STADSNIEUWS B IJ TË'"ft L A N D. Gemeenteraad van Alkmaar. Trage Spijsvertering. Ingezonden Mededelingen. NEDERLANDSCH SANATORIUM TE DAVOS. De heer Kuya vond een onderzoek wenschelijk. Blijkt de bewering van adressanten juist te zijn, dan moet alsnog verdere betaling geschieden. De heer Kleef merkte op dat de blusschers aange wezen waren door den burgemeester met de mededee- Iing, dat ze er voor zouden worden betaald. Besloten werd een onderzoek naar de gegrondheid van het ingediende adres in te stellen. Ingekomen was een adres van P. Annaert, veldwach ter, waarin hij ontslag vraagt als inner der kadegel- den, bode en ambtenaar van den burgerlijken stand. Verder een schrijven van Annaert's vrouw om haar eervol ontslag te verleenen als schoonmaakster van het gemeentehuis. Aan beide verzoeken werd voldaan. De nieuwbenoemde veldwachter, Joh. P. van de Zande, die een desbetreffend verzoek aan den raad deed, werd met algemeene steramen benoemd tot inner der kadegeldenmede op de voordracht was geplaatst C. Winder. Tevens werd de nieuwe veldwachter met algemeeno stemmen benoemd tot hooisteker en aanplakker der publicaties. De eehtgenoote van den nieuwbenoemden veldwach ter verzocht den raad benoemd te worden tot schoon maakster van het gemeentehuis. Besloten werd dc benoeming aan te houden. Van den Commissaris der Koningin was bericht in gekomen dat 2 leden van het college van zetters moe ten aftreden. Aan de béurt van aftreding zijn de hee- ren J. Kleef en W. Kooy. Besloten werd het opma ken van een voordracht aan te houden tot de volgen de vergadering. Op haar verzoek werd met ingang van 15 Augustus aan mej. M. Perry eervol ontslag verleend als onder wijzeres, eveneens anti den heer P. Hooikaas, met in gang van 1(1 Augustus, wegens zijn benoeming tot onderwijzer te Krommenie. Deu heer baron van Frydagh, oud-burgemeester, thans burgemeester der gemeente Spaarndam, werd op zijn verzoek ontheffing verleend van de hondenbelas ting over het 2e halfjaar 1912 ten bedrage van 2. Besloten werd een wijziging te brengen in de be grooting van 1912. Er is een tekort van 140. De post aflossing geldleeningen is echter 200 te hoog geraamd. Dit bedrag zal op de post onvoorziene uit gaven worden overgeschreven,waaruit dan de tekorten op de verschillende onderdeeleu der begrooting kunnen worden bestreden. B. en W. stelden voor den gemeente-ontvanger bij zijn 25-jarig jubileum als zoodanig een geschenk aan te bieden. Dit kan dan ook uit onvoorziene uitgaven worden betaald. Na een korte discussie over de hoe grootheid van het bedrag dat zal worden besteed, werd besloten 30 toe te staan. De heeren Peppen en Kooy vonden een bedrag van 25 voldoende^ Daar geen der leden meer ieis te vragen of mede te deelen had, ging de vergadering over in eene met ge sloten deuren, ter behandelfng van" reclames tegen hot kohier van den II. O. UIT OBDAM. Tot onderwijzer alhier is benoemd de heer J. A. Bos te Oostzaan. UIT HEERHUGOWAARD. B(j de alhier, ter gelegenheid van de kermis, ge houden harddraverij, werd door elf paarden deelge nomen. De prijzen werden behaald als volgt: le W. Oudhuis, 2e A. de Boer, 3e P. Biersteker, le troost prijs C. Zuurbier, 2e P. Appelman, allen alhier. De paarden werden bereden door de eigenaars, terwijl de prjjzen bestonden uit paardentuigen enz. Dit 'feest werd door veel publiek bijgewoond. DE INBRAAK TE KORTENHOEP. De 6e Kamer te Amsterdam heeft gisteren uit spraak gedaan in de zaak van de inbraak te Korten- hoef en in de zaken welke daarmede verband hielden. De beide bedrijvers van den diefstal, J. E. M. en A. van 1., beiden reeidivisten, werden