Aankondiging. Nierop Slothouber, Langestraat. Brandkasten. OPENBARE VERKOOPING OPENBARE VEÏKWlNG ■zen. sin tii Willem v.Vuure, Strijksters Organ 1st Bekwaam Cirkelzagen Zelf Schilderen. Piegings bereide NIEROP en SLOTHOUBER. stadsnieuws! Mr. A. P. H. DE LANGE Smient 7 en IS» BINNENLAND. H. B. COTTMER, AI) VERTEN TIEN te ALKMAAR, 1. Een Winkel- en Woonhuis met Erf en afzonderlijke Bo ven woning, 2. Een Woonhuis met Erf, 3. Een Woonhuis met ErfenSteeg, 4. Een Huis, waarin Vleeschhou- werij, met Schuren en Erf. 5. Een Winkel en Woonhuis met Erf, te ALKMAAR, IHBH Telefoon 76. ORG-ANÏST P. HAMMES Co, Alkmaar. verkrijgbaar in 48 verschillende kleuren. Ter voldoeniDg aan het voorschrift der wet wordt bekend gemaakt de wijziging der Sta- „de Coöperatieve Zuivelfabriek „EX CELSIOR gevestigd te Heerhugowaard. De acte houdende de wijzigingen, den 24 Mei U 12 voor den ondergeteekende als notaris verleden, werd in haar geheel geplaatst in het bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscou rant van 12 Juni 1911, no.' 135: Notaris te Obdaui. - J«lVCeitvJ>etent cn b*nden genezen radikael door het gebruik «an beslist onschadelijk, prija 70 CENT. Aan de Stoomwasscherij der firma S. KROM kunnen direct geplaatst worden. Hoog loon. bekend met automatische coni sche zaagbank, kan direct geplaatst worden aan de fabriek van 1. Twee onlangs nieuwgebouwde WOONHUI ZEN met ER\ EX aan de Verlengde Snaar- manslaan als no, 97, waarin WERKPLAATS, groot 1 Are 2 c.A., bewoond door J. H. IOKCK, en no. 99, groot 1 Are 9 c.A., bewoond door Jb. BRU1JN. 2. Twee perceelen OPEN GROND achler de vorige perceelen, groot ongeveer 1 Are 6 c.A. en 1 Are 13 c.A. Eigendom van J. H. PORCK en Jb. BRUIJN schilders te Alkmaar. 3. Het WOONHUIS met LOODSJE, ERE en GROND aan de Nieuwlandersingel, no. 38, groot 1 Are 6 centiaren, verhuurd voor f 2.- per week aan J. H. BEK. Eigendom van Mei E. C. ROMIJN. J Te huor een BURGERWOON- HHIS gedurende de zomermaanden. Vraagt inzagkleur kaart en prijscourant. gen. Maar vooral eendeeieren zochten zij en altoos 'j zwierven er om het slaapneet van de vier eenden, ho pend er op een avond de verrassing van een groot eende-ei te vinden, dat ze met hun scherpe oogjes wel zouden zien, al gaf de moedereend het ook de tint van water en gras om het niet te doen schitteren, zooals ook de kievit zijn ei tracht te beschermen door het groenzwart te spikkelen, in de hoop dat de roof vogel, die in snellen vaart boven in de lucht er over heen schiet, de spikkels met den ondergrond ineen ziende vloeien, den vorm van 't ei niet zal opmerken. Zoo vervloeien ook de kleuren op een draaien den tol. Eiken avond ging de groote woerd alleen vooruit en de drie andere bleven een eindje achter. Zij waren wel niet bevreesd voor hun eieren, want die legden de wijfjes-eenden op grooten nfstand van hun nacht-bi vak onder den rhododeudron-struik nabij het brugge tje. Maar toch waren ze schuw van de waterratten, hun vijanden, die ook hun kuikens aanranden, als de moeder ze niet stadig bewaakt. Als de groote woerd1 zag dat het nest veilig was, liet hij een langgerekt kwii-èèèk hooren. En de anderen, schommelend de vette lijven op de korte pootjes, waggelden tegen den walkant op en zochten hun slaapplaats onder de rhododendrou-tak- ken. Maar als er ratten loerden, waggelde de woerd terug en riep kort kwak, kwak.... dat