DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Onderwijzer, Honderd en veertiende Jaargang. 1912 DONDERDAG Vondel's Gpbrecht. BINNENLAND. No. 150 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. 27 JUNI. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Telefoonnummer 3. GEEN ONTSLAG AAN DE MARINEWERF. ALKMAARSCHE COURANT HINDERWET. BURGEMEESTER ou WETHOUDERS van ALK MAAK brengen ter algémeene kennis, dat zij bij be sluit van heden onder voorwaarden vergunning heb ben verleend aan: J. KOEMAN, aldaar, tot het uitbreiden van zijne rij wiel hers telplaats, waarin veldsmidse en moffeloven door het maken van een bergplaats tot bewaring van benzine achter het perceel Zevenhuizen, wijk A. No. 3 Alkmaar, 25 Juni 1012. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. GEMEENTEVERSLAG. Ter Gemeente-Secretarie te Alkmaar is tegen be taling van tweo gulden verkrijgbaar een afdruk van het door Burgemeester en Wethouders aan den Ge ineenteraad uitgebracht verslag omtrent den toestand der gemeente Alkmaar over het jaar 1911. De Secretaris van Alkmaar, DONATH. Aan de 5e GEMEENTESCHOOL te ALKMAAR (Hoofd de heer A. WIJN) wordt gevraagd een Vakken a tot en met j. Jaarwedde 7001000 Voor hoofdakte 100 meer; tegemoetkoming huis huur 100. Stukken in te zenden aan het Gemeentebestuur voor 9 Juli a.s. Dinsdagavond is in den Stadsschouwburg te Am sterdam Vondels Gijsbrecht van Amstel opgevoerd door ,,IIet Tooneel," dir. Willem Royaards, met me dewerking van een koor, bestaande uit de bekendste Nederlandsche zangeressen en zangers, het orkest van het Concertgebouw, onder leiding van W. Mengelberg, dat de muziek van voorspel, reien en finale, door Alph Diepenbroek gecomponeerd, zou begeleiden. Nieuwe décors van Frits I .ens velt. Nieuwe costuums van Nel Bronger. H. M. de Koningin en Prins Hendrik, opzettelijk uit Den Haag daartoe overgekomen, woonden de voorstelling van 't begin tot liet einde bij. Zij werden door het talrijk publiek staande ontvangen en met het luide.zingen van 't Wilhelmus ontvangen en uit geleide gedaan. De vorstelijke bezoekers gaven her hnaldelijk door applaus bewijs van hunne ingenomen heid en in de pauze zoowel als na de voorstelling wer den ook de organisatoren van het Nederlandsch 'Mu ziekfeest, door dö Mpij. tot Bev. der Toonkunst op touw gezet, door H. M. toegesproken en gecomplimen teerd. Do voorstelling zelve van Vondels beroemd treur spel is een in vele opzichten bewonderenswaardig kunstwerk geweest van samenwerking der besten. Er is wel hier en daar nog wat te verbeteren al heel begrijpelijk waar op het eens als 't ware met alle tra ditie gebroken is en een poging is gedaan om Vondel op het tooneel te brengen, zoodanig, dat hij er voor taan zal kunnen blijven, zijn plaats als opvoeder van het Nederlandsche volk zal kunnen, innemen, die hem reeds te lang onthouden is. Wat Goethe en Schiller voor Duitschlnnd zijn, Shakespeare voor Engeland, Kaeine en Molière voor Frankrijk, wat Rembrandt als kleur- en -vorm en lijn-opvoeder voor* Nederland is, dat kan ondel, op deze wijze vertoond1 worden als op voeder der Nederlandsche natie tot de ettelijke deug den, die den mensch en den vaderlander kunnen sieren, leder die zijn volk liefheeft, moet na deze opvoering vnu dankbaarheid worden vervuld jegens Willem Roy aards allereerst, die dan toch eindelijk, dank zij zijn bovenmensehelijke energie