DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Om het koude goud. No» 157. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. VRIJHAH 5 J U LI. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. - ALRMAARSGHE HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeen© kennis, dat beden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van W. W EBER, winkelier en bioscoophouder, wonende alhier, om ver gunning tot het oprichten van een BENZINEMOTOR met dynamo van 6 P.K., tot het fabriceeren van elec- triscli licht en het geven van bioscoopvoorstellingen, achter het perceel Koningsweg, Wijk B, No. 67. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden in gediend ten raadlhuize dezer gemeente, mondeling op WOENSDAG 17 JULI e.k., 's- voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer ge meente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. v ijfc, Alkmaar, 3 Juli 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ALKMAAR, 5 Juli. Bij de verkiezingen in Amerika speelt het trustwe zen natuurlijk een groote rol. Sinds de heer Roose velt de antitrust-wet weer eens toegepast heeft, toen hij president der republiek was, bindt de Amerikaan sche regeering af en toe don strijd! aan tegen mono polistische tendenzen in liet economische leven. Hoe wel dit optreden in den regel weinig practische resul taten oplevert, komen er tocli bij d'e enquêtes- soms belangwekkende feiten aan liet lielit-. Zoo is er op liet ©ogenblik een commissie uit het Congres bezig na te gaan of men niet kan overgaan tot een vervolging van de geldt-rust, waarvan John Pierpont Morgan de groote man is. Deze trust schijnt de Amerikaan- sche geldmarkt, met uitzondering van de Standard Oiltrust, waarover straks meer, geheel te beheersehen. Zij la,at banken springen en ziet er niet tegen op een beurspaniek in het leven te roepen, wanneer zij daar uit profijt kan trekken. De almacht van den heer Morgan is duidelijk gebleken uit hetgeen voor de commissie is verklaard! over de gebeurtenissen van den 24en Oct. 1907, den beruchten „Zwarten Donderdag." Dien dag ontstond! er een paniek, zooals de Ametri- kaansche beurswereld! nimmer had beleefd. De koers van het geld steeg in één voormiddag van C tot 120 procent en zelfs voor dezen prijs was er geen geld te krijgen. Er hee-rschte een onbeschrijflijke toestand! op de beurs, daar vele banken op het punt waren, bank roet te gaan. In het oogenblik van den grootster. nood besloot het presidium van de Nieuw-Yorksche fondsenbeur-s een bedevaart naar den zetel van bet groot-kapitaal te doen en daar om geld te smeeken. Ziehier, hoe de heer Ranson li. Thomas deze poging aan de commissie heeft verteld1: „In gezelschap van eenige hee-ren begaf ik mij naar de National City Bank (de machtige bank van de Morgan-trust) en sprak met den president Stillmann. Ik zei tegen hem, dat er dadelijk voor 25 millioen dol lars baar geld noodig was om een economische ramp Morgan-trust) en sprak met den president Stillinan. Roman1 uit het Duitsch van GEORG HARTWIG. 79) -o- Hoe geheel anders stond zij er voor dan Ute. Waar was haar rust? Wat, het niet alles onrust, vrees en gejaagdheid in haar hart? Zij werd nog zenuwachti ger bij de gedachte, dat zij hier, in de ziekenkamer, niet langer blijven mocht. „Ik ga met u mee, oom", zei ze snel. „Neem mij mee!" voegde zij er aan toe. Zij gingen naar beneden. Toen Ella en. dokter Sod-en buiten kwamen en langs de perken met vlierstruiken en goudenregens in hét plantsoen liepen, waar de zon alles een blijden tint verleende, klorFk plotseling paardengetrappel achter hen. Het was kapitein Krochel, die met zijn trompetter van den dienst terugkeerde. Zijn scherpe oogen her kenden reeds van ver de twee wandelaars, die voor hem uit gingen. Hij gaf toe aan zijn driftig tempera ment, trok