1 01 LEI Z E E P Damrubriek. 11 J§ jfj STADSNIEUWS BUITENLAND. -m 1 ÜKI ipp wi m FIJN.OUURZAAM,GEURIG m 'w* '"wm :w: AANGEREDEN. EEN LUCHTSCHIP VERBRAND. JACOB HOLLANDER. De kantonrechter te Gouda deed gisteren uitspraak in de zaak van Jacob Hollander wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde en veroordeelde hem tot een geldboete van 75 subsidiair 60 dagen hechte nis. De eisch was 150 subs. 60 dagen. EEN OUD-HOLLANDSCHE SCHILDERIJ GEVONDEN. Bij de verkooping van een ouden inboedel in Dundee 'Schotland) heeft een schilder, David Petrie ge naamd, voor 6 een schilderij gekocht, dat van IIol- landschen oorsprong bleek te zijn. Bij de restauratie van het zeer bevuilde schilderstuk ontdekte men in een hoek den naam van den bekendsten leerling van Rembrandt, Gerhrand van den Eeckhout (16211674) en het jaartal 1652. Het schilderij stelt „Jakob's droom'' voor. Londensche kunstkenners schatten de waarde op 25000. UIT HOORN. Bij Koninklijk Besluit is aan mr. J. Plet Jzn., al hier, op verzoek, eervol ontslag verleend als voorzitter der pi. comm. Ongevallenverzekering te Hoorn en als zoodanig benoemd J. W. van Buren Lensink, weth. der gem. Hoorn. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Donderdagavond vergaderden onder leiding van den Burgemeester Slot de besturen der vereeniging van Groentenhandelaren ,de Koophandel" en de Tuin- bouwvereeniging „de Groentencultuur. Besloten werd het 25-jarig bestaan der Groen ten veiling en de officieele opening van het nieuwe veilingsgebouw op Maandag 20 Juli a.s. op feestelijke wijze te herden ken. De plannen voor de feestelijkheden door een voor- loopige commissie samengesteld, werden goedgekeurd. Tot leden der feestcommissie werden benoemd de hh. H. J. Houtkooper, voorzitter, S. Wagenaar, secretaris, Jn. Kostelijk, O. Slot Kz. en C. Wagenaar Kz. MISDAAD* Een publiek geheim was het zegt de „T. Ct." dat bij zeker soort van publiek de naam van den pol derbode, tevens onbezoldigd rijksveldwachter, de W., te Maurik in de Neder-Betuwe, genoemd werd in ver band met het verongelukken van den gemeenteveld wachter Veldkamp te Maurik. Zondag veertien dagen moest de W., op verzoek van den vergunninghouder" H., diens lokaal ontrui men, omdat het dezen te rumoerig werd en sommeerde daarvoor eerst tot kalmte. Hierover gebelgd, wierp J. v. H., huisvrouw van H. J. V., eenige liefelijkheden naar het hoofd van genoemden dienstdoenden de W., zoodat zij reeds dien avond 2 3 processen-verbaal op liep. Is bij een gewoon menseh de drift daardoor spoe dig bedaard, niet) alzoo bij Jansje v. H. Zij dreigde later met te zeggen: „Laten ze (de justitie) me maar in Tiel vóór roepen," en hier deedl zij uitlatin gen die doelden op een gewelddadig uiteinde van Veldkamp. Natuurlijk is een proces-verbaal opge maakt en de vrouw in Tiel in instructie gehoord. KORTE BERICHTEN. Het 7-jarig zoontje van een inwoner van Oude- ga (Er.) is van een volgeladen hooiwagen gevallen, met het gevolg, dat de wielen hem over het lichaam gingen. Den volgenden dag is de knaap aan de be komen verwondingen overleden. Onder Gendringen vindt men groote troepen wil de eenden, welke den landbouwers veel schade bezor gen. Twee jachtopzieners van den Vorst von Salm- Salm hebben in enkele dagen 128 wilde eenden ge schoten. Te Swalinen (Limb.) is een 4-jarig meisje onder cene omvallende schuurpoort geraakt, met het gevolg dat het eenige oogenblikken later aan de bekomen verwondingen is overleden. Van een d'oorgaanden goederentrein bleek gis teravond aan het station Hilversum een wagon met rioolbuizen, bestemd voor IJmuiden, in brand te staan. De wagen werd) uitgehaakt en onder een