Burgerschool en Meisjesschool. STADSNIEUWS. BUITENLAND. Nationale Militie. TOELATING HERHALINGSOEFENING-EN. Na enkele discussies werd nu met algemeene stem men besloten het door de H. IJ. S. M. ontworpen contract goed te keuren, zoodat thans de stichting van een naar de eischen des tijds ingericht marktge- bouw verzekerd is. Voorts deelde de voorzitter mede dat ook van den polder en banne Obdam toestemming was verkregen aangaande de Akkermanssloot enz. Hierna sluiting. UIT BERGEN. Gaarne vestigep we nog even de aandacht op de openlucht-voorstell'ing van Adam in Ballingschap, een herhaling van de verleden jaar zoo wel geslaagde uitvoeringen. Zij zal Juli plaats hebben, maar reeds nu is er gelegenheid tot plaatsbespreking. UIT SCHAGEN. Aan de universiteit te Amsterdam is met goed ge volg afgelegd het eerste natuurkundige examen door mej. N. Nobel, alhier. UIT AKERSLOOT. *Den heer J. Groot, caféhouder aan het Schouw, en pachter van het overzetveer alhier, overkwam gis teravond om ongeveer 7 uur een zeer ernstig ongeluk. Terwijl een motorboot met een schuit voorbij de pont voer, wilde hij de ketting ophalen om naar den overkant te gaan, waar een paard en rijtuig stond te wachten. Ilij schijnt te veel haast te hebben gemaakt, ten minste hij trok de ketting op voordat, de schuit er over heen was gevaren, met het gevolg, dat het roer der schuit de ketting raakte, waardoor de lier waarbij de heer Groot stond, terugliep en hem tegen het hoofd sloeg. Het noodlottig gevolg was, dat hij zeer ernstig verwond werd en bewusteloos neerviel. De direct ontboden geneesheer dir. H. J. Schroder, vond den toestand zoo ernstig, dat. hij meerdere hulp en opzending naar een ziekeninrichting noodzakelijk achtte. Per telefoon werd toen dr. J. Dirken, van Alkmaar, geroepen, die, na zeer spoedig met de auto van ..het Witte Kruis" te zijn aangekomen, met behulp eener zuster den ongelukkige naar het St. Elisabeths- Gcsticht te Alkmaar vervoerde. De toestand van den heer Groot is zeer ernstig, men vreest het ergste. EEN WAARSCHUWING. In het „Nieuwsblad van het Noorden", dat in Gro ningen wordt uitgegeven, is dezer dagen de volgende advertentie voorgekomen: Vaste positie. Aan een persoon van goed gedrag, die een waarborgsom van 100 kan storten, waarvan rente en terugbetaling wordt gegarandeerd, wordt eene vaste betrekking aangeboden, aanvangssalaris 10 per week. Post van vertrouwen. Br. fr. onder No. (540 bureau der courant. De inzender dezer advertentie, zich noemende A. Jager, particulier secretaris, wonende Oude Wand 8, Zutpben, heeft degenen, die zich aanmeldden voor die betrekking en om inlichtingen vroegen, onder allerlei mooie voorspiegelingen geantwoord, dat zij zoo spoe dig mogelijk een postwissel van 5 moesten opzenden voor het nemen van inlichtingen, welke 5 bij even- tueele benoeming zouden worden terugbetaald. Naar aanleiding hiervan waarschuwt de Commissa ris van Politie te Zutphen geen geld nan A. Jager op te zenden en verzoekt ingelicht te worden omtrent personen, die op het schrijven van A. Jager 5 heb ben opgezonden, dezen te willen hooren en het proces verbaal van verhoor aan hem te willen inzenden, wan neer ann hen de 5 niet. zijn teruggezonden. KORTE BERICHTEN. Aan boord van het stoomschip „Bedeburn," lig gende in de Binnenhaven te Rotterdam, zijn bij het schoonmaken van den stoomketel twee werklieden van een hoogte van enkele meters gevallen. Beiden brnken een been, terwijl een hunner bovendien nog een hersehensehudding bekwam. De firma Lissone Zoon heeft vergunning ge kregen een groote toiiristen-auto