DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Onderwijzer, Om het koude goud. No. 154 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 DKNSDA 2 JULI. Bil¥NENLA*nr~ FEUILLET O N. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Aizonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Croote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. Aan de 5e GEMEENTESCHOOL te ALKMAAR (Hoofd de heer A. WIJN) wordt gevraagd een Vakken a tot en met j. Jaarwedde 700— 1000. Voor hoofdakte 100 meer; tegemoetkoming huis huur 100. Stukken in te zenden aan het Gemeentebestuur voor 9 Juli a.s. POSTKANTOOR TE ALKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. 2e helft der maand Juni 1912. Brieven. Wilhelminalaan 152 e, Amsterdam. R. Kramer, Helder. D. Ran, Helder. Mevr. HeldertElfrink, Rotterdam. Briefkaarten. Mej. H. M. v. Leeuwen, Haarlem. Buitenland. Brieven. O. H. de Lange, Iglan (Oostenrijk). P. F. Eiseli n, Sabang (Indië.) Briefkaarten. 1). Vermeulen, Brusselles. ALKMAAR, 2 Juli. „De goede hoop" schrijft Rolandi de Marès boven een hoofdartikel in l'Indépendance Beige, waarin hij tegen het sentimenteele pacifisme te velde trekt. De bekende publicist heeft geen vertrouwen in de alom ondernomen pogingen om de volkeren te verbroederen. Enkel rekenen op het medelijden, op het menschelijk medegevoel, om den oorlog' de wereld uit te helpen, dat vindt hij even dwaas als de ellende te willen weg nemen door de liefdadigheid en daardoor een recht vaardiger sociaal stelsel in het leven te willen roepen. Maar wel gelooft liij in de practisehe vredesbeweging, welko betere internationale betrekkingen tot stand wil brengen. Alles wat de internationalisatie der eco nomische en finnncieele belangen, der groote instellin gen, die het moderne leven beheerschen, in de hand werkt, dient naar zijn meening krachtig te worden bevorderd. Mie onpartijdig de resultaten van liet verbroede- ringswerk onder de volkeren a'anschouwt en den poli tieleen toestand van het oogenblik nagaat, vindt, meent de geleerde schrijver, geen enkele reden tot op timisme. Tien jaar lang werkt; men nu aan de ver plichte scheidsrechterlijke uitspraak en een beperking der bewapening. Men weet wel, dat het onmogelijk is eiken oorlog te voorkomen, maar men wil althans een toestand in het leven roepen, waardoor in het geval van een crisis, tijd 'gewonnen wordt om een vredelie vende oplossing te zoeken, en vriendschappelijke tus- schenkomst vergemakkelijkt wordt, in één woord het gevaar voor een gewapend conflict vermindert. Groo te mogendheden als Engeland hebbeh de beperking der bewapening voorgesteld, allen op één na, hebben deze poging- toegejuicht, zij werd op de beide Haagsche vro» loscon foren ties behandeld, te Berlijn besproken door Engelsehe ministers en wat heeft men bereikt? Duitschland heeft pas tot een aanzienlijke, uitbreiding- van leger en vloo't besloten en Engeland hecht meer dan ooit aan den dubbelen vlo o t-stan da ar d, wijl hier van zijn overheersching ter zee afhangt. Ook is men al jaren bezig langs indirecte wegen een ontspanning, zoo niet een toenadering tusschen Frankrijk en Duitschland tot- stand te brengen. Hoogst bekwame persoonlijkheden in heide landen hebben aanrakingspunten gezocht, de beide regeerin gen hebben, telkens wanneer er moeielijkheden ont stonden, er naar gestreefd een vredelievende oplossing te zoeken en toch, wie begrijjyt niet, dat de moge lijkheid van een Eransch-Duitsch' conflict zwaar op Europa drukt? Alle pogingen der beide regeeringen zijn te vergeefsch, alle pogingen dergenen, die de be langen van beide naties nauwer trachten te verbinden, bobben slechts een matig resultaat, omdat de herinne ring aan het verleden tusschen de beide naties