DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 149' Honderd en veertiende Jaargang. 1912 WOENSDAG ENGELSCIIE BRIEVEN. BINNENLAND. 26 JUNI. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke; nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. ALKMAARSCHE COURANT. LONDEN, 25 Juni 1912. ZONDAG IN LONDEN. II. Als men zeer verlangend is te trachten te weten te komen hoeveel verschillende stelsels van godsdienst, kerkleer, wijsbegeerte, staatsleer, socialisme in Londen verdedigd en aanbevolen worden, die geen van allen passen in.ee.nig bekend, min of meer officieel of offi cieus stelsel, kan men heel wat Zondagen op interes sante wijze doorbrengen. Overal in parken, op „com mons" de zelfs in Londen vrij algemeen behouden gemeente-weiden ziet men klompjes inenschen, die naar de diverse profeten staan te luisteren, hun op- of aanmerkingen er tusschen door gooien, beginnen te debntteereu en, in vele-gevallen, weggaan vóór de col lecte begint. Men moet zich evenwel niet voorstellen, dat bet al leen sprekers uit de zoogenaamde volksklasse zijn die zoo in de openlucht optreden. Men kan zeer beroemde predikanten, bekende parlementsleden, dames die aan 't hoofd staan van de eene of andere vrouwenbeweging, hooren in de parken. liet spreken en preken buitens huis is bier over 't algemeen veel meer gebruikelijk dan elders; bet beste bewijs daarvoor vindt men, wan neer men van Piccadilly Circus naar Ilyde 1'ark wan delt; daar ziet men aan zijne linkerband de St. James' Church en buiten, tegen den gevel, een preekstoel aan gebracht, behoorlijk voorzien van electrisch licht, waar de een of andere predikant der Staatskerk af en toe een toespraak ten beste geeft. Er is een tijd geweest, dat die preekstoelen buiten de kerk zeer algemeen waren en het is wel de moeite waard daar even bij stil te staan. De Anglikaavsche kerk heeft, toen ze zich van de Roomsch-Katholieke afscheidde, veel behouden van de inrichting, gebrui ken, ritualen en vormen van eeredienst der laatstge noemde. Waaneer nu bet ritueele deel van den dienst was afgeloopen, hadden de meeste menschen geen ge duld of lust meer naar de preek te blijven luisteren en liepen weg. Nu was natuurlijk in bet oog der sprekers de preek minstens zoo stichtelijk als de ritueele gezan gen, handelingen en plechtigheden. Om nu toch toe hoorders te krijgen, maakten ze een preekstoel bij dett uitgang en als de schare der geloovigen de kerk uit kwam, slaagde een begaafd spreker er veelal in ze met enkele pakkende woorden tot luisteren en blijven luis teren te nopen. Mais, revenons a nos moutons! Wie op boven aan geduide wijze zijn Zondagen wenscht te gebruiken, diene zich te wapenen met verdraagzaamheid. Niet met lijdelijke doch met actieve verdraagzaamheid luis tere men, uitgaande van het standpunt dat al die menschen 'net innig en eerlijk meenen, wanneer zij zich verbeelden dat ze met hun leer of met hun stelsel dc heele wereld gelukkig of welvarend kunnen maken. Zoovelen denken dit van hun stelsel of hun leer en of die duizend uren, dan wel duizend jaren oud zijn, allen hebben ze dit met elkaar gemeen, dat ze geen van al len in hun streven geslaagd zijn. Spot of ergernis zijn dus niet alleen ongepast, doch ook nutteloos: mer helpt er niemand mede, ook zich zelf niet. Doch wie, hetzij dan met kritisch oor, toch met sym pathie luistert en de groepen van de sprekers opneemt en gadeslaat, die heeft gelegenheid heel wat men- schenkennis op te doen, afgescheiden nog van het feit. dat men zeer vaak iets hoort dat nieuw licht