wa terkraan voor locomotieven gezet. Het vuur was toen gauw gebluscht; de buizen waren echter voor het mee- rcndeel gebarsten. Vermoedelijk is een vonk uit de locomotief op het zich tusschen de buizen bevindende stroo terecht gekomen. - Op de Borneo-hoeve in den Houtrakpolder is paardenschurft uitgebroken; 17 paarden lijden er aan. De coupeur^der firma Doornbosch Co tc Veendam ontving van den Duitschen Keizer een gou den dasspeld in den vorm van een gekroonde W, in gelegd met briljanten, als blijk van hooge ingenomen heid met. een door den coupeur vervaardigd kleeding- stuk. De zwaarden van de 4 hellebaardiers, dienst doende bij de bloemententoonstelling te Harlingen, zijn door de politie in beslag genomen, als zijnde het dragen daarvan in strijd met de Wapenwet. Hot dienstmeisje, dat Zondagnamiddag na een woordenwisseling met haar gclant, bij het station in het verbindingskanaal te Groningen sprong, is in het Academisch Ziekenhuis overleden. Aan den Spa a rndammerd ij k te Haarlem is gis termiddag uit het Noorder Buiten-Spaarne opgehaald het lijk van een zestienjarige jongen, die vermist werd. In de dennenbosschen te Wellerlooi (L.) ont stond door onbekende oorzaak een hevige brand, die verscheidene hectaren verwoestte. Het grootste ge deelte der bosschen, die aan verschillende eigenaren behooren, was niet verzekerd. AAN DE DAMMERS. Met dank voor de ontvangen opl. van probleem 188 van Joh. de Bree, Amsterdam. Stand. Zw. 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30. W. 21, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40. 41, 45, 46, 49, 50. Oplossing. i. 49—44 1. 17 26 2. 39—34 2. 30 39 3. 27—22 3. 18 27 4. 32 21 4. 23 43 5. 21—16 5. 39 28 6. 16—11 6. 6 17 7 44—39 7. 43 34 8. 40 7 8. 2 11 9. 37—31 9. 20 37 10. 41 51 en wint. Wij ontvingen van dit probleem goede oplossingen van de heerenG. Cloeck, D. Gerliug, J. Houtkooper, S. de Jong, J. K., G van Nieuwkuyk te Alkmaar, P. Bakker te Schngerwanrd. S. Homan te Wijde-Wormer en H. E. Lantinga te Haarlem. i Van probleem 187 ontvingen wij nog een goede opl. van J. P. de R. alhier. MATCH MOLIMARDDE HAAS. Deze match, die op 't oogenblik te Amsterdam ge speeld wordt over 20 partijen, neemt de aandacht in beslag van alle damliefhebbers in Nederland zoowel als in Frankrijk. Vooral het feit, dat Molimard nog in 't begin van dit jaar zoo'n schitterende overwinning op Weiss be haalde, maakt de kamp zoo interessant. Eu dan: er zijn thans twee amateurs aan 't spel: alleen om de eer wordt door hen gestreden. Beide spelers zijn door kneed in het positiespel en 't is uiterst moeilijk, ja on mogelijk, iets omtrent den vermoedelijken uitslag te voorspellen. Van de eerste 4 partijen werden er drie i'emise, terwijl 1 partij, de derde, door onzen kampioen werd gewonnen. Doch we zijn nog lang niet aan de twintigste partij, er kan nog heel veel gebeuren. Met spanning wordt den strijd door duizenden ge- volgd. In de volgende rubriek hopen wij den uitslag mede te kunnen dcelen benevens verdere bijzonderheden. PARTIJSTAND. Toen in een partij te Rotterdam de volgende stand was bereikt ■ima //jyM M meende wit, dat zwart niet 1218 kon spelen (wegens 3025), doch als wit dit doet, verliest hij de partij, zie maar. 1. 2. 30—25? 3. 25 23 4. 23 12 5. 26 17 6. 38 20 7. 4439 8. 39—33 9. 40—34 1. 12—18 2. 18 27 3. 13—18 4. 17 8 5. 11 33 6. 27 47 7. 15 24 8. 47 29 9. 29 40 10. 45 34 en zwart heeft drie schijven gewonnen! In den volgenden stand. Zwart: drie schijven op 6, 24, 42. Wit: vijf schijven op 17, 33, 36, 43, 45 en een dam op 16. is zwart bij goedi spel verloren op het aantal stukken, doch wit kan ook onmiddellijke winst forceeren door: 1. 