DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, No. 158. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 ZATERDAG 6 JULI. VAN DE OLYMPIA. B I N N E N L A~nB7~ ALRMAARSCHE Dit n ii ui uier bestaat ait 8 bladen. (Particuliere correspondentie.) STOCKHOLM, den len Juli '12. I. „Nya Kissen," een der talrijke Zweed-sehe humoris tische organen, die u door hun aantal verbazen, om dat dit volk heelemaal' niet den indruk maakt van een tot humor aangelegd) volk, had) dezer dagen een plaatje. Daar zag men eenige bekende Grieksche ty pen op hun wolkenkussens in den hemel liggend, die, naar beneden starend, naar Stockholm vonden, dat de wereld er toch maar een bijster beetje op vooruit ge gaan was, want daar had' men nu de Olympia weer, die zij ook reeds gekend hadden. In het program voor de Olympische spelen vertelt Pierre de Coubertin, hoe deze spelen hun heropstan ding hadden beleefd. In 1894 was op zijn voorstel op een internationaal congres in Parijs besloten de spelen te doen herleven. Men wilde ervoor zorgen, dat aller lei elementen, die de echte sport bedreigden, onscha delijk gemaakt werden. Het internationale Olympi sche comité destijds voorbereid heeft de spelen georga niseerd, die in 1896 in Athene: sedert dien met tus- schenpoozen van vier jaar in Parijs, St. Louis en Lon den zijn gehouden, en die verleden Vrijdag hier in Stockholm hun aanvang hebben genomen. Dit Olympische comité is zoo internationaal moge lijk, uit 31 verschillende landen komen de 48 bestuurs leden. Vo-or ons landl heeft1 baron F. W. van Tuyll van Serooskerken daarin zitting. Het houdt voeling met ongeveer alle regeeringen, en de meeste regeerin- gen ondersteunen de werkzaamheden van het comité op de krachtigste wijze. Ook materieel. liet bezoek der spelen neemt van Olympiade tot Olympiade toe, en hét aantal sportslieden, dat deel neemt aan deze spelen, is ongeveer dubbel zoo groot als dat in Londen voor vier jaren. Van alle vijf we- rekldeelen zijn de sportslieden naar de mooie Zweed sche hoofdstad gestroomd; gisterenmorgen bracht een reusachtige transatlantische boot het Noord-Ameri- kaansche contingent. Uit Zuidl-Amerika en uit Ja pan, dat alleen uit Azië vertegenwoordigd is, uit Zuid- Afrika en Australië waren de sportslieden reeds lan ger hier om zich te trainen en te acclimatiseeren. Want. niet iedere natie kon doen, wat de Amerikanen deden en een heele boot afhuren, waarop men niet slechts onderweg zooveel mogelijk in training blijven kon, maar ook in Stockholm wonen. Reeds sedert eenige weken werd er op de oefen - plaatsen geloopen, geschoten, gezwommen, tennis- en voetbal gespeeld, met hamers, speren en discus- gewor pen, kortom geoefend tot. voorbereiding o-p den harden strijd), die zou worden uitgevochten. Stockholm heeft zich schitterend voorbereid op de ontvangst der gasten. De mooie stad aan het water, die vooral bij avond, als dit wondere licht der noordsche zomernachten stil ligt op zijn wateren en zijn mooie gebouwen omhult, sprookjesachtig mooi is, heeft overal kleuren opgezet. Langs de kaden en in de breede straten hangen vlag gen, vroolijke kleuren tegen de blauwe lucht, en vooral het Stadion levert een bewijs hoe welkom aan Zweden deze gasten van overal zijn. Ja, dat Stadion, dat is heel merkwaardig. In het oostelijk deel der stad, vlak bij de moderne woonkwartieren, heeft men daarvoor een plaats geko zen, die het centrum worden moet der Noord-Europee- sche sport. Vlak daarbij ligt het grootste sportterrein der Zwe den, waar de deelnemers aan de spelen kunnen oef-e nen, daar liggen de tennisvelden ook en de veldbaan van de ruitersvereeniging daar zal, zoo hoopt men, ook weldra in aansluiting aan het Stadion een hooge school voor gymnastiek verrijzen. Maar het Stadion zelf is nu het hoofdkwartier, het centrum van de sport, en het' betoont zich reeds ter stond in zijn uiterlijk die plaats' waardig. Het getuigt' wederom van die merkwaardige Zweed- sche royaliteit, dat men meer