staat, omdat ei- bij het Fransche volk een wonde is, welke' ondanks de jaren, maar niet wil heelen, en omdat het Duitsche volk bevreesd is, dat in een uur van zwak heid en verzaking verloren zal g-aiui wat ruim veertig jaar geleden werd veroverd En wat zien we elders? Twintig maal heeft men getracht de belangen van Rusland en Oostenrijk in het Oosten te vereenigen eiken dag kan iedereen zien, hoe bang de beide mo gendheden daar voor elkaar zijn. Sinds jaren is men ijverig bezig- het Oostenrijksch-Italiaanseh verbond een ernstig karakter te geven en Rome en Weenen kij ken elkaar met naijver aan, dwarsboomen elkaar zoo veel ze kunnen. Voortdur«nd moet heel Europa op zijn hoede zijn voor allerlei bedreigingen, de geringste incidenten worden dadelijk buitengemeen ernstig-. V mineer er een gezant verplaatst wordt, meent men, dat het E uropeesche evenwicht in gevaar gebracht wordt, wanneer twee staatshoofden elkaar ontmoeten, vermoedt men kuiperijen op groote soliaal, iu staat de bestaande groepeering t-e Wijzigen. Indien een mo gendheid een internationale overeenkomst schendt, verzetten zich do anderen, voorzoover dit noodig is om zich een schadeloosstelling te verzekeren altijd ten koste der zwakken, wel te verstaan zoodat deverdra- gen slechts de waarde hebben, welke de omstandighe den er aan toekennen en de zwakken inzien, dat hun eenig heil gelegen is in de verdediging met eigen mid delen. Een macht te zijn, welke op een gegeven oogen blik voor het evenwicht meetelt, dat is de politieke waarheid, waarnaar thans alle naties van het oude Europa leven' en ongelukkig zij, die deze waarheid ontkennen! O zeker, men behoeft niet te wanhopen ten aanzien van de gezonde vredesbeweging', van het pogen derge nen, die zonder banale sentimentaliteit tusschen de be schaafde menschen een werkelijke gemeenschap van zedelijke en zakelijke belangen scheppen, maar men moet zich ook niet in slaap laten wiegen door een spoedig'e hoop, die niet verwezenlijkt zal worden en slechts vertroebeling brengt. De oorlog blijft helaas ondanks alles het machtigste middel om te handelen in onzen tijd en nog altijd gaat macht boven recht. Toch is er een verandering geko men: men voert geen oorlog meer uit liefde voor den oorlog en'om den roem om dien roem, die den ge lukkigen overwinnaar met goud omstraalde en in pur per kleedde, maar men voert den oorlog om het terrein van werkzaamheid voor een volk te vergroe ten, om het werk en brood te verschaffen. In de toekomst, waarvan de menscliheid droomt, aldus eindigt de schrijver, sinds zij den tijd van haar kindsheid ontgroeid is, waarnaar men schrijdt ook a.1 wanhoopt men haar ooit t-e bereiken, zullen de geslach ten eens denken aan hetgeen er vóór hen was; zij zul len zich er over verbazen indien zij in den arbeid van onzen tijd zooveel kleinheid naast zooveel grootheid, zooveel wreedheid naast zooveel goedheid vinden en zij zullen ongetwijfeld niet begrijpen, dat al onze haat is voortgekomen uit al onze ellende en dat het met de wanhoop in ons gepraamde hart is, dat wij, ondanks de schokken en stooten, op onzen weg een weinig geluk en een weinig waarheid hebben gezocht.. DAVOS. Door de Koningin-Moeder is j 200 geschonken aan het bouwfonds van het Nederlandsche Sanatorium te Davos. OHINEEZEN OP JAVA. De correspondent van het „Hbl'd." te Batavia seint d.d. gisteren Te Djokjakarta molesteerden Macaoers Chineezen, die de haarvlecht nog bleven dragen. Hierdoor ont stond een geregeld gevecht. De politie bleek machte loos. Er werden velen gewond. Het blad zegt niet te kunnen nalaten, de hoop uit te spreken, dat nu eens eindelijk door de Indische re geering- den Macaoers terdege wordt getoond, dat zij baas wil blijven in eigen huis. Het gaat niet