was he<t sein voor onveilig. En de drie anderen zwommen hem na en zij keerden terug, zwommen een grachtje om, wach tend tot het gevaar voorbij was. Zoo ging hun eende-leventje voort, tot er oneenig- heid tusschen de vier ontstond. Het wijfje van den zwakken woerd scheen afkeerig te worden van haar gemaal en trachtte gestadig naast den sterken woerd te zwemmen. Het wijfje van den sterken woerd was echter daarvan minder gediend dan haar echtvriend en zij dreef het. ontrouwe wijfje met snavelhouwen te rug naar haar eigen woerd. Dat was den heeJen dag oorzaak van geharrewar en getwist tusschen de vier en het gekwaak in de gracht werd dikwijls zoo druk, dat de menschen kwamen kij ken naar de ruzie. Gisterenavond kwam de sterke woerd aanzwemmen met het vroegere wijfje van den zwakken woerd. Zij zochten hun gewone slaapplaats onder den rhododen dron-struik. Wat later kwam het verdreven wijfje. En nog wat later de verlaten woerd. Die twee zochten elk een andere slaapplaats. Het ongeluk vereenigde deze twee niet. Ook in het eende- bestaan schijnen troost en liefde twee geheel verschil- lende dingen te zijn. Maar toen den volgenden morgen de sterke woerd het ochtendseiu tot ontwaken„gaf, bleef de lijster zwij gen. De lijster is een edele vogel. Maar de musschen begonnen te sjilpen als gewoon lijk, zij, de ordinairen. die huu voedsel zoeken in de uitwerpselen der paarden! TWEEDE KAMER. In de vergadering van gisteren was aan de orde art. a> Radenwet met het daarop betrekking hebben de amendement-Duys tot opneming van de losse arbei ders De minister van landbouw, nijverheid en ban cel, de heer 1 alma, achtte die opneming practisch niet. uitvoerbaar. Hij verwees naar de bevoegdheid van den Raad' van Arbeid om in zijn district bepaalde groepen van losse arbeidersi op te nemen. De minis ter kwam tot verschillende buitenlandsche regelingen. Art. 16b is juist in de Ziektewet, opdat de Raad! van Arbeid voor groepen losse arbeiders, die hij opneemt, ook bepaalde regelen stellen kan. De heer Days (S. D. A. P.) beklaagde zich in zyn repliek over liet korte antwoord van den minister. ,\a een korte discussie met den voorzitter over het al of niet wenschelijke fan het terugkomeu op wat in de Commissie van Voorbereiding is behandeld, zei spr. dat de minister zich niet achter moeilijkheden mag verschuilen. Ilij wees er nog eens op, dat de losse ar beiders in de ouderdomsverzekering wèl opgenomen zón, voor welken tak van verzekering de Raden ook organen zullen zijn. Wrat art. 16b van de Ziektewet betreft, men weet nog niet wat de minister daarmede wil. De heer I5 a t ij n (U. L.) kwam op tegen de op vatting- van den voorzitter met betrekking tot hêtgec i in de ommissie van Voorbereiding is verhandeld. De heer De isser (C.-H.) ging wat de losse arbeiders betreft met den minister mee. De kans is zelfs niet uitgesloten, dat allen dank zij de aan de ltaden toegekende bevoegdheid! worden opgenomen. In Duitsehland heeft men de losse arbeiders aan t on re geling onderworpen, die op armenzorg lijkt. De heer Nolens (R.