DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 159. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. M A A N D A O 8 JULI. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1,- Afzonderlijke nummers 3 Cents. öroote Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. GOED en GOEDKOOP Telefoonnummer 3. vierkante bussen BINNENLAND. ALRMAARSCHE COURANT. comité opgericht, dat zich „bond1 der redders noem. i en in een rondschrijven de officieren heeft uitgonoo- digd wèl aan politiek te doen, daar hetl vaderland in gevaar is! f j ineu zegt 150 van Spanje uit liet land binnen. Maar de regeering verzekert voor de hoeveelste maal? dat deze beweging niets te beteekenen heeft, dat zij ze al meester is en overigens niet de minste ongerustheid koestert over den toestand. ALKMAAR, 8 Juli. De Duitsche keizer heeft deze week een bezoek ge bracht aan den Russischen Tsaar. Men was in beider rijken zeer ingenomen met deze ontmoeting, welke plaats had in het havenplaatsje Baltischport en zich in niets heeft onderscheiden van de vroegere samen komsten of het moest zijn, dat er ditmaal geen tafel- toespraken zijn gewisseld. Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat deze ontmoeting slechts een vormelijk be zoek is. Welke besprekingen er zijn gevoerd, en welke gevolgen flcze samenkomst krijgt zal later wel blijken. Werd indertijd niet verklaard, dat de ontmoeting te Potsdam slechts een gelegeuheids-bezoek gold en is achterna niet uitgekomen, dat er zeer gewichtige za ken werden behandeld? Er is thans een officieuze mededeeling verschenen, waarin de balans van het bezoek wordt opgemaakt. Zij luidt als volgt: „De ontmoeting van de keizers droeg een bijzonder hartelijk karakter en leverde een nieuw bewijs voor de vriendschappelijke betrekkingen welke beide heer- schers seclert lange jaren verbinden. De gedachten- wisseling welke tusschen de staatslieden, die de vors ten begeleidden, heeft plaats gehad, bewees opnieuw het vaste besluit de tusschen. heide landen bestaande oude en eerbiedwaardige tradities hoog te houden. De politieke verklaringen, welke zich uitstrekten tot alle kwesties van den dag, bevestigden aan beide zij den de overtuiging, dat het voor de belangen van bei de naburige rijken en den algemeenen vrede voortdu rend van de hoogste beteekenis blijft, steeds een on derlinge op wederkeerig vertrouwen berustende ge- dachtenwisseling te onderhouden. Bij de ontmoeting kon er geen sprake zijn van nieuwe overeenkomsten, daar hiertoe geen bijzondere aanleiding voorhanden was, noch van het komen tot eenige wijziging in de groepeering der Europeesche mogendheden, waarvan de beteekenis. voor de handhaving van het evenwicht en den vrede reecta is bewezen. Terwijl de ontmoeting te Baltischport eenen kant de vaste, duurzame vriendschap Duitschland en Rusland bewijst, beteekent den anderen kant ook oen sprekende uiting vreedzame hoofdbeginselen welke de politiek in beid* rijken in gelijke mate bepalen." Hieruit blijkt, dat de keizers en hun ministers on dauks de vele vermaken, welke er in het anders zoo stille stadje, waar het gras* tusschen de s-teenen groeit, gelegenheid hebben gehad voor grondige politie bespre king. En het resultaat is geweest, dat de Duitsch- Russische verstandhouding onveranderd blijft zooals zij te Potsdam is geworden. Opvallend is echter het zwijgen over het herstel van den vrede in het Oosten en de daarmee samenhangende Balkankwestie. Hoe langer hoe meer* blijkt de oorlog, die aanvankelijk acuut beloofde te worden, een chronische kwaal te zijn. En niettegenstaande de geruststellende officieele ver zekeringen, breidt de opstand in Albanië zich steeds uit en komen er steeds meer officieren en soldaten in verzet. Als een uitslaande vlam grijpt de opstand om zich heen. De oproerige officieren en soldaten verla ten de kazernes en zijn met