16—38 1. 42—47 op 4248 volgt 3816 en 16 30. 2. 17—11 2. 6 17 3. 38—21 3. 17 26 gedw. op 47 29 volgt 21 34 4. 43—39 4. 47 29 5. 39—34 5. 29 40 6. 45 34 en zwart is verloren. Ter oplossing voor deze week. Probleem 189 van Joh. de Bree. Zw. 9, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 24, 27, 31, 35. W. 22, 25, 28, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 44, 45. Fraaie ontleding! Opl. voor of op 4 Juli b. v. d. blad. ORDE DER GOEDE TEMPELIEREN. Gisteravond werd! in de bovenzaal van „de Koren beurs" een openbare vergadering gehouden ter oprich ting van een afdeeling van de Orde der Goede Tempe lieren. I)e vrij goed bezochte vergadering, tegen half acht uitgeschreven, begon iets voor acht uur, toen een drie tal heeren, leden van de afd. Haarlem der Orde, met den trein waren aangekomen en hun plaats achter de bestuurstafel hadden ingenomen. Een hunner, de heer L. van der Have, de pionier van het werk te dezer stede, sprak een inleidend woord. Hij wees er op, dat de arbeid der Orde in deze stad op de meest vriendelijke wijze was ontvangen. Op de vorige vergadering, hier ter stede gehouden, waren een 7-tal met het doel instemmende personen bijeen, een voldoend aantal om in Alkmaar een loge op te richten. Spr. geloofde vast, dat van Alkmaar do victorie verder verbreid zal worden. Hij gaf daar na een korte uiteenzetting, hoe een loge werkt en welk resultaat met den arbeid wordt bereikt. De loge te Haarlem is één jaar oud en in dien korten tijd zijn daar 30 personen teruggehouden van den drank, waar door 30 gezinnen voor ondergang zijn gered. Wat andere dra n kbes t rij tiers vereen i gingen niet doen, aldus spreker, n.l. de dronkaards opzoeken om hun het verkeerde van hun handelwijze onder het oog te. bren gen, dat doet juist deze loge. Over de inrichting van een loge sprekende, merkte de heer van der Have op, dat de vereeniging wel op godsdienstigen grondslag rust, maar dat niet over den gi>dsdienst wordt gesproken. De vergaderingen wor den geopend en gesloten met gebed. Is een der leden het niet eens met een zinsnede in het gebed, dan mag hij dit niet uiten in de vergadering. In de verbinte nis moet men beloven, dat men God erkent als aller Vader. De politiek valt geheel buiten het kader der Orde. De loge-vergaderingen zijn besloten. Dit gaf, ver volgde spreker, den Goede Tempelieren dikwijls den naam van geheimzinnig te zijn. Het doel is echter de drankpatiënten, die in de vergaderingen worden be sproken, te beschermen tegen de nieuwsgierigheid van de buitenstaanders. De loge kent geen bestuur. Alles wordt door de le den zelf bepaald en beambten voor bepaalde diensten worden door en uit hen aangewezen. De loge-leden noemen elkaar broeder en zuster en deze betiteling is geen phrase. De naastenliefde van onzen- medemensch, die in de klauwen van den drankduivel gebannen zit, moet on3, aldus spr., over allerlei bezwaren en bezwaartjes doen beenstappen en- doen besluiten lid te worden van de loge. Hiermee eindigde spr., na er, zooals ook in den loop van de toespraak door hem eenige keeren was gedaan, nog eens op te hebben gewezen, dat hij kort moest zijn, daar hij en zijn beide „broeders" om half tien de zaal moesten verlaten, om den trein naar Haarlem nog te halen en er met de oprichting van do loge nogal eeni- gen tijd gemoeid; zou gaan. De heer W. Sauer, voorzitter van de afd. Alkmaar van den Alg. Ned. Geheelonth. Bond! vroeg of het noodzakelijk werd geacht, dat hier een afdeeling van de Orde der Goede Tempelieren wordt opgericht. De heer v. d. Have zeide, dat dit thans buiten de orde was, men was samengekomen om een afdeeling op te richten. De