De Lange de Moraaz, Houttil 17. Telefoon 59. Van Nieuwkuyk's Schoenwerk Walram's Tweede Groote Verloting HERMS. COSTER ZOON, Witte SÈnMen met Ciasbeschutting. Noordhollandsch s Landbouwcrediet. Buitenl. Geldswaarden Bouwterrein P. A. BLAAUW. muziekonderwijs. M E D E M B L K. Aanbesteding MED EM BLIK. y uiterlijk 8 Juli. c ,N. T C.Verheus, I F GERMAIN Automobielen. II De Boeken en Leermiddelen Om het koude goud. Kuikens, Soepkippen, A. AAA DIJK, Ramen 33. Modellen, afweiking, elegance, duurzaamheid en prijs van voldoen aan de hoogste eischen. Voor 25 ct. een hoofdprijs waarde 1000 gulden. Beslist DINSDAG 9 )ULI a.s. is de trekking van Deksalon en Promenadedek. Nederlandsch- Amerikaansche Hypotheekbank. De overige aangiften worden onherroepelyk 20 Juli gesloten. - A^a het adres. Zeeuwsche Hypotheekbank Nassauplein 7, A Xj li M A A FEUILLETON. 11 steeds levend in lad. 4—9 SEPTEMBER 1912. 4-9 SEPTEMBER 1912. De AANGIFTE voor de Afd. ZUIVEL is opengesteld tot Gebouwen, Bruggen enz. J. DE LANGE C.Jzn. dj Administratiën, Wissels, Coupons schrijven kapitalen Grootboek in en af. der Zang- en Harmonie-Vereeniging „Walram" te VALKENBURG (L.) VOORDAM C 9, Int. Tel. No. 3, X_. IH5L Jk. Jk. 'JFL- Wandel- en Reiskaarten. -- aan den Wester weg, Nasaaulaan, NassaupleinEgmonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. O. DEN BÖESSTERD- Nassauplein 41. Kennemerpark (hoek Ritsevoort), tegen den koers van 101 pOt. - - D. A. W1SSELINK. - - A. Imhülsen Jr. op Vrijdag 12 Juli 1912, Schoutenstraat, bjj de Laat, MIDDELBURG. 0 1 D V. w d» ti dj in T hl lo M Yfl aa he ,.d zei pr< opi gei dig sto peh te ALKMAAR. Weder ontvangen de nieuwste modellen Deze Verloting is Kon. goedgekeurd 11 Augustus 1911, No. 51. Aantal Loten 50.000. PRACHTIGE PRIJZEN, bestaande uit: Vee, Luxe- Landbouw- en Huialion- J ha M delljke Artikelen, waarvan als hoofdprijzen zijn Een Fokmerrie, ter waarde van 1000 gld.3 Hollandsche Koeien, ter waarde van 50G gld. Een Fokveulen, ter waarde van 400 gld.; Een Fokvaars, ter waarde van 150 gld.; Verder: Varkens, Schapen, Pluimvee, Rijwielen, Naaimachines, Schilderijen, Regulateurs, Horloges, Spiegels. Salon-Ameublement, ter waarde van 150 gld. enz. Loten verkrijgbaar bij Mej. TERWEIJ, Alkmaar en bij de depóthouders. Bl prijs per lotSlechts 25 cents. VOORHANDEN in de N.V. Boek- en Han delsdrukkerij, v.h, GIDS Heiloo RUS, Gids voor Bergen REENEN—Völter, Heerlijkheid Bergen Wandelkaart voor Alkmaar HEIMANS THIJSSE, Wandelboekje HEIMANS THIJSSE, Hei en dennen HEIMANS THIJSSE, In het bosch HEIMANS THIJSSE, In sloot en plas HEIMANS THIJSSE, Van vlinders, vogels en bloemen HEIMANS THIJSSE, In de duinen HEIMANS, Wandelen en waarnemen HEIMANS, Met kijker en bus THIJSSE, Vogelboekje Practische zakboekjes voor natuurvrienden, per No. Kaart van bet Koninkrijk der Nederlanden, opgeplakt op linnen met rollen geheel ge- reed om op te hangen t 0.15 0.40 0.75 0.00 0.95 I.OO 1.90 1.90 Van ALKMAAR 6.—, S.~, 10.—, 12.—, 2.80, 4.—, O.—, 7.80 aar, Van AMSTERDAM «.SO, 8.—, 9.80, 11.80, 2.15, 4.—, 7.80 nar. Te bevragen bij beveelt zich aan tot het geven van degelijk 1.90 1.90 1.90 1.90 1.