op den Dam te Am sterdam te stntionneoren. De bedoeling is: vreemde lingen gelegenheid te geven in een korten tijd! Amster dam te zien. De aanhoudende regen van de laatste dagen heelt uitgestrekte landerijen tusschen Meppcl en Zwartsluis onder water gezet. Groote schade is hier door veroorzaakt aan het afgemaaide gras. Voor oeni- ge duizenden guldens is verloren gegaan. Do kapitein van de gisternacht voor Amsterdam aangekomen nachtboot rapporteerde, dat bij binnen komen van den Ketel omstreeks half drie do<>r haar gepasseerd is een gezonken sebip; daar er geen volk was tc zien, is de „Amsterdam." doorgestoomd. Vol gens latere berichten is het gezonken scheepje van Hendrik Toeter van Kampen. Nog trachtte de kapitein hulp te verleenen aan oen sleepboot welko op zee met het, hevige noodweer wor stelde. Eensklaps was echter de sleepboot verdwenen. Gistermiddag was in de Anna Vondelstraat te Amsterdam eon dienstmeisje bezig op eon trap, rlio op het baloon Her tweede verdieping geplaatst was. de glazen te lappen, toen de trap kantelde mot hot onge lukkig gevolg, dat het meisje naar beneden stortte. Bewusteloos bleef zij op straat liggen. Zij werd in een naastbijzijnde apotheek binnengedragen, waar bleek, dat zij e,en been en een arm had gebroken en ernstig aan het hoofd verwond was. Gistermiddag is op het station Harlingen een telegrnafwacbter door de glazen bedekking der mar quise gevallen en daarbij zoo ernstig gewond, dat hij na korten tijd overleed. GESLAAGD. Heden werd de heer J. J. A. AghinR te Amsterdam tot arts bevorderd. RONDREIZEN AMSTERDAMALKMAAR AMSTERDAM. We willen heden nog iets meer vertellen van het tochtje, dat we gisteren op uitnoodiging van de „Tweede Noord-Hollandsche Tramwegmaatschappij" en de „Alkmaar Packet" door Noord-Holland hebben gemaakt en waarvan we nu een totaal-indruk hebben gekregen. In de eerste plaats moet ons dan de opmer king van 't hart, dat er ongetwijfeld geen betere ge legenheid bestaat om het interessante deel van NootJ- Holland, dat we gisteren doorkruisd hebben rustiger on mooier te zien op één dag. Zeker zullen vele Alk- inanrders men kan den tocht, immers ook in Alk maar een aanvang doen nemen dezen zomer hunne logé's op deze wijze een zeer genoeglijken dag kunnen bezorgeu. Het tochtje dat wij gisteren van Amsterdam naar Alkmaar maakten per tram bood zooveel afwisselends, dat men zich in die paar uur onmogelijk kan verve len. Integendeel, er valt zooveel te zien, dat men er verbaasd over is zoo gauw in Alkmaar te zijn. Wat is er dan ook mooier dan een reisje in dit jaargetijde door den Booms ter en de Schermer. Aan weerskanten, waar we maar uitkeken, overal welige weilanden, waarop het vee rustig liep te grazen en waartusschen de boerderijen zoo vroolijk uitstaken. Werkelijk, in den zomer is dit een der bekoorlijkste tochtjes welke men door Noord-Holland kan maken. De uitgestrek te vergezichten, die men geniet geven een indruk van het landelijke dezer omgeving en alles wijst er op dat uien hier in „welvarend; Holland" vertoeft. Alaar ook de tocht met de boot ftn hier naar Am sterdam biedt veel afwisseling en zeker zullen zij, die nog nimmer dezen tocht maakten, het betreuren het nooit eerder te hebben gedaan. Het meest interesean te deel hiervan is wel de tocht langs de Zaan, waaT men eerst Wormerveer passeert met zijn groot aantal fabrieken en pakhuizen, die een denkbeeld' geven van de nijverheid, die daar wordt beoefend, vervolgens Zaandijk, waar al dadelijk de typische huisjes en de daarachter gelegen tuintjes nu vol bloeiende rozen de aandacht trekken. Veel