en doorzettingskracht deze heerlijke, echt-Nedtrlandsche daad heefr volbracht. Want Nederlandsch allereerst was deze opvoering en wij, die jaren achtereen in Frankrijk, Engeland en Duitschlnnd de beste opvoeringen hebben bijgewoond kunnen verklagen, dat in geen dier landen ooit een klassieke tragedie met zooveel zuivere, echte, ras-oor spronkelijkheid is opgevoerd. Van eigen bodem was deze Gijsbrecht-opvoering en wat nog schooner is, zij is uit eigen bodem als 't ware gestampt. Want Roy aards had niets, totaal niets om op voort te bouwen. De Gijsbrecht-opvoe ringen van het Nederlandsch Too neel met hot toe-tje van de Kloris en Roosje, hadden doorgaans als hoogte-punt het oversteken door Tho masvner van ecu ham aan dep souffleur. Zij waren kakelbont met het bordpapieren decoratief en toonee isten, wien men t aanzag en voorai bij wien men hoorde, dat zij verzen zeggend van Neerlandsch gróót ster klassieken dichter, iets geheel ongewoons deden. AI dadelijk bij 't begin, toen Gijsbrecht (Royaards) zijn lange alleenspraak zeide, forsch met klare krach tige stem, bewust en zonder souffleur niet een oogen- haperend, was de Koninklijke inzet gegaan. En hoe verder het op den avond kwam, des te meer leerde men Vondel begrijpen, voelde men, ho0 het- schilde- linde woord, de muzikale taal, het welgekozen beeld de rijzingen en diepten van de fantaisie, de actie zelve, de handeling-door-den-daad, verving, overbodig maakte. Het is hier juist het tegenovergestelde van do kinematograaf, waar alleen actie gevraagd wordt, l'-n men voelde wel, dat hier het edele en verhevene van de kunst gegeven werd zooals de kinematograaf het Ia geep en mindere, het op den groven smaak van het onopgevoede deel der menschlieid berekende, ver toont. Zoo sterk was de kracht ran dat heerlijk ge zegde, modulatierijke beeldende woord van den woord kunstenaar Vondel, dat men het gevoel kreeg, dat. de reien, hoe ook schoon en zuiver gezongen, gezegd nog meer zouden gewerkt hebben. Maar deze gezongen reien hadden het voordeel een zuiver muzikaal vocaal genot te geven en zoo afwisseling te brengen voor de velen die ontwent aan 't toeluisteren bij verzen-recita tie, voorloopig nog deze kleine concessie noodig heb ben, zooals het Nederlandsch Tooneelpubliek de con cessie van de Kloris en Roosje noodig had, wilde men het voor den Gijsbrecht naar den schouwburg krijgen De muziek van Diepenbroek, dikwerf al te duidelijk geïnspireerd op Wagner, was eigenlijk het eenige uiet- Xederlandsche bij deze voorstelling. Wellicht dat Die penbroek, wordt hem de muziek voor een nieuwe tra gedie van Vondel opgedragen, er in slage met muziek van eigen vinding voor den dag te komen. De grof- zmnelijke Wagner heeft niets uit te staan met onzen Clarissen-reinen A ondel, wiens edel en verheven ge moed gekenteekendi wordt door den strijd van levens richting en leveusdogma, die zijn leven beheerscht heeft en wiens godvruchtig gemoed' als dat man Tho mas a Kempis gericht was naar den inwendigen gang der dingen. Nooit te voren dan op dezen avond lee.rde men Vondel's innerlijk wanrdteren en zooals voor I roje, zooals bij Shakespeare, de goden en de geesten meestrijden en meelijden in de menschelijke kampen, zoo ook voelde men ook in den Gijsbrecht een onzicht baar heer uit hoogére sferen 's mensehen lot en nood lot bestieren. En dat gaf aan Ifot geheel wat men „wijding" noemt. Plaatsgebrek gedoogt geen verdere beschouwingen. olstaan wij met de kleur en snit dier gewaden, de stemming en toon der decoraties, de rolvastheid en volkomen toewijding van alle medewerkenden te noe men. Het is te hopen, dat de notabelen in onze groote provincie-steden zich tot comité's zullen vormen om het Royaards mogelijk te maken Vondel, dén vorst der dichters, aldus opgevoerd, ook daar te vertoonen. Zij zouden niet alleen op kunstgebied een weldaad doen, zij zouden medehelpen ons tooneel weder te maken tot een middel tot opvoeding die® volks, een kracht tot veredeling en verheffing van de natie, dia dezen notabelen nevens liet geluk de voldoening, dien dank van het nageslacht kan verzekeren. BERNARD CANTER. werd verworpen met 50 tegen 16 stemmen. Art. 1L werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Op een vraag van den heer D u y s antwoordde de minister bij art. 12 (wijze van verkiezing), dat de vraag, hoeveel arbeiders bij een werkgever in dienst zijn, bij algemeenen maatregel van bestuur zal worden geregeld. Artikel 12 tot 14 werden aangenomen, j Op art. 15 (uitsluitingen, der verkiesbaarheid') licht te de heer de Wyokerslooth (R.-K.) een amen dement toe om onder de uitsluitingen ook de ontzet- KONINKLIJK BEZOEK. H. M. de Koningin zal in den loop der volgende week een bezoek brengen aan de Groninger Veenkolo niën. H. M. de Koningin en Z. K. II. de Prins hebben gistermiddag weer de hoofdstad verlaten. In den loop van den ochtend ontving de Koningin den minister van oorlog, den heer Colijn en den minis ter van binnenlandsche zaken, mr. Heemskerk in con ferentie. Met de hofauto's begaven zich daarna de Koningin en de Prins en de leden, der hofhouding van het Paleis naar het Centraal Station. Den vorstelijken personen werd uitgeleide gedaan door den waarnemend burgemeester, den heer L. Serrurier, met wien H. M. zich nog eenige oogenblikken onderhield, voordat de hoftrein om half één naar Apeldoorn vertrok. HET KON. BEZOEK TE PARIJS. Naar aan de Ned. gemeld wordt, zal de Synode der I ransche Geref. Kerken een protest-motie aannemen tegen de lage en lasterlijke artikelen in Eransche Roomsche bladen naar aanleiding der kranslcgging bij het monument-De Coligny. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren werdl weer voortgegaan met de beraadslaging van art. 3 (bepaling van het begrip arbeider) van de Radenwet. Alle amendemen ten werden verworpen en het art. evenals art. 7, dat aangehouden was, aangenomen. Aan de orde was daarna de algemeene bespreking van 5 (Van het bestuur)." Na een korte discussie, waarbij de minister de in stelling van het bestuur der raden verdedigde, werd de^ beraadslaging gesloten en het opschrift van 5 an het Bestuur met 49 tegen 24 stemmen (rechts tegen links) aangenomen. Daarna was art. 9 (aantal leden van den Raad vnn arbeid) aan de cwde. De heer Te onstra lichtte het door hem cn den heer 1 reub ingediende amendement toe, om het aantal leden (ten minste 8) te brengen op ten minste 4. De minister zei, dat dit onmogelijk is, aange zien de Kamer nu heeft uitgemaakt, dat er een be stuur zal zijn. De heer Teenstra trok het amendement in, waarop art. 9 z. h. s werd aangenomen. Nadat de voorzitter een mededeeling had gedaan betreffende het afdeelingsonderzoek van een wetsont werp in zake het algemeen nut eener onteigening, werd aan de orde gesteld art. 11 (kiesgerechtigdheid voor den Raad van Arbeidl). De heer Duys (S.D.A.P.) lichtte 2 amendementen toe, lo. om niet slechts Nederlanders, doch ieder, die tot de verzekerden behoort, kiesgerechtigd te verkla ren; 2o. den kiesgerechtigden leeftijd vau 25 tot 21 jaai te verlagen. Spr. verdedigde het eerste amende ment o. a. op grond' van het reoiprocitcitsbeginscl. Wat het tweede betreft, achtte hij den arbeider reeds op den leeftijd van 21 jaar volleerd1 en in het bezit van voldoende levenservaring. Het Is amendement nam de minister over, het 2e ting van het kiesrecht bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak op te nemen. De heer Kooien (R.-K.) bestreed dit amende ment, waarop de minister de beslissing daarover aan de Kamer overliet. De heer de Wyokerslooth wijzigde inge volge een wenk van den minister de redactie van het amendement. Het werd1 z. h. s. aangenomen. Op art. 17 en 18 nam de minister het amendement- Aalberse over, dat van redactioneelen aard is. Art. 17 tot 21 werden aangenomen. Op art. 22 verdedigde de heer Schaper een amendement, om openbaarheid voor te schrijven van de vergaderingen van de Raden van Arbeid. De heer De Wijkerslooth (R.-K.) bestreed het amendement. Het groote motief voor de openbaar heid was het verordeningsirecht met strafbepalingen der Raden. Dit recht echter is vervallen en daarmee verviel ook het voornaamste argument der openbaar heid. De leden moeten er niet aan bloot staan, dat alles in de krant komt, wat ze zeggen. De vrije discussie wordt belemmerd, ook omdat men zelden van het gebruik van het recht tot comité-gene raal gebruik maken zal. De heer Rutgers (A.-R.) bestreed eveneens het amendement, maar de heer Hugenholtz (S.-D.) verdedigde het. Wanneer het niet uitdrukkelijk in de wet staat, zullen de vergaderingen niet openbaar wor den, ook al kunnen de Raden zelf het besluiten. Do minister begreep het amendement niet goed. Over het geheime deir vergaderingen staat niets in do wet, integendeel, alle Raden mogen tot de open baarheid der vergaderingen besluiten, bij gewone meerderheid van stemmen. Spr. liet het jus volkomen aan de Raden over. Wat is daar nu tegen I Het is het beste systeem. Het amendement is dan ook niet verstandig. De heer Schaper (S.-D.) repliceerde. Het amendement-D u y s (de openbaarheid vau de vergaderingen der arbeidsraden voorschrijvend) werd met 45 tegen 21 stemmen verworpen. Voor de linkerzijde (behalve de heer en Teens tra, Drucker, Smidt, Limburg) en. van rechts de heeren Janssen, Heemskerk, Oosterbaan, Kooien en Pas- stoors. De Haagsche correspondent van de Tel. schrijft: Bij de Tweede Kamer is ingekomen een voorstel van de heeren Kuyper, Lobman en Loeft, dus blijkbaar vau de geheele rechterzijde, om art. 42 van het Regle ment van Orde der Kamer te wijzigen. Dit artikel bepaalt, dat een commissie van voorbe reiding, alvorens haar verslag over een haar in handen gesteld wetsontwerp te publiceeren, dat verslag alleeu aan de leden der Kamer ter kennisneming moet zenden. Het voorstel-Kuyper e.s. wil nu bepalen, dat het verslag aan de leden vooraf niet ter kennisneming gezonden m o e t, doch gezonden kan worden, zoo- dat het de commissie vrij staat het al of niet te doen. t Eenige doel van dit voorstel is, om met het wets ontwerp inzake de oudtirdoms- en invaliditeitsverzeke ring voortgang te kunnen maken. Men wil dit wets ontwerp (met