Hoeren- en Kinderfeleeding Sport- co Modeartikelen bekwame dienstbode, ecoe nette Werk-ïweede-Meid Aankomende Jongen een nette leerjongen OPENING van Specialiteit io FIJN HANDWERK. iflemigie uilig' is ..voor C.Verheus, DAALDERS Langestraat bij <le Sleenenbrug. het adres 99Bazar Al cm ria'% 6GH huis met pakhuis en ruim erf Altearsslis Cicdiet' en Eikentak, J. F. KAMKERER. het adres. Witte SeloeMen toet Clasbesnhutliog. TE KOOP te BEROEM (N.-H All VEBTENT1E N. een flinke DIENSTBODE Klein-Nieuwland, hoek Wildemansstraat. Urnhemsche Courant y Deksalon en Promenadedek. Zie kolossale sorteeri g en lage prjjzen, o. a. flink nieuw Burgerwoonhuis Verder Tafel- of Eetserviezen, Ontbijt- en Theeserviezen en andere artikelen van de goedkoopste tot de fijnste. Kleeding naar maat. Gemeub. Zitkamer en Slaapkamer gevraagd een KEUKENMEID. Wordt gevraagd HUISHOUDSTER. Teritcindl gevraagd COLPORTEUR. Wordt gevraagd Pension gevraagd Pension gevraagd HOOI-HARK* fludegracht 245 v Zaterdag 29 Juni Zaterdag 29 Juni* ONDERWIJS I. PRINS Az., Oudegracht 285b. GrooUt speciaal Huis oor wegens ouderdom van den eigenaar, tegen 1 Augustus. STATIONSWEG 27. gevraagd voor magazijn werk, lioog salaris. bij H. W. M. RIJKS, Kok en Ban ketbakker. Net bespraakt PERSOON gevraagd als COL PORTEÜR, aanv.salari8 f 8.— per week, hooge provisie, ieis- en verblijfkosten. Een inkomen v*n pl.m. f 16.— tot f 18.— per week gewairborgd. aan de Hontwarenfabriek van S. FRAIJMAN te ALKMAAR een bekwaam F r a i s e r en een P e r soon, volledig bekend met de Machinale houtbewer king en het Timmervak ais Fabrieksbaas (Werk meester). BERGEN of SCH00RL. 1320 Juli of 2027 Juli voor 2 Familie's (4 volw. en 3 kinderen). Uitvoerige voorwaar den ^aan Ph. POTMA, Schoolstraat 27, Utrechl. OÜDEG [{ACHT 130. Schouleiistraat, bij de Laat, Vraag: Gr O PvT d>. is niet te vervangen door een nabootsing; dat proeft een ieder onmiddellijk. Voor VERJABINGS-, HUWELIJKSÜADEAUX en FEESTPRIJZEN Langestraat, bij de Steenenbrug. Toen eergisteren erfgenamen van een onlangs te Parijs overleden weduwe in het sterfhuis kwamen om den boedel te verdeelen, bleek het grootste deel van de dingen van waarde, schilderijen en zilverwerk, ver dwenen te zijn. Een buurman bleek een en ander in de wacht te hebben gesleept. Hij zit thans reeds ach ter slot en grendel. De „De Beers Company" neemt te Kimberley proeven tot landontginning door dynamiet. De lading wordt gelegd op 2Vz of 4 voet onder de oppervlakte van den grond. Die wijze van land'bewerken heet min der kostbaar en deel treffender dan de tot dusver ge bruikelijke. De staking der kelners en andere hotelbedienden te Xieuw-York is, naar de Times meldt, geëindigd. De stakers hebben hun eisch tot erkenning van hun vnk- vereeniging laten varen en zullen, op grond van de bun aangeboden voorwaarden, -waaronder opslag van loon, verzoeken weder in dienst te worden genomen. Burgerlijken SI mul. ONDERTROUWD. 27 Juni. Nicolaas Kerssens en Petronella Maria van Gtijsen. Gerrit Mensink en Grietje Kopjes. Leonardus Franciscus Maria Meuwese en Johanna Maria Jeannette Knuppel. GEBOREN. 27 Jnni. Okje, d. van Jan van Drunen en Gerbrig Schraa. Gretha Klasina, d. van Pieter Daalder en Trijntje Kool. In BOEKHOUDEN en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examens. Telefoon 329, AMSTERDAMSCHE BEURS Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordain, 0 11, Alkmaar. Koer» van Ned. Staatsleeningen. NEDERLAND. Werk. Schuld uCt. 31/j 2i/S BÖll'ENLANü. Bulgarije TaVaksleening pCt. 5 Brazilië Funding 6 Mexico binnen 1. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Jul. 