STA l> 8 H i E »J W 8. BUITENLAND. sec.„De Halter,'' Alkma a r, 551/, sec.„Amstels (t. V." Amsterdam 553/6 sec. 2e prijzen (bronzen medailles)„Uitgeest," Uit geest; „Volharding," Purmerend1; „LJinuiden," IJmui- den; „Hercules," Wormerveer, allen in 56 sec. 3c prijzen (diploma's)": „Hercules," Oud-Karspel 563/0 sec.; „Sparta," Haarlem 564/6 sec.; „Spartacus," Amsterdam sec.; „Jahn," Edam 57 sec. NEDERLANDERS TE STOCKHOLM. De Nederlandsclie voetballers zijn tot dusverre niet onfortuinlijk in de Olympische spelen te Stockholm. Holland toch won eerst van Zweden met 43, na verlenging van speeltijd. En gisteren won Holland van Oostenrijk, dat te voren' met 51 had gewonnen van Duitschland, met 3—1. De Maandag-Ct. zegt van den afloop: Een donderend gejuich barst los. Gabel, Lotsy en Vos worden door een enthousiaste, opgetogen menigte bestormd. De Nederlandsche officials en supporters zijn dol van vreugde. De voorzitter van het Neder- landsch Olympisch comité, baron F. W. van Tuyll van Serooskerken spreekt onzen spelers in een schitterende rede toe, en wijst op de resultaten, door serieuze trai ning verkregen. Alle spelers hebben zonder onderscheid schitterend gespeeld. De aanwezige Hollanders hef fen het. „Wilhelmus," gevolgd door het „Oranje boven" aan. Alle omstanders ontbloot-en mede het. hoofd. Een groot aantal Engelschen, w.o. Woodward, Zweden e.a., komen onze spelers complimenteeren. De N. V. B.- voorzitter, de heer Jasper Warner, dankt namens alle Nederlanders het elftal voor de schitterende verrich ting. Er heerscht een geweldig enthousiasme over dit on gekend succes, dat een triomf voor het Nederlandsche voethal beteekent. HET MANHEIMER STELSEL. De door B. en W. van den Haag benoemde commis sie, die verleden jaar in het buitenland op reis is ge weest ter bestudéering van het Mannheimer stelsel, zal binnenkort haar rapport indienen. Zij raadt aan, met' het stelsel een proef te nemen door combinatie van verschillende scholen. De commissie van Amsterdam, met een dergelijk onderzoek bela'st, besloot, met vijf tegen drie stemmen, B. en W. te ontraden tot de invoering van het Mann heimer stelsel over te gaan. Eveneens verwierp zij het denkbeeld van een bijklas-senstelsel met beperkt leer plan afzonderlijk. GRAPJES UIT DE MAASBODE, Jammer, dat minister Wentholt heen is anders hnd-ie nog profijt kunnen trekken van de pracht-idee, te vinden in de Gelderlander van Maandagavond 2e blad Marine. Benoemd voor den tijd van vijf jaren bij het leger in Ned.-Indië de paardenarts der le klasse W. Pulle van het 5e regiment huzaren." Te koop bij Joosten te Mook: Een koe van het derde kalf gevende per dag 20 Li ter melk eu 5 H.I. witte boonen. Duys, het Kamerlid heeft in Nijmegen gespro ken en den afgevaardigde voor dat district, den heer O. van Nispen, de huid volgeseholden op echt Duysi- aanscbe manier. Misschien staat hiermede in verband de mededeeling in een der bladen, dat in Nijmegen een ..Toevlucht voor Oubesuisden" zal worden geopend! Uit „De Vakbeweging," red. J. Oudegeest, van 21 Juni 1912. D© krokodillentranen, die zoo nu en dan des hoeren Kolthek's oogen ontwellen, als hij denkt aan de ver deeldheid onder de Nederlandsche arbeiders, verdro gen doorgaans wel eu vallen dan als steenen neer, die door hem gebruikt worden om ons mede te smijten. DE VOEDING VAN PLATTELANDS BEWONERS. Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Maatschap pij tot bevordering der Geneeskunst heeft naar aan leiding van een van1 de Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging' ontvangen schrijven, waarbij de medewerking van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst wordt ingeroepen, tot het verzamelen van gegevens omtrent de voeding ten plat teland©, vooral met het oog op ,een vergelijking op dit gebied met vroegere jaren, en omtrent den invloed der veranderde voeding en den gezondheidstoestand, aan do leden van do Mij. t. Bev. d. Gez. de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd: Vraag 1: Is naar uw meening de voeding der plat telandsbewoners in het algemeen in de laatste 20 it 30 jaren gewijzigd? (boter, kaas, volle melk, karnemelk, pap, eieren, vleesch, spek, erwten en boonen). Zoo ja, in welken zin? raag 2: Is naar uw meening de voeding in het hijzonder der landarbeiders in do laatste 20 a 30 ja- icn gewijzigd? (boter, kaas, volle melk, karnemelk, pap, eieren, vleesch, spek, erwten en boonen enz.). Zoo ja, iii welken zin raag 3: Is naar uw meening een invloed waar neembaar van de veranderde voeding op den physi schen toestand der plattelandsbevolking in het alge meen en op dien der landarbeiders in het bijzonder? Zoo ja, welken invloed meent gij te hebben waarge nomen Tevens verzoekt het hoofdbestuur aan de besturen der afdeeltuge-n, voor zoover zij voor de beantwoor ding- dezer vragen in aanmerking komen, in de verga dering hunner nfdeeling deze vragen aan de orde te stellen en te bespreken. (N. R. Ct.) DE ZUIVERE REDE. De Amsterdamsehe briefschrijver van liet „Utr. Dagblad schrijft over een circulaire, gericht aan „be oefenaars der Hegelia a nsch-Balla ndistisehe denkwijze" in ons land en bedoelende de oprichting van een ge nootschap tot bevordering „van de wetenschap van zuivere rede." In het hotel I eiserend, tegenover de ruïne van Bre- derode, (het wordende nevens het v er ga a n de niet waar?) zou men samenrotten, gemeenschappelijk bera den, gemeenzaam een „eenvoudig landelijk maal" nut- tig-en en met een zorgzaam door de ondert-eekenaars der circulaire, Julius de Boer, dr. A. II. Haentjens, rnr. S. E. J. M. van Lier, W. Polderman en mr. P. T idem an uitgezochte®, trein des avonds weer naar buis keeren. Ik twijfel ui-et, of deze nieuwe gemeenschap des ge- loofs is tot stand gekomen, bericht heb ik er niet van. Maar jk wilde mijn bescheiden deel tot die vergrooting van don kring bijdragen door ruchtbaarheid te geven aan de voornemens, die met philosophisehe bescheiden heid uit de krant zijn gehouden. Het eirculniretje hield nog een bloempje in d>at „door zoeten reuk mij trof," gelijk, meen ik, Staring zeggen zou. Hier bied ik het u aan: Ondergeteekenden meonen op de aanwezigheid van professor Bolland te mogen rekenen." Ai ziet hoe lieflijk. Nietwaar? Het klinks als uit de oproeping voor een zendingsfeest of van een Heilsle- gerveladag: „De Heer zal in ons midden zijn." En het beeld rijst voor ons omhoog van een eenvou- dig landelijk maal, waar professor Bolland op de leer stoel der zuivere rede gezeten is te midden zijner disci pelen, en de woorden spreekt „Hegel is Hegel e-n ik hen zijn profeet., gij zult geen andere redenen volgen dan de zuivere. UIT BERGEN. Gisteren had in de Ned. Herv. Kerk een concert plaats, dat gegeven werd1 door het. Alkmaarsch Dubbel Gemengd Kwartet met dewerki-ng van mevr. Ph. M. Ruygh—Krens. liet programma, geheel gelijk aan het hetgeen ver leden week in Heilo werd uitgevoerd, vi-el zeer in den smaak van de aanwezigen. Op verzoek werd als toegiftje gezongen het liedje van den Bergenaar. UIT HEERHUGOWAARD„ Het Vivia Zangkoor van ds. Broekema denkt weldra weder alom op te treden. Er zal nu een nieuw stuk uitgevoerd worden, dat, naar de auteur ons meldt, bedoelt een bres te schieten in de coalitie. FEoBELÖNDER"Vv IJS. Het hoofdbestuur van den Bond van Onderwijzeres sen bij het Fröbelonderwijs heeft zich tot den minister van binnenlandsche zaken gewend met het