wellicht op dit schrijven terug, doch meenen ons nu te moeten bepalen tot de opmerking hoe het ons in dit geval aangenaam stemt, dat onze medewerker een bedaard en verstandig man is, die genoeg vertrouwen in zijn medemensch stelt om hem niet onmiddellijk van diefstal te beschuldigen. Menig opgewonden -natuurgenoot had ons in verband met zijn opus. hierboven in letters en cijfers afgedrukt, van plagiaal beschuldigd nadat hij No. 349 onder de oogen had gekregen. En dan blijkt uit dit geval ook weder hoe bijzonder praktisch het is bedaard' en verstandig te zijn. Deze voorwaar niet gloednieuwe opmerking moest ons van het hart in verband met het „distilleeren" waarop onze medewerker wijst. Is er toch sprake van distillatie van No. 349 uit den 2-zet van onzen geachten mede werker. zoo heeft dit proces ruim 7 jaar in de v o o r- h a n d' plaats gehad. Want No. 349 verscheen 7 Nov. 1904 in de „Oprech te Haarlemsche Courant"! J) Dat 18 Nov. 1911 in de O. H. Ct. verscheen. In acht van de tien gevallen van nier- en blaas' aandoeningen worden deze niet begrepen. Dag aan dag week aan week maakt de ver schrikkelijke ziekte ongestoord verderen voortgang. En hoe langer zij wordt veronachtzaamd, des te erger wordt zij en des te moeilijker wordt h;t om haar te genezen. Dat is de reden, dat nieraandoeningen zoo gevaar lijk zijn. Want juist de niet-begrepen ziekten zijn het meest te vreezen en bij nierziekten hangt zeer veel van tijdige behandeling af. lederen dag neemt het gevaar toe en als gij een der duidelijke keuteekenen van nieraandoening op merkt, zooals pijn in den rug en de lendenen, rheu- matische pijnenurine-ongesteldhedenzoodat gij s nachts meermalen moet opstaan, pijnlijkheid bij de loozing, enz., begint dan onmiddellijk heden nog met het geb uik der echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Zij zijn een geneesmiddel, hetwelk uitsluitend dient v or de nieren. Zij versterken en heelen de nie ren en geven hun de oude kracht terug, terwijl zij hen behulpzaam zijn bij het afvoeren van de uit het bloed gefiltreerde onzuiverheden. Foster's Rugpijn Nieren Pillen (let vooral op de juiste spelling van den naam Foster's ter voorkoming van waardelooze namaak) zijn te Alkmaar verkrijg baar bij de heeren Nierop Slothouber, Langestraat 83. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel h f 175 voor één, of f 10,voor zes doozen. Van 15 regels 25 Cents, bij vooruitbetaling. •JpE KOOP: Meubelen, Stoelen en Spiegels in ver schillende stjjlen, Kamermeubelen, ook solied Stof fcerwerk te leveren. Aanbevelend, Firma P. J. C. NIEROP. Alkmaar. Fnidsen 113. Langestraat 58. B. L. SIMONAlkmaar. Steenhouwerij K o- ningsweg 46. Grafteekenen, Schoorsteen mantels enz. liandel in nieuwe en gebruikte Machinerieën, Ge reedschappen, enz. Motoren ten alle tijde in wer king te zien. Werkplaats Koningsweg 65, Magazijn Kanaalkade 41. G. DOESCHOT en ZOON, Alkmaar. Jeen heerlijker, zuiverder en smakelijker glas bier dan het beroemde TRAPPISTENBIER. Ook per halve ttesch verkrijgbaar bij J. II. ALBERS in den Bierkelder, Verdronkenoord, ingang Kapelplein. G O U D- visschen, Aquariums (glas en tafsteen), Kommen, Bal lons (groot en klein), Vischvoeder enz. C. NIEROP, Kooltuin 11. JJoor te zijn goedkoop, doch contant, zet ik steeds vele meubelen van de hand, zoodat |een ieder kan profiteeren. wat men ook zal begeeren, dus meubel magazijn KOOLTUIN 9 is je adres. Zondags gesloten. piepkuikens vanaf f 0.40, Soep- en braadkippen vanaf f 1.Bekringen tegen veerpikken f 0.05, Voet ringen Nat. Centr, Ringb, f 0.06. Hoenderpark „de Kraaikop", Metiusstr. 3 te Alkmaar. rpE HUUR Twee WINKELHUIZEN met open aehter-ERVEN, Hekelstraat, Alkmaar. Brieven onder letter S 242, bureau dezer courant. Ingezonden mededeel iugeu. Specialiteit in voor Dames, Heeren en Kinderen. Worden ook op maat geleverd. NIEUW I met nitneembare baleinen, geven iedere dame een elegant figuur, in alle maten voorradig, prtfs vanat t 1.45 en faooger. onzs Te bevragen bij Uurwerkmaker, Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 10