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1394 6e Hm. 4 Iwaug Uombr. 41/4 Finano. enlndustr. ondernemingen euz. Nationale Hypotheek Bank pCt, Noordhollandsch Qrondcrediet 11 11 Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winst,bew. 4 41/, 4 div. Westersuikcr A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang aand. Bindjey Deli Bat Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Eniin Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Of. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebouds pCt. 41/4 Comm. Peru aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJz. Sp.-Mij. Mij. tot expl. Deli Spoorwe AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. div. Brio Kansas City South. I# 11 i! pref. ,1 Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew Sonthern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1886 pCt. 4 Premielooningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. flOO 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE An'werpen 1887 S1/4 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 8 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 6 TjUSLAND. 18 4 6 van Staatsspoorw. 27 Juni 92 67 98i/4 lOSw/ia 463/s 85 871/a 866/8 883/4 100 6/g 87 967/9 995/g IOO1/4 96i/3 180 1211/4 1781/4 143 159 6731/4 305 367 471/4 92 512 640 229 416 545 205 2796/8 527 1591/2 230 1911/4 69 661/4 38 60 325 92 856/8 255/8 25 7U3/1( 587'8 1773/4 43/4 181/4 651/4 IO1/4 46 90 971/4 250 1061/4 10514 20 841/4 251/4 597/g 287/13 341/2 113 257/8 HU/4 281/4 1721/4 5 861/4 101%, lOO'/ie 817/ia 119 114 158i'2 \456 281uni 92 673/4 971/4 104 463/s 879/id 87 881/4 IOO1/4 87 96 1801/4 1721/4 142 161 673 47 90 «131/8 540 227 412 203 272 5201/a 161 231 1891/2 69 40 60 321 92 8418 25 25 71 58 V* 47/8 181/s 651/t 10Vi 451/3 255 1061/8 193/4 343/4 247/e 591/b 281/4 331/4 116% 251/4 UI1/4 28Vs 171 41/4 87i/a 101%, 803/4 Koers van het geld. Prolongatie 5 pCt. Mededeel in gen. De Oliemarkt was zwak. Konink lijke openden op 526. Geconsolideerde op 274, zaktei middeubeurs nog verder in en sloten voor Koninklijk, op 520V2, voor Geconsolideerde op 272. Amerika wa flauw gestemd voor Amalgamated en Union Pacific Tabakken verdeeld'. Mijnen onveranderd. Marktberichten. PURMEREND, 27 Juni. Afslag-vereenigicg BEEM- STER PURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt Wjerd hedeu verhandeld Peulen f 1,70 a 2,90, Doperwten f 2,50 a 3.10, 1 per 100 pond, sla f 0,— A 0,— por 100 krop, rabar ber f 0,— a 0,— per 100 bos. Tuinboonen f 0 32 a 1.52 Handel vlug. NOORDSCHARWOUDE, 27 Juni. Groote muizen 1.80 a 2.30, drielingen f 0.70 a 1.20, kloine f 0.30 a 0.60, schotten f 1.75 a 2.—, drielingen f 1.— a 1.30 per 35 Kg. Aanvoer 2300 zak. Land- en Tuinbouw-Vereeniging „De Eendracht. MEDEMBLIK 27 Juni. Groote Muizen f 1,70 a 2,05, Kleine Muizen f 0,80 a 1,per half II.L. Groote ronde f 1.90 a 2.20. Aanvoer 4168 manden of zakken. BROEK OP LANGENDIJK, 28 Juni. Heden werd besteed voorgl.wlblaadjes f 2.55 a 2.90, gew. muizen f 1.90 a 2 50, Schotsche muizen f 1.80 a 1.90, Schoolmeesters f 2.— a 2.40, aanvoer 3183 zak zak, 250 zak drielingen f 0.95 a 1.50, stuks roodekoM f a 60700 bus wortelen 2.20 a 3.80, 230 bloemkool f 5.90 a 9-10, —0 bos rabarber f 0,a 0„ S Voorloopig Kaaabericht. ALKMAAR28 Juni. Kaas. Kleine volvette met rykamerk fkleine fabriekskaas f 30.kleine boerenkaas f 32,50. commissie f 81.middelbare f 33.