Voor onze zaak wordt niet gereisd. Wij hebben geen wederverkoopers. Wij geven aan niemand extra korting. Wij hebben slechts een verkoopsprijs vooral onze klanten. Kleedermaker§ s Vast werk. Zondags tot 1 uur geopend. ft V 4K (■K Nette JONGEN y Schildersknecht gevraagd eenlge werk- en kamermeisjes en een assistent-huisknecht. üikmagrsGlie CrsdlBt- 6» EilscteiihaD Wordt gevraagd dagelijks te dineeren, ADVERTENTIE N. LAAT, hoek BOTERSTRAAT, LAAT, hoek BOTERSTRAAT. rjy TWEEDE MEISJE P.G., VERLOHEÜa Firma H. S. CLGECK, Alkmaar, Tel. 212. Firma H. S. CLOECK, Alkmaar, Tel. 212. Van Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne inrichting, SPECIAAL voor Heeren- en Kinderkleeding, gemaakt en op maat. I. PRINS Az., Oudegracht 285b» - J. Levert, Mient 22/ „Kurhaus" te Egmond aan Zee i vraagt voor het seizoen nog aan de Houtwarenfabriek van S. FItAIJMAN te AL H. MAAK een bekwaam F r a i s e r en een Persoon, volledig bekend met de Machinale houtbewer king en het Timmervak als Fabrieksbaas (Werk meester). Zondagmorgen in de Groote Kerk een GOUDEN ARMBAND. Koopt en verkoopt vreemd geld Kleedermakers, Eigen werkplaatsen a.lt. magazijn. HEI WITTE HUIS Kleedermakers, Eigen werkplaatsen a.b. magazijn. /Gemengde mededeelingen. HET ONDERZOEK DER TITANIC-RAMP. Ia de rede, welke Sir Rufus Isaacs Zaterdag in naam van den Raad van Handel voor het hof van on derzoek te Londen hield, zeide hij, dat de „Titanic" niet verloren gegaan zou zijn, wanneer in de ijsstreek de snelheid verminderd was, of wanneer liet schip toch verloren was geweest, dan hadden toch alle men- sehen gered kunnen worden. Want indien de „.Tita nic" op 't oogenblik van do catastrophe 10 in plaats van 22 knoopen geloopen had, zou ze voldoenden tijd boven water zijn gebleven, om alle mcnschen van boord te halen. Hier onderbrak president Lord Mersey de rede en zeide nu te gelooven, dat de geheele ramp aan de overmatige snelheid] moest worden toegeschreven. Sir Rufus Isaacs formuleerde zijn standpunt zeer scherp en zéide, dat het ongeluk was, dat er heelemaal geen reden was te vinden, waarom de snelheid niet was verminderd. Hij vestigde de aandacht op de ver schillende waarschuwingen, die tot de „Titanic" ge richt waren en stelde tegenover de mededeeling- vaa de White Star Line, dat niet getracht was een snel heidsrecord te slndn, de noodzakelijkheid, om onder heel ongewone omstandigheden voorzichtigheidsmaat regelen te nemen. De abnormale toestand op zee was den officieren vroegtijdig bekend geweest en deze hadden er ook met elkaar over gesproken. De ramp had onder alle om standigheden kunnen worden vermeden. Tot zoover Sir Rufus. Dit is een uiterst .scherpe, onvoorwaardelijke veroordeeling van de methode, waarmee de „Titanic" gevaren had, door den hoogsten rechterlijken ambtenaar van het koninkrijk. De lei der van het schip, kapitein Smith, deze anders erva ren en hoog geschatte kapitein, wordt hier zonder om wegen beschuldigd», het schip door do ijsstreek geleid te hebben, zooals hij het onder geen enkele omstandig heid had mogen doen. Hij heeft, tegen alle kennis die hij hebben moest in, zijn plicht verzaakt. De attorney-generaal sprak het niet duidelijk uit, maar hij heeft er misschien niets tegen, wanneer men tot redding van de eer van wijlen den kapitein ver klaart, dat men hier staat voor een zeer duister psycho logisch raadsel en dat het onbegrijpelijk is, hoe een zoo ervaren zeeman als Smith door de hem gesigna leerde ijsbergen zelfs met vermeerderde snelheid wilde heenvaren, zegt het Tageblatt. SCHADE DOOR HET