De Lange de Moraaz, QRASMAAIMACHINES. UiandidieSociëteltranLeyensverzeMngen, Strijksters reukloos Jachtwater Om het koude goud. Of Badenia Patent Gras maai machine 1912, Geen liets ol een zei een candidaal, die geslaagd was. Hij was een Burgers E. N. R. waard. BRONGASKETËL, iahoad pk 10 M3. J. DE LANGE Corns. Ms. Zn., actieve vertegenwoordigers HERMs. COSTER 8 ZOON, de Firma D. A. WISSELINK, Houtlil 8. Voor ALKMAAR zijn zij verkrijgbaar bij \edeie BOSBOOM-TOUSSAINT, Majoor FRANS De Algemeene Maatschappij Prijscourant van EEKEN's prima kwaliteiten. O. ANSINGH MESMAN, FEUILLETON. Levering op proef. Men vrage de resultaten aan de gebruikers. Vraagt prijzen van Boby's Hooischudders, Radspoor- en VorkenHooischudders, Ransome's en andere Paarden-Hooiharken. Agent voor AlkmaarA. HÏLDERING. BergenN. HÖEBE. TE KOOP AANGEBODEN Stokpaardjes- LS -Zeep te üiddelburg Correspondenten der Bergen met den MIN, franco thuis. vrachtrijder Aan de Stoomwasscherij der firma 8. KROM kunnen direct geplaatst worden. Hoog loon. Onmisbaar voor kinderen is het Belangstellenden verzuimen niet deze riieuw model Gras- maaimachine met voorwiel en gewonen, middelen of dunnen yingerbalk te bezichtigen. GR.OOTB VOORRAAD L ACiE PRIJZEIST, een best beklante Grof-, Hoef-, Kachel- en Rijtuig-smederij Kassier en Commissionair in Effecten. Bij een groote Binnenlandsche Ziekte- en Ongevallen-verzekering- Maatschappij worden legen eene hooge jaarlijks terug- keerende provisie, gevrasgd De Maatschappij heeff een branche collectieve verzekering. Inspecteurshulp steeds aanwezig Stokpaardjes-Leiienmeik-Cream Ingenaaid f 0.40. In traaien stempelband f 0.T0. Voprdam C 9, Alkmaar, Int. Tel. no. 3. Wegens vertrek de van steen gebouwde solide Pakhuizen met Kantoor en Woon huis te Alkmaar aan de Baan gracht w/z., wijknr. 4, 6 en 8, groot 3 aren 46 centiaren. tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik ot periodieke uitkeeringen belaste waarden geett 4t1/2 pandbrieven uit in stnkken van t 100(1.—, f 5()0.— en f 100.—, tegen den koers van t IWIt bevelen zich aan voor het sluiten van verzekeringen op het leven en lijfrenten. om den eetlust op te wekken, is de Sail- I gniuoae. Zij bevordert een geregelde spijs vertering zuivert uw bloed van alle onreine bestanddeelengeeft een diepen gezonden, ver- kwikkenden slaap. Een frissche kleur, een hel dere oogopslag, krachtige spieren, uitmuntende zenuwen, een vroolijk humeur vergezellen de goede gezondheid. Honderden en duizenden in ons vaderland hebben zulk een goede gezond heid aan de Sanguinose te danken. Gij kunt geen beter middel vinden, zelfs voor veel geld. Een zes flacons Sanguinose doen wonderen aan uw geheele gestel. Neemt er de proef van SANGUINOSE kost f 1 50 de flacon van 800 gram 6 fl. f8.12 fl. f 15. VAN DAM Co., Den Haag. de Riemerstraat 2c/4. Wa ht F voor naiunak Verkrijgbaar bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. Te Alkmaar bijNIEROP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., ANSINGH en MES- MAN, Apothekers; Ileiloo bij G. JONGEJAN Noord-Scharwoude A. SWAGER P. HOFF Broek op Langendij k J. PLOEGZuid-Scharwoude G. LUITING Winkel Wed. J. BUTTER Stom- petoren K. HOSAvenhorn A. BELSAnna-Pau- lowna