te gauw is men deze interessante streek weer voorbij en wordt Zaandam be reikt dat voor ons wederom een pleisterplaats was en waar we een bezoek brachten aan het typische Tsaar Peterhuisje. Ten slotte nog het einde van den tocht, met de boot van Zaandam naar Amsterdam, interessant door het passeeren van de verschillende Amsterdamsche ha vens. Wat deze rondreisjes door Noord-Holland tenslotte zoo aantrekkelijk maakt is het feit, diat men aan alle stations waar men wil, mag uitstappen en met een volgende tram of boot de reis vervolgen. MUZIEKUITVOERING door het STEDELIJK MUZIEKKORPS, Directeur de heer H. A. MAAS op Zondagavond 23 Juni van 8 tot 10 uur in den Hout. Programma: 1. Marsch ftlr Militair-Musik von Blon 2. Ouverture zur Operette „Franz Schubert" von Suppé 3. Rote Rosen, Walzer Léhar 4. Pantaisie de l'opéra „La fille du Réginjent Donizetti 5. Ouverture tot de Operette „Penelope" M. W. Petri I a. L'Inauguration, gavotte G. K. G. van Aaken I b. Crescent-Cycle, galop Godfried Mann 7. Familie Frans Froolijk, concert-wals H. A. Maas 8. Padvinders-Marsch J. van der Werf „NIEUW LEVEN" EN „ORPHEUS." Gedurende de repetitie welke gisteravond' werd ge houden, werden de Directeur en Leden door een inge zetene verrast, daar deze onder een hartelijke toe spraak der vereeniging een fraaie lauwerkrans met de Alkmaarsche kleuren aanbood. Een tiental heeren lieten zich als werkend lid1 in schrijven. SCHEEPSWERF „NICOLAAS W1TSEN." Van de scheepswerf „Nicolaas Witsen" van de fir ma W. F. Stoel A Zoon alhier zijn met goed gevolg te water gelaten: Een stalen motorjacht, lang 56 voet, breed OYz voet. De boot bevat salon, pantry en ruime cockpit in het achterschip. Behalve voor het personeel, zijn aan boord ook slaapplaatsen voor passagiers. De betim mering is geheel in blank bewerkt teakhout uitgevoerd met koperen fittings. Do motor is 4-cyl. 42/45 P. K. De boot is gebouwd voor rekening van den heer A. J. X. Xijman te Amsterdam. Een stalen lichter, lang 36 voet, gebouwd voor En- gelsehe rekening. ALKM BAD- EN ZWEMINRICHTING. Genomen baden van 14 Juni tot en met 21 Juni. Heeren 681, Dames 58, onvermogende 185, totaal 874 baden. Tempt. Hoogste 680. 1T ALIA AN SC1I-T URKSCHE OORLOG. Meu acht het te Konstantinopel, naar het Tageblatt mededeelt, buitengesloten, dat de Italianen iets iu de Egeeïsehe zee zullen ondernemen vóór de laatste uit gewezenen do Dardanelllen zullen hebben gepasseerd. Alaar aangenomen wordt, dat de aangekondigde Itali an nscbe actie onmiddellijk na het vertrek der laatste Italianen uit Turkije volgen zal. Tegen welk punt van het Osmaansche rijk zal deze actie gericht zijn? Ligt het in het voornemen een aan val op Smyrna te doen? De Turken zijn op alles voorbereid. Dagelijks komen berichten binnen, dat italiaansche schepen zich op verschillende punten ver- toonen. De Italianen beheerschen de Egeeïsehe zee in haar heele uitgestrektheid. Onder de Turksche zeeofficieren aan boord van oor logsschepen, die werkeloos zijn, heerscht ecu aan wan hoop grenzende verbittering. liet Turksche legerbestuur zal echter wel zoo ver standig zijn, de kleine vloot niet noodeloos op te offe ren. Het rekent er op, dat de gelegenheid! tot een strijd op Europeesch of Klein-Aziatisch gebied spoe dig zal komen. Wie do Turksche politici naar den toestand vraagt, krijgt glimlachend ten antwoord, dat Turkije alle re den tot tevredenheid heeft. Maar slechts weinigen laten zich door dit gehuichelde optimisme bij den neus nemen. Het optreden der Italianen op de eilanden en de door hen aangestookte pan-hellenistische