Dameshoeden-Magazijn N V. Het Landbouwhuis. Vertegenwoordiger J. WONDER Pi. J. LIND Hz., o Mient 1. Costuumgarneering ea Fournituren. Prijzen zeer billijk. Beste adres voor dames costnnmaaisters. JAC. MET, Rijtuigfabrikant, HERMS. COSTER ZOON, C. Verheus, Bouwterrein Noordhollandsch Landbouwcrediet. HYPOTHEKEN. II Groote Opruiming tegen veel verminderde prijzen. 4 Beslist de besparendste. Witte SaWooten met Clasbeschutting, het adres. Meest gesorteerd magazijn van alle soorten Dagelijksche ontvangst van nieuwe artikelen. Telef. 582. Langestraat 101, bij de Groote Kerk. Alom verkrijgbaar. Deksalon en Promenadedek. Uit de hand te koop Het auto-ongeluk op den Heiloërstraatweg. Zondags gesloten. Zaadmark t. Heeft in voorraad Maaimachines, Harken, Schud- ders en Zwadkeerders en alle andere Hooibouw- werktuigen. Alles wordt op proef geleverd en gratis onderricht. Onderdeelen Mc. Cormick Maaimachine steeds voorradig. der beroemde Mc. CORMICK MAAIMACHINES is thans gevestigd bij waar tevens alle andere soorten Hooibouw werktuigen in voorraad zijn welke tranco en op proef worden geleverd. VOORDAM C 9, Int. Tel. No. 3, A L, K. M A A H. Wandel- en Reiskaarten. Mej. W. S. SCHILLING Schoutenstraat, bij de Laat, aan den Wester weg, Nacsaulaan, NassaupleinEgmonderstraat Lamorsalstrast en Lindelaan. k. G. DEN BOESTERD. Nassauplein 41. Huuropbrengst 7 a 8°|0. I)e Officier hechtte geen geloof aan de verklaringen van. beklaagde, die met zichzelf in tegenspraak komt on eischte tegen hem wegens diefstal een gevangenis straf voor den tijd van één maand. Bekl. kan zich niet begrijpen, dat hij straf moet hebben omdat hij een lantaarn, die weggegooid werd opraapte en medenam. BELEEDIGING. Jacobus Dominions R., venter te Hoorn, was niet verschenen. Hem was ten laste gelegd, dat hij aan den gemeente-veldwachter Pinter Saai te Unsem, wien hij een valschen naam opgaf, verschillende vleiende benamingen naar het hoofd geslingerd. Saai beves tigde, zijn in deze zaak opgemaakt proces-verbaal. Wegens beleediging eischte de Officier tegen bekl 15 boete subs. 15 dagen hechtenis. LOOPEN OVER EENS ANDERS GROND. Simon Sch., landbouwer te Castricum, was in hoo ger beroep gekomen van een vonnis van den kanton rechter, die hem den lOen Mei veroordeeld had tot 3 boete subs. 3 dagen hechtenis wegens loopen over een andermans grond zonder daartoó gerechtigd1 te zijn. Bekl. was in hooger beroep gekomen om het recht niet om do boete, waarop de President hem onder het oog bracht, dnt hij dan in cassatie had moeten gaan. De Officier wees er op, dat in deze geen appèl kan worden ingesteld en eischte niet-ontvankelijkvorkla ring daarvan. MISHANDELING. Jacob N. en Romke de Vr., arbeiders te Zijpe, had den zich den l(>en Mei alleronhebbelijkst gedragen Eerst hadden zij Gerrit Bos mishandeld en even later toen zij zich op het erf van Schuit bevonden, weiger den zij dit te verlaten. Gerrit Bos, werkman te Zijpe, deelde mede, dat be klaagde hem op genoemden datum bij de schouders pakten, tegen den buik schopten en verder mishandel den. Het werd zoo erg, dat get. moest vluchten in het. huis van zijn meisje. Grietje Schuit, het meisje van getuige Bos, ver klaarde dat zij den löden Mei met. Bos wandelde, toen bekl. plotseling op hem af kwamen en Bos mis handelden. Zij ging naar huis en even later kwam Gerrit ook. Beklaagden wilden hem echter niet laten gaan en vervolgden hem tot op hot erf. Trijntje Riesling, de, moeder