— 0.45 3.25 gevestigd te UITHUIZEN (Prov. Groningen.) Opgericht in 1893. r 3.000.000.- 1.500.000.- Geplaatst kapitaal Gest.ort kapitaal c.a. Reserves 1.600.00©.— Uitstaande pandbrieven c.a. 32.000.000. De Bank geeft 41/2 pCt. pandbrieven uit, groot t 1000.— en f 500.—, met coupons per 1 Mei en 1 November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma Ondertailles met uitneembare Balei- nen, vervangen het Corset. Beschermheer Z. K. H. DE PRINS DER NEDERLANDEN. De Amerikaansehe Cor set Ondertailles CEKA zijn alleen verkrijgbaar *>ij ALKMAAR, Fnidsen 84. Telefoon 316. van Beschermheer Z. K. H. DE PRINS DER NEDERLANDEN. van oor de a.s. reis zijn wij voorzieu ^^Llle' soorten reisbenoodigdheden als: reisne kmJ ossaireszaktoilets, Prijs: fl. 1.10,1.40,1.60, 1.95 en hooger. sigarenkokers, Lansteker», -knippers Het Bestuur. en -pijpjes, portemon 1 W aiesbanknoottasclijes, r 2 s portefeuilles picniccouver X sveldbekers U nr werkmaker, en -llesschenwaaronder de allum X niura reiskokers met braad- en kookpan, eierkok E-rfr, koffle- eu theefilter; alles verpakt in kleine ruimte en voor goede picnic onmisbaar. H. Boseert Zoon, Huigbrouwerstr., Alkmaar. Bestek en teekening verkrijgbaar tegen f 2.50 per stel, bij den Secr. H. Jb. AVIS te Midwoud, alwaar tevens verkrijgbaar zijn de voorwaarden voor ver pachting der restauratietent op de Tentoonstel ling. HET BESTUUR. Stelt verkrijgbaar tegen beurskoers 4i/2 PAND BRIEVEN in stukken van f 1000 en f 500, 4 0/0 PANDBRIEVEN in stukken van f 1000, f 500 en f 100, te Alkmaar bij den Heer De Directie, Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. Vol-N Fijnste delicatesse /Rapport) komen J op brood, beschuit ieJ„. en gebak. BUS 1 Kg. f 1.50 BUS BUS Kg. f 0.42'i BUS h Kg. f 0.80 1 ons 18 cent Fabrikante Cacaofabriek Alcmaria J. C. BAAN 4 Co., ALKMAAR in gebruik op de Rijks Hoogere Bargerxehoel, llnndelsdugscbeol en het Gymnasium, zoomede voor de andere inrichtingen van onderwijs, zijn voor radig bij de N. V. Buek- en" Handelsdrukkerij v./h. 1IERMS. COSTER tV ZOON, Voordam C 9, Telef. No. 3, Alkmaar. a Roman uit bet Duitscb van GEORG HARTWIG. 75) -o— „Nu ja, nu ja", zei hij; niet geheel ongevoelig voor haar zachten blik en lief gezicht. „Maar laat mij dan ook met rust! Val mij niet lastig met de Soden's I bedoel ik", voegde bij er snel aan toe. Nu ging Ella weer door de van ouds bekende stra ten, die haar in den morgenglans mooier schenen dan voorbeen. In de boomen overal jong Meigroen en een groot aantal vroolijke vogeltjes. Langs dikwijls bezochte winkels ging zij, herkend en door, andoren niet herkend', langs frissche bloemper ken, waar zij een oogenblik bleef staan, om van de kleurige pracht te genieten. Wat een vroolijk gezicht, wat een belofte in de eerste openspringende knoppen. Daar achter die boomen lag bet ouderlijk huis. De jaloezieën waren gesloten, alles scheen daarbinnen nog te slapen nergens een te,eken van leven. Uit. die huisdeur was zij naar het rijtuig, dat haar vóór de in zegening naar de kerk bracht, geloopen. Een gevoel van groote beklemdheid greep haar aan. Sneller ging zij voort. Het was haar of iets dreigends haar volgde. En thans kwam het villapark Soden's