Spe reukloos Jachtwater lp Gerard Wor WAXINE Holland-Canada Hypotheekbank, r - €olnmbn§ - Havermout CVerheus, I J. DE LANGE Corns. Jok Zn., Bouwterrein Van Nieuwkuyk's o Schoenwerk Noordhollandsch :- Landbouwcrediet. J i. i. DE ROOS. is YOEDSELWARFiER- LICHTEN Verkrijgbaar tegen den koers van IOi'|, BLOOKER's daalders CACAO Brillen A A N T De Vacantie nadert! J. BAK, MBUR&Ï, KOOLTUIN Opwirdsn bij abonnenieiit. F Houttil 17, Telefoon 59. C H Q U E S. Witte SalooMen net CUesriiuttiog. ANS1NGU MESMAN, fgf* HET AANGEWEZEN ADRES. 's-GRAVENHAGE, Koordeinde 41. Plaatsten van 1 Januari 1912 at ruim 2 miiiioen aan 5 °l„ Pandbrieven. ALKMAARSCH WARENHUIS Langestraat en Achterstraat. In pakken van 5 ons 15 cent. -G Deksalon en Promenadedek. Heeren-Modea HOEDEN, - PETTE DE BEHEERSCHER ALLER GEHEIMEN. Een wonderbaar^geneesmiddel. ciaal adres voor Glas, Porcelein, Kristal, fijn en grof Aardewerk, is en blijft Hofplein B 57, Hikmaat*. Onmisbaar voor kinderen is het gevestigd te 'sGRAVENHAGE. D. A. WISSELINK TE ALKMAAR. Op 't gebied van HOUTTIL 64, TELEFOON 356, ALKMAAR, li koopt geen uitgeknepen citroen, doch ver moedelijk wel eens cacao die zóó sterk ontvet is, dat de waarde gelijk te stellen is met die van een citroen waaruit het sap geperst is. Als u weer cacao koopt, denk aan de citroen; u zult dan zeker een bus nemen en beslist geen poeder dat men u los in een zakje voorweegt; daaronder vooral schuilt het kwaad. Wegenis vertrek de van steen gebouwde solide Pakhuizen met Kantoor en Woon huis te Alkmaar aan de Baan gracht w/z., wijknr. 4, 6 en 8, groot 3 aren 46 centiaren. in alle maten 25 ct. Sis?dis jaren en nog is de beste van alle, Handels Venn. Anker-Maatschappij. Schoutenstraat, bij de Laat. KantoorPa&ioorsteeg. Transportverzekeringen voor het ver voer van inboedels en koopmansgoe deren. aan den Weder weg, Nassaulaan, NaseauplelnEgmonderstraat Latnoraalatraat en Lindelaan. A. O., PEN BOESTEigQ, Nassauplein 41. Modellen, afwerking, elegance, duurzaamheid en prijs van voldoen aan de hoogste eischen. zwakke maag - ongeregelde spijsvertering - verstaorde lever, IAfcd it SO Ct. per FLACON ran Apothekers en Drogisten. Magdaleneustraat. Telel. 458. Aanbevelend De bank geeft 4 pCts. Pandbrieven uit in stukken van f ÏOOO.f 500,f 100.en f 50.tot den koers van 07 pCt. en 41/2 pCt. Pandbrieven in stukken van f 1000. en f 500.tot den koers van IOOI/2 Verkrijgbaar ten kantore van den Heer Voor het verwarmen van baby's flésch dient de doelmatige Voedselwariner, door ons a 2.50 in den handel gebracht. In dit toestel moeten WAXINE Voedselwormerlichten worden gebrand. 30 cent per doos. Indien niet bij Uw winkelier verkrijgbaar zenden wij deze lichten rechtstreeks. Geef ons dan tevens den naam van uw winkelier op. E. G. VERKADE ZN, Zaandam. Os zal Notaris GOÜTEME verkoopon te ALK MAAR, in het Café van Mej. Wed. A. P. PE PERKAMP, op WOENSDAG 3 JULI hij opboden ÏO JULI 1912 bij afslag, beide dagen 's morgens elf uren Te aanvaarden by de betaling. DE BESTE. van oor de a.s. reis zijn wij voorzien Zn lie soorten reisbsnoodigdheden als: reisne essaireszakloilets, sigarenkokers, -«aanstekers, -knippers en -pijpjes, portemonl Maies, banknoottasclijes, Voor de groote tochten is het meest betrouwbare Rijwiel een BURGERS E, N. R. vanaf f 65.— PADVINDERS f 65 - ROVERS f 100.- ONS EIGEN MERK f 55. - Prijscouranten op aanvraag aan den Eersten Alk- maarsehen Naaimachinehandel ZAADMARKT Telet. 380. Speciale inrichting voor reparatie. 