werpt op eigen overtuiging, die verdiept of versterkt. Evenwel er is nog een ander Zondagsuitspanning en dat is de „Church parade." Na kerktijd gaan de kerkbezoekers en bezoeksters een pantoffel-parade hou den vóór het diner, dat op dien dag vrij algemeen om half twee wordt verorberd, om 's avonds door een koud souper te worden gevolgd. Men heeft dus één- a an derhalf uur voor die parade. In de voorsteden van Londen waar een park is en iets van dien aard is overal al licht gaat men daar wat kuieren of in de openlucht zitten. In Londen zelf is evenwel het neusje van den zalm: Ilyde Park en vooral de zuidoos telijke hoek, tusschen Ilyde Park Corner en ruim half weg Marble Areh, in den noordoostelijken hoek, waai de prekers en sprekers te vinden zijn. En de Zondag aller Zondagen om de „Church Pa arde" in Ilyde Park te zien, is de „Ascot Sunday," dat is die na de week waarin de wedrennen bij Ascot zijn gehouden en dien we dus pas achter den rug hebben. Nu dient men eerst goed te begrijpen wat die Ascot rennen voor London's beau monde beteekenen. In de eerste plaats kan het gewone publiek er komen, jawel volkomen juist. Doch terwijl men voor 'n paar shil ling heen en weer naar Epsom reist, als daar om dei wereldberoemden Derby-prijs wordt gerend, betaalt men voor Aseot 6 minstens, tenzij men vóór dag en dauw opstaat. Jan en zijn vriend Alleman komen er dus niet zoo vaak, doch de Koning en de Koningin, di gedurende, de „Aseot Week" altijd logé's op Windsor hebben, eiken dag. Men kan ook een plaats krijgen voor de tribune voor het hof of de afgezette ruimte daarvoor „the Royal Enclosure." Om die machtig te worden wendt men zich eei-st tot den Lord Great Chamberlain, die zee streng toeziet aan wie hij een kaart geeft. Heeft men die kaart, dan begint het eerst goed, want met die kaart komt men er niet binnen, doch heeft men alleen het recht een insigne te koopen, dat de kleinigheid van 48 (4 pd.st.) kost. Een dag in Aseot kost dus iets tusschen de 6 en de 48, vermeerderd met eeni ge kosten voor lunchen, thee, wedden, waarzegsters rijtuig of fnotor, enz. enz., waarop men maar niet t nauw moet toezien. Het eerste gevolg is, dat het c buitengewoon „select" is; het tweede, dat de dames zich buitengewoon fraai kleeden. Zesduizend' gulden voor een Aseot-japon is nu wel geen prijs die algemeen i besteed wordt, doch er zijn costumes dié meer gekost hebben en de weelde er in is wezenlijk meer dan over- I dadig, zelfs voor Londen, wat heel wat zeggen wil. j Welnu op „Aseot Sunday," dien we nu pas achter den rug hebben, daar hij van 't jaar op 23 Juni viel, gaan de dames in die prachtige toiletten naar de kerk I en, na de kerk, naar de kerkparade in Hyde Park. 1 Men kan zich moeilijk een voorstelling maken van dat gezicht. In de eerste plaats is de achtergrond, het park, al zoo mooi. De Nederlanders snoeien hun j boomên zoo, dat men niet weet of de stumpers op reu-. I reu-asperges dan wel op ontzaggelijke bezemstelen I moeten gelijken. Hier in Engeland beginnen de tak ken al vrij laag en spreiden zich dan zooveel mogelijk uit, bijna of geheel horizontaal. Men heeft dus in en langs de lanen en op de gazons ware bladerdaken, die eerlijk veel schaduw geven. Op den achtergrond van ie koele lanen en grasvelden ziet men schatten van kleurige bloemperken, die met vroolijke flonkeringen n bonte flikkervlammen in den gouden zonneschijn pralen. Aldus de lijst. En daarin een schilderij van Enge- ands mooie, fiere vrouwen, slank en lenig, gracieus an bewegen en elegant van vormen, gekleedi