WEER. Een orkaan, vergezeld door hevigen regenval, welke aan een wolkbreuk deed denken, heeft in den nacht van Zaterdag' op Zondag de kleine plaatsen welke rondom den Vesuvius liggen bezocht en groote schade aangericht. De wegen zijn door den. regen onbruik baar geworden, bruggen, schuren en hutten werden weggeslagen en de oogst is geheel vernietigd. Ver scheidene huizen zijn door den bliksem getroffen. De storm scheurde van vele huizen de daken af en droeg ze verscheidene meters ver weg. Talrijke inwoners zijn dakloos, velen hunner zijn door omvallende hoo rnen en neervallende steenmassa's ernstig gekwetst. Het verkeer tusschen de afzonderlijkèMorpen, alsmede de telegraaf- en telefoonverbindingen zijn gestoord. De eerste hulp werd uit Napels gezonden, Er worden inzamelingen gehouden, om den nood van de reeds dikwijls door rampen bezochte bevolking te lenigen. DE GESCHIEDENIS VAN EEN MILLI OENEN - ERFENIS. Het vorige jaar ging dioor verschillende bladen het bericht, dat een zekere Markus Rowak voor ongeveer veertig jaar in Noord!-Amerika, die een vermogen van ongeveer 81 millioen gld. bezat, ongehuwd en zonder testament na te laten gestorven was, en dat de erfge namen van dit reuzenvermogen gezocht werden. Het gevolg was, dat talrijke dragers van den naam Rowak in oude familiepapieren snuffelden, zich uit treksels uit kerkelijke boeken en registers van den burgerlijken stand lieten bezorgen en zich tot consuls, ambtenaren en advocaten in binnen- en buitenland wendden. Het heette, dat volgens een mededeeling van het Duitsche consulaat in Gabes in Tripolis Mar kus Rowak daar voor ongeveer vijf jaar gestorven was en dat het vermogen van ongeveer 96 millioen, dat hij in den veehandel verworven had, door de amb tenaren in beheer genomen was. Een Duitsch consu laat in Gabes bestaat niet, omreden een plaats van. dezen naam in Tripolis in 't geheel niet bestaat. In 1 unis is* een plaats Gabes, waar echter eveneens geen consulaat is. De gedachte, dat men daar in den vee handel 90 millioen zou kunnen verwerven is voor iederen kenner van de omstandigheden daar belache lijk. Om de zaak zoo goed mogelijk na te gaan, is ten overvloede in Gabes een onderzoek ingesteld. Het bleek, dat van de geschiedenis van den kinderloozen miUionnair geen woord waar was. In Zuid-Tunis leeft wel een familie Nowak, die uit de ouders en ver scheidene kinderen bestaat. Van deze familie is ech ter niemand gestorven. GEVAT ANTWOORD. In Zwitserland verspreidt men een prentbriefkaart, waarop men den Kaiser in witten kurassiers-uniform, afgebeeld ziet, naast een gemoedelijken Zwitserseheu soldaat. De Keizer zegt den kranigem schutter„Goed zoo m'n jongen. Dus jullie hebt hier in Zwitserland 100.000 zulke uitstekende schutters. Maar...., als er nu eens 200.000 Pruisen kwamen Waarop de volkalegerman gevat antwoord: „Dit schusset mer grad no ii mol, Mayestat! (Dan schieten we me nog maar 's 'n keer, majesteit). ALTIJD VOOR VADER. Mevrouw Longworth, dochter van den heer Roose velt, gaf op een vraag van een journalist over de ver kiezingen het volgende vermakelijke antwoord: Recht vaardig of onrechtvaardig, ik ben voor vader, dat ben I ik altijd geweest en zal het altijd blijven. Mijn man mag voor mijn part op Taft stemmen; maar ik ben voor vader, en dat mag iedereen gerust weten! Ingezonden Stukken. Zeer Geachte Redactie! Aangenaam zoude het mij zijn als u het volgende wilde plaatsen. In uw blad van 27 Juni komt een bericht voor over een bekroonde foto „The Philosophers" van den heer C. Kroon op de groote