DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Van Houten's Onderwijzer, n. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 MAANDAG 1 JULI. BINNENLAND. X No. 153 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. 1 Kg. ƒ1.50 54 Kg. -0.42 0.80 Ho 0.18 t. Telefoonnummer 3. str. KOOP VANDAAG WINKËLIER |UW BUS BIJ EEN I AT, L2. te ^SrïaTvI RöNA Cacao If zich aan een eventueel vredesverdrag zeker voorloopig niet veel storen. Toen enkele weken geleden dé Turksche minister vubinnenlandsche zaken, uit Albanië terugkeerde, legde hij in de Kamer zeer geruststellende verklarin gen af over den toestand in dat gebied. Dadelijk is er ,l tij dis opgemerkt, dat de zaken er lang niet zoo gunstig voorstonden als de regeering' het wilde doen voorkomen. De feiten hebben sindsdien de juistheid van deze opmerking bevestigd. Er is opstand in Al banië, mannen van invloed hebben de zijde van de re- volutionnairen gekozen, die steeds brutaler optreden i-n de regeering te Konstantinopel veel te doen geven. Tot dusverre zijn de regeeringstroepen weinig geluk kig' en bovendien moet de geest onder de militairen veel te wenschen overlaten. Zelfs werd deze week ge meld, dat de Monastir 1000 soldaten onder leiding van hun officieren in opstand zijn gekomen. Verlangd worden het ontslag van het kabinet, terzijdestelling van het comité voor eenheid en vooruitgang, ontbin ding dér Kamer en nieuwe verkiezingen. liet is het leger, dat het, Jong-Turksclie stelsel heeft ingevoerd, het is thans ook het leger, dat er nu al een eind aan wil maken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeens kennis, dat in het Ge meenteblad van Alkmaar, No. 375, is opgenomen het besluit van den Raad) dlier gemeente van 26 Juni j.h, waarbij is vastgesteld! eene VERORDENING, houdende bepalingen waar op kunnen worden aangegaan gemeenschappe lijke regelingen met naburige gemeenten, om trent de toelating van kinderen uit die gemeen ten tot openbare lagere scholen te Alkmaar. Welke Verordening, heden afgekondigd, gedurende drie maanden ter Gemeente-Secretarie ter lezing is nedergelegd en aldaar tegen betaling van 0.10 in afdruk algemeen verkrijgbaar is gesteld. Alkmaar, 29 Juni 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat zij bij be sluit van heden vergunning hebben verleend aan: lo. W. F. STOEL Jr., handelende onder de firma W. F. STOEL EN ZOON, aldaar, tot het uitbreiden van zijne scheepswerf „Nicolaas Witsen", door het maken van eene helling en van. eene overkapte nood- helling op het perceel Eiland'swal, wijk C, No. 12; 2o. II. J. BOSMAN, directeur der N.__ V. Scheeps werf en Machinefabriek ,,'t Hcndsbosch aldaar, tot het uitbreiden van genoemde fabriek door bet maken van vijf scheepshellingen op het perceel Eilandswal, wijk C, No. 9. Alkmaar 27 Juni 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Aan de Se GEMEENTESCHOOL te ALKMAAR (Hoofd de heer A., WIJN) wordt gevraagd een Vakken a tot en met j. Jaarwedde 7001000. Voor hoofdakte 100 meer; tegemoetkoming huis huur 100. Stukken in te zenden aan het Gemeentebestuur voor 9 Juli a.s. ALKMAAR, 1 Juli. In Italië hebben de regeeringsge-zinden zich weer eens geestdriftig gemaakt over het succes der Itali- aansche wapens, welk succes evenwel ook nu weer nog hoogst twijfelachtig is. Daartegenover staat echter een betooging van de socialisten, te Milaan gehouden, bijgewoond door 20.000 personen en tegen den oorlog gericht. Het heet intusschen, dat er in Italië toebereidselen worden getroffen voor een groote expeditie tegen het vasteland. Terzelfdertijd! werd het beëindigen van den oorlog weer eens ter sprake gebracht en