van Grietje, verklaard beklaagden eenige malen te hebben gezegd het erf t moeten verlaten. Zij wilden evenwel geen gehoor ge ven nan de aanmaning. De eisch tegen beide beklaagden luidde wegens mishandeling en erfvredebreuk in vereeniging, 2 we ken gevangenisstraf. Vervolg. Herman Johannes Bosman, directeur van de scheepswerf ,,'t Ilondsbosch", getuige ii décharge, verklaarde den 9en Mei een rit te hebben gemaakt in een auto, die door bekl. bestuurd werd; na een tocht je, dat om 3 uur begon, werd in „de Rustende Jager' te Heiloo haft gehouden, later werd van daar naai Alkmaar gereden. Getuige had den indruk gekregen dnt den heelen tocht döor met den zelfden gang gere den was en deze was niet bijzonder hard, 't was 'n ge wone gang. <ip een gegeven oogenblik zag get. een schareuslijperswagen links aan den weg. De chauf feur gaf twee maal een signaal. Get. zag den scha renslijper niet omkijken. De auto hield rechts aan get. zag daarna den man van den wagen springen en den wagen naar rechts trekken. Daarna gebeurde 't ongeluk. Getuige bespeurde niets van remmen. Jan Bossert, te Alkmaar, bevond zich eveneens in de auto, die den 9en Mei een tochtje maakte. D chauffeur zat tijdens dien tocht alleen. Er werd in Heiloo opgestoken, maar de chauffeur gebruikte geen sterken drank. Getuige kreeg tijdens den tocht, ook niet tussehen Heiloo en Alkmaar, niet den indruk da er bijzonder hard gereden werd. Op den Ileilooër Straatweg bemerkte get. een scharenslijperswagen aan den linkerkant, van den weg, daarop hoorde hij den chauffeur eenige malen een signaal geven. De auto reed aanvankelijk midden op den weg, daarna ging de wagen naar den rechterkant van den weg, get. bemerk te niet dat er gereend was. Daarna kwam de auto te gen de boomen aan en werd er gestopt. Toen eerst bespeurde hij, dat de scharenslijper aangereden was. ('ornelis Adrianus Geerkens, reiziger te 's-Graven liage. was de derde inzittende van de auto. Volgen zijn verklaring was het gewicht van den wagen 1600 K.G., de max.-siKlheid van den wagen 55 a 60 K.51.per uur. Dc chauffeur had tijdens den tocht geen op dracht gekregen eens te laten zien, hoe hard de auto wel rijden kon. Volgens getuige is er gewoon gere den, hij kreeg tenminste geen bijzonderen indruk van de snelheid. Op den straatweg van Heiloo naar Alk maar zag get. de hondenkar rijden en hoorde hij den chauffeur eenige hoornsignalen geven. Get. zag den man van zijn kar afspringen en deze naar rechts trek ken. Hij deed dit op het moment, dab de auto hem zou passeeren. De auto hield sterk rechts aan en raak te de boomen. Of er geremd is, kan getuige niet zeggen. Bekl., die bij dezelfde firma als get. in dienst is, is volgens getuige berekend voor zijn werk, bezit het rijbewijs, kent de reglementen. De auto, waarmede gereden werd, is de proef-auto van de fir ma Engelbert uit den Haag. Vervolgens werd bekl. nogmaals ondervraagd. Hij verklaarde tijdens den tocht eenige malen iets gedron ken te hebben, maar dien dag geen sterken drank te hebben gebruikt. Bekl. kende den wagen, waarmede hij reed, goed. De maximum-snelheid, waarmee hij kan loopen, is 60 K. M. Tijdens den tocht werd met een snelheid' van 40 a 45 K.M. gereden. Tuschen Heiloo en Alkmaar, toen de auto midden op den weg reed, bewoog een hondenwagen zich langs den linker kant van den weg voort, Bekl. kon dus niet links uithalen en achtte zich bevoegd rechts voorbij te rij den. Hij gaf tweemaal