STADS N I E W S. I als een Kamerlid van een mal ding gezegd heeft, dat liet op z'n Sittairdsch zou zijn, of zoo iets. Maar wie is de schuld, dat de stad zulk een reputa tie heeft gekregen? DE HOOFD AKTE-EISCH. Gisteravond vergaderde te Amsterdam de Oommis sie van Toezicht op het Lager Onderwijs tot het uit spreken van een oordeel over het onlangs in den Raad besproken voorstel van het raadslid Den Hertog om voor de benoembaarheid tot onderwijzer in deze ge meente het bezit van de hoofdakte als eisch te doen vervallen. Na uitvoerige gedachtenwisseling werd gestemd over de vraag, of de Commissie handhaving van den hoofdakte-eisch noodzakelijk aoht. Hierover staakten de stemmen (22 tegen 22). Niemand der leden verklaarde zich tegen de wen- schelijkheid van behoud van dezen eisch. „LIOBA" OP „DUIN EN KRUIDBERG." Ten bate van het „Nederlandsche Rood® Kruis", Ï3 Zondag in een duinkom van Duin en Kruid'berg van den heer J. T. Cremer, een opvoering geven van Lio- ba, drama van trouw in 7 tafereelen door Erederik van Eeden, muziek van Willem Landré. De dilettanten zorgden voor een goede vertooning, en blijkens de verslagen zijn de bezoekers, onder wie zich Prins Hendrik bevond, zeer voldaan huiswaarts gekeerd. NÏJMEEGSCHE TENTOONSTELLING. Te Nijmegen is gisteren een tentoonstelling ge opend, gewijd aan kunst, nijverheid1 en sport, waaraan nog tent-oonstellingen van bloemen, paarden en vee verbonden worden. Het vermakelijkhedenterrein helstaat in een naboot sing van OudLITeidf'lberg, dat met, zijn typische ge bouwtjes en schilderachtige ruïne kunstig is opgetrok ken op het Lage gedeelte van het Valkhof en op een eenige tientallen nieters hooger gelegen gedeelte van het ITunerpark. Onder de namen der inzenders treffen we aan de heeren J. M. Graadb van Roggen, J. C. Veldheer, Tj. Visser, allen van Bergen en de scheepswerf Nicolaas Witsen van Alkmaar. ANNIE PASCAL. Naar do Maasbode verneemt loopt de instructie in de zaak Annie Pascal teneinde en is dezer dagen ver moedelijk verwijzing naar de openbare terechtzitting te verwachten. Er is tijdens de arrestatie van Guurtj© Helder nog al een en ander te doen geweest over bare beoefening der vliegsport; zij zelf verklaarde toen zij te Arnhem was aangehouden dat het in hare bedoeling lag deel te nemen aan do ophanden zijnde Nederlandsche rond vlucht, Deze mededeeling is dioo-r eenigen als een nieuwe brutaliteit, door anderen als komende van een querulant© en door derden schouderophalend ontvan gen. Toch staat het, zooals ons uit de meest vertrouwbare inlichtingen blijkt, vast, dat door een in Rotterdam- sche sportkringen zeer gezien man, den heer H., aan Annie Pascal, een vroeger door Jan Olieslagers ge bruikte machine, is present gegeven, welke machine door hem was gekocht. Deze machine is tijdens hare preventieve detentie van Antwerpen naar Breda verzonden, waar zij als onbestelbaar werd geretourneerd om vervolgens in Antwerpen to worden opgeborgen. Dezer dagen is door de expeditieonderneming gevraagd geworden wat er met de machine moet geschieden, waar er, wegens vervoer en opslag fr. 1100 kosten waren gemaakt en zal vermoedelijk binnenkort openbare verkoop te Ant werpen volgen, waartoe, naar men ons met zekerheid meent te kunnen mededeclen, door Annio Pascal reeds toestemming -zou zijn gegeven. Uit deze berichten zou dus volgen, dat hetgeen de romantische dame over haar voornemens mededeelde niet geheel zonder grond was. EEN OVERROMPELING. In de Stadhouderskade te Amsterdam bestaat een geschil tusschen do bedienden en den patroon, die eigenaar van\een rijwielzaak is. Gisteren wilden de bedienden met 20 man het magazijn binnendringen gelijk Alberts frères indertijd in het. Grand-Théatre deed. Maar de patroon telefoneerde om politie en na een