veroordeeld elk tot 31/2 jaar gevangenisstraf, met aftrok van den tijd, in voorloopige hechtenis doorgebracht. De cementwerker C. de L., wien ten laste was ge legd, dat hij van de gestolen voorwerpen er enkele ten geschenke had aangenomen, terwijl hij wist, dat ze van diefstal afkomstig waren, hoorde tegen zich een gevangenisstraf van 2 jaar uitspreken, ook met aftrek van de preventieve hechtenis. Vrijgesproken werd de koopman J. F., te gen wien wegens heling (het opkoopen van de gestolen goede ren) 3 jaar gevangenisstraf was geëischt. DE VERGIFTIGING TE RENKUM. In verband met den dood van den koperslager Teu- nissen (e Renkum, die vermoedelijk door opzettelijke vergiftiging is overleden, is in arrest genomen de 19- jarige zoon van den overledene. Deze jongen, die een brutale houding, aannam, kwam met zich zelf in te genspraak en had 10 dagen voor het sterfgeval in een winkel te Ren kunt om arsenicum gevraagd. CHRISTEL] JK-HISTORISCHE UNIE. In de te Utrecht gehouden vergadering van het Na- t ionaal-Comité der Chr. Hist. Unie, waren veel leden aanwezig. De heeren Fokkema, Zubli en Verkou to ren werden als leden van het hoofdbestuur herkozen. De voorstellen voor het hoofdbestuur tot wijziging van het reglement werden bijna zonder discussie onveran derd aangenomen. De volgende algemeene vergade ring zal in Friesland worden gehouden. De heer Do Savornin Lobman voerde liet woord over bet kies recht, het onderwijs en de uitkeering aan de kerkge nootschappen in verband met de plannen tot grond wetsherziening. KORTE BERICHTEN. -Gisteren is naar Leeuwarden overgebracht de gewezen Ocst-Indiscli militair J., die eenige weken ge leden te Marseille van het stoomschip Wilis was ont vlucht. Later heeft liij zich te Marseille weer vrij willig aangemeld en is vervolgens met het stoomschip Ophir naar Holland gebracht. De man is in Indië tot eenige jaren gevangenisstraf veroordeeld, die hij nu te Leeuwarden ondergaan zal. Het 9-jarig zoontje van een stoffeerder te Geer- truidenberg, is van deu walmuur bij de Bergsche brug gevallen en een half uur later overleden. In den winkel van een vischhandelaar te Rot terdam, kwamen twee vrouwen met verzoek nieuwe dubbeltjes voor hen in te wisselen. Aan dit verzoek werd voldaan. De winkelie ster ging haar gereed geld na en bij het zoeken naar nieuwe dubbeltjes, hielpen de beide vrouwen zoo goed, dat na haar vertrek een bedrag van f 18 vermist werd. Beide vrouwen maken vermoedelijk deel uit van een troep kermisreizigers, die met hun woonwagens nu bij Kralingscheveer, na bij de grens dezer gemeente gekampeerd zjjn. Een 83-jarige heer te Winterswijk is Maandag door een zonnesteek getroffen. B(j B. en W. van Alblasserdam is een adres in gekomen om de café's op Zondag gedurende kerktyd te doen sluiten. Ten nadeele van een bloembolleukweeker te Lis- se heeft men in één der laatste nachten een drietal bedden bloembollen gerooid en medegenomen. Om trent de daders heeft men tot op heden nog geen spoor ontdekt. EEN 40-JARIG JUBILEUM. Heden herdenkt de heer Ph. Gehrels, sergeant-ma joor, den dag, waarop hij voor 40 jaar den rang vau onderofficier verkreeg. Gedurende 35 jaar was de heer Gehrels werkzaam als assistent bij het militaire onderwijs, waarvan 16 jaar aan de Koninklijke Mili taire Academie te Breda en 19 jaar aan de,Cadetten school alhier. Zooal.s te verwachten was is deze dag niet onopge merkt voorbijgegaan. Om 12 uur hedenmorgen waren op de binnenplaats van de Cadettenschool de militai ren opgesteld onder commando van kapitein J. van der Moer. De heer Gehrels, wiens eehtgenoote en bei de dochters de