een signaal, maar bleef met dezelfde vaart ongeveer doorrijden. Plotseling zag hij de hondenkar naar rechts gaan, toen hij vlak bij was. Nog dacht bekl. toen, dat hij den man wel kon passeeren. Hij ging dus zooveel mogelijk naar rechts, maar reed tegen de boomen. Toen hij gestopt had, zag hij den man dood liggen. De Officier van justitie begon met er op te wijzen, dat een vorigen keer, toen er bij een rechtszaak een doode betrokken was, hem van de zijde van de verde diging verweten is, geen woord voor den doode te hebben overgehad. Thans wil hij allereerst een me- moriam wijdon aan hetgeen den 9den Mei heeft plaats gehad. Spr. noemde het een diep-tragiseh ongeval en vond hetgeen hij zag op de plaats des onheils zenuw schokkend. Wanneer men, zegt spr., aan een automobilist vraagt hoe hij denkt over den voetganger, zal men een geheel ander antwoord krijgen, dan wanneer men een voetganger vraagt hoe hij denkt over den automo bilist. Spr. wil zich niet op het standpunt van een dezer beide stellen en verklaarde a priori niet. gekant te zijn tegen de automobiel, maar zeer veel te hebben tegen 't roekeloos optreden van den automobilist. Spr. is van meening, dat bekl. veel te hard gereden heeft en dientengevolge den dood van Beeldtnan op zijn gewe ten heeft. Betreffende het geven van signalen merk te spr. op, dat noch de heeren van Ilouweninge en Quintus, noch de heer Maas Geesteranus, noch de heer Vink mot zijn echtgenoote, noch de heeren Tump, de Groot en Krook een signaal hebben gehoord. En al had bekl. signalen gegeven, dan zou dit. zijn schuld r.og vermeerderen, want immers bekl. was van plan aan den verkeerden kant voorbij te rijden. Had hij vlak bij dan nog signalen gegeven, dan zou hij Beeld man er toe gebracht, op het laatste oogenblik den weg nog over te steken, en op die wijze zijn leven in ge vaar te brengen. De groote snelheid, waarmede de wagen reed, staat volgens spr. als een paal boven water. Spr. kan niet gelooven, dat de wagen met geen grooter snelheid dan 60 K.M. per uur kan rijden. Dooi de opmetingen staat vast, dat de afstand tussehen het bloedspoor en de plaats waar de auto stopte 70 M. is Met een buitengewone snelheid moet de auto dus ge reden hebben. Bovendien had get. Tump, die iederen dag dien weg reed, nog nooit een auto zóó hard zien rijden; en de heer Maas Geesteranus keek den auto na om zijn ontzettende snelheid. Spr. is van meening dat men de snelheid waar mee gereden wordt, niet kan schatten, maar wel kan men uit de vergelijkende proevenzooals die hier zijn genomenafleiden wanneer er het hardst werd gereden. Unaniem zijn de personen, die er bij tegenwoordig waren van meening, dat de snelheid waarmee er 9 Mei gereden is, grooter was, dan die waarmee den tweeden keer op 24 Mei werd gereden en dit was 53 K.M. per uur. Daarna vestigde spr. de aandacht erop, dat bekl. zich bevond aan den verkeerden kant van den weg. Bekl. handelde dus in strijd met de reglementenal komt men in moeilijkheid, dan nog is men niet gerechtigd aan den verkeerden kant te passeeren. En toen bekl- zag', dat de man van zijn wagen afging, had lijj nog moeten ttaenten naar links over te gaan. Uit de opmetingen is gebleken, dat de auto nog naar den anderen kant had kunnen overgaan. Over wat er eigenlijk gebeurd is, zal men nooit tot klaarheid komen, daar de chauf feur zelf altijd let op hetgeen rechts van zijn auto gebeurt. De wagen van den scharenslijper is totaal niet