werden de desbetreffende berichten door de heide regeer in gen tegengesproken. In. de eerste dagen van deze nieuwe maand! zullen Keizer Wilhelm en Tsaar Niko- laas elkaar ontmoeten en verwacht wordt, dat tijdens deze ontmoeting zal worden gesproken over de vraag, hoe aan den oorlog het snelst een einde kan worden gemaakt. Het heet, dat de oorlogvoerende mogend heden den strijd van harte moe zijn. De krijg begint, duur te worden voor Italië - en is het niet teekenend, dat de regeering juist nu voorstelt de traetementen der Kamerleden te verhoogen, teneinde ook" landarbei ders in de gelegenheid te stellen afgevaardigden ti zenden? en Turkije heeft tegenwoordig moeielijk- heden genoeg om het best zonder een oorlog te kun nen stellen. Maar de Arabieren zijn er ook nog en die vinden het oorlogsspel wel aangenaam en zullen Frankrijk heeft weer een staking en wel van zeelie den, welke vooral te Marseille veel verwarring heeft gesticht, maar ook in andere havenplaatsen haar na- deeligen invloed heeft doen gevoelen. Een voorstel van de regeering tot het instellen van een scheidsgerecht is Hoor beide partijen afgwezen. In Engeland hebben d© spoorweg-mannen gedreigd m<4 istaking, zoo de patroons in het havenbedrijf ble vei weigeren om te onderhandelen met d-e vertegen woo-rdigers van den vakbond. Voor het overige vestigden de kiesrechtvrouwen weel de [aandacht van het land op haar. De gevangenen heliben blijkbaar genoeg van haar straf. De regeering wilde ze wel in vrijheid stellen, maar dan moesten ze beterschap beloven. De afgevaardigde Lansbury maak te rich hierover zoo boos, dat hij den minister-presi dent te lijf wilde en al zegevierde, de E-n-gelsche geest tenslotte, opgewonden ging het in het Lagerhuis toe. Sindsdiens bedrijven de kiesrecht vrouwen weer aller lei onzinnigheden, maken misbruik vau haar verleende gastvrijheid o pa vond jes, trachten vergaderingen in de war te sturen, vernielen ruiten bij ministers, vallen deze op straat aan enz. enz. D« rumoerige tooiieeien van de republikeinsche con ventie te Chicago hebben zich op de democratische conventie te Baltimore herhaald. Te Chicago lag- de heer Roosevelt overhoop met de conservatieve elemen ten, te Baltimore verkeerde de heer' Bryan in precies hetzelfde geval. De heer Bryan, die als verslaggever de conventie te Chicago bijwoonde, en tot driemaal toe reedSsjcandidaat der democraten voor het president schap der republiek i-s geweest, wist te voren, dat- hij als candidaat onmogelijk zou zijn, maar hij is nog een mau van invloed in zijn partij en wilde zich gaarne laten gelden. De heer Roosevelt acht zich nog wèl geschikt voor het presidentschap. Hij heeft een eigen program en daar hij volgens zijn eigen verklaring hiervoor ge streden heeft „als een mannetjesc.and heet de nieu- partij, die hij bezig is op te richten de elandpartij. Men «chijnt in Amerika in den verkiezingsstrijd voor 3 a tic at uren, aanplakbiljetten etc. zinnebeelden noodig te hebben -en voor een partijhoofd, dat -een rijk jagers- ieven. achter den rug heeft, is een eland een schoon symbool. Het zinnebeeld der republikeinsche partij is een olifant, die zijn slurf zegevierend de hoogte iu steekt, dat der democraten een muilezel, die koppig achteruitslaat. Muilezel, olifant en eland zullen nu spoedig aan het vechten gaan. Daa^kij staat natuur lijk vooral véél voor de „grand old partij" op het spel, die vrijwel verloren zou zijn, wanneer de heer Roose velt den aanhai g krijgt, waarop hij hoopt. Maar men geeft voorloopig' „Teddy" met zijn strijd) tegen „di ven en struikroovers" onder het motto „Gij zult niet stelen", heel weinig