mooi huis met tuin onderscheidde zich onder de andere. De ver- guldo knoppen van het tuinhek blonken in de zon als waren zij van louter goud en uit den schoorsteen Steeg een recht zuiltje rook op. Zij belde met kloppend hart. Even later ging de deur open en kwam Marie Soden haar met open ar men tegemoet. Ella wierp zich met trillende lippen aan haar borst. „Ik kon niet eerder komen. Gisteravond ging het piet, hoe graag ik ook wilde....", fluisterde Ella, AANHEVELEND, Grondig onderwijs. Conversatie moderne talen. Teekenen, Muziek, enz. Gunstig gelegen. Prospectus en adressen ter informatie op aanvrage bij de directrice A. MONGERS. zich tegen mevrouw Soden's borst drukkend. „Natuurlijk, dat begrepen wij wel", zei Marie har telijk. „Verzuimd] heb je ook niets. Je arme vader ie niet bij het volle bewustzijn. In zijn ijlen roept hij vaak om je, maar hij herkent one niet. Ik zeg het maar, want je zoud't het toch anders zelf bemerken. Kom nu! Je kunt hem nu dadelijk zien." „Is oom niet thuis?" „Neen al lang- weg, naar zijn patiënten. Tante Louise is hier. Kom nu." Ella dacht aan de scène van gisteravond met haar man, zij wilde opheldering- hebben. Daarom greep zij tante Marie's hand. „Is het waaT heeft oom Soden erge dingen over Armin aan g-rootpapa geschreven ia den tijd; van onze verloving?" Mevrouw Soden keek verbaasd in het ontstelde ge zicht van Ella. „Wei zoo!" zei zij gedempt. „Zoo, zoo._ Hij heeft als man van plichtgevoel zijn meening uitgesproken, dat Kroehel met zijn driftig karakter, geen waarborg bood voor jouw geluk, dus dat jij bij hem niet paste. Geloof mij, Ella," ging zij hartelijk voort, „wanner het niet zoo is als hij meende, als je wèl gelukkig wordt, zal hij de eerste zijn om zich daarover te ver heugen." „Maar hoe kan dan grootvader. „Dat weet ik niet, ik ken zijn beweegredenen niet. Maar Bergitzky's beweegredenen zijn zeker ook nu niet van de beste geweest zooals gewoonlijk." Op den drempel van de ziekenkamer stond Louise Siebold. „Hij riep daar juist weer je naam, Ella," zei zij, de jonge vrouw op het voorhoofd kussende. Met gevouwen handen trad Ella binnen. Zij kon bijna geen adem halen. Een gordijn hield den zonneglans tegen. Een ge dempt licht lag om het bed), waar op het witte kussen het grijze hoofd van professor Bickenbach rustte. Het gelaal gloeide van koorts en duidelijk waren de blauwo adertjes aan zijn slapen zichtbaar. Maar zelfs in de zen toestand was de uitdrukking van het gezicht nog edel. Met onzekere schreden naderde Ella het bed. De smart overweldigde haar. Zij moest op een stoelleu ning steunen anders zou zij zeker gevallen zijn. Heinrich's Bickenbach's lippen bewogen zich zacht en uit xijn half geopende oogen glansde een. vreemd1 licht. In zijn fantasie leefde hij in het verleden, hij ging- naar allerlei plaatsen, rusteloos en belemmerd door zijn van koorts- gloeiend lichaam. Een stroom van tranen brak uit Ella's oogen, niet het minst omdat; zij voelde- met haar smart alleen te staan tussclien haar man, moeder en grootvader. Haar man kon geen tranen verdragen, hij werd er driftig door en vond er aanleiding in tot heftige scènes. „Vader, lieve