MANTELS, tot z LAAT 131. COSTUMES en ROKKEN Telefoon 247. J. DE LANGE Corns. Johs. Zn., Gevraagd een nette Dienstbode flinke dienstbode, Maaimachine, W. B. PETEHI, civiel iipieor, sjoogeo Te huur een Tent Reijnvaan's Sigaren. Telefoon S39. Payjglop 25» tijj de Laat» nuu Zelf schilderen S L A O L E. Openlucht-Voorstelling van SCHILDERSKNECHT gevraagd VAM ISAgTO rjrJJSBOIS.. KERMIS TE HEERHUGOWAARD. SCHIHKE Kinamaioijraaf 1 II V E E T E N T I E ft. HandelscrcdietonIioloeningen. Dagmeisje gevraagd keuken-wet*kmeisjey Oien&tbode. Keukenmeid V G. eeii (heides* MEISJE, |W. G. E. VALK. DUewt, Hofjuwelier. Gouden V erlovingsringen. GÉMEUB. KAMERS te huur kleine Volière. In verschillende soorten. W. SWAGER. VLIEGENVANGERS in soorten STROB N en STROREIN «dras van kanten, plïsée's, entredeux, kant stof, turksche waschgalons, gitgdons, knoopen, enz., enz. Grootste keuze jabots strikken, ceintuurs, gespen, pochets, voile tulie. ir. ft lang en kort BERG, Drogisterij, HOFPLEIN 53. F. te BERGEN op 6 Juli, 's middags drie uur, door het Gezelschap van den heer WILLEM R()\ AARDS. F" - V c - .Gtiss3S23ea3ts3EöE5itiï^i^iïr.'-4mcw$ aetöBse >4 - n iiHN 1 Kassier en Ccnrmiissiorssir fn Effecten. bij SCHAAF, Spoorstraat 88. altyd in voorraad, jgg bij H. J. FRIEDT te Sohermerhoru MetiusgracM 9, Alkmaar. 2e Sweeliiickstraat 80, Den Hüttjr. Gevraagd een tijdelijke Lftngestraat No 96, hoek Hoogstraat. 9 Hofplein 53. Delftsche Slaolie, alle kwaliteiten. Verfhandel, Drogisterij Bolplein 53 Eerste rang t 5,tweede rang 1 3,—, derde rang i 1,50. f»- UITVERKOOP DRANKWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat bij hun college is ingekomen een verzoekschrift van J. F. KAMMERER, aldaar, om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden anderen dan sterken drank in het perceel Oudegracht, A. 130. Binnen twee weken na deze bekendinaking kunnen tegen, het verleenen van het verlof schriftelijk bezwa ren worden ingediend. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, den 21 Juni 1912. PIKAVON wordt met succes uitgevoerd in de salons.van MARTIN OME, Kapper, Alkmaar, Huigbrouwerstraat. Telefoon 522 AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET Veordam, O 11, Alkmaar. Koers van Ned. Werk. St aatsleenin gen. NBDERLAND. Schuld pCt. 3% 21/a BÖ1TENLAN». Bulgarije Ta%ksle»ning pCt.. 5 Brazilië Funding 5 Mexico binuenl. 5 Japan ,,4 Oostenrijk Jan. Jul. 1 Rusland Hope 1 Consol 4 190fi 5 1894 6e Bui. 4 Iwang Dombr. Al/s Finano. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt, Noordhollandsch Grondcrediat l> 99 Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winatbew. 4 Ai/s 4 div. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Doli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senemhah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortschc Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds pCt. Ai/g Comm. Peru aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Roll. Uz. Sp.-Mij, ft Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMBR1KA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr.Cert. aand. div. Brie ft tt Kansas City South. tt n pref.,t Miss K. Texas C. v. A ew-Tork and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 p6t. i Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. flOO 3 107i Gemeente-cred. 3 101 BELGIE An'werpen 1887 2% 81V,, HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 8 112 OOSTENRIJK. Staatsleening i860 5 159% RUSLAND. 