kloppartij werden dé overrompelaars verwijderd en onkelen van hen gearresteerd. De patroon laat nu de zaak door mannen der particuliere bewaking bescher men. EEN ONTSLAG. Het. Volk deelt mede, dat de lieer W. Tolsma, ad junct-commies bij het Centraal Bureau voor do Sta tistiek en een der leiders van den Alg. Necl. Ainbte- nnarsbond, met 1. September uit zijn betrekking is ontslagen, terwijl hem tot dien datum verlof is ver leend. Het blad oppert het vermoeden dat dit, ontslag het gevolg zou zijn van een in het vorig jaar door genoom den Bond gevoerde actie tegen juristen-protectie aan dc departementen en speciaal aan het-1 Bureau voot statistiek. De heer Tolsma was 9 jaar aan het Oen- -tranl Bureau voor de Statistiek verbonden. BROODVERORDENING De door den raad van Vlaardiingen gewijzigde ge- zon (lheidspolitleverordening, waarbij o.rn. is bepaald, dat brood, niet voldoende nan het, voorgeschreven ge wicht van 1 K.G. of V2 K.G. in beslag wordt genomen, is Maandag in toepassing gebracht. Het gevolg hiervan was, dat bij verschillende bak kers groote partijen in beslag werden genomen. "WEESINRICHTENG HUISDUINEN. Het bestuur van bovenstaande inrichting, thans gevestigd in een paar visscherswoningen, wenscht nu een ruimer paviljoen voor 40 kinderen te houwen. Dit niouwo huis zou dan tevens moeten voldoen aan de door de regeering gestelde eisehen voor voogdijkinde ren, te meer gewenscht omdat er boven het IJ geen particuliere inrichting bestaat, welke zich belast met de verzorging van dezulken, voor wie de voogdijraden plaatsing zoeken. Het bestuur meent dan alleen tot uitvoering van deze plannen te kunnen overgaan, wanneer hot benoo- digde^ bedrag van 20.000 geheel aanwezig of toege zegd is. AARDBEIEN. Men schrijft uit Beverwijk aan het Hbld. De afgieloopen week deed zich de handel in aardbei en te Beverwijk weder als bijzonder levendig kennen. Waren de prijzen voortdurend hoog, Zaterdag liepen deze van 25 tot 31 cent per kilo op. Neemt men daar bij, buiten do overige onkosten, de 6 cent invoerrech ten en in doorsnede 3 a 4 cent vracht, per kilo, dan moeten, al zeer hooge prijzen aan de consumenten be dongen worden. Als bewijs hoe levendig de handel is, kan dienen dat aan hot telephoonkantoor in de afgeloopen maand 1000 gesprekken meer werden gevoerd dan het vorig jaar in dezelfde maand. UIT HARENKARSPEL. Door het. college van Hoofdingelanden van. do bamne Harenkarspel is met intrekking van zijn vroeger be sluit waarbij voor het. spoorplan te Noord-Scharwoude eeue rentegarantie werd toegezegd voor een kapitaal van 1500, thans "besloten aandeel te nemen in het kapitaal der terzake op te richten vennootschap voor 3000. MUZIEK IN DE STAART. Jan van de Munt" vertelt in de Leeuw. Ot. Een boertje met een dikke ouderwet'sche parapluie, zijn vrouw met een spoormandje en een dik pak, ge wikkeld in papier van „Grand Bazar Frangais," vier, vijf kinderen, met kleinere pakjes beladen, hollen alle achter een tram aan, die juist stopt. Hijgend] vraagt vader aan deu conducteur„Kenne we met deuze tram naar den steert. komme. Er is immers muziek aan den steert?" De conducteur begrijpt het niet; schudt van neen, en belt af. Boerenfamilie haast zich naar een politie-agent: „Kunt ge mien ook zeg'ge waar de steert is En het koor der kinderen licht in: „Der is muziek aan den stéért." De agent bepeinst het raadsel, maar voelt zich on machtig de gevraagde inlichtingen te geven. Do staart? Welke straat, steeg, buurt, wijk, vaart, riyier, haven, in Amsterdam, beet er de staart? En aan welk van al deze genoemde oorden kan er muziek zijn?.De agent haalt die schouders op. „Ik ben geen boertje," roept de plattelander boos. „Kan je me niet zeggen, waar de staart is! Daar ben je toch veur! Als je 't me niet zegt, ga