Si EETM AY 101 LET ZEEP Het AMSTEL RIJWIEL is voor den Wielrijder een bron van genoegen, Eendeleren, Dienstbode gevraagd bediende Broodbakkersknecht De Boeken en Leermiddelen VefM'-löMHI Haarsma van Oncoop en De Jong, Il&enliG Mist- n Eftecrtank. Liedertafel Je Vereenigde Zangers." n® Dienstbode. geplaatst worden BUITENLAND. AD VERTENT IE Ni Per week 20 gulden en mesr üijwielvak. DINSDAGAVOND geen partij-repetitie. Ridderstraat 13, in FIJNE LEDERWAREN. TWEEDE MEISJE, P.G., TWEEDE MEISJE P.G., Vereeniging voor Volkshuis vesting „Alkmaar". lURZAAM,GEURIG Telefoon 243. J. KOEMAN. Miirfettiericliten. a a, ?°:T'vlug' 158 bi^en f 7 a vlug. De Vereenigde Eierhandelaars Zij, die in aanmerking wenschen te komen voor het hnren van de in den loop van dit jaar be schikbaar komende woningen van bovengenoemde vereenigine, kunnen daartoe een aenvraag-for- inulier bekomen bij den voorzitter, den Heer M. UITENBOSCH, Tuinstraat 7 of bij het bestuurs lid, den Heer V. S. OHMSTEDE. Dijk, alhier. De hnren zullen bedragen voor de twee typen, respectievelijk f2.en f 2.25 per week. HET BESTUUR. ALKMAAR. Grootste keuze in Reis-,Handkof fers en Citybags. Speciaal adres in alle REISBENOODIGDHEDEN. 42906.73 op. De hondenbelasting bracht 1889.25 op, die op de openbare vermakelijkheden 1824.97, te gen 1321.56 het vorige jaar. De ontvangsten van de gemeente-reiniging bedra gen 45383.025 (raming 38977), de uitgaven (ra ming 38977) 42322.105. De rekening sloot met een voordeelig saldo van 3060.92. Van de Alkmaarsche waterleiding bedroeg de water verkoop 77278.17 tegen 74374.59 in 1910. Het aan tal M". in 1911 bedraagt 569510 voor Alkmaar en 39277 voor Bergen. De uitkeeriug aan de gemeente bedroeg' 11855.63. Op het voor protestanten bestemde deel der alge- meene begraafplaats werden begraven 179 lijken, waarvan 33 le klasse, 4 2e klasse, 30e 3e klasse en 109 op het algemeen gedeelto. Op do Israëlietische begraafplaats werden 3 lijken begraven en op de U.K. begraafplaats 118 lijken. In bet St. Elisabethsgesticht werden verpleegd 363 patiënten en wel 150 mannen, 165 vrouwen en 48 kin deren, met een totaal aan verpleegdagen van 9740. (Wordt vervolgd). FRANKRIJK. Bij de interpellatie heeft gisteren de minister-president Poincaré verklaard, dat Frank rijk niemand wil onderdrukken. Het wil in Marokko dezelfde resultaten bereiken als het in Tunis en Al giers heeft bereikt. Het protectoraat opgeven zou gelijk staan met de-, sertie, meende hij. De Kamer keurde ten slotte het protectoraatsverdrag goed met 460 tegen 79 stemmen. De minister-president Poincaré hield Zondag te Bav-le-Duc bij gelegenheid uan de inwijding van een militaire vlieghal een rede, waarin hij zeide, dat de onverschrokken vliegers niet zouden vergeten, dat de eerste vlieghallen, welke de bevolking voor hep had ingericht, hier waren gebouwd door de bevolking, welker vaderlandsliefde te grooter is, omdat zjj heel yeel heeft geleden. In de woning van generaal Lacerillo, den com mandant van het achttiende regiment jagers te Lune- ville, werd Zaterdagnacht ingebroken. De inbreker werd door eenige soldaten voor de opengebroken boe kenkast van den generaal verrast. Men gelooft, dat het den inbreker meer om documenten van de lands verdediging, dan om gewone „buit" te doen is ge weest, want de vakken, die stukken over de mobili satie bevatten, waren leeggehaald. De inbreker slaagde erin in de duisternis van den nacht te ontsnappen. De militairen-autoriteiten gelooven niet, dat de gene raai, die op reis was, be'angrijke stukken onbewaakt heeft gelatendie den inbreker in banden hebben kunnen vallen. ENGELAND. Het Lagerhuis