plechtigheid bijwoonden, werd door luit. kolonel Grevinek voor het front der troepen ge leid en deze noemde het een voorrecht, den jubilaris thans hier nogmaals geluk te mogen wensclien, na do gelegenheid, welke hij reeds had gehad het persoonlijk te doen. Het deed spr. genoegen hieraan te kunnen verbinden de aangename mededeeling, dat II. M. de Koningin gemeend had, den heer Gehrels te moeten huldigen door het toekennen van de eere-medaille vau de Oranje-Nassau-orde in zilver en het recht tot het dragen van het kruis met de wapenen. Nadat op verzoek van den luit. kolonel de ban ge opend en gesloten was, werd den jubilaris onder het spelen van het Oude Wilhelmus het eeremetaal op de borst gespeld. De heer Grevinek wees cr hierbij op, dat een per soonlijke onderscheiding als deze slechts werd toege kend, wanneer er na rijp beraad termen voor gevonden werden. Het deed spr. genoegen, dat het hem gege ven was, de medaille uit te reiken en hij sprak de hoop uit, dat de onderscheidingsteekenen lang de borst Van deu heer Gehrels mocht sieren. De luit. kolonel stelde daarop hen, die dit wensch- ten, in de gelegenheid, den jubilaris persoonlijk geluk te wenschen, waarvan door alle aanwezige officieren en leeraren en vele anderen gebruik werd gemaakt. Ook de dames Gehrels hadden vele geluk wenschen in ontvangst te nemen. Daarna bood de heer Grevinek in de receptiezaal namens officieren en leeraren der school den jubilaris oen inktkoker met inscriptie aan. „Aan P. Gehrels, van officieren en leeraren, 26 Juni 1876 -26 Juni 1912". De heer Gehrels zeide zeer dankbaar te zijn voor dit bewijs van sympathie, waardoor hjj zeer getroffen was. De jubilaris werd hierna door luitenant Blauw naar de cantine geleid, waar de cadetten zich intusschen hadden opgesteld. De heer de Kantel', president van den senaat van het Cadettenkorps bood met oen hartelijk woord namens het corps den heer Gehrels een fraaie schemer lamp aan. De jubilaris dankte hartelijk voor hetgeen was ge daan, om hem dezen dag tot een onvergetelijken dag te maken en wenschte den cadetten allen een schitte rende carrière toe. De heer de Kanter noodigde daarna zijn kameraden uit tot een driewerf hoera voor den heer Gehrels, waaraan op zeer spontane wijze gevolg werd gegeven. Hiermee was de huldiging van deu wakkeren mili tair, die, naar we hopen, nog lang aangename her inneringen aan dezen dag mag bewaren, afgeloopen. Ook van andere zijde had de heer Gehrels in den loop van den dag vele gelukwenschen in ontvangst te nemen. DE NIEUWE AMBACHTSSCHOOL. Heden is de vlag geheschen op de Ambachtschool, welke aan den Bergerweg verrijst, daar de eerste spant gezet is. Daar dit zeer vroeg is, blijkt het, dat bet werk flink opschiet. FOTO-KUNST, in The Amateur Photographer komt een bespreking voor van de te Londen gehouden belangwekkende ten toonstelling, waaraan de Nederlandsche club voor Fo to-kunst collectief deelnam. Als een „interesting in terior" is van onzen stadgenoot, den heer G. C. Kooy- ker een mooie foto in dit tijdschrift opgenomen, The linen cupboard getiteld. AGENDA. WOENSDAG. „Yereenigde Zangers," 8 uur, tuinzaal Harmonie. VRIJDAG. Zangvereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor ..Orpheus," repetitie voor heeren. 