dan een mil'lioen kro nen, zegge ruim tweederden van een milïioen Neder- landsche guldens, aan dit sportterrein besteedde. Het is clan ook niet enkel bestemd voor deze spelen, al is het voorloopig daarvoor zeer in het hijzonder uitge rust. Maar als eenmaal de spelen ver zijn, dan be hoeft- men geen ruimte meer voor 33.000 toeschouwers, dan kunnen de houten bankenreeksén, die nu, onover dekt, voor de overdekte uitgebouwd zijn, verdwijnen, dan kan ook de afsluiting van dé hoefvormige gebou wen weer worden weggebroken, zoo dat het mooie ge bouw, dat nu achter deze tribunes' schuil gaat, tegen de helling van een rotsigen heuvel gelegen den ge zichtseinder beperkt. Midden in de ronding' van het hoefijzer bevindt zich de hoofdingang, die al terstond een mooi specimen is van de midd'en-Zweedsche bouwkunst, die dit werk heeft geïnspireerd. De gewelfde poort is geflankeerd door twee achthoe- kige torens, die boven de poort- onderling verbonden zijn op de wijze der stad'spoorten van het oude Wisby. Van deze poort zetten de amphitheatersgewijs ge bouwde tribunes zich voort naar links en rechts. Arcaden, welker bogen denzelfdën eigenaardigeu vorm hebben, die ge aantreft in den dom van Abo bij voorbeeld, laat-Romaansch op het punt, van overgang tot cle eerste Gothiek, welven deze bogen zich bijna ge heel rond, o-m in het. midden even flauw op te kwpen, een aanduiding van de komende Gothiek. Deze wan delgangen moeten dienen voor de sportbeoefenaars zoowel als de toeschouwers, die zich in de schaduw vertreden willen. Aan het. einde der beide vleugels verrijzen boven nieuwe ingangspoorten stoere, massale wachttorens, waarop in den donkeren avond) vuren zullen laaien ter eere der overwinnaars1. Op een dezer torens is een klok aangebracht, van beide zullen herauten met- megaphonen der menigte kond doen, aan wie de overwinning was in den strijd. De pijlers cler arcaden dragen granietblokken, waar op eenmaal een reeks van dertig standbeelden zullen verrijzen. Tussehen de bogen staan op sokkels van graniet kleinere bronzen plastieken. Aan de binnenzijde van het Stadion is cle indruk even vreugdig. Van den muur streeft met een hoek \an ongeveer 115 graden het dak naar builen en naar boven, op twee derden afstand van den muur onder steund' door grenen dragers, die tien rijen zitplaatsen overschaduwen, waarvan de hoogste onmiddellijk te gen den muur is aangebracht. Daarvoor liggen nu voorloopig' nog tien rijen plaat sen, die tot. op het niveau van de arena afdalen en daarvan door een voorloopig cementen muurtje met een heel licht draadhek zijn gescheiden. Midden in den eenen vleugel ligt de koninklijke tri bune, waar de banken zijn bekleed1 met de Zweedsche kleuren blauw en oudt-goud. De andere banken zijn eenvoudig' lichtgrijs' geverfd. Die voor de pers, vlak naast den een-en achthoekigen toren gelegen, hebben lessenaars, en in den toren bevindt zich een post- en telegraafkantoor voor de pers. Onder de tribune bevinden zich, behalve- een werk kamer voor cle journalisten en een foyer voor de ko ninklijke familie, een reeks van 18 vertrekken met garderobe, douches -en baden voor de sportlieden en bovendien dienstvertrekken. Toegang tot de toeschou wersplaatsen leveren twaalf trappen van buiten af, ge flankeerd door toilettes voor dames en heeren en tele fooncellen. De grootte der arena werd bepaald door de voor schriften omtrent de grootte van een voetbalveld. Rondom het gras loopt een renbaan van 383 meter lengte, over welks kwaliteiten de daar oefenende sportslieden vol lof zijn. Het is een diep-zwarte s-in- telbaan, die, hoewel voldoende hard, zeer elastisch is. De spring'banen liggen in het voetbalveld en worden, als er voetbal op het terrein moet worden gespeeld, bedekt met op planken beves-tigd'e zoden-complexen van U/a maal IV2 Meter. De vrees, dat da-ardoor het voet- balter-rein ongelijk zou word-en, bleek ongegrond. Met walsen -en besproeien heeft men inderdaad) een ideaal voetbalveld