heeft met 254 tegen 188 stemmen een motie aangenomen, waarin wordt verklaard, dat het Huis het wenschelijk acht, dat ver tegenwoordigers van organisaties van werkgevers en arbeiders, betrokken bij het gegchil jn het transport bedrijf in de haven van Londen, bijeenkomen om te trachten tot een schikking te geraken. De eerste minister Asquith verklaarde dat tusschen- komst van de reg6ering evenmin gerechtvaardigd als noodig zou zijn, maar dat hij een bijeenkomst, als in de motie bedoeld, hetzij voor of na de hervatting van den arbeid, wel wenschelijk achtte. DÏJITSCHL ANp. De badplaats Kissingen, waar verleden jaar het bekende onderhoud tusschen de heeren Kiderlen-Wftchter en Cambon is geweest, is ook thans weer een verzamelplaats van diplomaten. De heer Kiderlen-Wachter houdt er verblijf. De Italiaansche gezant heeft er op zijn doorreis naar Italië zes uur doorgebracht „om Kiderlen Wachter de hand te druk ken." De Spaanscne gezant kwam er gisteren en bin nen een paar dagen verwacht men er den Franschen gezant Cambon. De heeren hebben daar misschien t\jd en gelegenheid in gesprekken met den heer Kider len, die te Berljjn vrijwel onbereikbaar is, in gemoede de Europeesche toestanden to bespreken. De „Braunschweigisehe Landeszeitung" meldt: „Naar wij uit betrouwbare bron vernemen, heeft de Rug Nikplaki, dje wegens spionnage aangehouden Is, een gedeeltelijke bekentenis afgelegd omtrent het werk, door spionnen verricht voor den Russiscben officier Kostevitch en heeft hij daarbij de namen van Duitsche medeplichtigen genoemd," OOSTENRIJK-HONG ARIJE. Zondag is het te Praag tot een botsing gekomen tusschen Tsjechen en Duit sche studenten, waarbij verschillende der laatsten'min of meer ernstig werden gewond. De politie dreef de vechtenden uiteen. Onmiddellijk jjrprd door professoren den Duitsche hoogescholen een telegrafisch protest naar het Duitsche Nationale Verbond te Weenen gezonden. SPANJE. De minister-president, de heer Canalejas, heeft gisteren in de Kamer medegedeeld, dat het ka binet van plan is zjjn ontslag in te dienen. In zijn rede bevestigde de heer Moret dat de meer derheid der Kamer niet aan den beer Canelejas ge hecht is. Een motie van orde, waarbij vertrouwen were] uiti gesproken in de regeering, werd aangenomen met 171 stemmen. By deze stemming hadden alle groepen van de oppositie de zaal verlaten. TURKIJE. De Kamer keurde gisteren, behoudens enkele amendementen, alle artikelen goed van het ontwerp, waarbij aan militairen elke politieke activi teit wordt verboden. Alleen liet artikel, dat betrek king heeft op de veroordeeling van soldaten tot dwangarbeid, werd naar de Commissie teruggezonden. Ondanks de officieele tegenspraak, zoo -yvordt uit Saloniki gemeld, neemt de muiterij der troepen in de provincie Monastir een ernstig karakter aan. Het onderzoek, door den minister van oorlog gebo den, toont dat er groote ontevredenheid heerscht in alle garnizoenen van Roemelië, en dat ernstig gevaar te vreezen is dat de regeering bevel geeft om de mui terij gewapenderhand te onderdrukken. Gemengde mededeelingen. EEN VREESELIJKE WRAAKNEMING. In het dorp Ilausen bij Leonberg (Wnrtemberg), heeft een zekere Kurz, een vroegere herbergier, uit Wraak een laffe-misdaad begaan. De man was in den laatsten tijd zeer in zaken achteruitgegaan, waarvav bij anderen de schuld! gaf. Zoo kon hij het maar niet verkroppen, dat hij de opbrengst van een stuk hooi land bij een openbare verkooping, ver onder de waarde had verkocht-. Hij besloot zich op den kooper, den herbergier Kleinfelder, en diens zoon, die met een knecht het hooi van de weide wilden halen, te