1 Verkrijgbaar by Engros Uurwerkmaker, portefeuilles picniccouver A s, veldbekers en -flessclien, waaronder de allumMnium, reiskokers met braad- en kookpan, eierkoka«rfr, koffie- en tlieefllter; alles verpakt in kleine ruimte en voor goede picnic onmisbaar. - H. Bosgort «V Zoon, Huigbrouwerstr., Alkmaar. Te bevragen bij: Weder ontvangen de nieuwste modellen 2- Een met belangstelling in bet welzijn van het algemeen bezield aanbod van een groot wijze. De befaamde Indische Wijze PUNDIT AMAR NATH heeft goedge vonden zijn wonderbare kennis te uwer beschikking te stellen. Indien u onfaalbaar succes in zaken, speculatie, liefde of waarin ook wenscht, verzuim niet de verbazende ontdekkingen van psychologische geheimen welke Pundit Amar Nath bereid is u te geven, te verkrijgen. Hij is bereid allen die hem schrijven een juiste beschrijving te zenden hunner eigenschappen, fouten en kansen en een practische, wonderbare Brahma-sucoesmethode die u in staat stelt succes, gezondheid, rijkdom, geluk en wonderlijke macht over alle dingen en alle menschen te verkrijgen. Dit is de eerste maal waarop een groot Wijze aanbiedt die geheimen te ontsluieren zoo ijverig door de weinigen bewaard die de macht vceren die zij verleenen. Van een paar regels van uw handschrift leest Pundit Amar Nath uw geheimste hoedanigheden en tekortkomingen als een open boek. De ruwe schets die hij u zenden wil zal u toonen waar u sterk is en waar u faalt, en de wonderbare Brahma-suecesmethode zal u in staat stellen uw geheele loopbaan te veranderen, uw wenschen en ambities te verwezen lijken, te beschikken en te bevelen en te slagen in alles dat u onderneemt. Pundit Amar Nath berekent niets voor zich hij stelt zijn macht en zijn kennis geheel te uwer beschikking, en u behoeft slechts 35 cents in post zegels bij uw brief in te sluiten om de kosten van porto, copieeren, secre- tariswerk enz. te dekken. Als u uw toekomst ter harte heeft, verzuim niet een enkelen dag doch schrijf oogenblikkelijk aan Pil H Hl T ÜÜHAiPt T II (DeP4- 62) Craven House, Kings way, I W D I I rl III n n I* II) Londen, W. C., ENGELAND. N.B. Het porto voor brieven naar Engeland bedraagt 121/a cent. m 3 EEC HAMS Pt EEEN Voor Galachtige en zenuwachtige Ongesteldheden, zooals Winden en Pijn in de maag, Hoofdpijn met misselijkheid, Duizeligheid, Volheid en Benauwdheid na het eten, Sufheid en dofheid in het hoofd, koude rillingen, koortsige gloeiïngen, verlies van eetlust, kortademigheid, verstopping, blaren op de huid, onrustige slaap, angstige droomen en allerlei zenuwachtige en beverige aandoeningen, enz. DE EERSTE S>OSIS zal spoedige verzachting geven. Dit is geen inbeelding. Ieder lijder wordt ernstig uitgenoodigd om één doos van deze Pillen te probeeren en men zal bekennen, dat zij „een gonrï Tientje per doos waard zijn". BEECHAM's PILLEN naar het voor schrift ingenomen, zullen Vrouwelijke gestellen spoedig volmaakt gezond maken. Zij verwijderen direct elke opstopping of onregelmatigheid van het gestel; voor een werken zij als een toovermiddel enkele weinige doses zullen wonderen doen voor de levens organen het spierstelsel versterkend de lang verloren Gelaatskleur herstellend de echte gezonde trek van de eetlust terugbrengend en met de blos der gezondheid de geheele lichame lijke kracht van het menschelijk lichaam herstellende. Voor het verdrijven van koortsen in heete klimaten zijn zij speciaal beroemd. Dit zijn „feiten" door duizenden geconstateerd, in alle klassen der maatschappij, en een van de beste waarborgen voor Zenuw- en Gallijders is, dat BEECHAM's PILLEN het rniuiste debiet lsehben van eenig patent middel in de wereld. Bij iedere doos volledige aanwijzingen. Uitsluitend vervaardigd door THOMAS BEECHAM, St. Helens, England. Alom verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doozen van i 0,75 (56 pillen) en van I 1,75 (168 pillen). Bij zes doozen tegelijk f 4,25 en f lö,en bij den Vertegenwoordiger van Th. BeechamAmsterdam, Overtoom 341. Telefoon 4318. L* •WIIB-' Wam ALKMAAR 6.—, 8.—, 10.—, 13.—, 2.80, 4.—, 6.—, 7.30 nar. Van AMSTERDAM 6.80, S.—9.80, 11.80, 8.15, 4.—, 6—, 7.80 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4