agita tie wekt groote ongerustheid. Eu de andere mogelijk heden voor de toekomst zijn er ook niet naar, om opti misme te rechtvaardigen. De eventueele noodzake lijkheid van een nieuwe sluiting der Dardanellen en ah onvermijdelijk gevolg daarvan nieuwe voorstellen van de mogendheden en nieuwe bedreigingen van Rusland, de mogelijkheid eindelijk, dat de mogendhe den zullen tusschenbeide komen op een in Turkije niet meest gewenschte wijze dat alles stemt nu juist niet iot groote gerustheid. De eenige hoop blijft, dat de Turksche troepen zich in Anatolië of bij de Dardanel len met de Italianen kunnen meten en daar een flinke overwinning behalen. ITALIë. De Kamer heeft met 201) tegen 22 stem men het wetsontwerp aangenomen, waarbij een minis terie van koloniën wordt ingesteld. PORTUGAL. De minister van binnenlandsche za ken heeft verklaard dat het doel van den staatsgreep te Oporto was om een dictatuur in te stellen. Er is een onderzoek verordend. De leiders van de tramstaking en de leden van het comité van tegenstand zijn gevangen genomen. Gisterochtend zijn de tra inloodsen door soldaten van de republikeinsche garde afgezet. LI XEAfBURG. De Kamer heeft een adres aan de Groothetrogin aangeboden, waarin zij den wensch te kennen gaf dat zich geen onverantwoordelijke raadge vers tussehen kroon en volk zullen stellen. FRANKRIJK. De onlangs uitgebroken staking van zeelieden neemt steeds toe. Volgens de „Ilumanité" dreigt het gevaar dat vóór de nieuwe oogst binnengehaald is nog minstens 7 mil- lioen centenaars kolen ingevoerd moeten worden. AMERIKA. Van de Conventie is er heden weinig nieuws. De heer Roosevelt verliest zijn invloed. De mislukking van Roosevelt's uittredingsplan is een bit tere ontgoocheling voor zeer vele toeschouwers in de conventie geweest, die belust waren op sensatie. De vermindering van de publieke belangstelling bleek toen gistermiddag bij de opening van de conventie lange rijen banken leeg bleven. Hoe het in de zaal toegaat kan nog blijken uit de volgende aanhalingen uit een beschrijving: Talrijke vlaggen van het Roode Kruis geven bij de uitgangen de plaatsen aan, waar hospitalen zijn inge richt met het oog op een paniek of bloedige slagen. Op het balcon zijn ontelbare, reusachtige photografietoe- stellen opgesteld. Wanneer het magnesium ontbrandt wordt in groote mauden het stof opgevangen. Er is een heel reservoir ijswater, bestemd' voor de sprekers en er zijn twee groote scheepsroepers, door middel waarvan de beslissingen van den president worden meegedeeld aan de Conventie. De politie heeft veel werk met de neger-afgevaardigden, die zeer opgewon den zijn en zich gedragen alsof ze do een of andere luidruchtige godsdienstige plechtigheid bijwonen. Gemengde mededeeliugen. DE KAARMARKT IN LIMOGES. Ieder jaar worden op den 25sten Juni te Limoges hoogst eigenaardige jaarmarkten gehouden. Er wordt op dien dag voor ongeveer 60.000 francs haar ver kocht. Uit de omgeving van Limoges en nog veel verder komen de vrouwen en meisjes op de markt plaats St. Jan, om heur haardos te verkoopen. De koopers zijn in de eerste plaats de manufacturers der stad. De koop wordt meestal zoo gesloten, dat de ver koopster voor heur haar een gelijk bedrag aan stoffen in ontvangst neemt. Soms gebeurt het, dat de stoffen worden afgestaan, onder voorwaarde dat op een be paalden datum de haren geknipt kunnen worden, waartoe de vrouwen zich schriftelijk verplichten. DE PAUS EN DE BIOSCOOP. De Raus woonde gisteren met zijn zuster in het Va- tieaan een bioscoop-vooTstelling bij. Bij het vertoonen van de film, welke