verzoek, het daarheen te willen leiden, dat het Bewaarschool-, Fröbel- of Voorbereidend onderwijs bij de wet worde geregeld. KORTE BERICHTEN. Den burgemeester van Delft is per deurwaarders- exploit aangezegd, dat de heer J. M. Brakke geen ge noegen neemt met he,t hem verleende niet-eervol ont slag als hoofdinspecteur van politie. Te Amsterdam heeft een chauffeur van de Taxi- automaatschappij aangifte gedaan, dat hij in de ga rage een portefeuille met f 640 had neergelegd, welke eenige oogenblikken later was verdwenen. Op de vierjaarlijksche, de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, is een beeldje van f 60 gestolen. Het gegalvaniseerd ijzerdraad, waarmee het beeld was bevestigd, was doorgeknipt. Het toe zicht wordt verscherpt. Zaterdagnacht werd voor het gebouw, waarin de electrische kracht van het spoorwegstation te Amers foort wordt opgewekt, doodgevonden de nachtstoker J. Hardeman. Het ongeval werd bemerkt door het uitgaan der lichten. Te Tilburg i» Viijlagavond te 10 uur brand ontstaan in een groote wollenstoffenfabriek. De kolos sale hitte der vlammenzee zette aan de overzijde der straat vier woningen in brand. Deze brandden mede af. Het is er met op en door elkander geslingerde ma chinerieën een ware ruïne. Door onbekende oorzaak is de nieuw-gebouwde schuur van den veehouder Luyten in de Haarlem mermeer afgebrand. De inhoud 25,000 K.G. hooi enz. ging geheel verloren. Sedert het laatst van 1911 is dit de.derde maal dat de tas verbrand! Na jarenlangen dienst verliet Zaterdag de heer Ph. Dodenhuis, stationschef der H. IJ. S. M. te Haar lem, den dienst met pensioen. Als bewijs van waar deering en sympathie schonk een commissie uit de reizigers hem een souvenir. De Friesche rijwiel elfstedentocht zal het vol gende jaar op Pinkster-Maandag worden herhaald. Zaterdagmiddag viel een loodgieter van de glazen bokapping van het Station Weesperpoort te Amster dam. Hij kwam er met eenige onbeduidende wonden af, doch een vijftienjarig meisje op wie hij nederstortte, werd ernstig gewond, in zeer bedenkelijke toestand weggedragen. In de week vóór St. Nicolaas zal te 's Graven- hage een bazaar worden gehouden, waarvan de op brengst zal strekken tot aankoop van natuur- en schei kundige instrumenten voor de Chr. Hoogere Burger school. Een heer maande te Amsterdam eenige kwajon gens aan door te loopen. Een der belhamels vloog op hem toe en sloeg hem met een ijzeren bout op het hoofd, zoodat hij bewusteloos neerviel en naar het gasthuis moest worden overgebracht. De vermoedelijke dader is gearresteerd. Onder Terwispel is een 3-jarig dochtertje van den kastelein JHofstra onder een melkwagen ge raakt. D^ wielen gingen de kleine over het hoofd. Het kind was opslag dood. Te Amsterdam is aangifte gedaan, dat op ach terbal cons van tramwagens der lijnen 5, 9 en 11 een vijftal gouden heerenhorloges zijn gerold. Blijkbaar hebben de zakkenrollers de volte benut. Men zij dus op zijn hoede Twee jongens te Zwolle waren aan het „voet ballen" met 'a onnoozele kurk. Een derde jongen wilde meedoen. Een winkelbediende gooide met een zonne- schermzwengel naar dien jongen, wierp mis en ver brijzelde een groot spiegelruit. Kleine oorzaken ERNSTIG ONGELUK. De sigarenmaker R. Schuurhof uit de Tuinstraat al hier, wilde gistermiddag om 3.40 met den tram naar Egmond vertrekken, doch bemerkte, toen de machine reeds in beweging was, dat hij in de tram naar Ber gen had plaats genomen. Hij wilde, evenais zijn vrouw en commensaal uit de tram springen, allen kwamen te vallen met het noodlottig gevolg, dat de voet van den Heer S. boven den enkel werd aange reden. Dr. Schreuder legde in het station een voor- loopig verband, waarna de heer S. per