ik naar ou baas, en zal ik hem eens zeggen wat voor sn.tneuzen hij op straat heeft staan," Dat gaf natuurlijk een oploopje, en bracht den agent in twijfel over het artikel van zijn instructie, dat hij in toepassing had] te brengen. Er was „belee- diging van een ambtenaar ini de rechtmatige uitoefe ning- van zijn functie"; er was „het verwekken van een volksoploop"; er was, goed beschouwd, nog veel meerEn ietwat, smachtend zag hij uit naar een knophehn, die hem wel pit de verlegenheid zou red den. Maar nog dreigendter kwam de boer voor staan „Om twee uur begint de muziek aan de steert; en nou is 't al kwart over. Als je 't me nou niet dadelijk zegt, ga ik naar een affecaat en eisch ik schadevergoeding van de stad. En nou jij 1" voegde hij er nog met veel zelfbewustzijn aan toe. Nadat de agent den wijsten weg had gekozen, en zijn schreden elders had heengericht, bleef de boer ra zen en ti'eren over 't schandaal dat ze hem den staart niet wilden wijzen. Hij vloekte op de agenten, op Amsterdam, op „den steert" zelfs, die hem zijn genoe gen vergalden. Eerst laat in den avond, toen hij als een echte seig neur zijn hotel opzocht, en nog weer eens aan belang stellenden zijn wedervaren uiteenzette, kwam een ver nuftig man op het denkbeeld, dat wat als „staart" wordt uitgesproken, in sport-Nederlandsch wordt ge schreven „start," en dat er dus inderdaad bij den „start" van de roeiers, deelnemend aan de lustrum- re ei wedstrijden, rnuzaek was geweest. „Praten jelui hier dan Engelsch?" vroeg- de boer toen de zaak hem was uitgelegd. EEN KWITANTIE. Een notaris zendt het Handelsblad afschrift toe van een in een boedel gevonden kwitantie, waarvan de in houd als volgt luidt „Ontvangen van den Wdle Ileer X. de somma van twee gulden, vijftig cent voor UEdle bij overlijden ge schoren." MOOIE TOESTANDEN. Te Arnhem zou een buurvrouw een kindje ten doop houden. Toevallig zag een agent, dat de vrouw stom dronken was en het kind onderste hoven droeg. Het kindje, reeds blauw geworden, werd naar do moeder gebracht. Maar haar kostganger een echtgenoot, schijnt er niet te zijn was ook al dronken en wilde het kind niet in huis hebben, dat toen maar naar een andere buurvrouw werd gebracht. De eerste buur vrouw werd ingerekend en de commensaal verkeerde spoedig in hetzelfde, geval. KORTE BERICHTEN. Iemand te Blaricum heeft de commissie van toe zicht op het Lager onderwijs te Amsterdam per adres voorgesteld, de vacantia aldus to ycrcleelen, dat de eene helft der scholen de drie laatste weken van Juli de andere in de drie eerste weken van Augustus vrij krijgt, daar nu tijdens do vaenntles der lagere scholen allo pensions overvol zijn. - Gistermorgen sprong te Zoelen het geweer van den 14-jarigen kersenkeerder A. van Arnhem, waar door een zijner handen zoodanig gewond werd, dat de- zo geamputeerd zal moeten worden. Zaterdagmiddag is er te Eenkuin op last van, het parket van justitie, in verband; met. de vermoedelijke vergiftiging van den koperslager T. te Renkum, in een vuilnishoop gegraven. Er zijn een paar fle.schjes ge vonden, die verzegeld zijn meegenomen. Zekere L., te Ronkiuu, hoeft tegen de veldwach ters 1 ïoman en Den Otter, aldaar, bij de justitie een klacht ingediend wegens mishandeling en huisvrede breuk, door hen gepleegd bij een onderzoek naar een strafbaar feit. Te Zaandam heeft Maandagmiddag iemand het rijwiel van dr. A. P. vaui Roojen, arts, die een zijner patiënten bezocht, gestolen. Oogenblikkelijk werd de politie daarvan kennis gegeven en dteze slaagde erin hem te arresteeren bij de pont over het. Noordzeeka- naal. Het bleek een Amsterdammer te zijn. In de Maashaven te Rotterdam is ten nadeele van do Graan-Elevator-Maatschappij een open motor boot gestolen. Tot nog toe zijn de daders