een beeld gaf van de inwijding van de nieuwe Campanile (een toren) in Venetië, zijn vroegere woonplaats, kon de Paus zijn ontroering niet onderdrukken. KORTE BERICHTEN. Op het goede wijnjaar 1911 schijnt een slecht jaar te zullen volgen. Naar gemeld wordt, heeft het onweer in de Rijnstreek groote verwoestingen aan de wijnbergen aangericht. Een eigenaardig „record" moet op naam van een 40-jarige vrouw in het plaatsje Kieferselten aan de Beiersch-Tiroolsche grens gesteld worden. Ze is de zer dagen bevallen van haar twintigsten zoon. De oudste broer van den jonggeborene is 23 jaar. Een pas gehuwde vrouw in Bochum ging, in de plaats van haar zieke moeder, die tot een week ver oordeeld was, in de gevangenis en plaatste daartoe bij de opname een valsche handteekening. De vrouw werd, den aard van het misdrijf in aanmerking geno men, wegens valsohheid in geschrifte veroordeeld tot een geldboete van vijf mark. Men heeft de bom, welke te Luik in een kathe draal gevonden is, onderzocht. Zij bevatte dynamiet, kruit en een ander ontploffingsmiddel. Het omhulsel van de bom was van hout. Op de helsche stoffen vond men een kaartje met dit opschrift: „Een geschenk van de bende Bonnot-Garnier-Valet" en onderteekend met „Het geheim". De sneltrein van Manchester naar Leeds is giste ren ontspoord. Drie wagens schoven in elkaar, zeven andere rolden omver. Officieel wordt bekend gemaakt dat er vier personen zijn gedood en "tusschen de 20 en 30 gewond. In de haven van Cherbourg is een drijvend dok gezonken. Daar het niet kan worden gelicht, zal men het opblazen. Men schat de schade op 150.000 gld. Tengevolge van de geweldige regenbuien is in verscheidene dorpen van het Kaukasus-gebied ontzag lijke schade aangericht. In één der dorpen stortte het leemen dak eener hut in, waardoor vier vrouwen werden gedood. De te veld staande oogst is voor het grootste deel vernield. Een gezwollen bergstroom heeft zes vrouwen mee gesleurd. Ook veel vee is verdronken. Bij de internationale automobieltocht over de Alpen is een ernstig ongeluk gebeurd. Er is een auto mobiel naar beneden gevallen; een daarin zittend echtpaar uit Berlijn is gedood en een Oostenrijksch Officier, die als controleur medereed, kreeg een sche delbreuk. Te Keulen is de Keizer-prijs (voor zang wedstrij den) gestolen. Deze bestaat uit een gouden keten, die 25.000 Mk. waard is. De verzekerings-maatschappij en de stad Keulen lo ven ieder 1000 Mk. uit, voor den vinder. Een tienjarige knaap trok tijdens de afwezigheid van den chauffeur zoo lang aan de hefboomen van 'n stilstaande vracht-auto te Pirmasens, dat deze zich in beweging zette en in volle vaart een vrouw aanreed, die een eind ver werd meegesleept. De vrouw werd zoo ernstig gewond, dat ze op weg naar het ziekenhuis stierf. De auto werd tenslotte tegen een muur geslin gerd en volkomen vernield. In Jungfernheide (Duitsehland) heeft zich iemand opgehangen omdat hij 62 mark belasting moest betalen, ofschoon hij geen werk had. Laatste berichten. HET ORANJEKRU1S. UTRECHT, 22 Juni. In het gebouw van Kunsten en Wetenschappen alhier is heden de algemeene ver gadering gehouden van den Koninklijken Nationalen Bond voor Reddingswezen en Eerste hulp bij ongeluk ken „Het Oranje-Kruis" onder voorzitterschap van Z. K. II. Prins Hendrik. De Prins heette in zijn openingswoord allen welkom. Hij zeide aangenaam verrast te zijn, door de sympa thieke ijver, waarmede de in deze universiteitsstad sludeerende spes patriae zich aangegord heeft om door het organiseeren van een feestavond de vereeniging te steunen. Tn het afgeloopen jaar