be schadigd, de man bevond zich dus niet op den wagen en is waarschijnlijk door de auto van den weg opge lepeld. Hij zal toen aehterover geslagen zijn en daar van den hoofdwond gekregen hebben. Aangenomen zal moeten worden, dat het lijk een dubbele slag om heeft gemaakt. Nog grooter raadsel is het, hoe de honden met den kop naar den kant van Heiloo zgn komen te staan, waarschijnlijk hebben zjj zelf den wagen omgetrokken. Spr. bracht daarna een dergelijk geval, dat voor de rechtbank te Haarlem behandeld is, in herinnering en een aanvaring van de Alkmaar-Packet op de Zaan. In dit laatste geval werd de kapitein veroordeeld, hoewel hij toch reglementair handelde. Hoeveel groote- is dan de schuld van dezen bekl., die handelde in strijd met de reglementen. Spr. wees er nogmaals op, dat bekl. op onverantwoordelijke wijze en onbesuisd heeft gehandeld, en de dood van den scharenslijper aan hem te wijten is. Wegens het veroorzaken van den dood van een ander door schuld eischte hij tegen beklaagde 6 maan den hechtenisstraf en 3 jaar ontzegging om het beroep van automobielbestuurder uit te oefenen. Mr. W. C. Bosman, verdediger, noemde dó argumen tatie van den Officier uitermate zwak. Z. i. kon het auto-ongeluk, dat plaats had op 9 Mei, alleen gebeu ren in een boerschc omgeving, want- meer dan ooit is hier de omgeving schuld. Wanneer men op een straatweg rijdt met hondenkarren of wat ook,verbeeldt men zich hier heer en meester van den weg te zijn. Een Noord-Ilollandsche boer vertikt het om uit te ha len en heeft maling aan auto's. De Officier zegt, wanneer men zich niet. houdt aan het reglement, heeft men zich gesteld in staat van schuld, zoo ook beklaag de. Volgens den Officier zou dus de auto achter dit karretje maar hebben moeten blijven aansjokken en zou zoo'n scharenslijper het geheele verkeer dus kun nen stremmen. Iedereen is baas op den weg in het boerenland. Spr. wees er op, dat bij de stukken de Alkmaarsche Courant van 9 Mei gevoegd was, waariu liet gebeurde vermeld was. Aan het slot van het be richt worden de fiolen uitgestort over den chauffeur en deze zelfde uitdrukkingen vindt pl. terug in de dagvaarding. Wat daarin den chauffeur al niet naar het hoofd wordt geslingerd! Pl. vindt zooiets zeer onaangenaam voor den chauffeur, die prijs stelt op zijn goeden naam. Meer dan 40 getuigschriften omtrent dezen bekl. heeft pl. van menschen met klin kende namen en van vakmenschen. Pl. zal ze aan de rechtbank overleggen met verzoek er notitie van te nemen. Bekl. is dus wel degelijk iemand, die zijn vak verstaat en dit had den Officier tot voorzichtig heid moeten aanmiyien. Heeft de Officier grieven tegen den bekl., pl. heeft grieven tegen de wijze waar op het onderzoek in deze zaak is ingesteld. Pl. mist de gewone zorgvuldigheid waarmede dit gewoonlijk ger st-biedt. De 3 menschen, die ooggetuigen zijn geweest, iaat de Officier thuis. Waarom gebeurt dit? Waarom is er wel een foto gemaakt van de auto en niet van den .scharenslijperswagen» Hoe heeft de man op den wagen gezeten? Waarom is daar in de instructie niet over gesproken? Ook heeft de Officier niet stilge staan bij de beteekenis van het bloedspoor en zeer wei nig aandacht geschonken aan de ligging van het lijk. Vaststaat, dat de verbrijzeling van den schedel plaats heeft gehad door den step. Deze zit echter naar bin nen en 80 c.M. boven den beganen grond. Hoe het hoofd van Beeldman daar kwam, toont de Officier