kans-. Meer vertrouwen heeft men in de partij van den heer Bryan. Er zijn er zelfs, die van meening zijn, dat de democraten zouden overwinnen als ze een be zemsteel tot candidaat voor het presidentschap stel den! De democraten geven er echter de voorkeur aan, een man te nemen. Maar dat is gemakkelijker gezegd, dan gedaan. Men heeft nu reeds zes en twintig hoof delijke stemmingen gehouden, doch nog geen resultaat bereikt. Het ka.ri niet veel schelen, of de nieuwe pre sident Taft, Wilson of Roosevelt heet, maar duidelijk is, dat iu dezen weinig aesthetischen strijd om het presidentschap de „stoomwals," de partij-machine druk aan het werk is om bij het volk den wil der groote organisaiie's er in te stampen. HOFBERICHTEN. Een buitengewoon gezantschap van Denemarken Jieeft van de troonsbestijging van koning Chri-stiaa^ kennisgeving gedaan aan H. M. de Koningin. - De correspondent te Parijs seint, dat Koningin Wilhelmina een telegrafische dankbetuiging heeft ge zonden aan den Pnrijschen gemeenteraad voor de mooie pop, welke deze Prinses Juliana heeft aangebo den. II. M. de Koningin heeft 500 geschonken aan de Maatschappij van Weldadigheid. PROV. STATEN' VAN NOORD-IIOLLAND. Ged. Staten stellen nog voor de volgende subsidies te verleenen: Aan de gemeente Velsen voor haar Visscherij-schoot voor 19121914 1000 per'jaar, onder voorwaarde, dat het Rijk ten minste 2000 geeft.. Aan de Vereeniging voor voortgezet handelsonder wijs te Amsterdam voor 19131915 f 800. orige ja ren werd 1000 verleend, maar de financieel© omstan digheden der vereeniging zijn veel verbeterd. Ged. Staten hebben ernstig overwogen, of zij niet zouden voorstellen, de subsidieeïing, waarvan de noodzake lijkheid niet wordt aangetoond, te stakep. Intusschen meenen zij niet zoover t.e moeten gaan. Aan de algemeene winkeliersvereeniging te Amster dam, voor haar lagere handelsschool voor 1913 2057. Vorige jaren werd 1535 verleend, maar de cursus is uitgebreid. Aau de Vereeniging voor Handelsonderwijs te Am sterdam, voor haar avondscholen tot. wederopzegging-; toe 2000 per jaar. (Vorige jaren 1000). Aan de R. K. vereeniging van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand voor Hilversum, voor" een wintel-avondcursus in handelsonderwijs tot weder opzegging 250, per jaar. Aan d© Maatschappij voor den werkenden stand te Amsterdam, voor haar ambachtsscholen, met ingang van 1913 tot wederopzeggings 15.700. De opening- der derde ambachtsschool zal in dit najaar plaats heb ben. Aan de vakteeken-'en schilderschool der S-t. Josepbs- gezellen-vereaniging te Amsterdam tot wederopzeg ging-s 2000 per jaar. (Vorige jaren .1 1250). Aan de avond-ambachtsschool „Concordia inter Nos" te Amsterdam tot wederopzeggings 2220 per jaar (vorige jaren j 2000). Aan de vereeniging vakschool voor verbetering van vrouwen- en kinderkleeding te Amsterdam voor 1912 650 en voor 19131915 1000' per jaar. Ged. Staten stellen voor luet bij besluit van Dec. 1911 aan de Alkmaa-rsche huishoudt- -enindustrieschool tot wederopzeggings verleend subsidie, na aftrek dei- vervallen verhooging (van 100 vooi- de nieuwe salaris regeling die evenwel niet is ingevoerd) J 1500 bedra gende, met ingang van 1913 te verhoogen met 250 en te brengen op 1750 per jaar. De gevraagde verhoo ging tot 2100 achten Ged. Staten te hoog. Aan de .vereeniging tot exploitatie eener proefzui velbereiding te Hoorn voor 19131915 ten hoogste 3350 per jaar tot. dekking van de helft van het te kort. Aan de N. V. Kampei-stoombootmaatschappij voor heen Gebr. De Groot voor den stoombootdienst Kam penUrkEnkhuizen voor 1913 1500, onder bepa ling, dat de betaling van het