vader," fluisterde zij, haar hand op zijn brandende vingers leggend, die ongedurig over het dek gleden. Het scheen dat deze gestamelde woorden een welda- digen invloed op Bickenbach hadden, want een lachje kwam om zijn mond', waar zich reeds vroeg! diepe rim pels hadden gegraven. Het hoofd maakte een bewe ging ter zijde om de stem nogmaals te hooren, maar het volgende oogenblik dreef de koorts de rustiger ge dachten weer weg- en klonken onverstaanbare woorden van zijn lippen. Ella had zich op dein bedrand neergezet en haar va ders handen zacht in de hare gedrukt. Zij st-reek lief- koozend over zijn brandend voorhoofd en zijn wangen, zij kuste beide steeds weer en bevochtigde ze met haar tranen. „Kom Ella!" zei tante Louise, zelf ook met de punt van haar schort ijverig in de buurt van haar oogen wrijvend. Op het oogenblik weet hij niet wat er ge beurt. Gisteren is je moeder hier weer geweest maar als oom Soden eenmaal iets- gezegd heeft, dan gebeurt het ook. Van transport kan geen sprake zijn, hoe sterk je moeder er ook op aandringt. Je goede vader blijft hier." „Ik dank jelui allemaal voor je goedheid en je zor gen voor hem," fluisterde Ella met verstikt snikken. „Ik kan zoo weinig voor hem doen, hoe graag ik ook wilde." „Maar kind," zei Louise Siebold, die fijngevoelig genoeg- was om te begrijpen wat Ella daarmee bedoel de en wel vermoedde, hoe Kroehel zich in dezen ge droeg. „Dat weten wij immers wel. Je bent toch niet meer je eigen meester en gebonden." Ella wierp zich aan de borst van de goede Louise Siebold. „Tante Louise als hij sterft, wil ik ook niet meer leven „Nu nu!" zei Louise, haar vochtige wangen st,roe iend. „Dat wil ik maar liever niet gehoord hebben. Hoofd omhoog! Een beetje moed moet de nrensch hebben en houden. Kom, kom, Ella!" „Och, tante Louise, wees niet boos: op mij- U weet niet, hoe het mij te moede is." „Ik weet genoeg," bromde Louise zacht en bezorgd, maar wat ze wist zeide ze niet luid. Marie Soden trad- binnen en wenkte haar beiden, uit de ziekenkamer te komen.. „Otto vindt het niet goed dat je te lang bij je zie ken vader bent," zei ze hartelijk. „Kom, ik zal je wat moois te lezen geven. Ute heeft gisteren een brief geschreven, een brief vol stemming, echt wat voor Ute. Zij is gelukkig. Maar dat was haa-r op den trouwdag al aan te zien, zij lachte zoo stil voor zich uit en voor een goede opmerker was daar veel in verborgen. En wat ik vooral in den president bewonder is dat hij vol komen terugtreedt achter d-e belangefi van zijn kind. Ute leeft slechts voor Lili en Lili, men mag dat ge rust zeggen, is door Ute geheel veranderd." „Mag ik dien brief meenemen?" vroeg Ella^ een smartelijk gevoel bij de gedachte aan haar'onvrijheid onderdrukkend. -„Ik moet nu weg gaan." „Natuurlijk, hartje daar! zal je~eens vaker komen gaat het?" vorschte zij, zoo voorzichtig mogelijk. „Anders moet je eerst maar eens wachten en als je papa dan wat beter wordt en de koorts voorbij is, zal ik je wel even een boodschap sturen. Ik zou niet graag willen voegde zij er moederlijk aan toe, dat je er moeilijkheden over kreeg, dat weet je." (Wordit vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4