—. Aangevoerd 375 stapels, wegende 245000 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f Handel goed. ALKMAAR, 28 Juni. Heden werden ter graanmarkt aangevoerd 256 H.L. Tarwe f 7,a 8.80, rogge f 0.a 0,gerst f 0,a 0,id. chev. f 0. a a 0.haver f 6.a 6.10, paardeboonen f 0 a 0-1 bruine boonen f 15,60 acitroen dito f a iduiven dito f a 0,witte dito f 13, a 1 karweizaad f erwten: groene f 0, a 11 grauwe f 0.a vale f a TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 28 Juni. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 29 Juni. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 771.8 te Horta. Do laagste stand van den barometer 753.6 te Mn- linhead. VERWACHTING. Zwakke tot matigen zuidwestelijke tot zuidelijken wind, veranderlijke bewolking, waarschijnlijk enkele regenbuien met kans op onweer. Iet-s koeler. Gebr. BERVOETS, Alkmaar Apeldoorn Sneek Zwolle Hampen Botterdam Enschedé Oeltt Arnhem Almelo Bolaward Hoorn met volledig pension, door HEER, z.b.b.h.h. Franco brieven bureau van dit blad onder letter G 243. zeer geschikt voor BOT W TERREIN, allergunstigst gelegen, waarin sedert jaren een Zaak in Kruide nierswaren en Fourage-artikelen gedreven wordt. Te bevr. bij C. TEGEL, Bergen (N.-H.) Geboren: GRETA KLASINA dochter van P. DAALDER en T. DAALDER-KOOL. Stationsweg 27. Mevrouw DE WOLF, Nassaulaan, vraagt met 1 Augustus Mevrouw VAN HOOGENHUIJZE, Wilhelminalaan 20, vraagt met 1 Augustus eene P. G., genegen 1 Mei 1918 mede naar Haarlem te gaan. GEVRAAGD voor AUG. te HAARLEM v.g.g.v., loon 1 140.Adres br. met opgaven leeft., godad. en informaties aan het bur, dezer oour. onder letter E 243. GEVR4AGD tegen 1 SEPTEMBER een eenvou dige HIJINHOUDKTEli, van den P.G., van goede getuigen voorzien, goed burgerpot kunnende koken en genegen alle werkzaamheden te verrichten (waech bui tenshuis). Brieven franoo onder Ietter H 243, bureau van dit blad. Te bevragen bureau van dit blad. Fr. br. met opgaaf van refer, letter K 243, bureau van dit blad. voor een JONGEN van 12 jaar, ongeveer 3 weken, liefst aan Zee. Brieven met condit. Z 67, Alg. Adv.- Bur. ROUMA Co., Amsterdam. TE HOOP een gebruikte Rhubouicb HOOI- HARK bij J. MET Sen., Vierstaten E 82, Alkmaar TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Koopt en verkoopt chéqnes op klu nen- en buitenland. van het «8 JllUIU BELEEFD AANBEVELEND, Uurwerkmaker, DE OPGERICHT 1818, verschijnt des namiddags en des avonds, is het voor naamste blad voor Arnhem en Gelderland. BureauKoningstraat 36. Van ALKMAAR 8.—, tb.—, ia.—a.ao, 4.—, a 7.ao uur. Van AMSTERDAM a.ao, 8.—, B.3», 11.30, a.is, 4.—, e—7.8« nar. BLOCKER'S CACAO RAZAR ALCMAR1A" Vorken- en Messenbakken 24 ct. Komkommerachaafjes, 2 mesjes 25 ct. Nikkelen Theelichtjes 65 ct. Theepotjes 85 ct. Schemerlamp met kap 44 ct Porceleinen Koffiepotje 19 ct. Idem, groot soort 34 ct. Grooto Broodtrommels 00 ct. Melkkannetjes 11 ct. Melkbekers 8'/2 ct. Zwarte Kleerhaken 1 ct. Prachtige 3-dl. Klokstellen 275 ct. Porc. Kop en Schotels 7'/2ct. Prachtige Theebladen 75 ct. Emaille Pannen vanaf 20 ct. Ketels 50 ct. Nieuw model Schalen 100 ct. Groote Bussen 3 voor 40 ct. Groot bruinheft Broodmes 12l/2 ct Herder Tafelmessen 10 et. Scharen, merk Schoppen 15 ct. Nikkelen Peper- en Zoutstellen 75 ct. Compositie Lepels 6 voor 35 ct. Gewoon soort 3 et. Koperen Vogelkooien 400 ct. Vliegenkappen 24 ct Prachtige Wandborden 24 ct_ Wegens dubb. zaken uit de hand te koop een met kapberg, dortn-li en Mchnur, waarin stalling voor 6 koeien met 2 II.A. zeer vruchtbaren tuingrond, gedeeltelijk beplant met aardbeien, doch ook zeer ge schikt voor bloembollencultuur. Alles zeer mooi gelegen aan de Rijksstraatweg te Heiloo. Aanvaar ding naar verkiezing. Te bevragen bij den Heer J. C. DE WIT te Heiloo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3