gekregen, zooals onze voetbalspelers- ge tuigen kunnen, die hier' den eersten wedstrijd speel den, die gedurende deze Olympia werd! gehouden, en op dé Zweedsche vertegenwoordigers een door hard werken wel verdiende overwinning behaalden. Achter het eene voetbaldoel ligt een plankier voor gymnastiek-oefeningen; tegenover de koninklijke loges worden, als men die behoeft, de gymnastiektoestellen opgesteld. Als- ik u nog verder mededeel, dat bij de voorloo- pige onbedekte tribune, die het hoefijzer afsluit, een restaurant is aangebracht en bij den hoofdingang een ander, dat men rondom het boogvormige gedeelte, onder oude eiken kan uitrusten van het kijken, dan heeft cle lezer geloof ik een indrukje van het zeer verdienstelijke werk, dat de architect Torben Grut hier heeft gedaan. Of neen, ik vergat nog te vermel den, dat als materiaal baksteen is gebruikt van iets groot-er formaat dan onz-e wnalsteen, lila-grauw van kleur, en dat de dragers van het dak, die wellicht iets te dicht bij elkaar staan (de afstand daartusschen is slechts vijf meter), met een eenvoudige versiering van gekleurde inkervingen zijn uitgedost. Voorts Vlaggen overal en guirlandes en kransen van denne- gro-en. De indruk van den toeschouwer is buitengewoon gunstig, de sportslieden, die kennis maakten met cle arena en cle verdere inrichtingen, zijn ook tevreden, dus schijnt voorloopig bereikt, wat men te dien op zichte wenschen kon, en als eenmaal de voorloopige tribunes zijn weggebroken en de steenen voormuur der tribunes zichtbaar wordt, dan zal de architectonische indruk zeer stellig nog gunstiger worden. De zwembaan, de toesch-ouwersbanken bij de roei- baan, de andere terreinen, waar buiten h-et Stadion wedstrijden worden uitgestreden, alles is naar verhou ding even gunstig uitgedost en ingericht, en wanneer ook al bij cle ongeveer vijfhonderd1 vertegenwoordigers der pers, die op het oogenblik kwamen aanzetten, eerst ontevredenheid heers-elite over de behandeling, daar eenvoudig niet iedereen even gunstige plaats-en krijgen k 0 n, thans i-s het ook daar pais en vree 'en botertje tot den boom met het p-erseomité, dat met groote- wel willendheid en een zeer belangrijke hoeveelheid tact poogt alle moeilijkheden uit den weg te ruimen. Zoo beginnen dé spelen dan onder zeer gunstige voorteekenen, en mocht onze teunisvertegenwoordiger, de heer O. Blom, er clan ook niet in slagen in de twee de ronde te komen, onze voetbalspelers hebben het dank zij hun beste overwinningen tot de semifinals gebracht en als deze brief onder cle oogen der lezers komt, dan hebben zij zich hopelijk meester gemaiakt van een prijs. Door het feit, dat ze in den semifinal komen tegen het zeer sterke Deenscbe elftal, is welist- waar de kans op een tweeden prijs geducht vermin derd, maar voor den derden prijs komen, onze spelers toch zeer waarschijnlijk in aanmerking. En dat is, waar e-enige onzer bes-te s-pelers thuis moesten blijven en waar onze vertegenwoordigers maar zeer matigen officieelen steun genoten, op zich zelf een praestatie. TWEEDE KAMER. In de gisteren gehouden zitting werd begonnen met regeling van werkzaamheden, waarbij de heer Ter Laan (s. d. a. p den Haag) voorstelde, de militaire pensioenwetten van de agenda af te voeren. Dit voor stel werd d'oor den heer Uiomso-i (u. 1. Leeuwar den) bestreden, e-n vervolgens afgestemd. Nadat nog bes-loten was avondzitting te houden, kwam weer aan de orde dé wijziging van de M u n t- w e t. Er was een amendement-Heemskerk (a.