wreken. Hij verschool zich achter een hooiberg en loste schoten op Kleinfelder en zijn zoon, die1 dood1 ter aarde stort ten. Ook de hond eu het paard van Kleinfelder wer den door Kurz doodgeschoten. Na de daad gepleegd te liebbon ging' hij naar bed cn joeg' zich een kogel door het hoofd. DE OLYMPISCHE SPELEN. De wedstrijden om den troostprijs in de eerste ronde van het voetbal hadden het volgende resultaat: Oostenrijk slaat Noorwegen met 1—0. Duitechland slaat Rusland met, 160. Italië wint van Zweden met T0. met en zonder veerendo voorvork, Rijwielfabriek „DE AMSTEL". Agent voor Alkmaars KORTE BERICHTEN. Veertien schepelingen van de „Franr" zijn te Tilbury, bij Londen, aangekomen op-de doorreis naar Noorwegen. Zij waren van 7 Juni 1910 uit hun land weg' geweest. Over de Poolreis zelf lieten zij niet veel los, omdat zij zich tegenover Amundsen tot stil zwijgendheid hebben verbonden. Het eerst kort geleden van stapel geloopen pant- sersehip „Espana" lrep volgens een telegram uit Fer- ral Zaterdag gevaar te zinken, omdat door een nala tigheid groote massai's water in het schip waren ge drongen. Men kon echter nog tijdig het water uit pompen. Bij eón bruiloftsfeest te Grottaminarda (Italië), ontploften door een onbekende oorzaak verscheidene donderbussen, die voor deze gelegenheid zouden wor den afgestoken. De bruidegom werd zwaar gewond, een ander persoon werd' gedood. In de gevangenis te Torres Novas (Portugal), deden eenige veroordeelden, die door de -hulp Van vrienden in het bezit van wapens waren gekomen, een poging tot ontvluchting. Er ontstond een gevecht met de bewakers, waarbij vijf gevangenen werden ge dood en twaalf gewond. Een 35-tal personen uit Züi'ich ondernamen met een groot plezierjacht een boottocht naar Straats burg. De sterke strooming wierp het vaartuig' tegen oeh pijler, met het gevolg, dat de voorsteven van het jacht afbrak. Twee personen verdronken. Een trein uit Luik is gereden op een trein die Tienen verliet, om zich naar het-Tongereri te bege ven. Een 20 personen werden licht gewond. De ma- terieele schade is zeer belangrijk. Een wervelwind heeft volgens een telegram uit Winnipeg', Regina, de hoofdstad van de provincie Saskatsjewin verwoest. Vijftig- meuschen zijn daarbij om het leven gekomen. De mnterieele schade woydt. op een millioen dollar geschat. Een loods van de Canadian Pacific Railway en zes graanelevators werden vernield. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alk maar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van A. J. STIKKEL, P. OLIJ en PTEN ZELDAM, allen aldaar, om ver gunning tot het oprichten van eene autogarage met werkplaats en gasmotor van 12 P.K., benevens van eene benzinebewaarplaats op het perceel Sectie E, No. 2640 aan den Kennemerstraatweg, Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden in gediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Dinsdag 16 Juli e.k., 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die be zwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer ge meente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemeij. Alkmaar, 2 Juli 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Ingezaaden Stnkhea. HET SCHUTTEN DER ZWANEN IN DE „SCHERMEER." Tegenwoordig zijn wij weer in den tijd dat in de Schormeer eenden en zwanen worden opgevangen en geschut. Maar gaat het nu aanom de zwanen met pullen te schutten in de daarvoor geheel onvoldoende hokken? Eenige dagen geleden, zaten twee paar zwa nen, ieder met zeven jongen, elk in een hok. Na drie h vier dagen stierven de jongen (om de woordeD vau den polderbode te gebruiken) als