II. DEN ENGELSCHENOudkarspel 11. HART, J. TIMMERMANSt. Pancras R. PLOE GER Warmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. per 5 ons. Ossenhaas 75 ct. Biefstuk 70 Roastbief of Lenden 60 Rollade 55 Ossenlappen 50 Poulet of Gehakt 50 Vette, doorregen ossenlappen 45 Rauw Ossenvet 40 Gesmolten 85 Kalfsvleesch. Fricandeau 70 ct. Schijf Lappen Poulet ftehakt 65 60 60 60 Aanbevelend Varkenvleesch. Filetboeuf of Schijf 50 c t. Magere Lappen 45 Carbonade 45 Saucijzen of Gehakt 45 Doorregen Varkens Lappen 40 Vet Rookspek bij 5 p. 40 ct. Mager Roakspek bij 5 p. 45 ct. llam spek Rookvleesch Tongenworst Metworst per ons 14 ct. 22 12 10 Boterham men worst 10 Telefoonnummer 108 SIRIJMJERS. A 30 Ct. per FLACON van Apothekers en Drogisten. Hagilaleneustraat. Telet. 458. Roman uit het Duitsch van GEORG HARTWIG. 71) - -o- ,,Als het weerzien voor den zieke schadelijk kan zijn, dan is het immers ook beter, dat je niet bij hem wordt toegelaten. Hoe pijnlijk ook, het is dan voor alle partijen beter. En als het blijkt, dat Bickenbach toch krankzinnig is, dan is Soden juist de rechte man om de beste maatregelen voor hem te nemen. Wij kunnen in deze geen partij kiezen, werkelijk mijn man wil zich er buiten houden. En ik geloof wel dat gene raal Bachmann en Linda, dezelfde gevoelens als ik zijn toegedaan." „Dus dan zijn wij op ons zelf aangewezen, mijn dochter", zei Bergitzky met zachte waardigheid. „En wij zullen dan ook weten te dragen wat onafwendbaar is. Hoe kunnen wij ook eigenlijk verlangen dat an dere menschen in ons hart zullen zien Zij gingen heen, vormelijk, koel was het afscheid. „Die hoogmoedige gekkin!" zei Fidelia toornig, toen zij de trap afgingen. „Zij doet zoo stijf en zit op haar stoel of ze een liniaal ingeslikt heeft, Ik ben er van overtuigd, dat, als haar man ooit president wordt, zij niet wel bij het hoofd van verbeelding efi hoogmoed' wordt." „Ik hoop van gansoher harte dat hij 't niet wordt", siste Bergitzky tusschen de tanden. „Dat was veel te mooi voor den trotschen hark. Als ik nu maar wist", onderbrak hij zichzelf, „wasu- die twee honderd duizend mark zijn, die Bickenbach verduisterd heeft! Tien minuten met Bickenbach alleen en ditmaal zou het mij zeker gelukken. de waarheid uit hem te krijgen Toen de zon in het Westen *onk. ging Marie Soden Met één hand kan de vitijerbalk tijdens het maaien in vertikalcn stand worden |Jopgetrokken. Zoodra men den balk omhoog brengt gaat de ma hine automatisch uit het werk. wordt bovendien geleverd met automatische inrichting om den Vliigerbalk, met den voet geheel op te heffen, waardoor men beide handen steeds vrij heeft voor de paarden. Deze machines staan wat betreft lichte trekkracht, korte snede en Bollede samenstelling op den hoogsten trap. Nadere inlichtingen en prijzen worden gaarne verstrekt in de magazijnen voor I.andhonw-Werktnlgen van STEDE due ALKMAAR Burgers E. N. R. met toekekooren. Te [zien b(j de üoetorswo- ning te Bil om pet oren. Te bevragen b(f den Burgemeester san O ter leek. op weg naar Louise Siebold in een der onaanzienlijke straten van de „goedikoope" buurt-. Louise zat voor het raam, verdiept in het lezen van een brief, die met zoo krachtige, groote letters ge schreven