-r .Rot terdam) om oucl'e, krachtens- wetten van 1816, 1825 en 1847 geslagen, gouden vijf- en tienguldenstukken op nieuw als- wettig betaalmiddel te erkennen. Na be strijding door den minister van financiën werd het amendement ingetrokken. Daarna kwam in behandeling het amendement-de Meester (u. 1. dén Helder) (om eventueele verlie zen op aanmunting of vermunting van grove teeken- munt uitsluitend' te brengen ten laste van Neder- I land), waarvan de strekking door den minister, naar deze verzekerde, niet begrepen werd. Na de pauze werd eerst de wijziging van de Sche- p -e 11 w e t in behandeling genomen, waarover de heer Duymaet van Twist (a. r. Steenwijk) een rede hield. Hij juichte de voorgestelde wijziging toe. De heer Schaper (s. d. a. p. Apping-edam) maakte eenige algemeene opmerkingen betreffende de keuring, die z. i. veelal te streng is, en stelde ten slot te «en motie voor waarin wordt gezegd, dat do wet zoo goed mogelijk moet worden toegepast maar dat voor de kleine zeilvaart en bij wijze van overgang' vrij gevig behoort te worden te werk gegaan. De heer Van Hamel (u. 1. Amsterdam) maak te eene opmerking over de' strafbepalingen. De heer Scheurer (a. r. Sneek) meende dat de keurings voorschriften te scherp zijn. Minister T alma verzekerde, dat de opmer kingen van de- heeren Schaper en Scheurer, en ook cle motie van den eerste, -naar zijnen geest zijn. Nu diende de heer Yan Twist een motie in, de wenschelijkheid uitsprekende, dat thans- varende schippers van de kleine zeilvaart niet aan keuring zul len worden onderworpen. Deze motie werd door den minister bestreden. Zij is in strijd) met: de Schepenwet. Ook de heer Schaper betoogde dit. De heer Duymaer va 11 Twist trok zijn motie weer in. Na eenige discussie werd de motie-Schaper aange nomen. Thans- volgde cle stemming' over het a men clement- Roodhuyzen op art. 39 der Auteurswet. Het amende ment werd verworpen met 66 tegen 25 stemmen. Een amendement van de commissie van rapporteurs werd met .75 tegen 20 stemmen verworpen. Alvorens werd o-vergegaan tot de eindstemming over de R a d e n w e t, motiveerde de heer T roei s tra (s. d. a. p. Amsterdam) de stemmen van zijne fractie tegen de wet. De raden van arbeid, zei hij, zijn in die wet tot bureaucratische instellingen geworden, waarbij het beginsel van zelfbestuur is verloren gegaan. Zij zijn een reactie tegen dé ontwikkeling van het zieken- knsvvezen. Daarenboven is- de heele wet een mystifi catie geworden, nu zij is losgemaakt van de Ziekte wet. Minister Heemskerk protesteerde tegen deze verklaring. Het ontwerp werd aangenomen met 54 tegen 41 stemmen, rechts vóór, links en de heer Yan Idsinga tegen. Hierna werd voortgezet de behandeling der Munt wet, met het amendement-De Meester, dat werd inge trokken wijl cle minister het onaannemelijk verklaarde. Het amendement-K ooien (r. k. Grave) om het bestaande stuivertje te behoudën, en dus niet te ver vangen door een vierkant met afgeronde hoekjes, werd verworpen met 49 tegen 35 stemmen. Het amendement-Van D e cl e m (c, h. Zwolle) om in het geheel geen stuivertje meer te doen aan- munten, geen rond en geen vierkant, werd afgestemd met 63 tegen 21 stemmen. Daarna was aan de orde het wetsontwerp tot nadere regeling vnn het Nederlandsch-Indis-che muntwezen. De heer De Meester (u. 1.) handhaafde hier het straks ingetrokken amendement op de Muntwet. De ministers van koloniën en van financiën, bestreden het amendement, cl'at werd1 verworpen met 45 tegen 37 stemmen. De wetsontwerpen to-t wijziging van de Nederland- sclie en Nederlandsch-Indïsche Muntwet werden zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Daarna werd! eveneens- z. h. st. a a 11 g- e 11 0 111 e n cle nieuwe Auteurswet. Vervolg-ens kwam aan de ordfe het voorstel-Kuyper tot wijziging van het reglement' van orde der Kamer. Het werd bestreden rlo^r den heer Van K a r n e- beek (u. 1. Utrecht) omdat het voortvloeit uit over wegingen van partijpolitiek. De heer Koleiis (r.-k. Venlo) verdedigde een amendement op het voorstel, waarvan de hoofdstrek king is het uitbrengen van het rapport der commissie i ii ieder geval te doen plaats hebben, vóór het verloop van eenigen termijn van indiening' van amendementen. De heer Schaper vond het goed-, het verslag zoo spoedig' mogelijk te publieeeren, maar hij betreur de het, dat dit voorstel een glimp heeft van politiek. De heer Kuyper (anti-rev. Ommen) gaf toe dat er politiek in school, mna.r in den goeden zin des woords. De voorstellers namen het amendement-No- lens over. De heer de Sa vornin Lob m a 11 (chr.