heer Sauer wees er op, dat toch een openbare vergadering was uitgeschreven, waardoor den spreker ook afbreuk was gedaan aan het werk van andere drankbestrijdingsvereenigingen. De heer v. d. Have verzocht den heer S. toch vooral niet te gclooven, dat het hem er om te doen was het vrije woord te fnuiken. Hij wilde graag eens een keer overkomen, om den heer S. en een kring vati diens vrienden op de gestelde vraag te antwoorden. De heer Sauer merkte op, dat dit het paard! achter vergadering was uitgeschreven, waar door den spreker gericht, dan heeft men over de noodzakelijkheid der oprichting niet meer te spreken (teckenen van instem ming). De heer v. d. Have zeide, dat nu niet meer tijd kon worden verloren, omdat hij anders den trein niet meer zou kunnen halen, waarop de heer Sauer mededeelde, dat de afd. Alkmaar van den Alg. Ned. Geh. Onthou ders Bond dan gaarne de kosten voor het nachtlogies van den heer v. d. Have voor haar rekening zou ne men. De heer v. d. Have kon hier echter niet op ingaan, daar hij den volgenden morgen op zijn werk moest we zen. Een der andere bestuursleden van de afd. Haarlem wees er op, dat er wel twee uren noodig waren voor het oprichten van een loge en dat het nu reeds kwart na acht geworden was. De heer v. d. Have zeide nogmaals dat hij later gaarne een gelegenheid zou aangrijpen om de vraag te beantwoorden, waartegen de heer Sauer protesteerde, onder de mededeeling, dat hij daar nooit gebruik van zou maken. De vergadering begon rilmoerig te worden, niemand zat meer op zijn stoel. De heer Polet van Amsterdam betoogde nog eens uitvoerig tegenover den heer Sauer, die de deur gena derd was, dat Xzo vergadering belegd was voor hen, die willen meestrijden als lid der loge, waarop deze met dé woorden„ik zal u niet langer ophouden, an ders komt u niet meer klaar met het oprichten van uw loge" de zaal verliet. Zij, die als lid der loge wenschten toe te treden, ble ven, om tot de oprichting er van over te gaan, voor de andere aanwezigen werd de zaal thans gesloten. KERKDIEFSTAL. Voor het Gerechtshof te Amsterdam stond gisteren in hooger beroep terecht een reizende koopman, die wegens poging tot diefstal uit de offerbussen der R. K. Kerk te Bovenkarspel door de Rechtbank alhier veroordeeld werd tot twee jaar en acht maanden ge vangenisstraf. Zoowel hier te lande als in Duitschland is bekl. reeds herhaaldelijk wegens kerkdiefstal veroordeeld. Hij ging daarbij volgenderwijze te werk: door de gleuf der bussen, niet door leertjes bedekt, stak hij stokjes of papiertjes, welke met een kleverige zelfstandigheid bestreken waren; aan de stokjes of papiertjes hecht ten zich dan de-geldstukken, en een en ander liet hij vervolgens in de pa.rapluie, die hij steeds meedroeg, verdwij nen. Bekl. werd niet op heeterdand betrapt. Buiten Alkmaar werd hij gearresteerd, in het bezit van een flesch kleefstof, stokjes met deze kleefstof bevochtigd, benevens geldstukken waarop zich volgens deskundig onderzoek dezelfde kleefstof bevond. Stokjes, gelijk aan de stokjes, die op beklaagde werden aangetroffen, vond men ook in de kerk. Niettegenstaande deze bezwarende aanwijzingen bleef bekl. ontkennen zich aan het ten laste gelegde feit te hebben schuldig gemaakt. De kleefstof die hij in zijn bezit had, diende volgens zijn opgaaf niet voor kerkroof, maar voor behandeling van zijn been. Won den daarop werden echter niet aangetroffen. Advocaat-generaal mr. De Josselin de Jong eischte vernietiging van het vonnis, wegens een vormgebrek, doch oplegging derzelfde straf waartoe bekl. door de Rechtbank alhier was veroordeeld. Air. De Yrieze, die als verdediger optrad, achtte het ten laste