niet aan. De man kan niet door het spatbord aange leden zijn, zooals het O. M. tracht aan te t-oonen. Als do auto met zoo'n razende vaart als de Officier zich voorstelt, dat de auto gereden heeft, den man aange reden had, zou hij totaal vermorzeld zijn geweest. Al leen de schedel is getroffen, waaruit pl. afleidt dat de man plotseling van den wagen is afgesprongen of af gevallen, daar de hond op zij gesprongen zal zijn en aan den wagen gerukt zal hebben. De man moet met zijn hoofd onder de auto geschoten zijn, de step moei hem natuurlijk onmiddellijk het hoofd stukgeslagen hebben en even meegesleurd hebben. Op de treeplank werden hersens gevonden en bloed. Daar waar het be gin van het bloedspoor begint is de man er af geval len. Dat dit gebeurde komt omdat de auto tegen den boom reed en een schok kreeg. Daardoor is het na tuurlijk vooruit gevlogen en kwam het dwars over den weg te liggen. Het lijk had dezelfde snelheid als de auto en kwam achter de auto aan. Pl. komt dus tot deze conclusie, dat het heel duidelijk is, dat er van een aanrijding door de auto geen sprake is. De dag vaarding geeft er een geheele andere voorstelling van: le. Er zouden geen signalen zijn gegeven, maar de menschen die in de auto zateft, hebben ze gehoord; 2e. Beeldman kwam langs den wagen te gaan, en dit achtte pl. onmogelijk; hoe kwam dan zijn hoofd daar waar het geraakt is?; 3e. staat in de dagvaarding, dat Beeldman door de auto is aangereden, ook dit kan niet waar zijn volgens pl. Pl. wees er ten slotte op, dat de 3 elementen van de beschuldiging, die in de dagvaarding staan, niet alleen niet bewezen zijn, maar dnt zij positief onwaar zijn. Over al de andere bijzaken zal pl. niet spreken. Pl. hec;ft een beetje geglimlacht over de proefritten, die gemaakt zijn. Veertien, vijftien dagen later kan men daarop niet meer vertrouwen. Pl. vroeg nogmaals: waar is dan toch de schuld van dezen beklaagde? en kwam tot de conclusie dat er in dit geval geen sprake van veroordeeling kan' zijn. In alle zaken uitspraak over 14 Japen. Firma H. LIND. N. V. Het Landbouwhuis. Aanbevelend 19* Verzuimt niet voor men een machine koopt, de geheel nieuwe Martin's gecombineerde Scliiiri der en Hark te komen zien, aan 't adres te ALKMAAR, deze maehine voldoet aan alle eisohen. W. F. SLINGER, VOORHANDEN ia «le W.V. Boek- en Han delsdrukkerij, v.li. GIDS Heiloo t 0.15* RUS, Gids voor Bergen OIO v. REENEN—Völter, Heerlijkheid Bergen 0.75 Wand eikaart voor Alkmaar 0.60 HEIMANS THIJSSE, Wandelboekje HEIMANS THIJSSE, Hei en dennen HEIMANS THIJSSE, In het bosch HEIMANS THTJSSE, In sloot en plas HEIMANS THIJSSE, Van vlinders, vogels en bloemen HEIMANS THIJSSE, In de duinen HEIMANS, Wandelen en waarnemen HEIMANS, Met kijker en bus THIJSSE, Vogelboekje Practische zakboekjes voor natuurvrienden, per No. Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, opgeplakt op linnen met rollen geheel ge reed om op te hangen 0.95 l.OO 1 ÖO l.OO l.OO l.OO 1.00 l.OO 1.— 0.45 3.35 Diploma N. T. V. - GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJ8. Golden Thee. Golden Koffie. Golden Cacao. De Bonnen en zakjes bewaart men voor nuttige en Inxe artikelen. L_* .f/iin-" Van ALKMAAR 6 8.—, l©.—13—, 3.80, 4.—, 6—, 7 30 uur. Van AMSTERDAM 8 0.80. 11 30, 3.15. 4.—. 6—, 7.SO nnr. Tnrwerk maker, Te bevragen bjj: i Te bevragen bij C. DE RITTTBR, Timmerman-Aan nemer, Stuartstraat 68.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6