aan, dat die lieden aan Nederlandsche onderdanen, want het zullen wel peranakans, Java- C'hineezen, zijn geweest, op wie zij hun moedwil koel den, op Nederlandsch grondgebied de wet willen stel len. i 1 ;.s J .iJJkJÉ NEDERL. ISRAëL. SEMINARIUM. Zondagmiddag is in het Nederl. Israëlietiseh Semi narium te Amsterdam, de heer P. J. Gobits, doctoran dus in de klassiek© letteren, tot dusver conrector aan het Seminarium, geïnstalleerd als rector aan deze in stelling. I)e installatierede werd gehouden door den voorz. der curatoren, prof. L. de Hartogh. De benoemde rec tor, de heer P. J. Gobits, beantwoordde deze rede. Voorts werd het woord gevoerd door een der docenten, den heer B. v. d'. Velde. Roman uit het Duitsch van GEORG HARTWIG. 76) o Over Ellas lief gezicht vloog een diep rood van -chaamte. Zij antwoordde niet, liet zich door de beide, haar zoo hartelijk genegen, vrouwen nogmaals omhel zen on trad naar buiten in den zonneschijn. Zwaar drukte haar smart -op haar, zwaarder nog' dan toen zij gekomen was. Weer zag zij het ouderlijk hui®. Nu stonden de vensters wijd open. Nu kreeg Ella een gevoel, dat het niet goed was het huis zoo zonder meer voorbij te g'aan. Zij ging de stoep op en belde aan. Bergitzky, gereed' om uit te gaan, deed haar zelf open. „Wat zien mijn oog-en! riep hij, beide handen uit strekkend. „De kleine mevrouw Krochel! Ik wilde jelui juist even gaan begroeten. Je komt zeker van je armen vader? Natuurlijk is iemand ons weer voor ge weest met je in te leiden in hetgeen gebeurd is. Maar wat kostelijk zie je er uit. Mevrouwtje hoor? alle respect! Eidelia onze kleine Ella is hier!" Alles wat Ella, tot nn too onbewust tegen Bergitzky had gehad, voelde zij duidelijker en pijnlijker nu zij weer tegenover hem stond. Het was of zij hem nu be ter doorzag. „Laten wij over papa niet spreken, grootpapa!" zei ze schuw en haastig. „En zeg mij eens waarom u een zoo schamel ameublement hebt aangekocht. Ik moet mij schamen tegenover Armin. Ik durf u waarlijk over te brengen wat hij er van heeft gezegd." Bergitzky nam een voorname en bestraffende hou ding aan. „Bescheidenheid is het begin van alle geluk. In de zen tijd en in onze omstandig-heden moeten wij ons aan alle kanten bezuinigen. Trouwens zelfbeperking is de weg' tot hooge idealen. Wie zich jong aan een eenvou dige lezenswijze gewent, plukt daarvan de vruchten op rijperen leeftijd. Bovendien j© huwelijksgeld is in K-rochels handen. Koop daarvan, wat je wilt en noo dig- hebt. Ons geweten is vrij." 1' idelia kwam, slordig gekleed, beneden en omarmde haar dochter. „Jelui kunt al die dingen beter hier bespreken," zei ze, Ella meevoerend naar de huiskamea', waar al spoedig duizend herinneringen in haar ontwaakten, „Heb ik dan vermogen?" vroeg- Ella verbaasd. „Maar daar wist ik niets van." Bergitzky legde zijn cylinderhoedl -op de tfcfel en trek zijn rechter handschoen uit. Aan zijn kleinen vinger schitterde een diamant, waarnaar hij met genoegen keek. oor die quaestie zorgden wij," zei' hij met sterkeu nadruk. „Nu weet je het. Je vermogen bedraagt, volgens de bepaling van je vader, honderdduizend mark. „Honderdduizend mark! riep ELla met een gevoel van bevrijding. „Die heb ik aan je man overgedragen met de bepa ling er bij dat het uitzet daarvan betaald moest wor den. Je moeder, die met ledige handen is achtergeble ven, was natuurlijk niet in staat je te helpen. Dat. is de schuld1 van je vader. Nu, Krtichel is op die voor stellen ingegaan. ij hebben (kus nijet te min voor een en ander gezorgd om je man wat tegemoet te ko mendat verdient eerder lof dan verwijt zou ik zeg gen. Ondertusschen doe wat je u»ilt. Maar later geen vèrwijten aan ons", schertste hij;, tusschen streng heid en toegeeflijkheid