katten. Zijn de uit voerders vaD de verordening niet zedelijk verplicht om te zorgen dat de sehuthokken zóo zijn dst de dieren er zonder bezwaar eenige dagen in kunpep blijven leven'? Anders ware het maar bete? om de jongen direct te dooden, inplaats vaii ze in hetsohut- hok den marteldpocl tp jatan sterven. X. PURMEREND, 1 Juli. Afslag-vereenigiug BEEM STERPURMEREND en OMSTREKEN. Op de aï- slagmarkt werd heden verhandeld Peulen f a 8,—, Doperwten f 2,40 a 8,70, per 100 pond sla f 0,— k 0,— per 100 krop, rabar ber f 0,a 0,per 100 bos, Tuinboonen f 0.38 a 0.45 Handel vlug. BOVENKARSPEL, 1 Juli. Groots muizen f 1.85 a 2.10, kleine id, f 0,70 a i.00,' ronde f 1.50 a 1.80 Aanvoer 15200 zak. Land- en Tuinbouw-Vereeniging „De Eendracht, MEDEMBLIK 1 Juli. Groote Muizen f 1,85 a 2,05, Kleine Muizen f 0,60 a 0,70 per half H.L. Groote ronde f 1.80 a 2,—. Aanvoer 3640 manden of zakken. NOORDSCHARWOUDE, 1 Juli. Groote muizen f 1.85 a 2.85, drielingen f 0.65 a 0.75, kleipa f 0.20 a 0.40, schotten f 1.85 a 2.—, drielingen f 0.70 a 1.20 per 35 Kg. Aanvoer 200.0 aak, EROFK OP LANGENDIJK, 2 Juli. Heden werd besteed voor: gladblaadjes t 2.10 a 3.30, gew. muizen f 1.80 a 2.20, Schotsche muizen f 0.— a 0.—, Schoolmeesters f 1.70 a 1.90, aanvoer 2572 zak, 4500 bloemkool le soort f 6.40 a 11.80, 2e soort f 2,a 2,70, 84600 bos wortelen f 2.40 a 3,70 per 1C0 bos. PURMEREND, 2 Juli. Aangevoerd 518 runderen, waaronder 300 vette 72 a 9,0 ct. per K.G. en 218 melke- en geidekoeien f 160 a 330, prjjshoud. mtg., 24 stieren f 0 a 0, 175 vette ka'veren f 0.75 a 0.95 per pond, mtg., 370 nuchtere f 13,a 26.mtg, 56 paarden f a 1035 schapen f 26,a 34.695 lammeren f 12,a 15,50, prijshoud vlug, 244 vette varkens 56 a 60 ct. per kilo, vlug., 25 magere id. Kleine fabrieksbaas f 30.kleins boerenkaas f 3L.50, middelbare f 31.commissie f vol- vette f aangev. 201 stapels, handel prijsh., 1905 kilo boter f 1.25 a 1.35, kipeieren f 3.50 a 4. óendejeren f 4,— per 100, TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 2 Juli. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandscb Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 8 Juli. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 773.6 te Horta. De laagste stand van den barometer 756.4 te Sylt. VERWACHTING. Meest matige westelijke tot noordwesteiijken wind, betrokken tot zwaarbewolkt, weinig of geen regen, zelfde temperatuur. AMSTERDAMSCHE BEURS, Opgave van het NOOEDHOLLANDSCH LANDBOUWOREPIET Vooidam, O 11, Alkmaar. Staatsleoningen. N KDERLAN Ned. Werk. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tahaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6o Em. Iwang Dombr. Koer# pCt. pCt. 3i/s 21/a 5 5 S 4 4 4 4 5 4 4l/3 Financ. enlndustr. ondernemingen enz. pCt. 4 4% div. 1651/4 134.75 Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsch Grondcrediet W Ned. Handelmaatschappij rese. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbaw. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang - Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak n Rotterdam Deli n Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim n Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mii, Zuid-Perlak Ketahoen Gew. T i;ref- - Redjang Lebong Great Cobar n Amalgamated Copper ©f. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph u M Compn. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 41/j Comm. Peru aand. div. Preferent n Spoorwegleaaingen. Holl. iJz. Sp.