brancard naar het Stadsziekenhuis werd vervoerd. SCHOOLFEEST. Het 29ste schoolfeest zal Woensdag a.s. plaats heb ben. Niet minder dan 947 kinderen der gemeente scholen zullen met de Pomona I, de Ceres en de Packet Y een tochtje naar Schoorldam maken, en vervolgens naar Schoorl wandelen, waar ze op versnaperingen worden onthaald en onder vertrouwd toezicht eenige aangename uren in het duin doorbrengen, 's Avonds komt het kleine volkje weer op de Bierkade aan. Het is dus ook hier de oude geschiedenis, maar voor de kinderen zoo gloednieuw en zoo prettig als men het zich maar wensehen kan. Hopen we, dat mooi zomerweer hun reismakker zal zijn DE NED. TOONEELYEREENIGING. In verband met het feit, dat de Ned. Tooneelver- eeniging, die failliet is, tijdens de kermis hier ter stede voorstellingen zou geven, zij medegedeeld, dat al de acteurs en actrices, die onder den naam „de ïooneelver- eeniging" zich gecombineerd hebben, hier zullen spelen. BADHUIS „WITTE KRUIS." In de week van 24 tot 29 Juni zijn in het badhuis van „het Witte Kruis" genomen74 kuipbaden, 87 regenbaden Ie klas en 207 regenbaden 2e klas, tezamen 368 baden. CADETTENSCHOOL. De lessen aan de Cadettenschool zjjn gestaakt en de examens hebben een aanvang genomen. AANBESTEDING. Bij de Zaterdag' gehouden aanbesteding vau het <tucadoorswerk aan de Ambachtsschool alhier, is san de firma W. Harms en Zonen, Oudegracht alhier, als laagste inschrijf ster, het werk gegund. VEREENIGING TOT BEHARTIGING VAN PLAATSELIJKE BELANGEN. Toen de Nationale Yrouwenraad, die hier haar al- gemeente vergadering hield, uiteenging, werd het be treurd, dat de Alkmaarsche vereenigingen, die samen hadden gewerkt om den Raad een vriendelijke ont vangst te be-reiden, weer uit elkaar zouden gaan. Toen de Vrouwenraad in Middelburg vergaderde, was daar door de vereenigingen, die aangesloten waren bij den Raad een nieuwe vereeniging gesticht onder den naam: Plaatselijke Raad. Ook hier werd er veel voor gevoeld een dergelijke vereeniging te stichten, zoodat verschillende vereenigingen, in welker besturen ook vrouwen zit ting hadden, bijeen werd-en geroepen .en men nader over dit denkbeeld! sprak. Veel bijval vondi het idee om een vereeniging in het leven te roepen, waartoe al le Alknraarsche vereenigingen zouden kunnen toetre den. Men was echter tegen aansluiting' bij den Natio- nalen Vrouwenraad, daar niet alle vereenigingen, die zich wilden aansluiten, daarbij waren aangesloten. Li verband daarmede werd besloten niet tot de:i N. V. R. toe te treden en de vereeniging te stichten onder den naam: Vereenig-ing tot behartiging van plaatselijke belangen. Toegetreden zijn reeds: Tessel- schade, Toynbee, Protestantsche Vrouwenvereeniging, Vereeniging tot verbetering van het zedelijk bewust zijn; Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, Bond voor Vrouwenkiesrecht, Veree-niging vakschool voor verbe tering van vrouwen- en kinderkleedi-ng-, Kinderbond, Centraal genootschap voor kindervacamtie-kolonies, Kamer Van navraag, Bond van bewaarschoolhouderes- sen en het bestuur der Huishoud- en1 Industrieschool. Het bestuur is samengesteld- als volgtmevrouw de Lange-Tigler Wybrandi, presidente, mevrouw Aukes- Timmers, secretaresse, mevrouw Boelmans ter Spill- Boon, mevrouw Schröder-Boonacker en mejuffrouw C. va-u der Lee. Het bestuur zal concept-statuten ontwerpen, die in de a.s. September-vergadering- behandeld zullen wor den. Elke vereeniging die lid is, en over een belang rijk punt op deze vergadering wenscht te spreken, kan dit opgeven. Het doel der vereeniging is door samen werking van allerlei vereenigingen op velschillend ge bied elkander te lee.ren h-oe te werken en elkander te