gelegde niet bewezen. VERPLAATSING ZAAK. De heer J. Groothuizen heeft zijn sigarenwinkel verplaatst van Langestraat naar Langestraat hoek Schoutenstraat. Morgenavond opent hij aldaar zijn nieuwe, door den heer C. Bol, onder leiding van den heer Ooms gebouwde zaak, welke een keurigen indruk maakt. Het achter den winkel geplaatste magazijn, waar voortdurend gestookt wordt, waarborgt den ver koop van droge sigaren. SCHEEPSBOUW. Van de Scheepswerf Machinefabriek ,,'t Honds bosch liep met goed gevolg te water een nieuwe stalen passagiersmotorboot, tevens ingericht voor sleepdienst, lang 50 voet, breed 13 voet, hol 6 voet, en uitgerust met een krachtige „Kromhout" ruw-olie-motor, voor den kustvaart te Atjeh. PREDIKBEURTEN TE ALKMAAR. 30 Juni 1912. Groote Kerk, 10 uur, Ds. de Pree. Avond 6 uur, Ds. Kloosterman, Heidelb. Cat. Zond. 35. Kapel, 10 uur, Ds. Vinke. Evang.-Luth. Kerk, 10 uur, Ds. H. Makkink. Doopsgez. Kerk, 10 uur, Ds. Westra. Rem.-Ger. Kerk, 10 uur, Ds. de Regt. Geref. Kerk, 10 uur en avond 6 uur, Ds. Veen van Gastel te Nijeveen. Hersteld Apostolische Gemeente, Toussaintstraat voormiddag 10 uur en namiddag 5 uur, godsdienst oefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 5 uur. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83. Woens dagavond van 8 30 tot 10.30 uur, vergadering van de Jongelingsvereeniging „Paulus." Gebouw Waakt en Bidt. Laat. Zaterdagavond van 81/» tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge lingsvereeniging „Zachous", voor jongelingen boven 16 jaar. Zondagmiddag van 5Yz tot 7 uur, vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging „Timo- theus", voor knapen van 12 tot 16 jaar. Uit de omgeving. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, geen dienst. Herv. Gem. te Heiloo, Ds. Eilerts de Haan. Evangelisatielokaal te Heiloo, 10 uur, Ds. A. J. Montijn van Haarlem. Herv. Gem. te Egmondbinnen, 2 uur, ds. Klooster man uit Alkmaar. Herv. Gem. te Schermerhorn, 9i/s uur, Ds. Groot te Oudorp. Ger. Kerk, 9!/2 uur, preekleien. Herv. Gem. te Bergen, 10 uur, ds. Th. J. v. d. Kie- boom. Herv. gem. Stompetoren, 9l/2 uur, Ds. Heep. Hedenmorgen half tien is een 2-jarig zoontje van den heer J. Caarls, banketbakker aan het Scharloo, door een paard en wagen aangereden. Het kind kreeg eenige onbeduidende wonden aan het hoofd. AGENDA. VRIJDAG. Zangvereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor Orpheus," repetitie voor heeren, 8 uur, lokaal Mooij Koorstraat. Laatste Berichten DUSSELDOBF (V. D.) 28 Juni. Het luchtschip Schwaben, komende van Frankfort, is totaal door brand vernield. DE NED. TOONEELVEREENIGING FAILLIET. AMSTERDAM, 28 Juni. Hedenmorgen om half twaalf is de Nederlandsche Tooneelvereeniging in staat van faillissement verklaard'. EEN GAS-DIRECTEUR GESCHORST. VEENENDAAL, 28 Juni. De directeur der ge meente-gasfabriek is door het gemeentebestuur alhier voor onbepaalden tijd geschorst wegens onregelmatig heden ontdekt in de administratie van die fabriek. MEDAILLE VOOR KUNSTEN EN WETEN SCHAPPEN. AMSTERDAM, 28 Juni. Ter gelegenheid van het muziekfeest is de zilveren medaille voor Kunsten en Wetenschappen, verbonden aan de huisorde van Oran je ontvangen door de dames Catharine van Rennes en de HaanManifarges en de heeren Rooynards, Krens, Sweers, Zalsman en Diepenbrock. ENGELAND. Veldmaarschalk Lord Roberts hield gisteren te Londen op de jaarvergadering van de „Na tional Service League" een rede, waarin hij verklaar de, dat Engeland, wilde het de grootste natie blijven, de vloot in de Middellandsche Zee weer moest uit breiden, waarop een algeheele reorganisatie van het leger behoorde te volgen. Met den