met een pracht en ook een durf van kleurschikking, waarvan men nergens de wedergade vindt. Men weet, dat in arijs pieuwe toiletten door min of meer hulf-dames worden geadverteerd. Hier gebeurt dat niet. en het sultaat is veel beter. Men betreurt 't alleen, dat het n Engeland voor de officieren absoluut geen mode is n uniform te verschijnen, tenzij de dienst het bepaald vordert. De heeren doen wel hun best met grijze of nog lichtkleuriger pakken, doch zwart is lang niet in le minderheid. Aan den anderen kant komen witte kanten japonnen tegen het zwart weer beter uit. Ep het aantal dames is zoo geweldig- veel grooter, -dat de sprenkeling van dónker gekleede mannen niet erg hindert. Ook valt op de afwezigheid van equipages eu auto's, liet is geen „ton" 't Zondags te rijden, dat doet men le Ascot-menschen, niet. Op een zonnigen zomer-ach- termiddag in de week is dat gekrioel van equipages juist zoo interessant, maar het geeft aan den Zondag weer een bepaald „cachet" en, één ding is zeker, men kan de prachtige toiletten natuurlijk veel beter zien en bewonderen, dan wanneer de bevallige draagsters er mee in 'n koets zitten. In elk.geval is evenwel een bezoek aan een „Church parade" iederen Zondagmorgen der moeite waard, ook is 't geen „Aseot Sunday," en een aangename af wisseling na geluisterd te hebben naar verschillende sprekers, wier wijsheid wellicht niet immer de kracht had tot bewondering of overtuiging te dwingen. PRINSES JULIANA EN HAAR ZIEKE TUI NT- MAN. Men schrijft aan de Tel.: Prinses Juliana bracht Zaterdagmiddag weder eeu bezoek aan haren zieken tuinman. De prinses was vergezeld van jonkvr. van de Poll eu zuster Marting. )e herstellende ziek© lag op zijn ruststoel tegen de woning, toen de Prinses kwam. Deze gaf den man een hand en informeerde naar zijn toestand. Verder moest zij'alles eens goed opnemen; vooral het „kastje" de (bedstede) vond zij eenig. De kippen werden door haar gevoerd en zeer veel behagen schepte Juliana in eene jonge geit, die allerhande bokkosprongen om haar heen maakte. Natuurlijk waren versnaperingen medegebracht, die door de prinses eigenhandig werden uitgepakt en aan van Laar aangeboden. Ruim een kwartier duurde dit bezoek, waarna de terugreis naar het paleis werd aanvaard met de belofte, dat men nog eens spoedig terug kwam. EERSTE KAMER. Gisteravond vergaderde de Eerste Kamer eu wijdde de voorzitter allereerst een woord vam waardeering aan het overleden lid, mr. II. J. Kist. [ngekomen waren de geloofsbrieven van het voor Noord-Holland nieuw gekozen lid, den heer J. T. Cre- rner. De stukken werden gesteld in handen van een commissie, bestaande uit de heeren Van den Biesen, Zijlma en Franssen. De voorzitter stelde voor, heden veM^iillen- de wetsontwerpen in de afdeelingen te beb^^lelen, m. n. het wetsontwerp tot bestrijding van den Ameri kaanschen kruisbessenmecldauw, onteigening ter ver breeding van den Loosduinscheweg, onder 's-Graven ha ge. Spr. deelde voorts mede, dat 't zijn voornemen is Donderdagochtend om -11 uur een openbare vergade ring te houden, waarin allereerst aan de orde zal zijn de wijziging van do Indische Comptabiliteitswet en verder-de wetsontwerpen die in staat van wijzen zullen zijn. Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering gesloten. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren werd voortgegaan met d beraadslaging over artikel 3 van de Radenwet, met de daarop ingediende amendementen. De heer Duys (S. D. A. P.) betoogde, waarom hij zijn amendement betreffende de verhooging van d weistandsgrens niet kan intrekken. De minister moet zijn grenzen motiveeren los van de Ziektewet en kar. veel klaarheid in de regeling brengen, als hij alle be palingen omtrent de definitie van het begrip arbeider schrapt en een bepaling opneemt, dat allen, die bij eenige verzekeringswet wettelijk of verplicht verzekerd zijn, kiesgerechtigd zijn voor de Raden van Arbeicf. I)» miniatïr van landbouw, nijverheid eii han del, de beer Talma, zei, dat het regelmatiger geweest ware. indien de heer Duys zijn denkbeeld in een anscn dement belichaamd had. Het denkbeeld-Duys is ech ter onuitvoerbaar en op een ongelegen tijdstip te berde gebracht. De aangenomen weistandsgrenzen zijn ge grond op de ziekteverzekering. De heer Nolens (R.-K.) meende eveneens, dat liet denkbeeld-Duys onuitvoerbaar ia eu wel op grond van art. 8 van het ontwerp. De heer Duys verklaarde, dat het bezwaar van den heer Nolens te ondervangen is door een eenvoudi ge bepaling in de verzekeringswetten zeiven, welke be paling inhoudt, wie arbeider en wie werkgever is. De motiveering van de weistandsgrens door den minister met een beroep op de Ziektewet gaat niet op. bpr. zou dan zijn amendement moeten handhaven. In het stel sel van den minister zal nog een zgn. „Versieherung von Privat-Angestelften" noodig zijn. Vooral voor een ontwerp, dat alleen een geldelijke nitkeeriug hij ziekte geeft, is geen weistandsgrens noodig. De mi nister is eenvoudig aau een doktereiseh tegemoet ge komen. Toch wil spr. de welstandsgreus niet geheel schrappen. Verwerpt men zijn amendement, dan vraagt hij om aan de Raden over te. laten de bepaling vavi het inkomen, waarbij men kiesgerechtigd is, met inachtneming van de welstanifegrenzen, door de regee ring voorgesteld. Spr. stelde nog een vraag met be j trekking tot de bepaling der loon- en welstandsgren- i zen. De heer I' a tij n (U.-L.) meende, dat de beraad slaging na de gisterenavond door den minister aange brachte wijziging in een geheel ander stadium is ge komen. Hij ziet iets goed in het denkbeeld-Duys eu wilde in art. 3 lezen: Onder arbeider wordt verstaan hij, die wettelijk of verplicht verzekerd is voor een uitkeering in geval van ziekte. Dan wordt de uitwer king van de definitie verplaatst naar de Ziektewet. Wil de minister zich bedenken, dan kan men de be raadslaging over art. 3 schorsen. De minister verklaarde zich hiertegen, waarna de lieer P a t ij n voorstelde om de beraadslaging over art. 3 te schorsen. Dit voorstel werd echter verworpen. De heer P a t ij n lichtte daarop een amendement toe, strekkende om van de kiesgerechtigdheid voor de Raden uit te sluiten allen„die niet krachtens de Ziek tewet verzekerd worden, o.m. het personeel der spoor wegmaatschappijen. De minister voelde niet veel voor het amen dement, maar verzette er zich niet tegen. Goede krachten zouden aan de Raden ontvallen. De heer Schaper (S. D. A. P.) kwam nog oveu terug op het incident tusschen hem eu den heer Lob man. Hij hield vol, dat diens redeneering er op neer komt, dat de dienstboden niet zouden worden opgeno men. Daarna was aan de orde de regeling der werkzaam*- heden. De voorzitter achtte het nu ook zeker, dat de Ziektewet niet meer voor het reces wordt afgedaan eu deelde mede, dat de regeering er prijs op stelt nog een aantal ontwerpen af te doen, waarvan aan spr. opgave is verschaft. Aan de orde was daarna voortzetting der beraadsla ging over het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van Iloofdst. IV der Ötaatsbegrooting voor 1912. De beraadslaging werd echter gesloten