8 uur, lokaal Mooij Roerstraat. LUXEMBURG. De liberale schoolwet werd met 34 tegen 17 stemmen aangenomen, niettegenstaande het protest van den bisschop, die verklaarde te weigeren tot de tenuitvoerlegging van de wet mede te werken, voor zoover het godsdienstonderwijs betreft. EN9ELAND. Het Lagerhuis heeft nu ook al een schandaal-tooneeltje gehad. Een minister verklaarde, dat de kiesrechtvrouwen in vrijheid gesteld zouden worden, zoo ze maar beloofden, haar overtreding niet weer te zullen herhalen. De socialist Lansbury werd door deze verklaring woedend, schold en gesticuleerde, dat het een aard had. Tevergeefs gelastte de voorzit ter hem bij herhaling het huis te verlaten, maar hij bleef weigeren. Eindelijk gaf de gestrafte aan den aandrang van zijn collega's gehoor en verdween waarmede het voorval een einde nam. TURKIJE. In Turkije weigerden de bladeu berich- ten over den ministerraad op te nemen, omdat enkele ministers een paar verslaggevers op hondsche wijze hadden behandeld. Van deze „staking" is de regeering ditmaal toeval lig juist goed gediend! BALKANSCHIEREILAND. In de zitting van de volksvertegenwoordiging gebruikte de nationalist Aga- tonowits hoogst beleedigende uitdrukkingen voor den minister van oorlog, die antwoordde met keleedigin- gen aan het adres van den heer AgatonoVvits. De na tionalisten stelden voor, dat de minister zijn veront schuldiging zou aanbieden. De minister-president ver zette zich hiertegen, omdat de minister van oorlog door den heer Agatonowits was uitgetard. Het voor stel werd tenslotte naar de commissie van het regi ment van orde verwezen. AMERIKA. De democratische nationale conventie heeft gisteren den heer Parker met 594 stemmen tot tijdelijk voorzitter gekozen, tegen 506 stemmen op den heer Bryan. Vervolgens nam de conventie een motie aan waarin werd verklaard dat de verkiezing van Parker met al gemeene stemmen was geschied. Maar toen de heer Parker een poging deed om de conventie toe te spre ken, ontstond een zoo verschrikkelijk tumult, dat men er toe overging de conventie tot 8 uur 's avonds te schorsen. Als bewijs hoe groot de belangstelling was bij den grooten verkiezingsstrijd in Amerika, moge het feit, gelden, dat Baltimore en Chicago Maandag resp. 6u,üG0 en 100,000 bezoekers herbergden. Hotelhouders vroegen zelfs 25 voor logies. Gemengde uiededeeliugeu. EEN NIEUWE ENCYCLIEK. De „Corriere della Sera" kondigt, volgens een be richt in den Matin", de verschijning eener encycliek op den verjaardag van keizer KonStantijn aan. I>e Paus zal daarin,, zoo heet het, erop wijzen, dat de Kerk meer geëerbiedigd wordt bij de Protestant- sehe en Angel-Saksischo naties dan bij de Roomsch? en Latijnsche volkeren. KORTE BERICHTEN. In Mecklenburg is een kali-mijn ondergeloopen. De schade is enorm, maar de mijnwerkers konden, zij het dan ook ternauwernood, aan den dood ontsnappen. In' een vlaag van waanzin heeft te Warschau ren kapitein op den regiments-commandant gescho ten en daarna zich zelf doodgeschoten. Te Valmarenna (Piemont) heeft een man, Pon- zoni genaamd, die twee jaar geleden zijn vrouw en kind vermoordde en sindsdien in een krankzinnigen gesticht verpleegd werd, en ontvluchtte, zijn broeder, zi.in zuster en twee neven vermoord. Ponzoni werd gevat en is weer naar het krankzinni gengesticht overgebracht. In het dorp Polany (Hongarije) zijn 500 huizen afgebrand. Twee jaar geleden werd het dorp door een. hevigen brand1 bijna geheel vernield. Te Wiesbaden is de Nederlandsche kunstschil der Laurens Alma Tadema overleden, die in 1836 te Dronrijp was geboren. Weinig kwalen werken nadeeliger op het humeur i n het gestel dan trage spijsvertering en verstopping, en men heeft terecht gezegd, dat de helft van alle ziekten uit verstopping voortkomt, Een goede ont lasting is onmisbaar en daarom wordt in het alge meen geen geneesmiddel méér gevraagd dan een af doend, veilig en zachtwerkend laxeermiddel. Het bezwaar van vele afvoermiddelen is, dat zij te sterk