aan deni teugel en sloeg een zijstraat in, die hem vlugger naar zijn woning voerde, zoodat hij daar lang vóór Ella aankwam. Zij had geen haast, het was buiten zoo heerlijk, dat zij geen verlangen had naar huis te gaan, waar haar misschien weer nieuwe tooneelen wachtten. Terwijl zij voortwandelde, week haar bedruktheid allengs de zon deed wonderen. Krochel, die ondertusschen z.ijn stoffige uniform met een gemakkelijk huisjasje had verwisseld, was in grimmig humeur, zooals Stobmeier herhaaldelijk op merkte. Eindelijk klonken Ella s schreden- op de trap. Kro chel maakte zich gereed voor een bestraffing. „Ivom je werkelijk nog thuis?" riep hij baar op dat hij op eigen verantwoordelijkheid! niets kon doen, doch dat hij mij aanried, naar den heer Morgan zelf te gaan en dezen d-e zaak uiteentezetten; hij zou intus sehen telefonisch zijn best doen, den heer Morgan gunstig voor mij "te .stemmen. Wij gingen en werden in de voorkamer ontvangen, waar wij meer dan een half uur moesten wachten. In die tijden liepen er vele heeren in het particuliere kantoor van den heer Mor gan in en uit en eir heerschte de grootste opgewon denheid. Eindelijk verscheen de heer Morgan -en zei- de zonder eenige begroeting o-p zakelijken toon tegen mij„U kunt die 25 millioen krijgen, Thomas. Ga maar naar de beurs en kondig dit aan." Wij gingen dus naar de beurs1, waar een krankzinni ge toestand! heer-schte. Ik verschafte mij gehoor en cleeldb mede, dat de hulp nabij was. Twee minuten daarnai kwam er van alle kanten geld, men wist niet van waar. In korten tijd was de paniek voorbij en bij de sluiting der beurs was de rentevoet weer op 0 procent gedaald." Hetgeen de heer Thomas zeide, moet reeds lang een publiek geheim in Amerika zijn geweest. Maar nu werd althans door een man, die het wetén kan, bcves^ t-igd, dat bet den 24sten October in de macht van één enkelen man lag, de fina-ncieele kracht der geliee-le re publiek te breken en1 millioenen van Speculanten, za- kenmens-chen en spaarders- tot bedelaars te maken. Ja, er is in verband! met bovenstaand© beweringen reeds gezegd, dat de financieel© aristocratie vereenigd in de Morgan-Trust, de paniek van 1907 irn het leven heeft geroepen op de tegenstanders van trusts eens haar macht te doen gevoelen. Door deze- verklaringen zal echter in Amerika menigeen, die zich anders door de beweringen der door de trust gesteunde pers liet beïnvloeden, de oogen opengegaan zijn voor de groote gevaren, welke liet economische leven bedrei gen door de groote kapitaal-opeenhooping. Wie in ons land belang stelt in het Amerikaansche trustwezen, kan zijn belangstelling bevredigen in een boek, dat dezer dag-en bij den Amsterdamschen uitge ver L. J. Veen is verschenen. In liet Engels-clie; weekblad „Truth" zijn een reeks artikelen opgenomen over de „Standard Oil Trust." Onze te Londen wonende- landgenoot en jour nalist C. Thieme heeft deze artikelen vertaald, herzien, er nieuw materiaal -aan toegevoegd in boekvorm uitgegeven en' den titel „De groote olie Octo-pus" eraan gegeven. Op den blauwen baud van het boek ziet- men uit een petroleumvat acht zuig- annen te voorschijn komen, die zich over liet geheele aardrijk verspreiden. In de Standard! Oil Trust, zoo zegt de bewerker, voor wiens rekening we natuurlijk de mededeelingen moeten laten, ziet men de kunst, om een groote in dustrie door een combinatie van kapitalisten te ex- ploiteeren, tot de hoogste volmaaktheid opgevoerd. De organisatie, die voor dat doel in elkaar is gezet is een meesterstuk van menschelijke scherpzinnigheid, maar liet stelsel, volgens hetwelk men de organisatie scherpen toon toe. Daar kaU ik dan ten minste nog aan zien dat je met mij getrouwd bent. Maar dat voortdurend uitgaan is- iets- dat ik voor mijn huis houding- zeer overbodig en zeer schadelijk acht