-K.) noemde de thans met dc- t ommissie van Voorbereiding opgedane ervaring •ui verschillende opzichten niet erg bemoedigend. De heer De Savornin Lobman (C -II zou tegen het amendement stemmen. Hij kan de zaak niet beschouwen in verband met toekomstige wetten waarvan niemand kan zeggen, dat. zij worden aangeno- men. Spr. zei, dat het niet mogelijk zal zijn de eind stemming over de Radenwet eerst na afhandeling der /.icktewet te houden, aangezien de ziekteverzekering zeer zeker met onmiddellijk na de Radenwet behaie deld zal worden. De heer Duys zei nu, dat hij zijn amendement /ui intrekken, als door den minister het denkbeeld van en heer Lohnian werd overgenomen, om het kiesrecht voor de Raden van Arbeid te verleenen aan allen die thans verzekerd worden en die in de toekomst verze kerd' zullen zijn. De minister antwoordde in zijn dupliek, dat hij deze redactie van art. 11, door den lieer Lobman aanbevolen, in overweging zal nemen. Spr. verdedig de zich dan nog tegen eenige tot. hem gerichte ver- wij ten. 0r<^° kwam nu Ld 6 van het genoemde art. 3 Uitsluiting van hen, wier dagloon meer bedraagt dan een zekere som). De heer D u y s verdedigde een amendement om de grenzen, waartusschen die som zich bewegen ma" met op 2 50 en 5, doel. op 3.50 en 7 te bepalen. a een korte discussie tusschen spreker, den minis ter en den voorzitter, in verband met de wenschelijk- heid om het amendement bij art, 3 van de Ziektewet houden f'° behandelinZ van lid b nange- De heer Duys verdedigde dan een amendement op he volgende lid. met de bedoeling Nederlandsche handelsreizigers van in het buitenland gevestigde on dernemingen, die hier te lande geen filiaal hebben in de verzekering op te nemen. Indien dc minister be reid is, den Raad van Arbeid bevoegdheid te verleenen om deze re.zigers eventueel ook op te nemen, dan zou spr. zija amendement intrekken. De heer Van K ar nebeek (V. L.) kwam op tegen afspraken tusschen den minister en een Kamer lid, om by artikelen van de Ziektewet weer amende menten te mogen indienen. D® minister verklaarde zich alleen bereid de handelsreizigers op te nemen onder de gepriviligeerde personen bij de vrijwillige verzekering, die, wanneer zij zich aanmelden, aangenomen moeten worden. De heer 1) uy s trok zijn amendement in, nu er al thans iets is bereikt. Het debat over artikel 3 werd verdaagd tot Dinsdag 11 uur. Daarna was aan de orde regeling van werkzaamhe den: Na een vinnige discussie tusscheu den voorzitter, den heer Duys e.a. werd met 42 tegen 31 stemmen, rechts tegen links, aangenomen het voorstel van eerst genoemde om Dinsdagavond met de behandeling var. de Radenwet door te gaan. Na een korte discussie over eeu conclusie van de commissie voor de verzoekschriften werd; het wetsont werp in zake de militaire rechtspleging z. h. s. aange nomen. Aan de orde waren verschillende wetsontwerpen. Bij het wetsontwerp tot verliooging en wijziging van Hoofdstuk V van de Staatsbegrooting voor 1912 vroe gen de heereu Rink (U.-L.) en S m i d t (V.-D.) uitbreiding van de 3-jarige H. B. S. te Sappemeer, de heer Limburg (V.-D.) voor die te Heerenveen. De heer Ter L a a n (S. D. A. P.) constateerde, dat de heer Rink tijdens zijn ministerschap bekeerd is tot voorstander eener 5-jarige H. B. S. te Sappemeer. De heer S m e e n g e (U.