-liist. Goes) wenschte dit voorstel los te maken van de tot standkoming van de ouderdomst en invaliditeitsverze kering. Het geldt hier enkel een poging 0111 in het algemeen onnood'ig-e besprekingen af te snijden. Bij de replieken, diend'ei cle heer Van Karn e- beelc een .amendement in om te bepalen, dat bij het uitbrengen van haar rapport de commissie een termijn zal stellen van te.n minste 14 dagen voor het indienen van amendementen. Dit werd) verworpen met 47 tegen 35 stemmen, rechts tegen links. Het voorstel-Kuyper c. s. werd vervolgens, op aandrang van de linkerzijde, eveneens in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen met 46 tegen 34 stemmen, eveneens rechts tegen links. Te 5.17 werd cle vergadering verdaagd tot gister avond 8 uur. In de avond-vergadering werden eenige wetsont werpen (o. a. wijziging van de Schepenwet) aangeno men en werden er algemeene beschouwingen gehouden over cle militaire pensioenwetten. Bij stemming over een motie-Ter Laan bleek dat het veneis-chte aantal leden niet meer aanwezig was en werd cle vergadering gesloten tot Dinsdagmiddag half twee. INVALIDITEITS-VERZEKERING. De Haagsche Tel-eorres-pondent meldt: De commissie van voorbereiding voor het wetsont werp in zake de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering is reeds tegen 22 Juli a.s. en volgendé dagen opgeroe pen, om te vergaderen. Dan zal mondeling overleg worden gepleegd met minister Talma. Het voorne men is in dezen zomer nog zooveel mogelijk af te doen. NIEUWE BAKKERSWET. De heer Aalberae (R.-K.) diende gisteravond, mede namens d-e heeren Passtoors. De Visser. De Ge-er, Duymaer van Twist en Van cler Voort van Zijp, een wetsvoorstel in tot beperking van Zondags- en nachtarbeid in bakkerijen e-n regeling van den arbeids duur van bakkersgezellen. I11 dit ontwerp komt, naar cle T el. verneemt een regeling voor van het drieplocgenstelsel, zood-at nacht arbeid' blijft toegestaan, mits met drie ploegen arbei ders gewerkt wordt, zoodat ieder ploeg slechts een bepaald aantal uren achtereen, werkt. Voorts komt Let verbod van nachtarbeid) voor den patroon in het ontwerp niet voor, doch wel een verbod', om 's mor gens vóór een bepaald uur het brood) te vervoeren en rond te brengen. Dit verbod zal bij algemeenen maatregel' van bestuur voor iedere plaats afzonderlijk geregeld moeten wor den. Op die manier hopen de voorstellers gelijke eon- ourrentio-voorwaard-en tusschen groot- en kleinbedrijf mogelijk ts maken. II. M. DE KONINGIN IN DE VEENKOLONIëN. Begunstigd door fraai zomerweer heeft H. M. de Koningin gisteren haar voorgenomen bezoek aan de Veenkoloniën gebracht. Overal waren mooie eerebo- g'cn opgericht, de huizen meF'groen en bloemen ver sierd en van bijna ieder huis wapperde d,e driekleur. Om 9.05 uur arriveerde II. M. te Stadskanaal, van waar naar het waterscbapshuis Vleddërveen gereden werd, waar II. M. zich inlichtingen omtrent dit wa terschap liet verschaffen. In Alteveer werd) daarna cle groote, in 1909 gebouwde coöperatieve aardappel meelfabriek bezichtigd. Van hier ging het door Veen- dam over Muntendam en Zuwbro-ek naar Sappemeer, waar een bezoek werd gebracht aan de carton- en pa- piefabriek voorheen W. A. Scholten. De directeur der fabriek, de heer mr. II. E. Oving gaf een uitlegging van het bedrijf. Van de fabriek ging dé tocht naar Nieuwe Pekela en vandaar naar Veondam. Begeleid door den burgemeester, jhr. mr. dr. E. van Beresteyn, ging II. M. naar de keurig- versierde Rijkslandbouw school, waar een vluchtig kijkje werd genomen. Daarna reed TI. M. naar cle sociëteit „Veenlust" te Veendam, waar de thee gebruikt werd in tegenwoor digheid van den Commissaris der Koningin, den Bur gemeester en hunne echtgenooten. Verscheidene hee ren werden aan TI. M. voorgesteld. Nadat TI. kt. -eeni ge ververschingen had gebruikt en de eerewijn