en waartegen ik met kracht moet opkomen. Jij behoort hier te zijm als ik thuis) kom daarvoor hen ik met jou getrouwd. Met wie heb je nu zoolang rondgeloo- pen zonder aan mij te denken en- zonder je af te vragen of ik dat ook aangenaam vond? Ja zeker- liet is mij onaangenaam,. Want; je weet. dat ik met den pillendraaier Soden niets te doen wil hebben Zij was zoo ontsteld over deze ontvangst, dat zij geen woorden kon vinden, om zich te verontschuldigen of ophelderingen te geven. Haar zwijgen wond hem nog meer op. „Al-s je niets kunt -aanvoeren om je met je man te verzoenen, dan behoef je daar nog niet als een stee- nen beeld te blijven staan. Nu, wat?" Was zij hem om den hals gevallen of had zij in een goeden inval een- grapje gezegd of hem aam het lachen gemaakt, zeker zou zijn toorn spoedig zijn overgedre ven. Maar tegenover ha-ar hulpeloos zwijgen, hield hij zich niet in, maar li-et zijn woede den vrijen loop. Ella was daar niet tegen bestand. Zij greep den deurknop met onzekeren greep en ging de kamer uit als een weggestuurd' kind. Toen zij weggegaan was, kwam hij tot kalmte en deed' het voorgevallene hem leed. Het was toch ei genlijk niet goed, zijn jonge vro-uw op deze wijze te behandelen.. Dat maakte hern nog verdrietiger. Zijn haat tegen Soden nam nog- toe. Om zich zelf ni-et te belasten, schoof hij de schuld van de scène met Ella op den dokter. Nadat hij zich met den inhoud van een flesch moe- zohvijn innerlijk en uiterlijk had afgekoeld, ging hij naar de huiskamer. Zij was leeg. In het salon vond hij Ella. Zij zat voor het venster, en St-ups- zat naast haar. Zij had haai- hand o.p zijn leelijkem kop gelegd: Een pijnlijk gevoel van eenzaamheid plaagde liaar en had haar vriendschap met den hond doen sluiten. Gedacht tenloos keek zij het raam uit, de straat op, waar de gebruikt is het non plus ultra van sluwheid, listigheid en gewetenloosheid, toegepast om schatten bijeen te schrapen. Uit het verslag van den regeerings-com- missaris voor handelsvennootschappen in de Vereenig- de Staten van 1906 blijkt, dat deze trust doo-r konke- larijen met de spoorwegmaatschappij en feitelijk een onaantastbaar monopolie heeft gekregen, waardoor zij de olie-markt kon beheersehen over groote- deelen van het land. Zij sla-agde er in den prijs voor dén verbruiker hooge-r te maken. Zij wist zich steeds te verzetten tegen de overheid, de wet te ontduiken door omkooperij, geheime handelingen te verrichten in strijd met de wet. En wanneer haar vertegenwoordi gers zïcli aan een publiek verhoor moeten onderwer pen, krijgen ze altijd een bedroevend pijnlijken aanval van verlies van geheugen! Maar er zijn brieven, die bewij-zen, dat volksvertegenwoordigers tiendui zenden dollars ontvingen, omdat ze. sommige wetsont werpen hadden aangenomen, anderen bestreden, dat pogingen werden aangewend om overheidspersonen om te koopen, om gunstig-gezinde rechters- 'benoemd te krijgen, dat er duizenden dollars- werden betaald vo-or één -ja» abonnement- op één courant. Hoe er brand gesticht en bespied, concurrenten afgemaakt, opgetre den werd tegen de concurrentie van Mexiko en Neder- landsch Oost-Ind'ië, hoe omkooperij werd gepleegd in Duitschland, hoe Zweedsche belastingen werden ont doken, hoe in Engeland tc werk gegaan wordt, om in vloed) in bet Lagerhuis te krijgen, dit -en nog veel meer deelt het boek in bijzonderheden mede-. Aan vele hoofdstukken gaat een ironisch ge plaatste uitspraak van den g-rooten John. 1). Rocke feller vooraf. Zoo bijv.: „Ik ken niets verachtelijker en droeviger dan een man, die elk uu-r van den dag gebruikt om geld te verdienen, terwille van het gekl" of „Hoe grootef uw belegging- is werk voor Kerk of Zondag school, hoe g.rooter de uitkeeringen uwer zaligheid zullen wezen." En eindelijk: „De mooie Amerikaansche roos kan men