blijvende. „Hoe lief we je ook hebben dat is te erg. Ik wijs die verwijten reeds nu af." „Dat verandert de zaak", zei' Ella, diep ontroerd1 nu Ml begreep dat haar vader vol zorg voor haur haul ge zorgd. R. K. OPEN-B. ONDERWIJZERSBOND IN HET BISDOM HAARLEM. Deze Bond heeft Zondag te Haarlem zijn 12de alge- nieene vergadering gehouden. Medegedeeld werd dat het hoofdbestuur er in ge slaagd is van Z. D. II. den Bisschop van Haarlem de toestemming te verkrijgen dat bij d© oprichting van oen R. K. school een R. K. openbaar onderwijzer tot lioofd benoembaar is, mits die persoon lid is van den R. K. O. B. en de openbare school in de plaats waar „Dat dacht ik ook." Bergitzky ging- naar de schrijftafel, haalde uit een lade eenige papieren en gaf die aan Ella. „Hier, muisje, neem dit voor je lieve Arman. mee. Het zal hem zeker genoegen doen deze lieden spoedig- te kunnen bevredigen. In geldzaken altijd zeer punc tueel zijn. Denk daar ook aan bij het voeren van je huisvrouwelijken scepter." Eenigszins verbluft maar toch gehoorzaam nam Eila het pakketje in ontvangst. Een- deel van haar be schaming- tegenover Armin van gisteren viel' nu van haar af. „Ik moet nu gaan. Armin komt spoedig terug", zei ze, haar moeder de hand reikend. „Ik dank u, groot papa, dat u mij eindelijk van alles op de hoogte hebt gebracht. Ik wilde wel dat u het wat vroeger had ge daan, maar enfin, het is nu eenmaal gebeurd." „Wel hem, die zijn gedachten vrij weet te houden van de hatelijke dingen, die nu eenmaal bij het geld bchooren", zei Bergitzky, Ella's wang streele-nd. „Mooie jonge vrouwtjes als jij behoorden aan iets an ders te denken dan aan geldzaken." Ella bloosde diep en haastte zich naar buiten, waar een zoele wind woei en de 'bloemen haar geopende kel ken op dien wind wiegelen. Krochel was reeds teruggekeerd en bevond zich in den stal. Zij zou graag naar hem hebben willen toe gaan, maar haar vrees voor paarden hield haar terug. Het was haar onverklaarbaar hoe een mensch er ge noegen in kon vinden om tusschen stampende en slaande paarden te loopen. Dus bleef zij boven tot Krochel onder heftig- schelden op de oppassers binnen kwam. Zijn gezicht gloorde op toen hij de gestalte van zijn mooie, jongo vrouw zag. „Wel Ella? Alles in orde? Ik hoop dat...." „Vader is nog niet bij kennis", zei ze zacht. Hij schudde medelijdend het hoofd. „Dat doet mij leed. Ik moet je vele groeten van allerlei kennissen doen. Wat heb je daar voor een pak?" de R. K. school opgericht wordt, opgeheven is, zal worden of overbodig is. Aangenomen werd de geestelijke adviseur sprak en stemde er tegen de volgende motie: „I)o Bond van R.-K. Openbare Onderwijzers in het bisdom Haarlem verklaart, dat hij het werken van het Gemengd Comité voor salarisactie op lioogen prijs stelt, en dat hij, zooveel in zijn vermogen is, dien ar beid zal blijven steunen, mits die vrij blijft van poli tieke bedoelingen". Voorts werd een motie aangenomen, waarin de wenschelijkheid wordt uitgesproken dat de kweekelin- gen door bekwame onderwijzers practisch in de school voor hun vak worden opgeleid, in dien zin, dat zij de eersté jaren als toehoorders eni daarna onder toezicht zelf werkzaam, van het goede voorbeeld en de kunde van ervaren mannen en vrouwen kunnen profiteeren; dat de tijd, voor do opleiding bestemd, met twee jaren verlengd en dus een zesjarige wordt dat het examen, waarbij practisehe bekwaamheid zwaar zal moeten we gen, wordt afgenomen door de eigen leeraren in te genwoordigheid van het schooltoezicht; dat het exa men van hoofdonderwijzer eerst na een vijfjarige prac tisehe werkzaamheid in de school kan worden afgelegd, waarbij gelet zal worden op algemeen© kennis; dat daarbij de practisehe bekwaamheid zal moeten blijken uit het