18 4 5 45G Koers van het geld. Prolongatie 4Vfc pCt. Mededeelingen. De Amerikaansche markt gaf he den weinig variatie, de handel was kalm. Oliewaarden vaat op hoogere prijzen o.a. voor Koninklijke. Notee ring 507—511 slot 510, Geconsolideerd© noteering 2791/2284Yz slot 282. Tabakken eerder iets beter. Culturen en Rubbers prijshoudend. Mijnen zonder affaire. 21'uni 92 677/16 98i/« 104 46%e 87»/m 88% 87 i's 88% 101 87 i/s 96i/b 99% 100i/4 96i/2 1801% 120% 179% 148 155 661 304s/t 351% 48 88 507 532 227 415 538% 198 285 506 154 221 1831/j 66 61 40 60 330 951/3 863 8 2511/1, 25 716/18 591/a 1783 8 47/8 181/3 651/4 101/8 451/3 90 961/4 248% 106% 105 2O1/4 31 i's 25% 597/8 277/8 31% 112lB/is 2511/m 110 28% 1711/3 56/is 86V, 22J uni 92 67 V» 104 461/s 88% 87 88% 10016% 87% 967/]s 1751/4 147.50 668 304 356 "881/3 534 227% 202 282 510 155 222 185 67 61 39 60 820 951/2 85% 251/4 25 71% 598/4 4% 18% 65% 10% 458/4 1053/8 201/4 34% 25% 598/4 28 85 25 a ,G 28% 171 5% 107 ik 114 Will,IIIS Burgerlijke Stand. Geboren: 22 Juni. Elisabeth Anna Maria, d. v. Johannes Hendricu» Pekelharing en Maria Elisabeth Hagm#i»t#r. De ondergeteekende brengt 't hooggeëerde publiek van Heerhugowaard en Omstreken ter kennis, dat hij gearriveerd is met zijne alom bekende exploitatie Eiken dag geheel nieuw programma, o.a.De stranding der beide stoombooten Adler en Alkmaar-Packet nabij Dantzig, Oostzeekust. Prijzen der plaatsen: 1ste rang SO cent: 3de rang SO cent; Sde rang 20 cent. Hoogachtend en aanbevelend, N. H. 8CHIXKEL, Directeur. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 22 Juni. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 23 Juli. Ir, het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 766.6 te Ilorta. De laugste stand van den barometer 751.1 te YaUn- tia. VERWACHTING. Meest zwakke tot matige zuidelijk» tot auidw»»t»lij- ken wind, veranderlijke bewolking, veel kans op on- weérs- of regenbuien, vrij warm. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervon den gedurende de ziekte en na het overlijden van onze geliefde Echtgenoote en Moeder, I LOUISA (4KOI INA IllGEIIlX, betuigen wjj onzen hartelijkon dank. Uit aller naam, J. J. VISSER Jz. Alkmaar, 22/6 '12. 1 ark (berichten ALKMAAR21 Juni. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk fkleine fabriekskaas f 30.kleine boerenkaas f 32,50. commissie f 31.middelbare f 32.50. Aangevoerd 394 stapels, wegende 247779 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f Handel goed. ALKMAAR, 22 Juni. Aangevoerd 16 paarden f 100 a 350, 0 veulens f 0 A 0, 26 koeien en ossen f 140 h 300, vette kalveren f a per ned. pond f 0 a 0.73 nuchtere kalveren f 12 k 22, 0 ezels f a 0, 37 magere schapen f 18.k 28.0 vette id. f 0 k 0, 114 lammeren f8— a 14,0 vette var kens, per ned. pond 0 k 0 ct., 35 magere id. f 18 k 26, 132 biggen f 8.k 11.60, 1 bokken en geiten f 10 a 0, 6 kleine bokjes f 1.— a f 2.60, boter, per 1/ned. pond hoogste prijs f 0.72*, uiiddelprijs 0.65 laagste prijs f 0.60 aangevoerd 4964 kop, kipeieren f 3.50 a 4.25, eendeneieren f 3.90 HOORN, 22 Juni. Tarwe f 8.25 k f 9.25, rogge d o.k gerst f 6.25 k f 7.haver f 4.50 k f 5.witte erwten f k f groene dito f 12.k f 14. grauwe f 12.k f 16.vale fk f bruine boonen f 16.k f 16.25 karweizaad f 18.k f mosterdzaad f 22.75 k k f 23.25, 11 paarden f 100 k f 800, 2 koeien f 145 k f 190, schapen f k 10 lammeren f 8.k 15.3 kalveren f 15.k f 24.var kens f k f 0 zeugen f k f 70 biggen f 7.k f 12.kippen f 0 k kipeieren f 3.75 k f 4.10 eendeiereu f 0.k f 0— 3520 kop boter 625 675. PUEMEREND, 21 Juni. Afslng-vereeniging BEEM- STEE PURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Peulen f 2,a 3,40, Doperwten f 4,50 a 5.60, per 100 pond sla f 0,— k 0,— per 100 krop, rabar ber f 0,a 0,per 100 bos. Tuinbooneu f 0 58 a 0.68 Handel vlug. NOOKDSCHARWOUDE. 