onbekend. De hoofdader van den inbraak te Yelp, A. B. J. B., die voor eenigen tijd te Emmerik was gearresteerd, is daar uit de gevangenis ontsnapt. - Zondagavond bevonden zich in het gras nabij de gemeente Rotterdam, eenige vrijende paartjes. Eens klaps werd van een. erf aan de overzijde een geweer schot gelost en werden een paar jongelui en een meisje door hagelkorrels getroffen. Zij werden naar het zie kenhuis aan een Bergweg vervoerd, waar de hagel korrels Verwijderd werden. -— Sinds Zaterdagavond is de vader van het Doops gezind Armenhuis te Haarlem verdwenen. Men ver moedt, dat. hem een ongeluk is overkomen. Te Nieuwendijk is een geit geboren met acht pooten en twee koppen. Een landlooper te Enschedé heeft in oen koepel van een vereeniging ingebroken, zich te. goed gedaan in den wijnkelder, lekkernijen meegenomen en een briefje achtergelaten met, het opschrift: „Voortaan de boel beter sluiten". Jammer voor den man werd hij even daarna gearresteerd. De Haagsche wethouder van financiën, de heer .T. olmons, heeft een dienstreis in het buitenland onder nomen, o. a. om zieh op de hoogte te stellen van de werking van de in Duitschland bestaande talrijke ge zamenlijke spaarbanken, in verband met het denk beeld, ook in den Haag van gemeentewege een der gelijke instelling in het leven te roepen. Op den straatweg HalfwegSloterdijk is Zater dagavond een bewoner van Sïoterd ij k met kaartspelen f 105 afhandig gemaakt. In Zeeland zal een onderzoek worden ingesteld naar de oorzaken van de groote kindersterfte. Aan een commissie van zes leden, onder leiding van den geneeskundigen inspecteur, werden de voorbereidende werkzaamheden opgedragen. Iemand, die te Maastricht gearresteerd zou wor den, sprong in de Maas en wilde niet weer op het droge komen. Eerst toen hij geheel uitgeput was, gaf hij zich over. Te Vlaardingen en te Voorschoten zijn 2 man nen bij het zwemmen verdronken. Een jongetje van 5!/2 jaar, van J. v. G. uit 's Hertogenbosch, die met zijn tent op de Kermis te Hellevoetsluis staat, is Zaterdagavond in de marine haven aldaar verdronken. Waarschijnlijk heeft het kind de plank gemjst van de schuit, die achter de kraam van zijn ouders in de haven lag. Zijn vermis sing bleef aanvankelijk onopgemerkt. Laatste Berichten. PROVINCIALE STATEN VAN NOORD- HOLLANI). HAARLEM, 2 Juli. Heden vergaderde alhier de Prov. Staten van Noord-Holland onder voorzitterschap van den commissaris der Koningin Mr. Dr. W. R. van Leeuwen. Na het trekken der af deelingen werden door den voorzitter verschillende mededeelingen ge daan -van Kon. Besluiten en van ingekomen stukken w.o. een brief van het Gemeentebestuur van Hoorn houdende een dankbetuiging voor. het door de Staten verleend.e subsidie in de kosten van het herstellen van het Waaggebouw. Voorts waren nog ingekomen eenige verzoeken om subsidie w. o. van het bestuur van het Kinder Sanatorium te Blaricum voor 7000 en van het Gem. bestuur van Zaandam om een subsi die van 2145 voor haar handelsschool en een ver zoek om subsidie, van 500 van de Noord-Hollandsche Propaganda Club van Drankbestrijding alsmede een verzoek om subsidie van de Gem. M*arken ten behoeve van de oprichting van een stoomgemaal. DE RENTE ERBIJ! AMSTERDAM, 2 Juli. De Burgemeester maakt bekend, dat aan de afdeeling Belastingen der Gemeen tesecretarie van een onbekende, zich noemende N. N. is ontvangen, wegens te weinig betaalde Plaatselijke Directie belasting naar het Inkomen gedurende de ja ren 1900/01 t. e. m. 1911/12 vermeerderd met 4 ren tevergoeding, een bedrag van 396.70. DE NIEUWE BAKKERSWET. AMSTERDAM, 2 Juli, Naar wij uit goede bron vernemen zullen de drie ontwerpen uakkerswet, die door Kamerleden van verschillende partijen worden bewerkt, tot een ontwerp worden samengesmolten- EEN