purgeeren en door hun heftige werking den pa tiënt uitputten en verstoppend reageeren. Foster's Mangpillen werken zóó zacht dat de stoelgang geheel natuurlijk geschiedt, zij verwekken geen krampen, dc hoeveelheid behoeft niet voortdurend vergroot te wor den en zij laten zich zeer gemakkelijk innemen. Zij zijn het best-bekend geneesmiddel voor alle voe dingsstoornissen, slechte spijsvertering, maagkwalen, verstopping en alle gevolgen als hoofdpijn, slechte eetlust, hartwater, slapeloosheid, enz. Foster's Maagpillen (let op do juiste spelling van den naam ter voorkoming van namaak) zijn te Alk maar verkrijgbaar bij de lieeren Nierop Slothouber, Lnngestrnnt 83, a 0.65 per flacon, of 3,60 per zes flacons. Iugezomleu Stukken. Een prachtig aanbod, hetwelk niet onbenut raag voorbijgaan. Te Davos-Platz, Zwitserland, wordt door Nederlan ders voor hunne landgenooten en voor de volksgezond heid in Nederland sedert 15 jaren een nuttig werk verricht. Een weinig hooger dan de weg, welke Davos-Platz en Dnvos-Dorf verbindt, staat een ruim gebouw, het welk plaats biedt voor 50 Nederlandsche longlijders en longiijderessen met beperkte geldmiddelen, zonder on derscheid van geloofsbelijdenis en niaatschappelijken stand. Het is in 1897 voortgekomen uit den wensch om voor ons vaderland een practisch begin te maken met de bestrijding der tuberculose. Het enkele feit, dat bij de oprichting' slechts 6000 aan giften ter beschikking stonden, zal volstaan om eon beeld te geven met welke buitengewoon groole be zwaren de ontwikkelingsgeschiedenis van onze inrich ting verbonden is geweest. De 15 jaren, welke achter ons liggen, waren dan ook voor ons een tijdperk van onafgebroken ingespan nen arbeid en van groote moeilijkheden, maar tegelijk van groote voldoening. Want van jaar tot jaar zagen wij, hoe ons nuttig werk van een klein en onzeker be gin in omvang toenam, en op vastere grondslagen kwam te staan. En thans is ten slotte tot ons gekomen, waarop wij al die jaren gehoopt hebben: de mogelijkheid om ons einddoel te bereiken. Tot duurzame bevestiging van ons sanatorium en de uitbreiding van 65 patiënten-bedden was nog ver- eischt een bedrag van 35000. Teneinde nu spoedig en afdoend te helpen, heeft een vermogend landgenoot, die onbekend weuscht te blijven, ons kort geleden het volgende prachtige aanbod gedaan. anneer vóór 1 Augustus 1912 aan het bouwfonds van het Nederlandsche .Sanatorium te Davos een be drag' van minstens 10000 aan giften wordt geschon ken, zal aan elk dézer giften 40 worden toegevoegd. Zoo bovengenoemde som niet bijeenkomt, vervalt het aanbod. De 40 zullen geschonken worden van een maximum bedrag van 30000." Het is duidelijk, wat dit aanbod voor ons beteekent. De nog bijeen te brengen 35000 worden op éénmaal teruggebracht tot 25000, en tegelijk wordt, nu met elke bijdrage een evenredig groote uitkomst verkregen wordt, een sterke prikkel geschapen om ons vóór 1 Augustus te helpen. Verscheidene duizend gulden zijn als gevolg van onze aanvankelijke pogingen reeds toegezegd. Maar de bijeen te brengen som is aanzienlijk, en de nog be schikbare tijd kort. Daarom richten wij ons met vertrouwen tot allen aan wie de bestrijding der tuberculose in Nederland ter harte gaat Wij hebben in het afgeloopen tijdperk ten koste van heel wat moeite en zorgen onze krachten gegeven aan ons werk. Helpt ons thans, om onze nuttige Nederlandsche In- Sfehting, die door genezing en niet minder als gevoe- dt-nde kracht ter voorkoming der tuberculose zoovelen ten zegen is, en die tegelijk in den Vreemde den Ne- derlandschen naam hooghoudt, voorgoed op blijvende