had spreker met opmerk zaamheid de gebeurtenissen op het gebied van het reddingswezen en eerste hulp bij ongelukken gevolgd en daarbij veel gezien, dat hem als voorzitter van den Bond tot blijdschap stemde. Met erkentelijkheid ge waagde Z. K. H. van de groote activiteit, welke alle bij den Bond aangesloten vereenigingen ten toon spreidden en welke vooral uitkwamen bij de rampen van bet vorige jaar. Ik wil, zoo ging spreker voort, hier tevens een woord van oprechte hulde brengen aan den grooten liefdadigheidszin van Nederland'"s burgeressen en burgers, welke ook ditmaal wederom gebleken is en ons in staat gesteld heeft de hulp te verleenen, welke de noodlijdenden zoo zeer behoefden. Anderzijds wil ik hopen, dat de ervaring, wederom bij deze rampen opgedaan, er toe moge leiden om de gebleken gebre ken in de organisatie van hulpverleening bij zooda nige katastrofen zooveel mogelijk op te heffen. Want het komt mij voor, dat ook nu de waarheid gebleken i.-> van hetgeen ik in mijn openingsrede van de vergade ring op 3 Juni 1909 reeds zeide, dat de bij rampen te verleenen hulp het snelst en het meest oordeelkundig kan zijn, indien zij systematisch wordt voorbereid, op dat men dadelijk na het bekend worden van de ramp in reeds vooraf geregelde samenwerking van al de daarvoor in aanmerking komende lichamen aan 'het werk kon gaan. Ik vertrouw, mijne lieereu, dat ook gij zooveel als in uw vermogen is, hiertoe zult willen medewerken en verklaar nu deze vergadering geopend. Iu het jaarverslag van den secretaris, den heer dr. C. J. Mijnlieff, wordt herinnerd aan de ramp te Bra- kel van 16 Juni en aan de algemeene stormramp van 30 September. Ter leniging van den nood te Brakel kon een bedrag van 1600 worden beschikbaar gesteld uit bet pas opgericht Prins-Hendrik-fonds. Door sa menwerking met de plaatselijke commissie en oproe pen om geldelijken steun kon in totaal 12.939.17;' worden uitgekeerd. Voor de ramp in Zeeland werd onmiddellijk 5000 beschikbaar gesteld uit het Prins- Hendrikfonds. Het Zeenwsche comité en de Algemee ne vereenigde commissie hebben elk 25.000 voor de slachtoffer beschikbaar gesteld. Als gevolg van de oproepen om steun werd den Bond1 26.787.795 toe gezonden. Toch was er nog niet voldoende steun ver leend. liet Provinciaal comité stelde nogmaals 25.000 beschikbaar, terwijl ook uit het Prins-Hen drik-fonds weder een som moet worden geput. Het fonds is belangrijk geslonken. De ramp van 30 Sept. zegt het verslag heeft getoond, dat de bestaande particuliere vereenigingen tot samenwerking bereid zijn, maar de bestaande toestand is nog zeer onvolmaakt. Er moet een alge meene organisatie komen van nienschen met rijke er varing op dit gebied en daarnaast plaatselijke commis sies, uit de meest daarvoor aangewezen mannen sa mengesteld. De minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan liet verzoek voldaan een enquête in te stel len naar de bestaande organisatie's en regelingen, alsmede naar het aanwezige, personeel en materieel op het gebied van het reddingswezen en eerste hulp bij ongelukken. Z. Ex. zal 500 op de begrooting voor 1913 brengen voor het in overzichtelijken vorm verwer ken van het resultaat der enquête. 1 Januari is het officieel orgaan van den Bond verschenen. Het aantal gewone leden klom van J7 tot 20, het aantal leden-begunstigers bedraagt than-. 