was, dat zij het zonder bril kon doen. Toen Marie zacht binnenkwam, gleed haar het blad uit de hand. „Mijn lieve Marie", zei ze, haar vochtige oogcn af drogend, „wat een treurige dag." „Bickenbach ligt zwaar ziek bij ons thuis. Ik kom je vragen, mij bij de verpleging te willen behulpzaam zijn, hoewel ook al om een ziekenverpleegster is gezon den. Otto kan mij zoo moeielijk missen als hij thuis is." Een blos kwam op Louise's gezicht. „Wil je mij hebben?" vroeg zij, de hand van Marie grijpend. „Dat vind1 ik goed van je. Denk je dat hij mij herkennen zal „Voorloopig denk ik niet. Wat is dat voor een brief?" vroeg zij nieuwsgierig, het schrijven van den grond opnemend. Louise zuchtte diep. „Van Erieh Karlsson, onlangs mijn huisgenoot. Deze brief klinkt andere dan de vorige. Hij schijnt mij vreemd te worden." „Karlsson's Althea-groep is verkocht, zoo schrijft hij mij", vervolgde Louise Siebold. „Ilij heeft er een hoogen prijs voor gekregen. En nu gaat hij naar Ita lië om uitsluitend voor zijn kunst te leven. Ik zal nu, zegt Jjij, in langen tijd! niets van hem hooren. Zijn brief doet aan als een afscheid van alles wat in het verleden ligt." „Daarvoor is hij kunstenaar", zei Marie Soden warm en op troostenden toon. „Zij zijn ten slotte even veranderlijk als andere stervelingen. Laat hij zijn roem maar zoeken, wij willen hopen, dat hij dien zal vinden." „Hij had een zoo warm, zoo sterk hart", zei Lorrist en zij zag daarbij "Karlsson en Ute, twee zulke edele menschenkinderen voor zich staan. „Och, de kunst maakt zelfzuchtig en verkoelt het hart. Daar kun je zeker van zijn." Wegens omstandigheden wordt op een welvarend dorp nabij ALHHAAU. Brieven franco letter D. 243, bureau dezer courant °/o pnudbr. Ned er 2. i'auadeesohr Hypo theek A lOlt/,0/0 ju stukken van f ÏOOO, I 500 en I ÏOO (nltloting na 1 Jnnl 1915). Brieven onder letter M 318, bureau van dit blad. „Omdat zij, die voor kunstenaars doorgaan nog vol eerzucht zijn", zei Marie kort en bondig. „Zij heeten kunstenaars, maar och wat een speeu- lceren op succes, wat een verlangen naar bewondering van het publiek is er in hen. Diep gaat de kunst van wie kunstenaar heeten tegenwoordig meestal niet. Succes heeft met ware kunst immers niets uit te staan. Maar om op professor Bickenbach terug te ko men pak gauw een en ander, dat je noodig- hebt, bij elkaar. Ik zal dan ons dienstmeisje met een rijtuig sjuren om je koffer te halen." Toen Louise haar vol taschje aan den arm had ge hangen en de deur achter haar beiden gesloten was, zei ze op droevigen toon; „Wat zal er nu van Ella worden? Binnen drie da gen komt zij terug. Ik heb gisteren een briefkaart van liaar gekregen uit Weenen." „En vroeg mevrouw Soden gespannen. „Een paar woorden anders niet. Wie zal het haar mededeelen wat hier ondertusschen gebeurd is?" „Haar moeder. Of wil jij 't misschien liever doen?" vroeg Marie. „Als Krochel er niet was dan wel", zei Louise wei felend. „Ja, maar die is er nu eenmaal „Zij komen om zeven uur 's avonds aan. Zou ik dan kort daarna oven bij haar nanloopen? Als zij het van Fidelia of den verschrikkelijken Bergitzky al ge hoord heeft, kan ik dadelijk w<*0r weg gaap." „Je bent toch een goed wezen", zei mevrouw