tentoonstelling te Londen. Blijkbaar heeft hier eene vergissing plaats gehad. Van bevoegde zijde verneem ik dat er in Londen óp het oogenblik geen groote tentoonstelling plaats beeft gehad behalve de belangwekkende tentoonstelling van onze „Club van Foto-kunst," waarin de heer Kroou niet heeft medegewerkt. De bewuste foto is op een wekelijkschen wedstrijd, uitgeschreven door de „Amateur Photographer" be- prijsd voor de opzet. Ik meende dat hiervan vroeger reeds melding was gemaakt. U dankende voor uwe bereidwilligheid. Uw Dw. Dn. G. C. KOOIJKEE. Burgerlijke (Stand. GEBOREN. 30 Juni. Gerrit Gerardusz. van Jacob Schutz en Johanna Klasioa Soth. Cornelia Catharina, d. van Dirk Schermerhorn en Catharina Jo hanna Nierop. Gerardus Nicolaas, z. van Gerrardus Blankendaal en Gaugurica Adriana Schoon. Marktberichten. ALKMAAR 1 Juli. 1912. Aangevoerd 6 Koeien en Ossen f 235 a 290, 96 vette Kalveren f 40 a 125,—, p. pond f 0,80 a 0,90, 55 nucht. Kalveren f8 a 22,—, 516 vette Schapen f 24,— a 32,—, 290 vette varkens 49 a 59 ct. per K.G., 18 magere id. f 19,— a f 24. PURMEREND, 28 Juni. Afslag-vereeniging BEEM- STER PURMEREND en OMSTREKEN. Óp de af- slagmarkt, werd heden verhandeld Peulen f 1,80 a 2,40, Doperwten f 2,20 a 3,40, per 100 pond sla f 0,— k 0,— per 100 krop, rabar ber f 0,— a 0,— per 100 bos. Tuinboonen f 0.45 a 0.60 Handel vlug. BOVENKARSPEL, 28 Juni. Groote muizen f 2. a 2.20, kleine id. f 0.90 a 1.20, blauwe f 2.— a 2..2Ö Aanvoer 14710 zak. Bloemkool le soort f 0.— a 0.—Wortelen f 0.a 0, Land- en Tuinbouw-Vereeniging MEPEMBLIK 29 Juni. Groote 2.30, Kleine Muizen f 0,80 al, Groote ronde f 1.60 a 1.80. Aanvoer 998 manden of zakken. NOORDSCHARWOUDE, 29 Juni. Groote muizen f 1.90 a 2.25, drielingen f 0.60 a 0.75, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 1.85 a 2.—, drielingen f 0.70 al.— per 35 Kg. Aanvoer 1500 zak. BROEK OP LANGENDIJK, 1 Juli. Heden werd besteed voorgladblaadjes f 2.— a 2.85, gew. muizen f 1.85 a 2.35, Schotsche muizen f 1.90 a 2.Schoolmeesters f 1.60 a 1.85, aanvoer 2980 zak zak, 210-zak drielingen f ft.50 a 0.70. 256 stuks roodekoM f 12.60 a 70500 bos worteren 1 2.50 a 3.70, 5600 bloemkool f 4.50 a 9-10, bos rabarber f 0, a 0„ „De Eendracht. Muizen f 2,10 a per half ILL. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 1 Juli. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig' tot den avond van 2 Juli. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand wan den barometer 772.9 te Horta. De laagste stand van den barometer 752.1 te Skagen. VERWACHTING. Meest matige westelijke tot noordelijken wind, aan vankelijk zwaarbewolkt met kans op regen of onweer, later opklarend, zelfde temperatuur. Ingezonden mededeelingen. iu BOEKHOVOM en aanverwante vakhen ter opleiding voor praktijk en examens. Teleioon Ï29. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, C 11, Alkmaar. Koer» van Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld pCt. 8i/s 21/g BUITENLAND, Bulgarije Tataksleening pCt. 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 J apan 4 Oostenrijk Jan. Jul. 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr, 41/a Financ. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 N oordhollandsch Grondcrediet 4i/s 4 >1 II >1 Ned. Handelmaatschappij rese. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-"Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Per lak Ketaboen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper ©y. Amer. Hide and Leather Anglo 'i. mer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoom v.