subsidie niet zal plaats hebben, dan nadat behoorlijk zal zijn voldaan aan de thans geldende voorwaarden omtrent de uitoefening van den dienst en het afleggen van rekening- en ver antwoording, en onder voorwaarde, dat gevolg wordt gegeven aan het voornemen om een nieuwe stoomboot in de vaart te brengen. Ged. Staten stellen voor tegen betaling van niet minder dan 0.30 per vierk. meter aan de bouwveree niging „Goed wonen," gevormd door beambten en per soneel van „Duinenbosch" te Castricum in eigen dom af te staan 3200 M2. grond, behoorende tot dit ge sticht, met bepaling, dat de koopsom des gewenscht zal kunnen voldaan worden in den vorm van aandeeleü in het vereen!gingskapitaal. In het dorp zijn geen vol doende woningen beschikbaar. in rekening brengen van een oude rekening-, terwijl er bovendien nog' een tekort is ontdekt van bijna J 90(1. Wie in dezen de schuldige is of de schuldigen zijn, zullen de bevoegde autoriteiten hebben uit te maken. ALG. FRIESCHE HYP. BANK. Men verzoekt ons te melden, dat de inschrijvingen j op de uitgifte van 500.000 41/; i gemeen© Friesche Hypotheekbank gemeene worden. 4x/2 Pandbrieven Al ten volle toegewezen VAN DEN LANGENDIJK. In de week van 24 tot en met 29 Juni werd' aan de veiling te Broek op Langend'ijk aangevoerd 17711 zak aardappelen, 362300 bos worten, 1335 bloemkool, 38 roode kool, 150 bos uien en 430 rabarber; in de maand Juni bedroeg de aanvoer 39508 zak aardappelen, 1288900 bos wortelen 2335 bloemkool, 38 roode -kool, 150 hos uien en 6445. bos rabarber. UIT EG MONI) AAN ZEE. Men zendt ons het volgende ter plaatsing: Het Centraal Genootschap voor Kinderherstelling en Vacantiekolonies organiseert zoo nu en dan een feest, om de herinnering, die deze zwakkelingen, van het kolonieleven zullen houdén, nog aangenamer te maken, dan zij reeds is. Ook nu was dit weer het ge val en kon men van de blijde kindergezichten lezen, hoe zeer zij zich vermaakten. Een ingezetene uit Alkmaar, gevoelig voor liet edele werk van het genootschap, had hen 150 pond' kersen doen toekomen. Na het middagrustuur, verschenen dé kinderen in de groote eetzaal, alwaar zij door de directrice wei-den voorbereid op het feest. Zij moésten nu eens, zoo sprak'het hoofd der instelling, laten zien, wat zij kon den maken van de twee eenvoudige zaken, zand) en schelpen, die tot. hunne beschikking stonden; want la ter zouden zij in hun leven nog dikwijls van weinig, groote zaken tot stand moeten brengen. Nadat er melk gedronken was, vertrokken de geleid sters met hare groepen onder 't zingen van vroolijke liederen naar het strand. De directrice gaf door een stoot op den hoorn het sein tot aanvangen en oogen- blikkelijk gingen honderden kinderhandjes aan het werk. De dames gaven eerst een plan aan, waarna de kleinen met behulp van hun handen of van een schop het mulle zand begonnen om te werken. 2 uur mocht gewerkt worden, daarna kwam de keurings-commissie, bestaande uit dé directrices van „Kerdiijk" en „Zee huis", de dames Hooge en Van Buren, benevens hunne adjunct- directrices, om alles te inspecteeren en prij zen toe te kennen. Toen de tijd verstreken was, gin gen de kinderen naar de badtent, waar ieder een muts kreeg. Vervolgens werd in optocht langs al het moois geloopen. Andere dames hadden ondertusschen op zandtafels, «verdekt met een tafellaken en kwistig versierd'met korenbloemen en klaprozen, het kersendi ner klaargezet. Dat de kleinen smulden behoeft geen betoog-, temeer daar de toestand thuis bij de meesten een dergelijke luxe wel niet toelaat. Ondertusschen was het avond geworden en werden de kinderen naar huis geleid'. Na het avondeten