ST All stoomt. m u Landbouwcrediet, Lijnzaadk oeken, MERK TC M. A. Erkamp, Heister- in Sii 888(ai?18 Cl' 8* Meys Stoffwaschei 88888888 ófTTENKÉ; ISMEB Dl BimHi Itiiil lakeiaar to ïaxateir MEIJER PELS, LANGESTRAAT 14, ALKMAAR, TE HUUR. 11EEKENHUIZENNassaudein. ilanu'N- Hit is tischoeii en J. LIND Hz,, Mient 21. Voor de Schoenen. BANO Société ECLA. Breed 28, Hoorn. Gang der werkzaamheden Breed 28, Hoorn. Depots i SAFE DEPOSIT. Zuivere murwe Firma A. F. KEBBEBIJN, Groote voorraad Lage prijzen. Dra MANNING'S KINADRUPPELS Het Anti<-Tapief wet-Comité* Donderdags 9-10'|2 uur Hotel Langenegger te SCHA GEN. NIGHTCAP ECHTE OUDE GENEVER HALFOM HALF, CHERRY BRANDY, \-*M CRÈME DE MENTHE, MARASQUIN, ENZ ENZ' in alle soorten tegen zeer concurreerende prijzen ruim voor handen in den Bontwinkel van Te huur of te koop: Slechte Schrijvers. In 15 lessen goed loopend schrift, Van alle schoencreams kreeg ECLA de hoogste onder scheiding op de Tentoonstel ling te Turijn. Eela is ZONDEB terpentijn, Ecla tast het leder NIET aan. Ecla geeft een gitzwarten glans. Conversatie, handelscorr-, examenopl., literataur- Gestoomd wordt iederen werkdag. KARPETTEN, YLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 k 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geapprêteerd, ook laneastergordijnen. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. rood 's Woensdags bruin en groen Donderdags en Vrijdags geverfd. andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags Aanbevelend, Uw dw. dnr., 3vr. te Alkmaar, Gez. KAAN. te Bergen, J. VRASDONK. te Limmen, J. H. WILLERS. te Castricum, v. BENTIIEMLüte. te Heiloo, P. DE GROOT, te Egmond aan Zee, G. FOOR. te Dirkshorn, P. WINK, te Warmenhuizen, A.SöTEMANN. te Heer Hugowaard, P. LODDER. DEPOSITO RENTE 3 ®|0 Koog a. d. Zaan. Fnidsen C 115, Alkmaar. Marmerglas voor naam- en reclameplaten Glazen deurplateu en etaleerplaten Vergulden van lijsten Opnieuw verzilveren van Spiegelglazen, LIJSTEN, SPIEGELS, ENCADREMENTEN enz. PRACTISCH, ELEGANT, Alkmaarsche Stoom-Steenhouwerij. Gek Overhemden, Handschoenen, GEBRS. SCH_JDassen, I Zpuo té van vaste goederen. Agent der Veenrfammer Hypotheekbank te Veendam, plaats en bezorgd geld order Hypothecair verband op landerijen en huizen. Hebben beschikbaar kapitaal voor le hypotheken, bij voorkeur op lande rijen, tegen zeer billijke rente en voorwaarden, w.o. particulier geld, geld van levensverz.-maatschappijen en spaarbanken, benevens Belgisch kapitaal zijn correspondenten der Utrechtsche Hypotheekbank te Utreoht; bezorgen credieten belasten zich met aan- en verkoop van landerijen administreeren kapitalen en vaste goederen sluiten verzekeringen op allerlei gebied. Glacé en Peau de Suède Haudschoeneu van de bekende firma M. LAIM- BOCK, Kalverstraat, Amsterdam, tegen door die firma vastgestelde prijzen. S. BAKKER Dzm Loer aar la het acfaooaacbrqvco, HOP TSTo. 0. Laat Uwe schoenen toch niet ver branden door creams die terpentijn of bijtende bestanddeelen bevatten. HOLLANDSCHE:- CH0C0LADEHAA5 Bus 1 ons 18 cenl ^pond kV/i 1 80 2 150 plSCHT BANO WEIGER NAMAAK. Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoederen dus desverlangd binnen 24 uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk, zooals slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. V n N OOKDII O I. L A S N H HOOFDKANTOOR ALKMAAR. Voord am C 11. Telefoon 78- Agentschappen: houm, FAKnrim*, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEIDKN, 't-GHA VEXHAOE. Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. Kapitaal Twee mlllloeu Guide u, geheel geplaaUt en volgestort. De VENNOOTSCHAP verleent Credieten, neemt gelden iu déposito, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belee- iiingeu en prolongation en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. Staat op 31 Maart 1912. Loopende Credieten f 0.1O2.263.57 Deposito's1.463.258.35 Reserve276.477.42 De Vice-Voorzitter van Commissarissen Jhr. Mr. P. VAN FORFEIT. De Directie, J. F. MOENS. Mr. M. MOENS. Fabrieksmerk gedeponeerd van Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mjjne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. Foto-Artikelen. Donkere kamer disponibel. Kaadmarkt 61-63-65, Fnidaen 46-48. uit één stuk vervaardigd, is van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Alkmaar bij: IMHüL- SEN HOIJER, Laat 67; Gebr. SCHENKE, Mient 26; J. C. THEISS- LING Langestraat, 7. I I nn AM 17 aAM 4n UaAmJ AM AM \f n«l aL nlf Atl r stoei zoon 1LKMAAB Bestrijding van Bloerlarmoede, Bleekzucht, Malaria (Binnenkoorts), Alge uieene zwakte, voortdurende Hooldpijii en gebrek aan eel I list, zijn alleen echt met den naam Dr. II. JiAXXIXG buiten op de roode doos en nevenstaand fabrieksmerk, Volkomen Alkoliolvrij. PRIJS t 0,75. Dr. II. ItAKKIKGV Pbarm. Chemische Fabriek, den llaag. Verkrijgbaar te Alkmaar bij de Firma J. SCHOUTEN Co. ANSINGH MESMAN, NIEROP SLOT HOUBER, J, MEIJER, Apotheek, Mient 9, J. J. DE VRIES en A. H. TELJER, Apotheker. L - 08 ID LICHTIXGEN Rnreau Prinsengracht 721, Amsterdam. KERKPLEIN. 4, AI.KMAAK. v" T?.- 7 nibHICAF HALF on HM® O ÈW.- -Vhi>r de elBclien de» ti|d» ingericht met grooten tnln voer en aeliter. Bevattende beg. gr. Suite, Ontvangkamer, Hall, Vestibulen, Kelder en Keuken, le Verd. 3 groote Slaapkamers, Badkamer, Zitkamer en Hall. 2c Verd. 2 groote Slaapkamers Meidenkamer Zolder en Bergruimten. Alles voorzien van de nieuwste eischen des tijdso.a. 2 closets, electrische verbinding door het geheelen huis, gas, zoowel licht als stookgas. Te bevragen dagelijks aan het werk. een II F. EREN II IJ IS, Nieuwlandersingel bij de l'.'in- mastraat E 52, huurprijs f500.— per jaar bèvatl oude 7 kamers, dienstbodenkamer en sousterrein. Aanvaarding dadelijk. Te bevragen Kinheimstraat 39, Alkmaar. 1 Grootste Cream fabrieken der wereld. J. B. VAST AMEROKGEUT, Htfdijkstr iat. 10. Leeraar a/h Gymna»inui. Alleen In flesschen verkrijgbaar te A 1 k m a a r: bij ANSINGH MESMAN en NIEROP SLOTHOUBER. Enkhuizen: bij WOUTER RUITER. Helder: bij G. KOPPEN, R. DE GEUS en I. DE BIE—BIERSTEKER. Hoorn: bij J. GROOT Cz., Wed. J. NABER, P. KARMELK, P. VELTJJAN en GEBR. EIJKEN. II o o f d-d e p 6 t: bij de Naaml. Venn. „De VERF HANDEL" voorb. Wed. P. W. PEEREBOOM u Wormervaer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 12