voorbijgaan van de Ziekteverzekering) in het komende najaar behandelen, maar zal dit ge beuren, dan moet de arbeidl der commissie van voorbc rciding thanS zeer hard opschieten. Dc bedoeling der commissie is dan ook haar verslag onmiddellijk te publiceeren zonder liet vooraf aan de leden te zenden. Om dit mogelijk te maken, heeft de heer Kuyper zijn voorstel ingediend. der was onbeschrijfelijk. De droeve plechtigheid mankte op alle aanwezigen diepen indruk. AARDBEI EN VERZENDING EN GEBREK AAN WAGONS. Men schrijft aan het Hbld. uit Beverwijk: Do verzending dier aardbeien i® in vollen gang /eer groote hoeveelheden worden aangevoerd naar de 2 veilingen. De oogst valt niet tegen en de prijzen zijn hoog. De eerste Donderdag j.l. verzonden brach ten den abnormalen prijs van J 33 per 100 K.G. op, doch reeds Vrijdag daalde die tot 2324, welke tot heden gehandhaafd bleef en nog flink hoog is te noe men. Allen, tuinders en exporteurs, konden tevreden wezen, wanneer niet zich een nijpend gebrek aan rol lend materieel deed gevoelen. Do II. IJ. S. M. had eergisteren geen wagens disponibel; eerst te 5 u. kwa men er 34 aan, die alle vol vertrokken, en ook gister te kwart voor vijf stond nog geen wagen voor de laad plaatsen, terwijl die veilingen te 9 uur en 4 uur go- houdeu werden. Hevige protesten aan do directie te Amsterdam en de rijksspoorwegautoriteiten konden niet meer bewerken dan dat gistermiddag een extra- trein met ledige wagens van Amersfoort zou afgezon den worden die tegen den avond Beverwijk kan berei ken. „Kennemerlandi" publiceerde een bulletin waarin wordt bericht dat op zijn verzoek liet Kamerlid Pas toors den Minister Van Waterstaat over het wagenge- brek hier sprak en deze vnn die directie der H. LT. S. M. de verzekering ontving, dat er gedurende de verde re campagne geregeld voor voldoend materieel zou gezorgd worden. UIT IIEER-HUGOWAARD. Gisteren, 26 Juni, werd1 in „De Zwaan" alhier een kolf-wedstrijd gehouden met den volgenden uitslag: A. Kist, Zuid-Scharwoude, 148 punten. K. Booij, Krommenie, 142 p D. Blom, Noord-Seharwoude, 142 pp. J. Westerman, Bareingerborn, 140 p. le serieprijs P. Meereboer, 51 p. 2e serieprijs J. Groot, 49 p. Bij de gehouden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad, vacature D. de Boer. zijn twee candi- datenlijaten ingeleverd, en wel voor de heeren C. de Boer en H. Overtoom, de stemming zal plaats hebben op Dinsdag 9 Juli a.s. UIT OUDE-NIEDORP. oor onderwijzeres te Zijdewind, vacature mej. Beun, hebben zich 14 sollicitanten aangemeld. UIT ZUID-SCIIARWOUDE. Bij Kon. besluit van 22 dezer is met ingang van dien dag benoemd tot opziener der visscherijen de heer P. Hart, visschi-r alhier. DE LEGERREORGANISAT1E. Naar liet „Nieuwsblad v. h. Noorden" verneemt, be staat het voornemen om de ingediende suppletoir* oorlogsbegrooting voor het jaar 1912 in te trekken, waardoor de voorgenomen reorganisatie van 't leger eerst in 1913 tot uitvoer zal worden gebarcht. II. M. de Koningin heeft gisteren haar goedkeuring gehecht aan dc plannen om op de Marinewerf te Am sterdam een koopvaardijschip te bouwen. Dit besluit biteekent, dat het ontslag, hetwelk een groot aantal arbeiders wegens gebrek aan bezigheden boven het hoofd hing, is afgewend. Geuiengtl nieuws. DE DRIEVOUDIGE MOORD TE AMSTERDAM. In allen eenvoud zijn gistermorgen tc half elf d' jeugdige slachtoffers van den