Voor onze zaak wordt niet gereisd. Wij hebben geen wederverkoopers. Wij geven aan niemand extra korting. Wij hebben slechts een verkoopsprijs voor al onze klanten. Itleedermafeers gevraagd. Vast werk, pr» Zondags tot 1 uur geopend-. A. Fortuin, Meubelmaker. Slagersleerling Barnes- Handschoenen J. LIND Hz., Mient 21. i Gterard Worm VEEKNECHT voor TRANSVAAL. AümuarsGiis Crediei- en Etlsctesbank. Ten verkoop aangeboden Firma H. 8. CLOECK, LAAT. hoek BOTERSTRAAT IAAT. hoek BQTERSTRAAT. Langestraat, hoek Houttil, 2 aandeelen a f 500, HERMs. COSTER ZOON Alkmaar en 1 4500 5 pet oblig., idem. ADVERTENTIE» Oudegracht 245, Verzilvert coupons. Tei*sicmd gevraagd een nette LEER JOK GEN bij Jongste Bediende. jongste bediende Verloren Muntbiljet van t 10. loopjongen of meisje Meisje Kiosk. een nette DIENSTBODE in alle soorten tegen zeer concurreerende pry zen ruim voor banden in den Bont winkel van Heeren-Nlodeartikelen, HOEDEI, - PET TEW, SST HET AANGEWEZEN ADRES. Alkmaar, Tel. 212. Firma H. S. CLOECK, Alkmaar, Tel. 212. Van Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne inrichting, SPECIAAL voor Heeren en Kinderkleeding, gemaakt en op maat. REGENJASSEN (in gummi- en waterproof). CAPES Loden-gummi-waterproof OL1EPAKKEN. OLIEJ ASSEN. buitenland. P Kinder meel Zieken- kost Bij uitstek proafuci-Gcnü gebleken Vo&aaei. DeKinderen groeien er flink en voorspoedig van op en lijden niet san slechts Spijsvertering. TERSTOND een flink Aankomende ofbekwmue MEUBFLMA I FR FevraaedU P. H. v. d. VEN, Kenuemei'str. 34, Hv.i'lem 119 103 20 gevraagd bij K. PESSÉR, Zij- dam 8. H. W. M. RIJKS, vraagt prijsopgave voor de levering, op keurvan 135,000 eerste soort vlakke straatklinkers, waalvorm, Glacé en Peau de Suède Handschoenen van de bekende firma M. LAIM- BOCK, Kalverstraat, Amsterdam, tegen door die firma vastgestelde prijzen. Op 't gebied van HOU 1 TIL 64, TELEFOON 356, ALXMAAH, Gevraagd voor een gezonde streek in TRANSVAAL, een VEEKNECHT, ongehuwd, P. G., GEHEEL VERTROUWD met de verzorging van Friesch (Hnllaudsch) Fokve», melken, zuivelbereiding en varkensteelt. Schriftelijke aanbiedingen te zenden aan Dr N. MANSVELT? Damrak 95, Amsterdam. Kleeder maker», Eigen werkplaatsen ah. magttziln. Keeder mah er», Eigen werkplaatsen a.b- uiii|iaiyu. „Bouwstoffen" werd zonder hoofdelijke stemming na genomen. Eveneens het voorstel inzake verbetering der locali- teiten voor de politie, Tot eersten opzichter bij de gemeentewerken werd benoemd de heer G. A. J. Kloos, die reeds voor een proeftijd van een jaar was aangesteld. Met den staat der Nederlanden werd een ruiling van grond aangegaan op het zoogenaamde eiland aan het Noord'-Hollandscli Kanaal. Ook liet voorstel van B. en W. inzake de tijdelijke geldleeniug werd aangenomen, evenals het voorstel in zake af- en overschrijvingen op de begrooting 1911. Tot de voorgestelde wijzigingen in de verordening, houdende bepalingen, waarop kunnen worden aange gaan gemeenschappelijke regelingen met naburige ge meenten, omtrent de toelating van kinderen uit die gemeenten, werd overgegaan. De voorzitter deelt mede, dat B. en W. in handen hebben den koop van een stukje grond in de Tweede Landdwnrsstrnnt, groot 936 cA. tegen 900 en 14.25 overdrachtskosten. Besloten werd dit stukje aan te koopen. liet punt onderwijzerssalarissen werd van de agen da afgevoerd en zal na de vacantie worden behandeld, in verband met een opmerking van den heer van der Feen de Lille, dat een der groote grieven van hem te gen de behandeling der zaken in den Baad is, dat itt de zomervergaderingen belangrijke zaken worden af gedaan. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat zij bij be sluit van heden onder voorwaarden vergunning heb ben verleend aan: J. KOEMAN, aldaar, tot het uitbreiden van zijne rijwielherstelplnats, waarin veldsmidse en moffeloven, door het maken van een bergplaats tot bewaring van benzine achter het perceel Zevenhuizen, wijk A. No. 3. Alkmaar, 25 Juni 1912- Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATII, Secretaris. Bnrgeriykc Stand. GEBOREN. 24 Juni. Theodorus Laurentius, z. van Jan Liefting j en Trijntje Blokker. 26 Alida Catharina, d. van Wilhelmus Mooij en Anna Anthonia Pepping. GEMEENTEVERSLAG. Ter Gemeente-Secretarie te Alkmaar is tegen be taling van twee gulden verkrijgbaar een afdruk vau het door Burgemeester en Wethouders aan den Ge- meenteruad uitgebracht verslag omtrent den toestand der gemeente Alkmaar over het jaar 1911. De Secretaris van Alkmaar, DONATH. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 26 Juni. M.-degedeeld door het Koninklijk Nederlandse!) Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 27 Juni. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.7 te Coruua. De langste stand van den barometer 752.6 te Malin- liead. VERWACHTING. Matige tot zwakke westelijke tot zuidelijken wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, iets war mer. Neerslag te Alkmaar: 24 Juni 2.4 m.M.; 26 Juni 7.9 m.M. ASurktberlehten. AMSTEKDAALSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWKREDIET. Koers van Staatsleoningon. NEDERLAN O. Ned. Werk. Schuld II l> I» Bulgarije Tahaksleening Brazilië Funding Mexico biauenl. Japau Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. lwang Dombr. pCt. 8 i/s 2i/s pCt. 5 6 6 4 4 4 4 5 4 41/8 Finajic.enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsch Groudcrediet II I» Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. pCt. 4 n/8 4 div. aand. b' PURMEREND, 25 Juni. Afslag-vereeniging BEEM- STER, PURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slngmarkt Werd lieden verhandeld Peulen f 3,— a 5,Doperwten f 4,— a 5,60, :>er 100 pond sla f 0,k 0,per 100 krop, rabar ber f 0,a 0,per 100 bos. Tuinboonen f 0 48 a 0.56 Handel vlug. NOORDSCHARWOUDE, 25 Juni. Groote muizen f 2.30 a 2 55, drielingen f 1.16 a 1.50, kleine f 0.30 a 0.70, schotten f 2.20 a 2.40, drielingen f 1.10a 1.710 per 35 Kg. Aanvoer 1800 zak. Land- en Tuinbouw-Vereeniging „De Eendracht. MEDEMBLIK 25 Juni. Groote Muizen f 2,35 a 2,50, Kleine Muizen f 1,35 a 1,65 per half H L. Groote ronde f 2.30 a 2.70. Aanvoer 3240 manden of zakken. SCHAGEN, 26 Juni. Kleine kaas f 32,Aange voerd 17 stapels. Handel matig. BOVENKARSPEL, 25 Juni. Groote muizen f 2.30 a 2.00, kleine id. f 1.70 a 1.90, ronde f 2.10 a 2.30. Aanvoer 12940 zak. Bloemkool le soort f 0.— a 0.Wortelen f 0.a 0. BROEK OP LANGEND1JK, 26 Juni Heden werd besteed voorgladblaadjes f 2.40 a 3.10, gew. muizen f 2.10 a 2.45, Schotsche piuizen f 2.05 a 2.35, Schoolmeesters f 2 15 a 2.40, aanvoel 3205 zak zak, 200 zak drielingen f 1.30 a 1.70, 38 stuks roodekovj f 10.10 a 49400 bos wortejen f 1,50 a 3,160 bos uien f 1.a 0.—. Ingexondeu Mededeelin&cn. pCt. 41/s aand. div. Westersuiker A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bin(jjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam DeR Senembah Tabak-Mij, Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra l'alembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. 'Lelegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent Spoorweg leeningen, Holl. IJz. Sp.-Mij, Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMBR1KA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr.Qevt. aand. div. Ine i, n Kansas Oity South. li ii i> praf. >i Miss K. Texas C. v. 5 ew-York and üntarie Norfolk Western C. v Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. flOO Gemeente-cred. BELG1E An-werpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsehe Hyp. idem OOSTENRIJK. Staatsleening I860 yIJSLAND. 18 4 Ex-dividend. Koers van het geld. Prolongatie 43/4 pCt. Mededeelingen. De. levendige stemming die heden o pde geheele markt heerschte deed de koersen flink oploopen; voornamelijk Oliewaarden o. a. Koninklijke en Geconsolideerde monteerden sterk in prijs. Notce- ring Koninklijke 515525, slot 524%, Geconsolideerd 276Y4—280% slot 279. Amerika beter o.a. voor Steels en Unions. Mijnwaarden nagenoeg op de vorige prij zen. Tabakken in vaste stemming. Culturen verdeeld. Rubbers prijshoudend. pCt. 4 3 3 21/8 4 3 5 5 25Jun 92 67 981/4 1041 40 85>7i6 87i/s 87 881/2 lOüis/is 871/4 967)8 993/4 100i)4 96i/3 180 12U/8 174 145 158 076 802 356 48 9O8/4 511 537 228 419s/4 546 206 2821/s 5111/2 156 223 1843/4 67 611/8 37 60 820 911/2 8415/10] 95 25 6915/ie 581/2 1781/g 47/g I81/4 651/4 101/8 457'8 26'uni 92 67 1 85 87i(| 865/8 88s/j IOO3/4 871/4 966/g V.V. Boek- en II an del»d rukker U v.li. Br. fr. lett. W 14, Advertentie Bureau Konings plein 7, Amsterdam. 180 174 145 ÖOi/ie 971/4 2f 0 13ÖV4 10513 20 387» 246/8 59L 278/4 341/2 11216/jb 25 1103,8 276/8 1798/4 53/ig 881/4 1071/8 1013/18 817/ie 114 159 i/s 456 674 857 923/j 512 542 228 420 546i/g 2058/4 279' 524 ï/g 1561 o 226 189 681/2 66i/9 881/4 591'j 325 918/4 851,8 243/4 25 70lVi« 1778/4 47/8 181/4 651/4 101/8 457'8 90Vi« 33?/, 245/, 59a, 281/a 113 25Vie 11U/2 27", 1708/4 47/s 881/2 1013/16 lóSi/j Ondertrouwd: KAltEL BLANKESTIJJN Ambtenaar ter Secretarie, en GEERTRUI H9ÜP8CUEEH. llelloo, 24 j Doesburg, TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Kok en Banketbakker. Bp een handelskantoor kan direct een geplaatst worden. Br. fr. lett. B 243, Bur. v. d. Blad. door een Dienstmeisje, een Tegen belooning terug te bezorgen Paardenmarkt 8. GEVRAAGD een nette To bevragen Bureau van dit Blad. Te Bergen gevraagd een WET MEISJE voor den zomer, tegen flink salaris. Zich aanmelden bjj A. J. BONDA te Bergen. Wegens h u w e 1 ij k der tegenwoordige wordt ge vraagd met 1 AUG. bij Mej. GROEN, Kooltuin 7. Het BESTUUR van den Banne en Pol der OTEKLEEK waarvan de lielft vóór 15 AUGUSTUS en de andere heft vóór 15 SEPTEMBER a s. te leveren. Monsters van vjjf stuks, met prijsopgaaf per 1000 stuks, op den wal te Alkmaar of te Oterleek, ieder afzonderlijk worden ingewacht vóór 18 J u 1 i a.s. bij den Voorzitter. Het dageljjksch bestuur, S. BRAK, Voorzitter. C. VISSER, Secretaris. Voor de aanstaande vacantierëls zijn wij ruim voor zien vüu alle soorten reisbenoodigdheden, als: Zak en Reisne O essaires PortemonnaiesGoudkokèrtjes Portefeuilles, B A nknoottaschjes, Sigaren- en Sigaretten kokers, Pijpjes, K H ippers en AanstekersGompassen, Veldbekers, PicniccouverTs, Veldttesschen, waaronder de bakende Alluminium met vilten overtrek Reiskoker voor braden en koken, met koffie- en thEefilter en eieikoker, verpakt in kleine ruimte. II. BONNERT A ZOOM, Huigbrouwerstraat, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3