steunen. Blijkt de vereeniging levensvatbaarheid te bezitten, dan zal waarschijnlijk later aansluiting bij den Natio- nalen Vrouwenraad volgen. NOORD-HOLLANDSCHE PREDIKANTEN- VEREENIGING. In het hotel „De Nachtegaal" werd hedenmorgen de negende, drukbezochte vergadering' van bovengenoem de vereeniging gehouden onder voorzitterschap van den heer G. J. Paré. De voorzitter heette de aanwezigen welkom. Spr. zei dtft 't hem voorkwam, dpt -naast de groote vergade ring ook de provinciale vergaderingen haar waarde blijven behouden. Door samenkomst van predikanten van verschillende richtingen kan toenadering worden verkregen. Spr. wees op de toename van het gods dienstig' leven in den tegenwoordigen tijd en als ge volg er van de nieuwe richtingen als occultisme, theo- sophie enz. Er zijn er die geloo.ven aan het spoedig komen van een -nieuwe- Godsopenbaring. Er is een verlangen naar meer voldaanheid, een gisting in alle kringen. Daarom is het voor predikanten, als leids lieden in ruime kring zoo noodig om samen te komen tot sterking va® het in hun levende geloof. In de hoop, dat deze vergadering' ook hiertoe zou bijdragen, opende spr. deze vergadering. De notulen der vorig© vergadering, voorgelezen door den secretaris, dr. J. Lindeboom, werden onder dank zegging onveranderd vastgesteld. Uit d-e rekening en verantwoording van den pen ningmeester, den heer A. O. de Regt, bleek dat het saldo in kas van bet vorig jaar whs 256.91, de in komsten bedroegen 309.91, de uitgaven 149.95, dus batig saldo 159.96. Aan de orde was de verkiezing van één bestuurslid van het moderamen, wegens periodieke aftreding van den heer G. J. Paré, die niet herkiesbaar is. Bij ac clamatie werd dó heer ds. A. J. Adriani van Warmen- buizen gekozen. Het moderamen stelde voor: 1. te beginnen met deze vergadering voortaan den referenten J 25 te geven voor hun moeite. liet voorstel werd algemeen goedgevonden en aan genomen. 2. Een prijsvraag uit te schrijven, in verb-and met het voordeelig saldo, over -een of ander godsdienstig onderwerp, liefst in verband met N. Hollandische toe standen en daarvoor 100 uit te trekken. Do heer Bakels pleitte voor contributieverlaging in verband met de kas. Het bezoeken der vergaderingen komt vrij duur. De heer Boekenhoven voelde niet voor contributie verlaging, maar vond het idee van prijsvragen wat uit don tijd. De heer Lindeboom merkte namens het moderamen op, dat dit niet is voor verlaging van contributie. Wanneer men niet voor een prijsvraag is, kan men het geld in kas houden, daar men wel eens weer wat noo- üig zal hebben zooals b.v. het vorige jaar voor de De Genestet-Bank. De heer Bax voelde veel voor het idee van -een prijs vraag, en noemde als onderwerp b.v. „Het karakter van den Noord-Hollander in verband met het gods dienstig leven." Hieraan kunnen dan niet alleen predikanten deelnemen, maar ook anderen. Hoofdon derwijzers zouden er b.v. wel werk van kunnen willen maken. Het voorstel van den heer Bakels, om over te gaan tot contributieverlaging werd verworpen. Nn^ verdere uitvoerige discussi-o over de vraag of principieel tot het uitschrijven van een prijsvraag zou worden overgegaan, werd op voorstel van den heer Rutgers van der Loeff besloten de zaak aan te houden tot het volgende jaar. De ieden zijij.-.in de gelegenheid in den loop v-an dit jaar onderwerpen voor een prijsvraag' in te. sturen, liefst onderwerpen betrekking hebbende op N.