grondslagen te vestigen. Hoofdbestuur van het Nederlandsche Sanatorium te Davos: P. H. J. Yssel de Schepper, Arnhem 19 elp< -rbuitensingel. voorzitter. P. Plantenga, consul der Nederlanden, Davos-Platz, le secretaris-penningin. J. Kerkhoven, Amsterdam, "115, Heerengracht, 2e se cretaris-penningmeester. M. A. v. Nieukerken, Gors- vel, Huis te Werken. Mr. A. E. Bles, 's-Gravenhage 28, v. Speykstrnnt. Mr. J. AE. A. Lisman, 's-Graven- liago, 71 Sweelinekplein. W. M. Scheurleer, 's-Gra venhage, 88, Jan v. Nassaustraat. A. Menalda Ge., Hilversum, 3 Wittenhullweg. Dr. C. J. A. van Iter- son, arts, Leiden, 12 Nieuwe Rijn. Dr. II. Burger hout. arts, Rotterdam, Ziekenhuis Coolsingel. J. P, van der Sleoteu. Utrecht, 26bis, Bellamystraat. De Redactie dezer Courant en de ondergeteekenden zijn gaarne bereid bijdragen in ontvangst te nemen. Zitting vau Woensdag 36 Juni 1013 des namiddags* 1 nnr. Voorzitter de burgemeester G. RIPPING. Secretaris de heer C. D. Donath. Tegenwoordig 15 leden. Afwezig de heeren Wanna, de Lange, Boehnans ter Spill en den Boesterd met ken nisgeving. De notulen worden goedgekeurd. Aan de vergadering wordt medegedeeld: dat is ingekomen: a. een adres d.d. 18 Juni 1.1. van den heer W. Bralts, houdende het verzoek om ontslag uit zijne betrek king van onderwijzer aan de 5e Gemeenteschool; Eervol verleend met ingang van 15 Augustus a.s. b. alsvoren, een adres d.d. 15 Mei 1.1. van vertegen woordigers der Alkmaarsche bladen, naar aanlei ding van bet door den heer Fortuin gesprokene in do raadsvergadering van 15 Mei 1912; Het adres luidt Oudergeteekendeu, vertegenwoordigers der Alk maarsche bladeu, verklaren naar aanleiding van de beleedigende uitdrukkingen, lieden in de raadszitting door den neer Fortuin als lid van den raad gericht tot den hoofdredacteur der Alkmaarsche Courant, dat zij als protest de raadszitting van heden niet meer zullen bijwonen, tenzij de heer Fortuin de uitdrukkiu- gen heden in de openbare zitting intrekt, terwijl zij zich voorbehouden hun verdere gedragslijn vast te stellen, indien de heer Fortuin tot intrekking zijner beleedigingen niet bereid is. De lieer D o r b e c k had gedacht, dat de voorzit ter hieraan een enkel woord zou hebben toegevoegd of dat er uit den Raad een stem zou zijn opgegaan. Hij wilde thans verklaren, dat de conclusie, waartoe de lieer Fortuin in de vorige zitting is gekomen, althans door hem niet wordt onderschreven. Spreker bejam merde de houding, die de pers heeft aangenomen. Deze heeft hem gespeten. In elk geval was het hier geen votum van den Raad, doch gold het slechts woorden, terloops in de vergadering uitgesproken door een zij ner leden. Hij verklaarde de hoop te koesteren, dat de goede verstandhouding tusschen pers en Raad in de toekomst zal blijven bestaan, dat deze zaak geen verde re consequenties zal hebben, maar als afgedaan zal worden beschouwd, De voorzitter heeft gemeend hier niet nader over te moeten spreken, omdat hij zich op het verslag der handelingen geheel nog kan beroepen op de woor den gesproken in de vorige zitting. c. alsvoren, een adres d.d. Mei LI. van bet Uitvoerend Comité van de afdeeling Medemblik en omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, hou dende het verzoek ten behoeve van de door die af deeling te houden landbouwtentoonstelling een bij drage te verleenen; Voor kennisgeving aangenomen. d. alsvoren, een schrijven d.d. 21 Mei 1.1., van mr. P. van Heijnsbergen, houdende aanneming zijner be noeming tot lid' der commissie tot wering van schoolverzuim; Alsvoren. e. alsvoren, een adres d.d. 6 Juni 1.1. van W. A. Crone c.s., verhuurders