en de motie-Ter Laan verworpen met 48 tegen 24 stemmen. Het wets ontwerp werd z. h. s. aangenomen. De beraadslaging over art. 3 der Radenwet en het amendement-Pat ij n werd voortgezet. De heer Nolens stelde namens de Commissie van Voorbereiding voor het amendement Patijn aan te houden tot morgen. Het voorstel werdl z. h. st. aangenomen. In verband' met de aanhouding van dit amendement werd er nog niet gestemd over art. 3, maar ging men verder met de volgende artikelen. De heer P a t ij i weits op de spotprenten en de artikelen der pers. „Wij zijn aan het poppetjes teekenen, schreef de „N. R. Ct." Terecht, wij zijn bezig aan een earicatuur van wetge ving." Luid geroep links: Juist. De voorzitter hamerde. De heer P a t ij n (U.-L.) Het is de waarheid. Het heele land! geeft het toe. Niemand weet eigenlijk meer wat die Raden van Arbeid zijn. De heer Duys (S.-D.)De minister zelf ook niet De heer P a t ij n (U.-L.) Laten we deze dienst boden-zaak niet embrouilleeren. (Gelach). Ja, de mi nister lacht al om iemand, die poogt uit de verwarring te komen. De heer Goeman BorgeSius (U.-L.): Hij denkt dat we om Patijn luchen en we lachen om hem De heer P a tój n (U.-L.) bleef zijn meening hand haven, dat het gewenseht. is, thans de bedoelde persu i en, die later in de Ziekteverzekering zullen komen hier in de Radenwet op te nemen. Desnoods kan men in de Ziektewet uitzonderingen in het kiesrecht optie men. De minister bestreed dat nog eens. Het ka rakter van de Radeu.van Arbeid zal geheel worden ge vvijzigd. Ook de heer Van Karnebeek (U.-L.) voerdi nogmaals het woord. Het debat «werd gesloten. Do stemming over d< amendementen werd aangehouden tot Woensdag. Geroep rechts: Stemmen! De heer Du ys (S.-D.): Kalm! 't Is nog een jaa voor 't 1913 is. Bij art. 7 (instelling van beroep na den hiervc.o bepaalden termijn) verklaarde de minister dat hit door hooggeachte leden redevoeringen gehouden zijn waarvan hij niets heeft begrependie van den hoe j Duys begreep hij wel. De lieer Duys: Ben ik dan niet hooggeacht (Gelach). De minister: Zeker wel; maar vooral van den heer Rink heb ik niets begrepen. De heer Duys: Die kunnen zich niet zoo duide lijk uitdrukken nis ik. (Gelach). Hierna werd de vergadering gesehorst tot 's avonds. Voortgegaan werd met art. 8. De heeren Duys e. s. stelden voor de raden voor uit werkgevers-leden (en plaatsvervangers) eu voor 2/.i 11't arbeiders-leden (en plaatsvervangers) te doen bestaan. Een voorstel van den lieer Patijn van ongeveer dezelfde strekking, werdl ingetrokken. De heer Duys (S.-D.) gaf een uitvoerige toelich ting van zijn amendement, voor hem en de zijnen het belangrijkste van de geheele radenwet. De heer Roodliuyzen lichtte een amendement toe, strekkende om het actief en passief kiesrecht voor de raden van arbeid te beperken tot de arbeiders, ter wijl de heer Van Vuuren wilde bepaald zien, dat ook de plaatsvervangende voorzitter alleen zitting heeft bij afwezigheid ol ontstentenis van den voorzitter. Om 11.25 kwan" de heer Troclstra aan het woord. Links gaf teekenen van onrust, terwijl rechts riep: we gaan door Ten slotte adviseerde de Commissie van Voorberei ding (dr. De Visser) "/a tegen het amendement-Rood- huyzen en evenzeer s/2 tegen het amendement-Duys c. s. De heer Troelstra sprak zijn verwondering uit, dat de voorzitter tien minuten voor twaalf over zoo'n belangrijk voorstel wil stemmen en dit, waar men hiermee morgenochtend voortgaat. (Beweging hts.) Spr. kwam op tegen het houden van een on zuivere stemming, waardoor men niet een fair