-Holland. Op voorstel van het moderamen werd besloten de volgende vergadering te Iloorn te houden. Na de pauze hield! dr. A. II. d-e Hnrtog van Haarlem een referaat over: „Het o-nbewuste en de theologie." Ofschoon spr. heb eenh-eidsstreven praematuur vond, deed het hem genoegen predikanten van verschillende richtingen samen te zion. Plet streven is praematuur om-diat geen der partijen eigenlijk weet wat zij wil. Het probleem „het onbewuste en de theologie" kan men op 2 wijzen behandelen, de psychologische en de metaphysische. De laatste 50, 60 jaar heeft het empi risme het gansche terrein van wetenschap overwoe kerd. De mechanische wetenschap doet alle idealisme le loor gaan. Ook op het gebied van physiologie en psychologie zie-n we den invloed' van het empirisme, de nuchtere wereldbeschouwing aan het woord. Spr. wees in dit verband o.m. op een brochure van den heer R B* I' - A. Noord-uyn alhier over „het onderbewust zijn" verschenen in de serie va® de Hollandia-drukke- rij. Ook de leer der crimineel antropologie is ontstaan onder den invloed van het empirisme. Ook op het ge bied van den godsdienst is men de laatste jaren empi ristisch geworden. J-eit en fictie is ds groote tegenstelling', hierdoor -veroorzaakt. Men wil bij het christelijk ge loof alleen rekening houden met wat voor 2000 jaar is geschied. Wil men doordringen tot het wezen der zaak dan moet men afzien van het empirisme en de metaphysische achtergrond' van het empirisme door gronden. Het subjectivisme, als tweelingsbroeder van het em pirisme, maakt zich groot in de laatste vijftig jaar. AU spr. in zijn onderwerp van het onbewuste spreekt, bedoelt hij dat a-ls trans-subjectief, die wijde zee des geestes, waaruit al wat menschelijke geest heet, om hoog' rijst. Hoe vau hier uit door te dringen tot het wezen Dit kap op twee manieren; de eerste is door d-e re flex-beweging, ten opzichte waarvan spr. het met Hartman® eens is dat een reflex ook een psychisch karakter draagt. Er is waarneming en reactie en dus is er een psychisch proces. Waar de physica de stof herleidt tot kracht en wet, daar had! men al reeds bij Kant ter scho-le kunnen gaan. Als door een loopgraaf komt men hij al het bewustzijn tot- kracht en wet. Ook langs kennis-theoretische® weg vinden we van buiten een poort tot het trans-subjectieve. 'De Bijbel wordt te deze door de wetenschap-theorieën steeds bij gevallen, zooals spr.met eenige voorbeelden trachtte aan te toonen. Al treden we kennis-theoretisch met het trans-sub jectieve eigenlijk op een hypothetisch gebied, dan, spr. is het met von Hartmann eens, dan nog staan we nog sterker d-ah iemand, die altijd bij zijn bewustzijn blijft staan. Ook bij Hegel vindt men dezelfde opvatting. Er is ee-n groote geest, die voordenkt, wat wij na denken. In den grond van de zaak is alles het resul taat van den eeuwigen God'. Spr.'s conclusie is, dat het onbewuste voor de theo logie deze groote beteekenis heeft, dat het niet meer slechts psychologisch mag genomen worden als onder bewuste, maar dat het metaphysisch genomen moet worden als trans-subjectieve opvatting. Het mensclie- lijk bewustzijn denkt na wat de goddelijke geest heeft voorgedacht in het wijde wereldproces. Komt de mensch tot deze ontdekking, dan ontdekt hij de spon taniteit van den geest. In de bewustzijn-psych-ologie zijn we ondergegaan. Spr. ging na hoe de beschou wing van het onbewuste of achterbewuste ons weer leidt tot het briniteitsbegrip en tot het op-enbarings- Legrip; de mythe achtte spr. openbaringsinhoud. Do rede werd met een hartelijk applaus begroet, honige aanwezigen maakten enkele opmerkingen, welke door den referent werden beantwoord. Hierna werden verschillende stellingen besproken. Laatste Berichten. DIEFSTAL. A AALWIJK, 1 Juli. Als verdacht van diefstal van goederen, beh-oorende aan den faillieten boedel van notaris de Kok is door de politie alhier aangehouden zekere G. M. uit Beertwijk. INTERNATIONALE ZANGWEDSTRIJD. AMSTERDAM, 1 