-L.) wees op het toene mend aantal leerlingen op de H. B. S. te Meppel. De m i u-i s t e r van binnenlandsche zaken, de heer Heemskerk, zei onder groote vrnnlijkheid, dat aan de H. B. S. in districten van ledeij, die niet spraken, niets minder aandacht zal worden gewijd dan aan die in districten van hen, die wel spraken. In het alge meen moeten de gemeenten medewerken, wil het rijk teunen, Er is ernstig sprake van, om Iioogezand en Sappemeer te vereenige», waarop ter wille van de fi- nancieele kwestie door den heer Riek was aangedron gen. Het ontwerp werd goedgekeurd. Hierna kwam in behandeling het wetsontwerp tot verhooging en wijziging van hoofdstuk V der Staats begrooting voor 1912 (Diverse onderwerpen, school- bouwsubsidie). Do heer T e r Laan (soe.-dem.) had verwacht dat de Minister gelden zou uitgetrokken hebben voor buitengewone subsidie, krachtens de Onderwijswet, aan gemeenten die zelf den schoolbouw niet lampen betalen, als Emmen. Hij kondigde de volgende motie aan: De Kamer, van oordeel dat onverwijld' in het gebrek aan schoollokalen in de gemeente Emmen moet worden voorzien, gaat over tot de orde van den dag. Maar spr. hoopte dat de Minister de motie niet noo- dig zal maken. De heer Roessingh (lib.) sloot zich aan bij het betoog van den heer Ter Laan. De Minister, de heer Heemskerk, zei, dat er met geen woord in de stukken iets over Emmen staat. Spr. zag' ook niet het verband tusschen deze discus- de on het wetsontwerp. Over de kwestie van Emmen behoefde spr. daarbij niet te antwoorden. Ook brengt de aard der zaak niet mede, dat een suppletoire be grooting noodig is, de gemeenten kunnen geld opne men. De heer Ter Laan repliceerde en diende thans zijn motie in, eenigszins gewijzigd wat de redactie betreft; de Regeering wordt daarbij uitgenoodigd de aanvrage om een buitengewoon subsidie aan de ge meente Emmen met zoodanigen spoed en op zoodanige v ijzo te behandelen dat onverwijld wordt voorzien in het bestaande gebrek aan schoollokalen te Emmen. De voorzitter stelde voor de motie te doen drukken en nader te behandelen. Na vele discussies kwam de motie-Ter Laan in stemming. Er bleken 26 leden voor te zijn en 24 leden tegen, zoodat de vergadering niet voltallig was. Met de rechterzijde stemden tegen de lieeren Van Karne- beek en De Beaufort, De voorzitter maakte er bezwaar tegen dat bij het oplezen van namen van rechtsche leden, die weg bleken te zijn, telkens een geluid (fft!) werd ge maakt en „Dinsdagavond", „weg" enz. De vergadering werd onder hilariteit verdaagd tot Dinsdagochtend 11 uur. Erich, boormeester r.c-., Vogelenzang 9. J. J. Scha gen, zonder beroep, r.c., Schermerweg 58. A. C. Ab couwer, onderwijzeres, n.h., Spoorstraat 17. W. Haze laar, timmerman, n.h., Oudegracht 207. M. Groot, zonder beroep, geref., Nassaulaan 21. A. van der Blij' reserve-sergeant, n.h., Toussaintstraat 15. F. J. Jan' I sen, zonder beroep, n.h., Liefdelaau 8. A. Wolfs, com missionnair, r.c., Langeetraat 94. O. de Haan. brug knecht, n.h., Friescheweg 3a.A. G. Hinke, onderwijze res, r.c., Druivenlaau 31. J. Stoop, hulpbewaarder R. O. G., r.c., Westerhofje 14. C. F. Burgering. dienst bode, r.c., Oudegracht 82. VERTROKKEN PERSONEN. A. op t eld, dienstbode, r.c., Verdronkenoord 69, Anna Paulowna. M. van Ilarlingen, huishoudster, n. Linden laan 29, Graft. J. A. Verbeek, kaasmaker, r.c., Groot Nieuwland 37, Nieuwe Niedorp. B. van Helden, sigarenmaker, n.h., St. Annastraat 2, den Haag. J. Koster, dienstbode, n.h., Schelphoek 17, Avenhorn. G. de Graaff, kinderjuffrouw, n.h,, Oude- gracht 285, Amsterdam. V Bakker, dienstbode, r.c., Paijglop 12, Schagen, A. Adrichem, dienstbode re' erdronkenoord 91, Wijle aan Zee en Duin. K Raat' landbouwer, n.h., Stationsweg 