Soden ontroerd. „Nu, doe zooals je denkt dat het 't beste In Biekenbach's ziekenkamer gleden de laatste zon nestralen door het halfgeopende venster, een eigen aardig dof goud over de lichte muren en het heldere bed werpend, op het dek waarvan de handen van dot. zieke onrustig en voortdurend heen en weer grepen. Hij sliep niet, hij droomde peinzend in de scheme ring, onbewust van hetgeen er om hem plaats greep. De koortsachtige droomen, die zijn hoofd een gevoel van branding gaven, joegen steeds wilder door en Uame heelt gaarne een zacht rein gezicht, een jeugdig frisch uiterlijk, en een mooi teint. Dit alles geeft: vqn Bergmann Co., Arnhem Fabrieksmerk: .Stokpaardjes" alleen echt in rood-gele (hollandsche) verpakking. Prijs 40 cent per stuk. Verder maakt het roode, ruwe en opengesprongen huid in een nacht blank en fluweelzacht. Tube 85 cent bij: LEO BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat, Firma NIEROP SLOTHOUBER, Drogisten, Langestraat, J. SCHOU TEN Co., Huigbrouwerstraat, J. A. BASIE, Coif feur, Payglop, F. BERG, drogist, Hofplein 53, Alkmaar. (Jubileum Uitgave). Verkrijgbaar In den Boekhaidel van de Jf.T. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. zal Kolarlo GOÜFEBNE verkoopen le ALK M A A K, in het Café van Mej. Wed. A. P. PE PERKAMP, op TVOEKNDAG 3 JFJLI b(j opboden lO JULI 1913 bij afslag, beide dagen 's morgens elf uren Te aanvaarden bij de betaling. achter elkaar. Nu stond hij weer voor het ijzeren hek van de ze nuwinrichting, klom er tegen op, gleed terug, maar kwam er eindelijk toch over. Toen liep hij in den ne vel, kouden, voehtigen nevel, alles scheen hem tegen te werken, het was of zijn voeten werden vastgehou den. Eindelijk kwam er een gevoel van verlichting en nu ging het sneller voort, altijd sneller. Nu was het of hij zweefde en of er onder hem een afgrond gaapte, waarin watervallen donderden. Hoog zweefde hij er boven, vol angst voor een mogelijken val. En hij viel met razende snelheid' ging het de diepte in. Een stem klonk naast zijn bed. Een stem was het, die uit de verte scheen te komen en die hem niet on aangenaam aan deed. „Ella", fluisterde hij, een onzekeren blik in de richting, waaruit het geluid kwam, werpend „Ella". Imuise Siebold drukte de handen voor haar oogen. „Neen tantetje", zei Soden zacht maar op overtui genden toon, „tranen komen hier niet te pas. de slui zen moeten dicht blijven." „De eerste aanblik zei Louise, stil voor zich heen snikkend. „Nu, wij zijn nu al aan den tweeden, dus kunnen wij oièS nu wel beheerschen", zei hij beslist. Weer keek Bickenbach met bedroefdeit"blik in haar richting. „Ella mijn Ella „Zij komt spoedig zal zij hier zijn", zei Louise, zijn hand vattend' en d>ie zacht streelend, alsof hij in staat was haar woorden te begrijpen. „Zoodra zij van de reis terugkomt, zal zij hier komen." „Weet hij dan dat zij getrouwd' is", vroeg Mario voorzichtig. „Neen", fluisterde Louise, haar oogen afdrogend. „Zij mocht hem niet schrijven, alle opwinding moest vermeden worden, zei men bij haar thuis. Zij was te- ge nde bedreigingen niet opgewassen. Het is nu maar goed, dat zij niet meer in het ouderlijk huis is."' (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4