21 Juni. Groote muizen f 1.90 a 2 20, drielingen f 1.20 a 1.40, kleine f 0.80 a 0.90, schotten f 1.70 a 2.—, drielingen f 1,20 a 1.80 per 35 Kg. Land- en Tuinbouw-Vereeniging „De Eendracht. ME DEM BLIK 21 Juni. Groote Muizen f 1,95 a 2,30, Kleine Muizen f 1,55 a 1,65 per half H.L Groote ronde f 2.— a 2,20. Aanvoer 2460 manden of zakken. BOVENKARSPEL, 21 Juni. Gr ote muizen f 1.90 a 2.30, kleine id. f 1.70 a 1 90, ronde f 1.80 a 2. Aanvoer 11300 zak. Bloemkool le soort f 0.a 9.—, Wortelen f 0.s. 0.—. BROEK OP LANGEND!-JR. 22 Juni. Heden werd besteed voor: gladblaadjes f 2.20 a 2.95, gew. muizen f 2.05 a 2.65, Schotsche muizen f 1.80 a 2.10, Schoolmeesters f 2 35 a 2.65, aanvoer 2440 zak zak, 180 zak drielingen f 1.05 a 1.45, 54000 bos wortelen f 1,a 3,40, —0 bos rabarber f 0. HOORN, 21 Juni. Aangevoerd 239 vette schapen f 24.a 29. Handel stug. u Onze geliefde Ouders IAN 4JHU4AN UIKIF en ARIA A NT JE VOI liKKN «j hopen D.V. den 6eu Juli a s. hunne 50-jarige n EiChtvereeulgiitg te herdenken. Hunne dankbare Kinder, n en 'j Kleinkinderen Ontvangdag D uderdag den 27 Juni van 3 tot 8 uur a Alkmaar, 22 Juni. Op den SOsten Juni a.s. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders F.VEBT VAN 1X.1 i\ en |>ö<J 9IAUIJTJK II ENG EB S X hunne 45-Jurige EclitverceHigliiK te herdenken. Hunne dankbare kindereu, JST behuwd- en kleinkinderen. Alkmaar, 22 Juni 1912. Gevraagd te Amsterdam een eenvoudig kunnende koken, des zomers 3 maanden te Bergen aan Zee. Zich te vervoegen Mevr. v d. WAALS, Bergen aan Zee. Wordt gevraagd in den Helder een nette Mutsdragend, liefst boven de 25 jaar, zeer g. k. koken en van g. g. voorzien. Aanvangsloon f 150. Fr. Br. Letter I, Westgraoht 72, den Helder. loon naar bekwaamheid, tr: m vrjj. Huize Schoonoord, Russen weg, Bergen. Terstond of met 1 Augustus gevraagd een bij Mejuffr. PRANGER, Heiloo. i OEVHAAGI) te AMSTERDAM, 1 Ang. of later, ^at een burgerpot kau koken, gonegen huiswerk te verrichten, en een helder in kinderen, weg 14, Amsterdam. haar werk, kunnende naaien, gewend bjj v.g g.v., liefst R.C. Mevr. CANTA, Breede- op goeden stand, kl. gezin, met of zonder pension. Br. onder lett. T 242, bureau van dit blad. door toevallige omstandigheden TE KOOP, gebruikt, doch in goeden staat, werkt uitstekend, voor f 60, bjj H. ZEEMAN te Stompetoren. in samenwerking met het teehulacli-bureau II. PAUL, civiel-ingenieur, oud-directeur van gemeente werken van Leidenyte 's Gravenhage, belast selch met het uulwerpcu en nltvoereu eau alle bouw en waterbouwkundige werken en het geven van adviezen. P.G. voor het huishouden. Zich te vervoegen Pension J. P. KREB, Breelaan, Bergen (N.H.) boven de 16 jaar, ZsiiflngH vrij. P.G., bjj K. BRANDS, Alkmaar. 11 ItU 4 voor de feesten le Fgmond aan Zee. Te bevragen Overdiepad No. 6, Alkmaar. Te koop gevraagd een Opgaaf van prjjs en afmeting, ender letter F Boek- handel Wed. J.B. DE JONGE, Bergen N. H. Aanbevelend 5 CENT! 5 CENT. voor hoeden waaaehen, 15 en 10 ct.pakje. ui mm mot BERG's bereide Verf is een waar genot, is niet taai omreden ze telkens zelf bereid wordt en dus niet een jaar of langer over staat. Neemt proef m. v. p l/i en i/2 FE ESC H. Adam in Ballingschap VLAAT8BESPBEKING vaunt heden A ÏO Cent per plaats bl| den lieer P. J KUOL'IVEK, Berger KnuMtlmmlel te Itcrgeu.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3