ERNSTIG GESCHIL. In „Het Volk" van gisteravond kwam liet volgende voor: „Op de Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij is aan „de werklieden een fabrieksreglement (koeliekontrakt) „aangeboden, dat 29 Juni moest zijn geteekend, an- „dersde keien op." „Van de 190 arbeiders hebben er ongeveer 75 getee- „kend (waaronder een aantal jongens en oude arbei- „ders)115 hebben echter geweigerd, omdat het te „slecht is om te aanvaarden. Thans is het woord aan „de patroons-vereeniging. „Van de 115 arbeiders zijn ruim 80 georganiseerd." Naar aanleiding van bovenstaand bericht zijn wij op informatie uitgegaan- De directie van dte Alkmaarsche IJzer- en Metaal- gieterij verklaarde, dat inderdaad vóór 29 Juni het nieuwe fabrieksreglement' moes! zijn geteekend, tér- wijl bij niet-teekening ontslag tegen a.s. Zaterdag zou volgen. 186 zouden moeten teekenen, 88 hebben ge teekend', zoodat 98 dus niet geteekend hebben. Naar de directie verder verklaarde is het- nieuwe contract yoorol niet minder, eer beter voor de werk lieden dan het oude. Verandering van het contract was noodig wegens aansluiting ,y'an d.e Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij bij de patroonsyeTpeniging. De eisch der werklieden is, zoo hoorden we hier vërdpr, alle Zaterdagmiddagen en 2 dagen in het jaar vrij met behoud van salaris. De directie wenscht geen 28 vrije dagen in het jaar toe te staan. Om inlichtingen te krijgen van de zijde der werk lieden wendden we ons tot den heer J. W. v. d. Bo- gaerde, secretaris van de afd. Alkmaar van den Ned. Metaalbewerkersbond, die zich evenwel niet bevoegd verklaarde, thans mededeelingen te doen. Wel ver telde de heer v. d. B. dat onder de 88 werklieden, die het contract teekenden, verscheidene oude werklieden, sjouwerlieden en ook jonge werklieden zijn, en voegde hieraan toe, dat de kern der werklieden georganiseerd is. ORPHEUS EN NIEUW LEVEN." Het is gisterenavond voor bovengenoemde vereen i- ging een „entree joyeuse" geweest, welke in de anna len zeer zeker met gulden letteren zal worden opgetee- kencl. De leden hebben, zoo dit nog noodig was, de overtuiging kunn.cn krijgen, dat een groot deel van Alkmaar's burgerij hun en hun vereeniging, die haar kleuren zoo hoog wist te houden, een goed hart toe draagt, 't Was een heefe drukte gisteravond pp het perron en op het Stationsplein, waar op sommige plaatsen de menschen schouder aan schouder stonden. Nieuws gierig werden 'telkens de hoofden opgericht, wanneer eenige grappenmakende jongens een hoeraatje aanhie ven, ten teeken dat d'e trein in aantocht was. Toen deze het station binnenstoomde, wachtte den leden, die er mee van Amsterdam waren gekomen, een zeer hartelijke ontvangst. Een luid hoera steeg op uit de kelen der mede-leden, die zich op het perron hadden opgesteld, Een drietal gymnastiekvereeuigin- gen, de Halter, Kracht en Vlugheid en Turnlust brachten met haar vaandels een groet, terwijl de heer Maas namens het Stedelijk Muziekcorps den directeur van Orpheus en Nieuw Leven een fraaien krans aan bood. De bestuursleden namen in eenige open rijtuigen plaats en met het muziekcorps, omgeven door fakkel dragers, voorop, ging het de stad in. 't Was een lange rij van soms wat al te woelige elementen, welke zich door de straten bewoog. De politie mag een woord van hulde niet worden onthouden voor de wijze, waarop ze wist te bewerken, dat de stoet den weg eenigszins vrij vond, om geregeld' te kunnen doorgaan. In de Langestraat, waar door sommige bewoners de vlag' was uitgestoken en door het afsteken van Ben- gaalsch vuur het feestelijk aanzien werd verhoogd, had men een mooi gezicht over den geheelen stoet. Halt hield deze bij de zaal van den heer Mooij, die door Bengaalsch vuur bijna de geheele Koorstraat in