eerstgenoemden eisch sprak de grijze legeraanvoerder een algemeenen wensch uit, met den tweeden echter stoot hij op den taaien tegenstand van Engelsche tradities, want lord Roberts kan zich een reorganisatie van het leger slechts voorstellen op den grondslag van algemeenen dienstplicht. Jaren van rust, meende hij, hebben de Engelschen ten opzichte van de mogelijkheid van een geraas voor hun eigen land onverschillig gemaakt. In hun onverschilligheid werden de Engelschen bovendien nog door hun regeering gesteundt En toch meende Lord Roberts dat dit anders moest zijn, gezien het feit, dat men 't vorig jaar slechts een haarbreed van den oorlog was verwijderd. Zonder twijfel is het do plicht van iederen volwassen man zijn land te verdedi gen. En wanneer men geen algemeenen dienstplicht wil, dan moet men tot het volksleger overgaan. Een middenweg is er niet. Lord Haldane heeft getracht, een dergelijken te vinden en deze heeft fiasco gele den. Dat de vloot uit de Middellandsche Zee terugge trokken is, is hoofdzakelijk geschied, omdat er gehrek is aan soldaten in het vaderland zegt Lord Roberts. In ieder geval moet dit tekort weer aangevuld worden, want anders krijgt het Engelsche aanzien een groote knak, namelijk in Egypte en Indië. Het is een levensvraag voor Engeland, de heer schappij ter zee in de Middellandsche wateren weer te herstellen. FRANKRIJK. In de Kamer vroeg gisteren de af gevaardigde Berry een interpellatie te mogen houdeu over de stijging van den broodprijs te Parijs en in verscheidene andere steden van Frankrijk. De minister van Handel deelde mede, dat de re geering in staat is te verzekeren dat de paniek-achtige campagne, welke men poogde te beginnen, eiken grond mist. Hij vroeg inschrijving der interpellatie na andere, hetgeen de Kamer toestand met 357 tegen 220 stemmen. PORTUGAL. De Kamer heeft een wet aangeno men, waarbij het antimilitarisme en misdrijven tegen de vaderlandsliefde strafbaar worden gesteld. Gemengde mededeellngen. WIT EN ZWART KUNST. Een eigenaardig geval is een geneesheer te San- Francisco onlangs overkomen toen hij bij een dochter van den millioDair Harrison aldaar een huidverplan ting moest bewerkstelligen. Dit meisje had! een automobielongeval gehad, waar bij haar een groot deel van de halshuid was afgereten. Daar de huidvorplanting onvermijdelijk was, bediende de geneesheer zich daarvoor van de huid eener ne gerin, die, tegen betaling, haar vel daarvoor wel wildo afstaan. De geneesheer meende, dat bij de negers de zwarte kleur slechts even onder de opperhuid ligt, en het uit gesneden stuk vel der negerin dus spoedig blank van kleur zou worden. Ongelukkig had hij zich leelijk vergist, want na de kunstbewerking vertoonde zich aan den hals der pa tiënte een breed en, zwarten halsband, welke maar niet- wil verdwijnen. Miss Harrisson moet nu, tot haar verdriet haar le venlang met deze ongewenschte, eigenaardige tatouee- ring rondloopen en de geneesheer, die haar heeft „zwartgemaakt" zal deor papa Harrisson wel zeer zui nig worden aangekeken en.... zijn betaald. Als dat nu geen „zwarte kunst" is! KORTE BERICHTEN. Voor het Renchsgericht te Leipzig stond giste ren wegens spionage terecht dèn oppersignaalmaat Eklers uit Wilhelmshaven, die er van beschuldigt werd gedeelten uit het signaalboek der Duitsche zeemacht te hebben verraden. Hij werd veroordeel tot 6 jaar tuchthuisstraf, 10 jaren eerverlies en verwijdering uit den dienst-. Drie der bij de ontploffing aan boord van de Ju les Michelet gewonden zijn overleden. De luitenant ter zee le klas Guyot is aan de gevol gen zijner wonden bezweken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2