alleen haar volle schoonheid en geur do-en berei ken, door de jonge knoppen op te offeren die om haar heen opgroeien." TWEEDE KAMER. De behandeling van het ontwerp-A uteurswet werd gisteren voortgezet. Op art. 2 (juridisch karakter van het auteursrecht) lichtte de heer Drucker (v. dl Groningen) een amendement toe, waarin de eisch is neergelegd, dat overdracht van het auteursrecht slechts kan geschie den bij authentieke of onderhandsche acte. De over dracht bevat alleen de bevoegdheden, die in de acte uitdrukkelijk vermeld! zijn. Het voorstel strekt tot corrigee'ri-ng van art. 1509 B. W. en wil den auteur dwingen er zich rekenschap van te geven, welke be voegdheden hij overdraagt. De heer Van Doorn (u.-l. Gouda) had even eens -een amendement-, doch trok dit- op grond van na dere overwegingen in. De minister van justitie, de heer E. R. H. steenen in de, zonnehitte blakerden. „Hoe is het' mogelijk! Stulp», brutale kerel, wat moet jij hier? marsch!" Krochel stiet hem ter zijde en greep Ella'si hand. „El-la, maak ge-en scènes-; je moet mij niet steeds ergeren. Eigenlijk heb je tot-nu-to© niet anders ge daan: Nu, kom nu! Laat- het gebeurde voorbij zijn. Maar bezoek niet mensehen, die ik niet verdragen kan mijdt hun omgang. Ik laat het hier mooi meu- bileeren. Kom, een kus uit!" Hij had1 haar van haar stoel afgetrokken en in den arm genomen. Haar weeke, mooie, jonge gestalte, miste ook nu haar uitwerking op hem niet. Hij zocht haar lippen. Zij liet- het zwijgend toe, terwijl haar ledematen trilden. Zij droeg het evenals zijn) ruwe uitvallen daarvóór. De dag ging ter ruste. Een meer van kleuren ont brandde aan den horizon, bloedrood en violet. Toen verdween de kleurenpracht allengs vaalgeel en zil vergrijs vergleed! de la.ats-te rest in matte strepen. Diep achter deze kwam een donkere wolken-wand om hoog'. Daar tegenover, door nevel omsluierd, verhief zich de bleeke schijf der maan. De winden sliepen, huiten was het zwoeL Niets waakte daar -dan de n-aclit, de, groote erba-rmer der menschen, de voorbode van de laatste, eeuwige -rust des harten. Een lichtschijnsel drong uit een venster in den nacht. Het schoot de duisternis in en verdween, zoo- als een menschelijke geest het lichaam bij wat wij den dood noemen ontvliedt en in het onbekende ver dwijnt. Het schijnsel kwam uit Heinrich Bickenbacli's zie kenkamer. De lamp brandde onder een groene kap, die voorkwam, dat de stralen op het gelaat van den zieke vielen een schaduw, voorbode v-an een, die nooit meer voor een zomermorgen wijkt. En «til wa« bat ia de kamer, voorbode v*n die stil Regout, had! ernstig bezwaar tegen het amendement- Drucker. Vooreerst achtte de -minister het onnoodig, dat bij overdracht alle bevoegdheden, daarin begrepen, in do acte vermeld! moeten worden. Doch hij was ook tegen het altijd eischen- van een schriftelijke acte. Spr. bestreed dat op gronden, aan de practijk ontleend. De hee-r Drucker was- bereid! de geheele over dracht uit zijn amendement te laten vervallen, als de minister de gedeeltelijke overdracht overnam. De heer De Savor n in Lobman (c.-h. Goes) vroeg, of het wel wensehelijk was, dat de heer Dru-cker deze concessie aan den- minister deed. De m i n i s t e r verklaarde zich alleen geneigd tot- deze concessie: dat indien de gedeeltelijke overdracht schriftelijk plaats heeft, dan alleen de be voegdheden, in de acte vermeld, overgedragen worden. Voor elke eenvoudige overdracht een schriftelijke acte te eischen dit achtte hij in strijd met het beginsel van art. 1375 B. W. Het door den heer Drucker gehandhaafde amende ment werd' aangenomen met 31 tegen 21 stem men. Het artikel werd1 daa-rna z. h. s. eveneens aangeno men. De regeering had bij nota, van wijziging een- nieuw art. 2a ingevoegd, volgens hetwelk de man ten aanzien van het auteursrecht- zijner vrouw geen handelingen mag verrichten zonder ha-ar medewerking. De heer Drucker (v.