afgrijselijken moord, rijdagmiddag in de Van Ilogendorpstraat te Amster dam gepleegd, op het kerkhof St. Barbara, aan den Spaarndammerdijk, ter aarde besteld,. De drie kisten waren in één lijkwagen geplaatst, een kruis van witte bloemen dekte de baar en twee volg koetsen met familieleden waren in den droeven stoet. In het eerste rijtuig zat de ongelukkige moeder van de vermoorde kleinen. Honderden menschen waren ii do 2e Helmersstraat om den lijkstoet gade te slaan. t)]i liet kerkhof was een honderdtal personen. Mo het aan don R.-K. eeredienst voor afgestorvenen ver bonden ceremonieel werden de lijkjes aan den school i aarde toevertrouwd. Du smart der op den doodeuakker aanwezige tm o INBRAAK. lu den nacht van Dinsdag op Woensdag 1 lebben in brekers een bezoek gebracht aan de scholen der R. K. Zusters aan de Bnronielaan te Breda. Waarschijnlijk zijn ze door den tuin van den pastoor in dien der zus- tors geklommen en hebben zich telkens door het in drukken van eene ruit toegang verschaft tot de ver schillende schoollokalen, waar ze nlle kasten hebben nagesnuffeld, maar niets van hunne gadering hebben gevonden. T it het lokaal van het patronaat is een busje, in houdende ruim'twee guldeu, ontvreemd. De marechaussee hebben de zaak in onderzoek. Het is binnen zeer korten tijd de twaalfde inbraak in scho len in den omtrek van Breda. KORTE BERICHTEN. Rondtrekkende venters zochten bij een juwelier to Goes gouden ringen uit. en vertrokken zonder iets te koopen. Na hun vertrek bleken enkele gouden rin gen, door doubléringen vervangen te zijn. Op aanwijzing van een 13-jarig meisje zijn ta Rotterdam drie Haagselie koper- en blikslagers aan gehouden. Het meisje had gemerkt, dat een der man nen, toen hij in oen winkel in de Noord Molenstraat geld wilde wisselen, twee kwartjes tusschen duim eu hand achter hield. Later kwam ook aan het licht, dat dit gezelschap in andere winkels in den omtrek met een voor de winkeliers uadeeligen uitslag aan het gi ld wisselen was geweest, 'e Gfcrmenwoldo (Gron.) is het 7-jarig dochter tje van een arbeider door een zwaar heiaden korenwa gen overreden, waarbij de raderen de arme kleine over het hoofd gingen. Het kind was onmiddellijk dood. Aiet ver van Hoorn strandde ilc botter van een oh ndapimer visscfaer. De bemanning werd gered. Een sleepboot is uitgezonden, om het vaartuig te ha len, doch men vreest, dat het schip verloren zal zijn. Het zit hij den Appelenhoek. Door de Belgiselie politie is aan do Ilollnndsche politie overgelegen! de reiziger vnn de firma v. d. B. re Haarlem, tegen wien door do Haarlemsolm Recht bank gevangenhouding was gelast, wegens verduiste ring van 1000. Tri een terp bij het dorp Witmarsum (Fr.) ter diepte van ongeveer 2 M., heeft men oen urn met eie ren gevonden. Enkele eieren waren nog onbeschadigd. Ie Gulpen (L.) is Dinsdagavond een voerman van een met hooi beladen kar gevallen, waarbij hij zoo i-rustig aan hot hoofd werd gekwetst, iftit de dood wel dra volgde. II. was gehuwd en vader van 9 jeugdige kinderen. I e Gnrmerwolde is een zevenjarig meisje door ecu vmchtwagen overreden en gedood i Een zwemmer had in de zwemschool achter het d iihelminapark te 1 treeht het ongeluk te duiken in een omliep bassin. Hij kwam zoo hard tegen den bo ilem terecht, dat hij een arm brak en een zijner knieën danig bezeerde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1