lichtgloed hulde. De zaal was zoo goed1 als geheel gevuld, toen de voorzitter van Orpheus en Nieuw Leven, de heer Kooij, het, woord nam-en ongeveer aldus sprak: ..Toen onze vereeniging voor 14 dagen terugkeerde, hebben we u, mijnheer Lindeboom, hulde gebracht voor de wijze, waarop u ons ter -overwinning- hebt gevoerd. Het is ons een genoegen, u nu opnieuw te kunnen huldigen ten aanschouw© van een groot deel van het Alkmaar sche publiek. We zijn u dankbaar voor de groote sa menwerking en goede harmonie, welke er steeds keerschte. Hartelijk wenschen we u geluk met uw succes. Ik hoop nog dikwijls de vruchten te zien van een jarenlange goede samenwerking." De aanwezigen verhieven zich geestdriftig van hun zetels, zongen spontaan „lang zal hij leven," gevolgd door een driewerf hiep hiep hoera. De voorzitter wees er hierna op dat helPonmogelijk was alle leden van de verschillende vereemigmgen, die aan de betooging deelnamen, in de zaal toe te laten. Tegen den zin van het bestuur kon dit slechts afge vaardigden laten binnenkomen. De voorzitter sprak de hoop uit, dat de teleurstelling' voor de buitenstaan ders niet te groot mocht- ziju. Hierna overhandigde de voorzitter met een kort hartelijk woord den heer Lindeboom een enveloppe met inhoud. De heer Lewijt bood het bestuur namens eenige kunstlievende leden een fraai bouquet aan met de beste wenschen voor den verderen bloei der vereeni ging en hij sprak de hoop uit, dat ook op het te den Haag te houden concours de vereeniging weer als overwinnares uit het strijdperk, mocht treden. Verder deelde de heer Lewijt mede, dat de kunstlievende leden de vereeniging een banier zullen geven, om de eervol verworven lauweren er aan te hangen; de uitreiking zal later plaats hebben. Deze mededeeling werd met een zeer geestdriftig applaus begroet. De heer A. Fortuin wees op de groote belangstelling, welke er voor de feestvierende vereeniging bestaat. Spr.'s voorstel, om dezen avond te organiseeren, is met de grootste sympathie ontvangen. Spr. richtte ee-n woord van erkentelijkheid tot hen, clie steun verleen den, o,m. B. en W. Hij was er trotsch op, deze persteq stap te hebben kunnen doen. Hij hraclit hulde aan den directeur en wekte op harmonisch samen te blij ven werken. Spr. eindigde met „Leve mijnheer Linde boom, leve de zan-gvereeniging," hetgeen dtooi' een krachtig applaus werd onderstreept. De voorzitter bracht dank voor de hartelijke ont vangst. in de -eerste plaats aan het stedelijk' muziek korps voor den fraaien lauwerkrans en hij sprak de beste wenschen uit voor 't corps, en hoopte, dat het op t concours te Groningen een overwinning zal behalen. Spreker bracht verder dank aan de turnvereenigingea en herinnerde onder groote instemming 'aan het feit, dat „de Halter" op de Zondag te Hoorn gehouden wedstrijden een eersten prijs heeft behaald. Hij bracht, den directeur en leden van „de Halter" een hartelij- kr-n gelukwensch voor die overwinning. De voorzitter van „de Halter" dankte de voorzitter en sprak de beste wenschen uit voor „Orpheus" en „Nieuw Toeven". De voorzitter van de Halterdankte den voorzitter en sprak de beste wenschen uit voor .Orpheus én Nieuw Leven." Nadat de voorzitters van „Kracht en Vlugheid" en „1 urnlust", reap, de heeren Burger en Termaat, nog lier wooid hadden gevoerd, werd het vrije nummer, op het concours door de leden gezongen, ten gehoore ge bracht, terwijl het Mannenkoor „Orpheus" daarna „Les martyres aux Arènes" zong. Alvorens aan het- officiëele deel van den avond een einde te maken, wenschte de voorzitter nog een enkel woord te richten tot de organisators van dezen on vergetelijke n avond. In het bijzonder dankte de voor zitter den heer Fortuin, die met slecht-s is opgetreden als Alkmaarsob burger, maar die ook