-Mjj, Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr.Cert. aand. div. Eric h, n Kansas City Sc.uth. f! »i i' pref- a Miss K. Texas C. v. ew-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Roek Island gew. Southern Pacific Southern Railway Uniou Pacific con Wabash gew. Ay 45'. RUSLAND. Wkdikawkas 1885 pöt. 4 ÜPremieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. f100 3 107H/i6 Gemeente-cred.. 3 1013/io BELGIE An'werpen 1887 2l/s Sis/, HONGARIJE, Hongaarsche Hyp. 4 1171/s idem 3.12 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 u 5 IÖ81/2 aUSLAND. U 4 5 456 Ex-dividend, Koers ya?? het geld'. Prolongatie 43/s pOt, Mededeelingen. De meeste aan.dfitcht- was heden gevestigd op de Oliemarkt, speciaal voor Koninldijke was de stemming heel vast iyn werd van de zijde van het puüliek flink gekocht. In Geconsolideerde ging weinig- om, NoteeiTng Koninklijke 5212,1^532^^ slot 530, Geconsolideerd© 2691/427014 altrt 270. v Amerika vast voor de hoofdsoorten o.a. Steels en 1 nions; de handel was kalm. Tabakken zeer vast voor Oude De]j, Mijnen verlaten. Rubbers iets beter. v. 1 Juli 92 67 981/4 IOU/4 463/8 85 871/3 lOOs/4 87 98 99»/4 IOO1/4 96i/s 189s/4 1211/3 1641/j* 183* 161 68; 304 857 47 90 514 543 226 410 545 207 268 526 1601/4 231 1913/4 71 63 40 60 827 901/s §45/2 2ös/m 25 71i6/i6 58i/ie 1778/4 48/4 18 101/4 458/4 90 93* 2601/2 106i/s 10a 198/4 34.8/4 2*7/16 596/8 28 8 6/p 118, 25% 1101/s 2&i/8 171 41/2 2 Juli 671/3 1041/4 467/m. 861/3 87 98 304 358 481'4 91 518 553 228 408 550 208 270 530 163 1911/s 71 64 40 60 325 931/2 84% 253/4 25 72%, 581/s 48/4 18 651/4 IOI/4 451/4 86* 2568/4 106% 19 35 251/4 59% 28 81 Vk 253/8 28% 1711/4 Den 9 Juli hopen onze geliefde Ouders dk. P. SCHUIT en COUFfES.I.l GSÏOOTHUIze», hunne I2'/2-J«rlge Ec!*t*erse«iglE»g te herdenken. Hunne dankbare kinderen en kleinkinderen. Receptie 9 Juli van des voormiddags 11-1 uur, Ritsevoort 60. j/U l>e v.ajili is Dinsdag 9 Juli gesïo'eM. Alkmaar, 2 Juli' 1912. Overleden: WILLEM, zoon van T. BAAS Wst. P. BAAS-CALJOUW. Coevorden, 30 Juni '12. Eenigste kennisgeving. Mijn hartelijken dank aan allen, die mij bljjken van belangstelling gaven op den 26sten Juni j 1. bij gelegenheid van mijn 40-jarig onderofficiersschap en bevordering in de Oranje-Nassan-orde. P. GEHEELS. Mevrouw KERVELMiddonhoutHeemstede bij Haarlem, vraagt voor klein gezin een net eenvoudig v.v.g.g., tegen 1 Augustus. Tegen 1 AUGUSTUS gevraagd te Haarlem in een gezin van 2 personen een niet beneden 20 jaar, goed kunnende huiswerk ver richten, stoppen en mazen tegen ïiaog Joon. Brieven onder No. 3-560 aan GROENEVELD's Cen traal Advertentie-Bureau, Haarlem. Mevrouw TELJER, Langestraat 29, vraagt tegen 1 Angaatua eene in een klein gezin als meid-alleen, goed kunnende koken en werken. Hoog loon, veel verval, wasch ge heel buitenshuis, liefst tegen 1 Augustus, anders 1 November a.s. Aan te melden 's avonds na 8 uur, Langestraat 82. Op een kantoor kan een aankomend geplaatst worden. Brieven franco letter W 243, Bur. van dit Blad. kuimen liiukc verkoopera, welke PARTICU- LIFiRESf bezoeken, verdienen. Aan te melden: Kantoor Varnebroek 15, des avonds 7—8 uur. Terstond gevraagd een bekwaam bij J. VELTROP, Volgerweg te Beemster. Een gevorderd leerling kan direct bij W. KERKMEER, Ritsevoort. in gebruik op de Rijks Hoogere Bnrgerjeltool, Ilandelsditgseüool en het Gymnasium, zoomede voor de andere inrichtingen van onderwijs, zijn voor radig bij de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v./ü. HERÏÏS. COSTER A ZOO.V, Yoordam C 9, Telef. No. 3, Alkmaar. Ffassanpleln 7. Telefoon 357. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Hoopt en verkoopt cheques op binnen- en buitenland. HET BESTUUR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3