205. Uit bet verslag van den financieelen toestand blijkt dat het kapitaal in het afgeloopen jaar van 1464.26 tot 3722.44Va is gestegen. Voor hulp bij rampen moest echter 6600 worden beschikbaar gesteld, het geen mogelijk was door een ruime bijdrage der Am sterdamsche burgerij. De verschillende verslagen wei den onder dankzegging goedgekeurd. ONLUSTEN IN PORTUGAL. LISSABON, 22 Juni. Gisteren ontploften er drie bommen, waarbij eenige personen gedood en anderen, waaronder politie-agenten, gewond werden. De cavn- lt-rie maakte charges en er werd geschoten. De troe pen trokken door de stad en maanden tot doorloopen aan. De winkels werd gesloten. Om half een werd de rust hersteld. EEN ONTPLOFFING. BRUSSEL, 22 Juni. Een patroon in een brievenbus van den Duitschen gezant gedaan, ontplofte met een ontzettenden slag. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, op grond van art 60 in verband met art, 114 der Militiewet (Staats blad 1912 No. 21) den onderstaanden hier wonenden verlofganger om zich, ter bijwoning der lierhalingsoe- feningen, bij zijn korps te vervoegen als volgt: 5e Regiment Infanterie, lichting 1911, garnizoen Amersfoort 5 Augustus 1912: DIRK JOHANNES PIETER KOLLES. Den verlofganger wordt hierbij gewezen op de na volgende bepalingen: lo. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig in de plaats van opkomst, zich op den dag voor de op komst bepaald, uiterlijk te 8 uur voormiddags bij het korps moeten aanmelden; 2o. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig bin nen 20 K.M. van de plaats van opkomst, op Jen dag voor de opkomst bepaald, uiterlijk te 10 uur voormiddags bij het korps aanwezig moeten zijn; 3o. dat de overige miliciens-verlofgangers voor zoo veel zij binnen het Rijk gevestigd zijn, zich op den dag voor de opkomst bepaald, met bet eerst vertrekkende openbaar middel van versneld ver voer van hunne woonplaats of naaste station naar de plaats van opkomst moeten begeven, en voor zooveel zij buiten het Rijk gevestigd zijn, zich op dien dag vóór 4 uur namiddags bij hun korps moeten aanmelden. Voor zooveel de milicien door ziekte of om eene an dere reden niet tot den werkelijken dienst kan over gaan, wordt hij verzocht daarvan vóór het tijdstip voor de opkomst bepaald, ter gemeente-secretarie me- dedeeling te doen. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar. Ju. i 1912. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij die na afloop der zomervacantie hunne kinderen de Burgerschool of de Meisjosschcol wenschen te doen bezoeken, daarvan saDgifte moeten doen vóór of op 15 Juli e.k. bij de hoofden dezer scholen, onder overlegging van het geboorte- en inentingsbe- wijs van het betrokken kind. De kinderen moeten den leeftijd van zes jaren heb ben bereikt. Kinderen, die binnen de eerstvolgende zes maanden na het tijdstip der toelating, den leeftijd zullen hebben bereikt, kunnen, onder goedkeuring van Burgemeester en \vethouders, op de genoemde scholen worden toegelaten. De gelegenheid tot aangifte voor de Burger school is aan het Schoolgebouw in de Brillesteeg op Maanda -r en Donderdag van half een tot half twea uur, eu voor de Mei jesschool op Woensdag en Zaterdag van half twaalf tot half een aan het gebouw der RCh 'Ol aan de Oudegracht, waarbij den ouders in hun belang wordt geraden die aangifte, voor zooveel laatstgenoemde school betreft, te doen vóór 7 Juli e.k. De ouders of verzorgers van z.g. buitenle rlin- gen wordt uitgenoodigd de aanvragen tot toelating tot de betrokken gemeentebesturen te richten vóór 1 Juli e.k. Ten slotte noodigen Burgemeester en Wethouders belanghebbenden uit, hunne aanvragen niet tot het laatste oogenblik uit te stellen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, Juni 19.2.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2