trial lan de amendementen geeft. Willen de heeren nu stemmen, goed; ar la guerre comme a la guerre. Dan hebben de heeren zich te prepareeren op een revanche nzerzijds. Er is niet één motief om nu nog te stem men en niet morgenochtend. De heer De Klerk sloot zich hierbij aan (Ru moer rechts). De voorzitter merkte op, dat tegenover en kelen die weggegaan zijn, anderen staan, die mot op zet gebleven zijn om art. 8 af te doen. De voorzitter achtte zich niet gerechtigd de stemming uit te stellen. De heer Troelstra stelde thans voot, de stem ming uit te stellen tot morgenochtend. Dit voorstel werd verworpen met 47 tegen 11 stem men. Vóór: de linkerzijde behalve De Beaufort en Tyde- man. Het amendement-Roodhuijzen werd verworpen met 50 tegen 1 stem. (Onder do stemming klonk een stem van de publieke tiibune: Huichelaars). Het amendement-D u y s kwam in stemming. (De heer Tor Laan verliet nu onder ironische opmerkingen van rechts, de zaal; do andere sociaal democraten hadden reeds de zaal verlaten). Vóór het amendement werden 4 stemmen uitge- irneht, er tegen 47, zoodat het amendement is verwor pen. Art. 8 werd op verzoek van den heer Duys in stemming gebracht en aangenomen met 51 tegen 0 stemmen. (Applaus rechts; de* heer Duys: Een succes fou!) De verdere beraadslagingen werden te 12 uur 15 tot hedenochtend verdaagd. tiemengtl nieuws. UIT LIMIMEN. Gisteravond vergaderde de raad dezer gemeente onder voorzitterschap van den oudsten wethouder, den leer KI. de Jong. Alle leden waren aanwezig. De notulen der vorige vergadering werden voorgele zen en na een opmerking van den heer Vis, die uit de notulen meende te vernemen dat een subsidie was toe gekend aan de te bouwen R.-K. sohool, waartoe alleen in principe was besloten, onveranderd vastgesteld. Ingekomen was o. a. een schrijven van Ged. Staten tot goedkeuring van de -aangegane kasleening van J 2000 en van de wijziging der begrooting in verband daarmede. Verder een mededeeling van B. en W. van kasopname bij den gemeente-ontvanger op 44 Ju ni. De kas is in orde bevonden; er was een bedrag van 806.06. Voorts een schrijven van het bestuur van den Alg. Ned. Wielrijdersbond, waarbij het aanbiedt voor den prijs van 2 plaatsnaambordjes, blauw geverfd met witte letters; een schrijven van het gemeen te bes tim t van Nieuwe-Niedorp om maatregelen te nemen tot hel weren van woonwagens uit' de gemeente. Naar aanleiding van dit laatste ingekomen stuk merkte de heer Vis op, dat hij, naar hetgeen hij er over gelezen heeft, van meening is dat het aan ver schillende gemeenten gezonden schrijven nogal bijval gevonden heeft. De voorzitter zeide, dat men in deze gemeente wei nig last heeft van woonwagens, tusschen Castrieum en^Limmen komen ze nogal dikwijls voor. Evenals al le genoemde, wordt ook dit ingekomen stuk voor ken nisgeving aangenomen. Aan de orde was daarna de vaststelling van liet ge meenteverslag over 1911, waarin eenige kleine wijzi gingen waren aangebrueht door den loco-burgemeester. Nadat de heer Kooy had opgemerkt dat hij het ver dag niet had ontvangen, en gebleken was, dat dit aan een misverstand moest worden toegeschreven, werd liet verslag vastgesteld. Ingekomen was verder een schrijven vuil eenige ingezetenen, waarbij zij hun bezwaren te kennen gdven tegen de grootte van de som, welke zij hadden ontvan gen voor hunne diensten hij het bltisscfoen van egt) brand. Vier hunner zijn betaald voor 11L uur. 2 an deren voor 6 uur .terwijl ze beweren 11 uur gewerkt le hebben.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1