Juli, Gisteravond heeft in het Paleis va-n Volksvlijt de w-edstrijd in de hoogste hee- rennfd. plaats gehad van den internationalen zang wedstrijd. De uitslag is als volgt: le prijs: gouden med. met kroon bezet- biet diaman ten en i 1250 aan „Zang- en Vriendschap" van Haar lem. 2e prijs A, een gouden med. en 600 aan Hilaria te Aken. 2e prijs B, verg. zilv. med. plus 250 aan Société royale „Amicitié" te Pat-u Rages. De door de Koningin uitgeloofde groote zilv. med. als afzonderlijke onderscheiding werd' toegekend aan Ililaria te Aken. DE DELFTSCHE POLITIEKWESTIE. DELER, 1 Juli. De ontslagen hoofdinspecteur van politie, wiens verlof geëindigd was, meldde zich van morgen -aan, om zijn werkzaamheden te hervatten. De tóegang werd- hem echter ontzegd. De burge meester heeft den hoofdinspecteur om de moeielijkhe- den, verbonden aan het proces, te voorkomen, heden ontslagen op voordracht van dén commissaris met in gang van heden. Naar wij vernemen zal in de e. v. raadsvergadering het raadslid van Dijk eenige vragen tot den burgemeester richten over de wanverhoudin gen welke nog bij de politie te Delft zouden bestaan. BIJ HET ZWEMMEN VERDRONKEN. YELSEN, 1 Juli. Onder deze gemeente zijn giste ren bij het zwemmen twee jongens van 19 en 17 jaar verdronken. HET MES. ZUTPHEN, 1 Juli. Bij een vechtpartij op de ker mis te Doesburg, stak een zekere J. iemand het mes in den hals. De slagader werd doorgesneden. De ge wonde is Zondag overleden. EEN SPOORWEGONGELUK. BRESLAU, 1 Juli. Hedennacht te 12 uur is bij Schmiedefeld een personentrein in een volgeladen Jan-plezier gereden. Vijf personen werden gedood. Het aantal lichtgewonden is onbekend. BELGIë. Gister werd te Brussel een socialistisch congres gehouden, ten einde maatregelen te nemen om het algemeen eenvoudig kiesrecht te verkrijgen. Een motie werd aangenomen, waarin het algemeen kiesrecht en een rechtvaardige evenredige vertegen woordiging' geëisclit werden en die de verklaring be vatte dat de parlementaire groep der socialisten een ontwerp tot herziening van de grondwet, uiterlijk in November, zou indienen en dat de arbeiderspartij ge bruik zou maken van alle vreedzame middelen, met in begrip van de algemeen© staking, om haar doel te be reiken. Een amendement waarin voorgesteld werd het woord „vreedzaam" voor middelen te schrappen werd met op 5 na algemeene stemmen verworpen. uiiivuiiiTi- i'KAÏSKKiJK. Aan het einde der onthulling' van het monument voor Rousseau, welke plechtigheid ook door president Fallières werd bijgewoond, begonnen „camelots du roi" te Parijs te fluiten. Er hadden eeni ge handtastelijkheden plaats, waarop een zestigtal persone-n g'earresteerd werden. ,v •-.O -MVT A.-.V, LUXEMBURG. Onder voorbehoud wordt mede gedeeld dat de groothertogin zich spoedig zal verloven met Frederik Victor Hohenzollern, erfprins van het vorstendom. AMERIKA. Bij de 26ste stemming in de democra tische conventie te Baltimore werd het volgende re sultaat bereikt: Champ Clark 467 stemmen, Woodrow Wilson 405 stemmen. Dc opheffing der zitting was het gevolg van het be richt, dat de h-eer Champ Clark van Washington naar Baltimore op reis was. Men vreesde, dat hij zou be proeven, zich in de conventie te verdedigen tegen de aanvallen van den heer Bryan. Een later bericht zegt, dat de heer Champ Clark te Baltimore aankwam. Er heerscht o-nder zijn partij lieden verdeeldheid over de vraag of het een candi- daat geoorloofd is in de conventie te spreken. De heer Clark beantwoordde de aanvallen van den heer Bryan in een openbare verklaring, waarin hij den heer Bryan uitdaagt zijn. lasterlijke beschuldigin gen te bewijzen of in te trekken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2