reik te de heer Bos, g-edelegeerde van liet Genootschap, do prijzen uit, die bestonden uit speelgoed en andere za ken. Het werk was als volgt beoordeeld: Het fo-rt van de groep van mej. Reas, le prijs. Vliegmachine, mej. Wempe, 2e prijs. Poppenkamer, mej. Niessen, 3e prijs. Put, mej. Guthard', 4e prijs. Fort, mej. Scalé, 5e prijs. Boot, mej. Smijter, 6e prijs. Zeester, mej. van O-oy, 7e prijs. Winkel, mej. Pos, 8e prijs-. Dorp, mej. v. Schellingen, 9e prijs. Oosterpoort (Hoorn), mej. Water, 10e prijs. Reddingsboot, mej. Aekerhuis, 11e prijs. D-e kinderen hebben zich op buitengewone wijze ge amuseerd en toen zij naar bed gingen kon men op hunne gezichten l-ezen hoezeer zij waardeerden al wat voor hen gedaan was. Zij konden echter dit niet an ders uiten, dan zich opgewekt te toonen, waarvoor zij voor een oogenblik vergaten de vreeselijke toestanden, waarin velen moeten -leven. OPENING JACHT. Door den Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland is ter kennis van belanghebbenden ge bracht, dat d-e jacht op waterwild in dit gewest zal worden geopend' als volgt: Op het eiland Texel, met uitzondering van den pol der Eijerland en den Prins Hendrikpolder, op Donder dag 1 Augustus 1912, met zonsopgang, en in de overi ge deelen der provincie, dus ook in den polder Eijer land en in den Prins Ilendrikpolder op Texel, op Za terdag 27 Juli 1912, met zonsopgang. Clemeugd nieuws. ON DER L. RISICO-VEREENIG1N G POLDERS ENZ. In de te 's-Gravenhage gehouden vergadering werd als lid van het bestuur herkozen jhr. mr. P. van Fo- reest te Heilo en in de commissie, die het financieel en administratief beheer over 1912 zal hebben na te zien, gekozen de heer C. Dekker (Waterschap de Schermer) en tot plaatsvervangende leden de heeren J. Zijp, (Vier Noorder Koggen) en J. Wildschut, (te Jisp). ONREGELMATIGHEDEN BIJ EEN WATER SCHAP. In-'het financieel beheer van het waterschap de V huizerpolder zijn, naar het Hbld. verneemt, onregelma tigheden ontdekt; als vervalschen van extracten, te veel in rekening brengen van zegelgelden, het opnieuw IHT HOORN. In de smaakvol versierde zaal van het Parkhotel is Zaterdag een eereavond gehouden ter gelegenheid van de gewestelijke uitvoering van het Ned-erlandsche Gym nas t iek-verbon d De voorzitter .der regelingscommissie, de heer G. J. van Leersum, heette alle aanwezigen hartelijk welkom en bracht hulde aan het bestuur dezer gemeente; in 't bizondei- aan den burgemeester voor den groeten -teun, aan de regelingscommissie verleend Spreker herdacht de aangename samenwerking- met de ver schillende commissies. Het programma was zeer belangwekkend en werd uitnemend uitgevoerd. Speciale vermelding verdie nen de vrije, oefeningen door de d-ames-afdeeling Allo- bé te Hoorn. Een bijzonder geanimeerd bal besloot dezen feest avond. Gisteren om .12 uur werd het bestuur ten stadhuizo ontvangen". De burgemeester, de heer H. W. de Jon- cheere, hield ©en uitvoerig rede, waarna de eerewijn werd aangeboden. Om halt' twee ging de optocht, waaraan ongeveer 70 v< i*oénigingen deelnamen door d© stad. Op het feestterrein was, het zeer gezellig. "Aan de halteroefeningen namen 600 personen deel, terwijl de heer L. Visser van hier voorturner was. Aan het: knotszwaaien onder leiding van mej. R. O cd tofwerd deelgenomen door 350 dames. Vielen deze nummers zeer in den smaak, bijzonder trok de estafettenloop de aandacht. De uitslag was: le prijzen (zilveren medailles), „Mars," Haarlem 532/s sec.; „Achilles," Zaandam 55 t.h. lS. kik nen ade ÏG, 'er- te us- lel- ïan ten kb ;d- m er- m- 36 r- k- ti e«

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1