van vletten, houdende het verzoek de veorrdening op het heffen en invorderen van ha ven- en kaaigelden te willen herzienj Alsvoren. f. alsvoren, een schrijven d.d. 29 Mei 1.1., van do Ged. Staten, ten geleide vnn de goedgekeurde 2e supple1 toire gemeente-begrooting, dienst 1912; AlsvoTen. g. alsvoren, een schrijven d.d. 2 Juni 1.1. van dr. J. Dirken, houdende dankbetuiging voor zijne benoe ming tot stadsai'ts; Alsvoren. h. alsvoren, een schrijven d.d. 22 Mei 1.1. van Ged. Sta ten. ten geleide van het goedgekeurde voljaarsch kohier der belasting op de gebouwde eigendommen, dienst 1912; Alsvoren. i. alsvoren, een schrijven d.d. 22 Mei 1.1. van Ged. Sta ten, ten geleide van het goedgekeurde suppletoir kohier der belasting op de gebouwde eigendommen, dienst 1911; Alsvoren, j. alsvoren, een adres, ongedateerd, den lOden Juni 1,1. ontvangen, van den Nationaleu Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius," houdende bet verzoek de verordening op het gemeentelijk werk- loozen fonds te willen herzien; Bij dit punt bel>laagde de heer Van den Bosch zich ernstig over de wijze, waarop den vorigen keer de werkloozenverordeniog is behandeld, welke hem zeer gegriefd heeft. De heer D o r b e c k steunde deze meening, welke door den voorzitter en den heer van der Feen de Lille werd bestreden. Een voorstel-D o r b e c k om binnenkort tot een herziening over te gaan wend niet gesteund. Het adres werd voor kennisgeving aangenomen, k. alsvoren, het proces-verbaal van kasverificatie op 17 Juni 1.1.; Alsvoren. 1. alsvoren, een schrijven d.d. 1 Juni 1.1. van mevr. G. van der HeijdeOver, houdende mededeeling, dat zij de aanneming harer benoeming tot lid van de dames-commissie van bijstand1 voor het toezicht op het onderwijs in de handwerken voorloopig wenseht uit te stellen Alsvoren. in. alsvoren, een schrijven van 17 Juni 1.1., van J. Pan der c.s., overlieden der kaasdragers, houdende dank betuiging voor de tegemoetkoming in het draagloon der kaasdragers en voor de regeling ten. opzichte van het Oranjeveem: Alsvoren. n. alsvoren, een adres d.d. 24 Juni 1.1., van de afd. Alkmaar van den Bond van Nederlandsche Onder wijzers, naar aanleiding van de voorgestelde her ziening der onderw'ijzersjaarwedden; Te behandelen bij punt 9 der agenda, o. alsvoren, een ndree d.d. 22 Juui 1.1. van de afd. Alk maar van het Nederl. Onderwijzersgenootschap, alsvoren; Alsvoren. p. alsvoren, het uitvoerig en beredeneerd verslag van den toestand der gemeente over 1911, dat bij deze den Raad wordt aangeboden en waarvan een exem plaar aan elk dor leden zal worden toegezonden, q. alsvoren, een schrijven d.d. 25 Juni 1.1. van de afd. Alkmaar van den Bond van Nederl. Gemeentewerk lieden, houdende dankbetuiging voor de genoten toeslag op de loouen der gemeentewerklieden, gedu rende 6 maandpq. Alsvoren. r. alsvoren, een adres d.d. 25 Juni yan de afd. Alk maar van den Bond van Ned. gemeente-werklieden, houdende het verzoek de loonen der gemeente-werk lieden te herzien bij de behandeling der gemeente- begrooting. Te behandelen bij de begrooting. s. alsvoren. een schrijven d.d. 25 Juni 1.1. van regen ten van het Stadsziekenhuis, daarbij in overweging gevende de jaarwedden van de'helpster in de stads apotheek, mej. S, E. Lobach te verhoogen. To behandelen bij de begrooting voor 1913. Een dankbetuiging van dr. Schroder voor zijn her benoeming tot gemeentearts, Alsvoren. 4 Het voorstel inzake onderliandsche verhuring van gemeentegrond aan den heer J. G. Messelaar als di- reeteur der alhier gevestigde Naanilooze Vennootschap

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2