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent Spoorwegleeningen. Holl. iJz. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg n AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Deny, en R. Gr. Cert. aand. div. Eric Kansas City South. prof. ii Miss K. Texas C. v. N ew-York and Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 Gemeente-cred. BELGIE Aniwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleening I860 •gUSLAND. 18 4 Ex-dividend. Koers vou het geld. Prolongatie 45/s pCt, Mededeelingen. De Amerikaansche markt weinig verandering, de koersen bleven op hetzelfde peil, Oliewaarden vast voor Koninklijke naar aanlei ding van het. bericht, dat er een' spuitende bron aan geboord was bij de Ghemsea-Oilin de overige soorten weinig variatie. Tabakken vast. Mijnen beter. Cul turen lager. Rubbers prijshoudend. pCt. 4i/a aand. div. pCt. 4 3 3 21/s 4 3 5 5 29 J uii I301uni 91iyJ 92 6fi/g 67 9715/m 981/4 1041/4, 468/8 46«/8 85 87% 871/2 8615/jj Qö 867/a oö 1001/2 Oö IOO8/4 861/2 87 961/a 98 99ll/u 998/4 IOO1/4 961/2 180 1893/4 121i/2 172 1641/0* 1411/2 183* 161 161 675 68 305 304 357 47 90 90 6131/a 514 5391 /g 543 2251/8 226 411 410 544 545 204 207 2731/2 268 52 01/0 526 160 16(h/4 230 231 190 1913/4 69 71 661/2 63 40 40 60 60 325 327 92 901/2 841/2 84i/2 261/2 255/i8 25 25 71% 7115/16 581/2 58i/io 1778/4 4la/ic 4% 18 18 651/4 651/g IO1/4 101/4 457/8 453/4 90 971/4 93* 265 2601/s 1063/4 1061/g 1051/2 10 193/4 193/4 35*1/2 343/4 251/4 257/jc 591/2 595/8 281/4 28 311/4 305/8 1163/8 21 253js 253/8 HU/2 1101/s 281/4 28 i's 171 171 43/4 4ife 881/2 87% 102 10711/10 lOH/u 803/4 TO wH GO 1171/2 112 1581/3 (456 456 Geboren: j DIRK BERKARDIJS, zoon van D. B. STARRENBURG en M. A. STARRENBURG-BAAS. Roon Noord-Nieuw Guinea, 10 Ned. Oost-Indië, 13 APnl 1912- Geboren: COB1ELI4 CATHlBIHi dochter van D. SCHERMERHORN en C. J. SCHERMERHORN—NIEROP. Alkmaar, 30 Juni 1912. Massief Gouden Heerenkettingen. toonde Bij vonnis der Arrondissements-Reehtbank te Alk maar, dd. 21 Maart 1912, is liet hnwelijk tusschen HENDERIKUS KWAST, korporaal-stoker, wonende te Helder, en CATHARINA FREDERIKA SELLING, werkelijk verblijflroudende te Helder, ontbonden ver klaard door echtscheiding. De procureur van den eischer, Mr. A. PRINS. Alkmaar, 1 Juli 1912. Bij vonnis van de Arrondissements-Reehtbank te Alkmaar d.d. 18 April 1012, is het huwelijk tus schen TRIJNTJE PRONK, zonder beroep, te den Hel der en CHRISTOFFEL MIDDELIE, stoker-olieman aan boord van II. M. van Speijk, te den Helder, ten verzoeke van eerstgenoemde ontbonden door Echt- 1 scheiding. Voor de eischeresse A. J. M. LEESBERG, Procureur. Alkmaar, 1 Juli 1912. voor LOOP- en WIKKEL WERK gevraagd» Firma C. KEG, Langestraat. bij H. J. FRIEDT te Schermerhorn. Tegen 1 AUGUSTUS gevraagd te Haarlem in een gezin van 2 personen een niet beneden 20 jaar, goed kunnende huiswerk ver richten, stoppen en mazen tegen hoog loon. Brieven onder No. 3560 aan GROENEVELD's Cen traal Advertentie-Bureau, Haarlem. Gelegenheid aangeboden voor een aantal Heeren om aan besloten tafel. tegen billijken pr(jo. Adrea Hotel Keul, J. C. HE OUEEF, Cuisinier. Den 3 Juli hoperi onze geliefde Ouders H. U1LDLHING en K. WIK' 1)11 OL WEK liun 85-Jjerige Echt vereeniging te i3L herdenken. A\ Hun dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Stoomgemaal Starnmeer, gem. Graft. Vriendelijk verzocht tegen belooning terug te bezorgen 1»U MeJ. K. E. HUI IX, Eange. straat bij de Gr. Kerk. TELEFOONNUMMERS 439 en 499.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3