geven van lessen in de verschillende klassen der school en de theoretische, uit de kennis der opvoe ding- en onderwijsleer. Het bestuur werd opgedragen, deze wenschen aan de betrokken autoriteiten kenbaar te maken. DOOPSGEZINDE KERK. Sinds eenigen tijd bestond er kiesrechtstrijd in de Friesche Doopsgezinde gemeente te Zaandam. De kerkeraad vulde zichzelven aan, en gemeenteleden wenschten dit veranderd. Aan dien wensch wordt tlians gevolg gegeven. Bepaald is, diat de ke.rkeraads- leden zullen worden gekozen door de gemeente. Uit dien hoofd© stellen de thans zitting hebbende leden hun mandaat ter beschikking. Gemengd nieuws. EEN BALKON-SCéNE. Gistermorgen had' een incident' plaats in de New- toustraat te deint Haag. Een officier van het N.-I. le ger gekleed in uniform met sabel, wilde met zijn echt genoot© de door hem bewoonde gemeubileerde kamers verlaten met achterlating van huurschuld. De hospita wilde hun goed niet afgeven omdat ze eerst betaling wenschte. De officier kwam toen op het denkbeeld om zijn goed van het balcon door eenige mannen van don Christel ijken Volksbond t© lat.en zakken, waarte gen zich de hospita natuurlijk verzette. Politie stond hiertegen machteloos. liet trok vooral de aandacht, dat de officier bij do- ze balkonscène zijn uniform aan had. EEN STTTARDSCHE VERKIEZING. De Limb. Koerier schrijft: Sittard heeft wederom een van die jammerlijke fi guren geslagen, welke het stadje een zekere vermaard heid' in den lande hebben bezorgd eu overig Limburg- tot- ergernis strekken. Er is een vacature in den Raad ontstaan door dat de heer A. de Wever de stad' metterwoon heeft ver iaten eu zij-n woonplaats verlegd heeft naar Heer. Gekozen wordt na herstemming nog wel dezelfde heer A. de Wever!!!! Zulks niettegenstaande de -kiezers weten, dat dia benoeming- ongeldig is, en de man geen zitting kan nemen. In den Sittardschen Raad maakt men zich nijdig, Ella gaf het hem. „Grootvader heeft het mij gegeven om het aan jou te brengen. Het zijn de rekeningen betreffende mijn uitzet", zei ze vriendelijk lachend. ,,IIij zei dat wij ons van het- geld dat vader voor mij beschikbaar had g-esteld ons nu konden aanschaffen wat wij wilden." Het gezicht van Krochel stond noch lachend, noch bedenkelijk, alleen zeer verbaasd, terwijl hij het touw los maakte. „Wat?" vroeg' hij verbaasd, keek Ella in het ver blufte gezicht en bladerde de rekeningen door. „Zooals het afgesproken was met je, zei grootpapa", voegde zij er verklarend bij. Nu begreep hij de zaak zijn hand' greep de reke ningen en rolde ze tot. een bal bijeen, terwijl de aderen van toorn op zijn voorhoofd onheilspellend opzwollen. „Is het dan niet zoo?" vroeg- zij angstig. „Groot papa zei toch liet kostte hem een ongewone beheersehing om haar het papier niet voor de voeten te werpen en daar ©enige scherpe woorden aan toe te voegen. „Zei hij dat? Zoo! Prachtig! Werkelijk fameus!" Hij lachte ruw. Daarbij overweldigde hem toch zijn toorn. „Jouw grootvader is werkelijk een juweel van een man, dat moet ik zeggen!" „Was het door jelui beiden niet zoo afgesproken?" vroeg zij weifelend. „Neen, zoo niet!" riep Krochel, zich nu in het ge heel na niet meer kunnende inhouden. „Plet is een gemeene lage leugen!" I oen hij Ella doodsbleek naar een stoel zag grijpen, dwong hij zich tot kalmte. „Nu vooruit maar weer! 't Is gebeurd!" Hij belde en toen de oppasser binnenkwam, zei hij: „Stobmeiéi-, een flesch Moezelwijn! Om de erger- ui- weg te spoelen. Vanmiddag komt het damesza del. Blomberg stuurt hot hier. Zijn vrouw rijdt op 't oogenblik niet. Angst- behoef je niet te hebben, de goede Hans is zoo kalm als een lam. Ja, ja dat is hij. Nu, daar nu niet meer over." (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1