aanwezig was als eenig officieel persoon, als lid van den Gemeenteraad, al was hij niet als zoodanig' op den voorgrond getre den. Het officiëele gedeelte was hiermede afgeloopen; genoegelijk bleef men toen nog eenigen tijd bijeen. VERDUISTERING. Een ontslagen reiziger van de firma v. R. te Rot- tej-dgm, die pog iq Jjej; bezit is van zijp abonnement II. IJ. S. M. heeft in de laatste weken verschillende klanten van zijn vroegeren patroon bezocht. Hij vroeg dan een oogenblik een fiets te leen en kwam niet te rug. De vorige week heeft hij deze truc uitgehaald bij den heer Korthoven aan het Luttik-Oudorp alhier, die nog niet yeer in het bezit van zijn rijwiel is. In enkele dagen heeft de reiziger aldus een dozijn rijwie len verduisterd. GEBLAAGÏL Aan de Kon. Mil. Academie slaagde met goed ge volg voor het examen van 2e luitenant der artillerie hier te lande o.a, onze stadgenoot, de Heer N. J. H, M. van Middendorp, BEVORDERD. Men deelt ons mede, dat de heer J. Blaauboer, vroeger alhier, thans werkzaam bij de Kon. Paket- vaart-Mij. te Batavia, bevorderd is tot 3en machinist. AGENDA. DINSDAG. Liedertafel „De Vereenigd© Zangers", heden avond geen pmtij-ivpeilii... 1 UIT HET GEMEENTEVERSLAG. Het „uitvoerig en beredeneerd verslag omtrent den toestand der gemeente Alkmaar over 1911" is versche nen en bevat ook nu weer tal van wetenswaardigheden over onze gemeefitelijke huishouding. Op,31 Dec. 1910 bedroeg de bevolking der gemeente 21261 zielen, n.l. 10272 mannen en 10989 vrouwen. De bevolking vermeerderde in het afgeloopen jaar met 53 mannen en 60 vrouwen, totaal 113, zoadat deze op 31 Dec. 1911 bestond uit 10325 mannen en 11049 vrou wen, totaal 21374. Er vestigden zich hier in het af geloopen jaar 1209 mannen'en 885 vrouwen, samen 21)04, er vertrokken 1242 mannen en 909 vrouwen, sa men 21.i 1. 240 Jongens en 214 meisjes, samen 454 kinderen (waarvan 5 jongens en 2 meisjes buiten hu welijk) werden hier geboren. Als levenloos werden in geschreven 9 jongens en 10 meisjes. De geboorte be droeg' 1 op 47 of 2.13 pet. van de bevolking', de sterfte bedroeg 1.33 pet. van de bevolking. Van de 151 huwe lijken werden 111 kosteloos voltrokken, 3 tegen beta ling van 30, 8_ van 20 en 29 van 10. 6 Echtschei dingen werden ingeschreven. In de armenbus, ge plaatst- op het- stadhuis bij gelegenheid1 van het- vol trekken van huwelijken, werd een bedrag van 65.80 gevonden, 't welk werd overgebracht bij het burgerlijk Armbestuur. Volgens de over 1911 overgelegde rekening en ver antwoording van het Prinses-Julia na-fonds (voor de rente waarvan 10 behoefitigfe kinderen uit de ver schillende gemeenten, die aan het fond® hebben bijge drag-en gedurende een tijdperk van 5 weken in de Hen- drika-stiehting te Egmond aan Zee zijn verpleegd) bedroegen de ontvangsten van het fonds 388.68, aan verpleeggelden werd 281.60, aan beleggingskosten 13.08, totaal 294.68, uitgegeven, zoodal eon voor- deelig saldo in kas bleef van 94. De drie kohieren der plaatselijke directe belasting naar het inkomen, dienst 1911, bevatten te zamen 4206^aanslagen, met een invorderbaar bedrag van 103871.123/2 tegen 3901 aanslagen en een invorder baar bedrag van 99349.50 in 1910, alzoo 305 aansla gen meer met een hooger invorderbaar bedrag van 4521.625. Het kohier van de belasting op de gebouwde eigen dommen werd vastgesteld tot een invorderbaar bedrag- van 14563,57°, de tonnenbelasting bracht 6616.33 op, de heffing voor he;t gebruik van gemeentewerken, bezittingen of inrichtingen 6743.98, de1 haven-, kaai en bruggelden 6009.31°, de tollen- en straatgelden 1366.16, de opcenten op de gebauwde eigendommen 19074.47, die op de ongebouwde eigendommen J 519.30 en de opcenten op ds personeel» belasting

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2