I 500.000.44 pCt. Pandbrieven Dameshoeden-Magazijn aTkmaar J. LIND Hz., o Mient 1. Costuumgarneering eo Fournituren. Prijzen zeer billijk. Beste adres voor dames costuumnaaisters. sPe- GR ASM A AI MACH IN ES. j Grasmaaimachine ]j)|2 Firma van den Biclseiaer, actieye vertegenwoordigers II f. HËRMs. COSIER 8 ZOON, Op VRIJDAG 28 JUNI 1912 Groote Opruiming frgen veel verminderde prijzen. N V. Het Landbouwhuis. Vertegenwoordiger J. WONDER h. J. J. DE ROOS. Witte Salonbooten met Elastadiuttin?. JAC. MET, Rijtuigfabrikant, Hu^km«r,en eo Soyaboonenkoeken merk W. L. Wegens Sterfgeval. UITGIFTE van Meest gesorteerd magazijn vars alle soorten Dageiijksche ontvangst van nieuwe artikelen. Deksalon en Promenadedek in FI|NE LEDERWAREN. WESSHNEH LAAN, LIJNZAADKOEKEN, BOSBOOM - TOUSS AINT, Majoor FRANS De RIJTUIGEN, TUIGEN. ROUWKOETSEN VOLG KOETSEN BESTELWAGENS en PAARDEN, te LEEUWARDEN. in stukken van f 1000.—, f 500.en 1 100. voorzien van halfjaarlijksche coupons verschijnende 1 Juni en 1 December. zal de gelegenheid tot inschrijving op vorengeraelde 500.000. 41/2 pCt. Pand brieven tot den koers van 100 pOt. bestaan van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur ten kantore dor Algemeens Friesehe Hypotheekbank, Zaailand 96, Leeuwarden, en bij de Heeren A. Bloembergen Zonen's Bank te Leeuwarden, Heerenvean en Sneek, H. Heye Zoon A Jan Kalfl Co. te Amsterdam. Furnèe Oo. te 's-Gravenhage, Marx en Co's Bank te Rotterdam, alwaar prospectussen en inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn De storting moet geschieden vanaf 5 tot en met 12 Juli a.S., ten kantore van inschrij ving, met bijberekening van rente vanaf 1 Juni. Zondags gesloten. Zaadmark t. Heeft in voorraad Maaimachines, Harken, Scliud- ders en Zwadkeerders en alle andere Hooibouw- Ij werktuigen. Alles wordt op proef geleverd en *1 gratis onderricht. Qnderdeelen Mc. Cormick Maaimachine steeds voorradig. ciaal adres voor Glas, Porceiein, Kristal, fijn en grof Aardewerk, is en blijft Hofplein 8 57, Alkmaar» der beroemde Mc. CORMICK MAAIMACHINES is thans gevestigd by waar tevens alle andere soorten Hooibouwwerktuigen in voorraad zijn welke franco en op proef worden geleverd. Levering op proef. Men vrage de resultaten aan de gebruikers. Belangstellenden verzuimen niet deze nieuw model Gras- afflKSL maaimachine met voorwiel en gewonen, middelen of dunnen vingerhalk te bezichtigen. Vraagt prijzen van Boby's Hooischudders, Radspoor- en Vorken-Hooischudders, Ransome's en andere Paarden-Hooiharken. GROOTE VOORRAAD LAOE PRIJZEJIV. Ridderstraat 10, Grootste keuze in Reis-,Handkof fers en Citybags. Speciaal adres in alle REISBENOODIGDHEDEN. BEKROOND GOUDEN MEDAILLE. Wed. B. DE WIJS ZOON, Bij een groote Binnenlandsche Ziekte- en Ongevallen verzekering- Maatschappij worden tegen eene hooge jaarlijks terug- keerende provisie, gevraagd De Maatschappij heeft een branche collectieve verzekering. Inspecteurshulp steeds aanwezig WORMERVEER. Koninklijke Fabrieken. Woensdag den 26 Juni 1912, Iügenaaid f 0.40. In Iraaien stempelband f 0.70. Voordam C 9, Alkmaar, int. Tel. no. 3. Mr. A. P. H. DE LANGE, behoorende tot de sedert vele jaren te ALKMAAR door wylenden Heer E. VAN DAM, met succes gedre ven STALHOUDERIJ, RIJTUIG* VERHUURDERIJBEGRAFEN1S- ONDERNEMIN G en BESTEL DIENST van de HolJ. IJzeren Spoorweg-Maatschappij, I:- Firma H. LIND. -:- N, V. Het Landbouwhuis. Aanbevelend Aanbevelend itwr-Z I V»» ALKMAAB IO.—18 8.3O, 4.—, 7 SO unr. Van tMSTEBDAW O.SO, 8.—, e.SO, 11 SO, 8.15. 47.SO nnr. py* Verzuimt niet voor men een machine koopt, de geheel nieuwe Martin's gecombineerde Schml- iler eu Hark te komen zien, aan 't adres te ALKMAAR, deze machine voldoet aan alle eischen. Met iin hand kan de vingerhalk tijdens het maaien in vertikalen stand word«n\\opgetrokken. ?.oodra men den balk omhoog brengt gaat de machine automatisch uit het werk. wordt bovendien geleverd met antouiatlRche inrichting om den Vingerbalk, met den voet geheel op te heffen, waardoor men beide handen steeds vrij heeft voor de paarden. Deze machines staan wat betreft lichte trekkracht, korte snede en soliede samenstelling op den hoogsten trap. Nadere inlichtingen en prijzen worden gaarne verstrekt in de magazijnen voor I.andbonw-Werktulgen van OHMSTEDE due tLKMAlB PORT-STEUR. Hoogste onderscheiding Tentoonstelling Soerabaya lttll. Vei tegenwoordigster de Firma Langestraat 44, Alkmaar. Brieven onder letter M 348, bureau van dit blad. Opgericht 176B. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. op (Jubileum Uitgave). Verkrijgbaar in den Boekhandel van de S.V. Boek- en Handelsdrukkery v.h. ties morgeus IO nnr, in het Hotel „De Toelast", aan de Koorstraat, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris van Alles verkeerende in den besten staat en uitstekend onderhouden. De Rijtuigen, Paarden, Tuigen etc., zullen afzonder lijk in veiling worden gebracht, daarna naar den aard worden gecombineerd «n ten slotte te zamen worden gecombineerd .zoodat het geheele bedrijf kan worden voortgezet. De kooper van het geheele bedrijf heeft het recht te huren het Woonhuis met de diverse stallen. Te bezichtigen op den verkoopdag van des morgen8 8 tot 10 uur in de stallen. ALLES OM CONTANT GELD. Breeder bij catalogus omschreven, welke kosteloos verkrijgbaar is ten kantore van genoemden Notaris aan de Breedstraat A 10 te Alkmaar, alwaar tevens nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. Druk N. V. voorh. Hernia. Ooater .Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 8