-d.) verdedigde een- amen dement om voor de gehuwde vrouw niet- uitdrukkelijk den bijstan-d van haar- man te eischen. De lieer Van Doorn (u-1.) vond èn regerings wijziging èn amendement sympathiek, doch achtte hei verkeerd hij deze gelegenheid in ons huwelijksrecht in te grijpen. Spr. wees ook op de mogelijkheid van hu- w ellj ks v oo w r a arden In elk geval zal, volgens spr., een! overgangsbepaling noodig zijn voor reeds gesloten huwelijken. De minister merkte tegenover den heer Druc ker op, dat liet ontwerp niet verder kan gaan, dan het gegaan is. Hij bestreed! nader het amendement, dat, naar hij meende, groote verwarring zou brengen in het huwelijksgoederenrecht. Het amendement is on aannemelijk. Dc heer Drucker trok hierop het amendement in. Art. 2a tot en met art. 5 werden aangenomen. Art, 6, voorschrijvend, dat als „maker" van een werk wordt aangemerkt „de persoon- in wiens dienst" het werk is vervaardigd, kwam in behandeling met een amendement, toegelicht door den- heer van Doorn, om ook den persoon, die tegen betaling door een ander een werk laat verrichten, als maker aan te merken. De heer Drucker meende dat nog een uitzon dering noodig is voor journalistiek werk. De mini sj, e r bestreed het amendement-van Doorn. Na repliek van den heer Van Doorn verklaarde de mini s ter ook dit amendement onaannemelijk. Het amendement werd! met 17 tegen '10 stemmen verworpen; het artikel' werd aangenomen. Bij artikel 9 (definitie van werken van letterkunde, wetenschap en kunst) vroeg- de heer Van Doorn enkele ophelderingen, welke hem door den minis- t e r werden verstrekt. Hierna werd het artikel aan genomen. Op verzoek van den hee-r Arts- (R.-K. Tilburg) bracht de minister eene wijziging a-an, zoodat, bij overneming van berichten uit dagbladen-, de naam van het blad! waaruit wordt overgenomen op duidelijke wijze moet worden vermeld. (Bedoeld wordt geen onduidelijke verkortingen, of te, welke door geen geluid meer wordt gestoord'. Louise Si-ebold waakte alleen in den nachti Zij had de pleegzuster afgelost eni ter ruste gezonden. Zij voelde zich niet eenzaam. Herinneringen ston den tusscben haar en dit ziekbed-, herinneringen, die door de ur-en, aan dit bed! -doorgebracht, levendiger waren geworden. Jeugd, schoonheid, liefdesgeluk too- verden de herinneringen in ha-ar oude hart terug. In haar handen hield1 zij een veel gebruikt liederen boek, waaruit zij eens in) den tijd der verliefdheid' voor Heinrich Bickenbaeh had! ge-zongen, dweeperige, maanlichtkleurige verzen. Voo-r haar had! elk lied' wat te zeggen, iedere regel gaf uitdrukking aan een harer gevoelens. „Weerhoud de tranen niet, die in uw oogen wel len. Juist dat was het geweest,, het lied dat zij op den laatsten avond voor he-m had! gezongen den kaatsten avond. Hoe duidelijk stond' het oude taf-eivormige klavier met de zilvei-klankige tonen haar weer voor den geest en wie er voo-r zat, zong: ,,0, ween nu niet voor Godes trouwaltaar vlecht ik je dra de myrten in het. haar. Liederen, waarom men later lacht, maar die op een bepaalden leeftijd met gloed en- schitterende oogen worden gezong-en. Louise Siebold nam haar bril af en vouwde haar handen op de gele bladen van het oude boek. De bruidskrans was nooit gevlochten. De groote rnyrton- tak was bij het venster verdord gebruik was er niet van gemaakt. Een zacht gerucht van de zijde van het bed deed haar tot- zich-zelve komen. Het bleeke gelaat zag met heldere oogen naar haar. Bickenbaeh scheen bij ken nis te zijn, maar zijn oogen niet to kunnen gelooven. „Louise Het liederenboek gleed van haar schoot op den grond. ,.Ik ben het,'' zei ze, naar hem toegaande. „Hekel j« mij, Hoinrich?" (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1