was aangeboden, werd de terugreis over Wildervank aan vaard. Gemengd nieuws. ONDERWIJZERS EN KONINKLIJK BEZOEK. Te Sappemeer hébben 12 onderwijzers, o-. w. een schoolhoofd, geweigerd' aan de schoolfeesten bij het Koninklijk bezoek deel te nemen. Volontairs on bur gers traden in hun plaats. Bijna cle geheele bevolking is verontwaardigd door de houding der onderwijzers. EEN ONGELUK. Een inwoner uit Eg-mond aan Zee, per fiets in 'de richting Beverwijk rijdende, kwam te Velsen, even voorbij het stoompontveer aldaar in botsing met een van de tegenovergestelde richting komende automo biel. IUj kwam door den hevigen stoot boven op de automobiel terecht, door 't aanwezige raam. Zeer ernstig verwond werd de getroffene per ziekenwagen naar zijn woonplaats vervoerd', onder geleide van een dokter. De bestuurder der auto kon vanwege den schrik zijn reis niet vervolgen, en ging per trein huis waarts. EEN ZONDERLINGE GESCHIEDENIS. In een 'buurtschap der- gemeente Den Ham (Ov.) staat een bijzondere school (voorzitter van het bestuur dier school is de burgemeester) en een openbare. Een vader van een leerling der bijzondere school neemt zijn kind wegens een geschil met het hoofd dier school over een maatregel van orde, van die school af en vraagt aan het hoofd cler openbare school toelating tot de openbare school. Het hoofd laat het kind' toe, doch krijgt van B. en W. bericht, zulks niet te mogen doen zonder vergunning van B. en W. Alhoewel de verordening niefsi M-eromtrent voorschrijft, vraagt het hoofd verlof, bedoeldl kind als leerling' tot de school te mogen toelaten. Edoch. B. en W. vonden geen termen, op het verzoek guns-tig te besliss-en! De vader wilde zich n.l. niet aan een maatregel van orde der bijzondere school onderwerpen en B. -en W. mochten niet medewerken een dergelijk verzet te- steunen! Vrage: is de toestand reeds' wettig, dat de bijzondere school voorwerp van de aanhoudende overheidszorg zou wezen? Wat heeft het gemeentebestuur te maken met do motieven, waarom de toelating tot de openbare school wordt gevraagd'? Het hoofd- en afdeelingsbes-tuur van het N. O. G. bemoeiden zich met cle zaak. De burgemeester schijnt ten slotte te hebben ingezien, dat hij een leelijk con flict met cle Lager Onderwijswet en de Leerplichtwet in het leven ging- roepen. Het kind in kwestie is dan ook thans wel als leerling der openbare school toege laten. (School'bl.) EEN GOEDE' OPWEKKING. De Vereeniging van Armbesturen te Amsterdam heeft zich tot haar stad'genooten gewend met een op wekking' om gedurende de-n tijd, dat zij vacantie ne men, hun schoonmaaksters, naaisters enz., het- loon dat dezen gewoon zijn te ontvangen, te laten behou den. TOCH GEPAKT. Geruimen tijd' geledén werd) door de zedenpolitie een huis in de Kraijenhoffstraat te den Haag bewaakt, wijl vermoed' werd, dat de bewoners zich schuldig maakten aan liet, misdrijf van koppelarij. Toen door een der rechercheurs van de zedenpolitie een bezoeker van dit huis werd' aangesproken, maakte deze zich uit de voeten en cle bewoners vonden daarin blijkbaar aan leiding' eveneens1 een goed heenkomen te zoeken. Eeni gen tijd later werd te Amsterdam de vrouw aangehou den, die in bedoeld huis had gewoond'; zij werd naar dén Haag vervoerd en ter beschikking van cle justitie gesteld als verdacht van het bovengenoemd misdrijf. De man, met wien zij geleefd) had, bleef echter voort vluchtig en schreef zelfs- van uit België een smalende briefkaart aan cle Haagsche zedenpolitie, waarin hij cle vrijheid in dat land) roemde. Nadien is hij blijk baar weder in Nederland) teruggekeerd en. zoo gebeurde het, dat hij dezer dagen werd! gesnapt in een der pu blieke vermakelijkheden te Amsterdam. Nu werd hij op zijn beurt gevankelijk overgebracht naar Den Haag en daar aan de zedenpolitie overgeleverd. Hij is nu evenals de vrouw ter beschikking van do Haagsche justitie gesteld en in het, Huis van Bewaring opge sloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1