35, Zuid' en Noord- Schermer. A. J. Veltkamp, stueadoor, n.h., van der U oudestraat, Amsterdam. J. W. Amelsbeek,' winkel bediende, n.h., Magdalenenstraat 17, Helder. L. J. Volleman, kleermaker, n.i„ Luttik-Oudorp 7, Haar- lem. S. llider, huishoudster, n.h., Nieuwlandersingel oJ, Brussel. J. J. Brujjn, handelsagent, n.h., Nieuw landersingel 52, Brussel. A. v. d. Hoven, dienstbode, Kooltuin 23, Noord-Scharwoude, E. Comman deur, dienstbode, r.c., Nieuwpoortslaan 118, den Haag. II. van Wonderen, huisschilder, r.o., Verlengde Laml- I straat 84, Bergen. A- Smorenberg, kappersbediende, r e.. Verlengde Landstraat 16, Amsterdam. W. v. Dijk! grondwerker, n.h., Fabrieksweg 7, Hoogkerk. P. j! Vermeulen, electricien, r.o., Nieuwesloot 41. Vu dam. F. Visser, sigarenmaker, n.h., tuinstraat os Amsterdam. E. M. Schinkel, zonder beroep re Oos' ter Burgstraat 8, Avereest. )1 jans, timmerman' n,h Zeglis 42, Amsterdam. J. W. Vendel, zonder beroep r.c.. Schermerpad 8, Schermerhorn. D. C. Koster zon der beroep, n.h., Fores tuss tra at 23, Utrecht Verkortingen: n.h. Nederl. Hervormd, r.k. -- xmomsch Katholiek, d.g. Doopsgezind, l.d.h. i.eger des Heils. geref. Gereformeerd, rem Be inonstrantsoh. h.l. Hersteld Lutherseh. e.l. Evan- ge Lutherseh n.i. Nederlandsch Israëlitisch, w h Waa.soh Hervormd, c. g. christelijk gerefor meerd, (v. g. vrije gemeen te) Verkrijgbaar Bij DE MINISTER IN EEN ONDERZEEëR. De Minister van Marine n. i., de heer Colijn, heeft Ie Helder ongeveer een uur met Zeeboot II een proef tocht onder water gemaakt. Gemengd nienm UIT BERGEN. Voor de betrekkig van onderwijzeres aan de open bare lagere school in deze gemeente (nieuw aan te stellen 4e leerkrncht) hebben zich 87 sollicitanten aangemeld. UIT OUDE-NIEDORP. De levéiiwitie van de benoodigde grint voor den I.angereisdijk, behoorende aan de Schager en Niedor- por Koggen, is opgedragen aan den heer W. F. Stoel J r. te Alkmaar voor 3.29 per M3. De heer C. -de Wild U Alkmaar had prijsopgaaf gedaan voor 3.60 en P. de Boer te Koedijk voor 3.75 per M". BOEKAANKONDIGING. Het nieuwe nummer van het maandblad' „De Na tuur bevat een artikel over „bewegelijkheid van de aardschors door dr. A. L. V E. van der Veen, een beschrijving van i\ Fransen Jz. „over een paar tak- rupsen.1' Dr. A. J. Snijders vervolgt zijn artikel over de lioui-kool en hare beteekenis voor de nijverheid, G. J. A. Mulder dat over windwerkingen. Verder vinden we in het goedverzorgde maandblad' 0.111. nog eenige arti kelen over onderwerpen van actueelen aard. De Prins dezer week bevat tal van belangwek kende foto's. Zeer mooi zijn o.a. de kieken, welke ons doen kennismaken met Nieuw-Zeeland. Actueel zijn de foto's van de lustrumfeesten en van de feestelijke opening van de badplaats Hindeloopen. Op de voor plaat staat dr. Vaillant, de nestor der Nederlandsche geneeslieeren. J a k me mee stelt ons in de gelegenheid een idee te krijgen van de tentoonstelling van politiebe- noodigaheden, onlangs te Scheveningen gehouden. Vorder zien we een aardige kiek van het Nederland sche éJftal, dat in Stockholm zal trachten de nationa le kleuren hoog te houden en één van de leden van den Bond van Nederlandsche letterkundigen. GEVESTIGDE PERSONEN. V I'. R. van Mook, kok, r.c., Geesterweg 1. G. Kuij- per, dienstbode, r.c.. Brecdstraat 5. Gh. E. Haremaker, huishoudster, n.h., Westdijk 4. II. G. Cobelens, win kelbediende, r.c., Houttil. G. de Boer, dienstbode, d.g Kennemerstraatweg 122. II. Beek. boekhoudster, u.h Nieuwpoortslaan 28. G. J. Freriks, winkelbediende, geref., Landstraat 39. G. Porck, zonder beroep, geene, Laat 83. R. P. de Boer, mach.-bankwerker, n.h., Lut- tik-Oudorp 5. T. Tamis, zonder beroep, r.c., Noorder kade 65.^J. van Beekum, ketelmaker, n.h., Stations straat 1L G. Ros, dienstbode, r.c., Nieuwpoortslaan 118. M. G. Ros, zonder beroep, r.c., Wagenmakers straat 1. P. J. Ros, zonder beroep, r.c., Wagenmakers straat 1. W. Prins, inspecteur ver. Werkverschaffing, n.h., Dijk 23a. P. J. Papenveld, huishoudster, n.h Krannbuurt 6. H. Eckhardt, arbeider, n.h.. Stuart- straat 40. J. Gording, dienstbode, n.h., Metiusgracht 11- G. de Kruijff, zonder beroep, n.h., Keizerstraat 33. j op IHnartag 16 Juli i«ia, bij opbod en op Dins- dag 23 Juli 1612, bij afslag en combinatiën, tel kens des avonds 7 uur, in het koffiehuis „het Wapen van Heemskerk", van Mej. de Wed. A. PEPERKAMP, aan de Breedstraat, ten overstaan van den Notaris van j aanr bet Ritsevoort, No. 25, groot 84 c.A. Verhuurd aan den Heer" A. ELSENBURG voor f 43.75 per maand, tot 16 Maart 1913. aan de Baanstraat, No. 12, groot 69 c.A. Verhuurd aan den Heer J. GOES voor f 18 per maand. r aan de Baanstraat, No. 14, groot 80 c A Verhuurd aan Mej. BROERTJES voor f 18.— per maand. y Eigendom van den Heer C. J. GOES. voor alle zaken geschikt, in het centrum der stad aan de Boterstraat, No. 5, groot 1 A., 64 c.A. en 1L ged. in de STEEG, uitkomende aan de Kraanbuurl geheel groot 22 c.A. Verhuurd aan den Heer J. L. SCHWaRZER. Eigendom van Mej. de Wed. G. P. LEVERT. voor allo zaken geschikt, aan liet Fnidsen No 121 nabij de Markt, groot 1 A., 15 c.A. Te aanvaarden bjj de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris aan de Breedstraat te Alkmaar in hel Cafe van A. C. L. KOOPMANS aan de Ge dempte Nieuweslcot, bij opbod J>OXiiERl»AG 18 JUL.I 1612, bij afslag l>OX 1> KI t O A G 25 J 1,1,1 1612, telkens des avonds 7 uur, ten overstaan van P. J. VANT l'OOBN EN BIJ KG H, Notaris te Alkmaar, van ■WMlN wrat® HET ADKIC8! y/d ALKMAARSCHEN NAAIMACHINEHANDEL is nu Zaarimurht 66. De Echte Pathéfoon is bij mij verkrijgbaar, zingen zonder naald. En ook dé 24- niaandelijksclie credietmachine is bij mij verkrijgbaar en een groote partij platen voorradig vanaf f 1 dubbel bespeelbaar. Prijscouranten op aanvraag. Speciale in richting voor reparatie. Telef. 236. Beleefd aanbevelend A. HILDERING. De KERKERAAD der EVANG. LUTHERSCHE GEMEEN TE te ALKMAAR BullicllHUteii op naar de betrekking van bij voornoemde gemeente. Aangifte wordt afgewacht *ó6r ol op 1 Juli n.«. bij den ondergeteekende, die gaarne nadere inlichtin gen zal verstrekken. Alkmaar, V. S. OHMSTEDE J.Czn., 8 Juni 1912. Secretaris. M. P. Mooijboer, zonder beroep, n.h., Achterwezel 24. j II. de Jong, zonder beroep, n.h., Laat 100. J. Th. te ILKMli R, als Breeder bij billetten omschreven. Aanvaarding na betaling. Lasten van 1 Juli 1912 af. Te bezichtigen op de dagen van veiling en afslag van 10—4 uur. Meerdere inlichtingen geven voornoemde Notaris en ten aanzien van de perceelen sub 1, ook Notaris W. A, v. DOLDER Dz. te Schiedam. Br. fr. letter B, boekhandel Wed. J. B. DE JONGE, Bergen. Grond- en Glansverf DrcgUlen. Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6