de wapens naar het ge bergte gegaan, na de kanonnen onbruikbaar gemaakt te hebben! Reeds lang was het bekend, dat een groot deel van het officierscorps met de tegenwoordige toe standen in het leger en het land ontevreden is. En wat geeft het, dat de Kamer den officieren verbiedt, aan politiek te doen? Er is zelfs een nieuw officiererl aan den tusschen zij aan van de De conventie der democratische partij te Baltimore is deze week afgeloopen. Tiet heeft, er geducht ge spannen, er zijn heel wat vermoeiende redevoeringen en vervelende stemmingen gehouden, maar men is dan eindelijk tot een resultaat gekomen. Bij de zes en veertigste stemming is de heer Wilson candidaat ge worden, een geleerde van naam, die zich' op de politiek heeft geworpen. Hij was de candidaat van den beken den heer Bryan. Of eigenlijk niet, immers deze leider moest volgens zijn opdracht stemmen op den conservatieven heer Clark en hij heeft dit gedaan, maar toen de beruchte Tammany Hall, voor dezen op kwam, verklaarde de heer Bryan, dat: hij den candidaat van de rooversbende niet wenschte te steunen! Het gevolg was natuurlijk groot tumult, scheld- en vechtpartijen. Maar de heer Bryan; wist wel wat hij deed. Hij had te Chicago de republikeinsche con ventie bijgewoond als verslaggever en begreep, dat de kansen van den heer Roosevelt zouden stijgen, zoo de democraten met een conservatieven partijgenoot aan kwamen. En het is teekenend, dat de leider van Roo sevelt's aanhangers, gouverneur Osborne, reeds een verklaring openbaar gemaakt heeft, dat door de keu ze te Baltimore, de Roosevelt-partij feitelijk overbodig is geworden. De progressieve republikeinen moesten volgens dit advies op den democraat stemmen waar uit weer blijkt, dat de strijd om bet presidentschap niet is een partijen-strijd, maar een kwestie van perso nen. De heer Roosevelt, die zoo graag voor de derde maal het Witte Huis te Washington wil binnentrekken, geeft het. echter nog niet op. Hij vindt de democrati sche partij veel te verdeeld om een ernstige hervor mingspartij te zijn! Met dat all wordt er nu aan ge twijfeld of de eland-partij wel tot stand zal komen, ondanks het feit, dat er reeds een conventie te Chica go is bepaald F De Engelsche regeering wandelt tegenwoordig niet op rozen. Daar zijn de kiesrechtvrouwen, die de mi nisters op. allerlei onhebbelijke manieren aanvallen, daar is de lastige staking der transportarbeiders, waar maar geen einde aan wil komen, daar is nu nog bijge komen een dreigende parlementaire crisis. De zaak zit zoo: Te Hartley en Crewe moeten tusschentijdsche verkiezingen voor het Lagerhuis plaats hebben. Nu willen de liberalen daar een kansje wagen, maar doen ze dit, dan kan de arbeiderspartij er geen candidaat stellen, daar zij zich verbonden heeft, dit alleen te doen over unionisten. Maar de arbeiderspartij be schikt over 44 stemmen in het parlement en die kan de regeering niet missen. Zij tracht de liberalen schaakmat te zetten, door het besluit, dat elk lid zich ter beschikking zal stellen van de leiders der partij en 'zich dèsgevorderdi naar de beide districten zal begeven, om zijn medewerking te verleenen hij de Verkiezingen. In dit besluit ligt dus* het dreigement, dat de partij wel eens plotseling zooveel barer leden kon wegzenden, dat de regeering in de minderheid! wordt gebracht! Waar in Engeland bij de verkiezingen de eenvoudi ge meerderheid beslist men kent er geen herstem mingen en de stemmen voor de regeering verdeeld worden over den liberalen candidaat en dien der ar beiders, heeft de unionist in beide^ districten ^een mooie kansj OPENBARE LEESZALEN. Naar de Rottere!, mededeelt, heeft de vergadering van de. afd'eellng Rotterdam van Patrimonium Don derdagavond na uitvoerige bespreking van het onder werp Patrimonium en de openbare leeszalen, het vol gende resumé aangenomen: dat Patrimonium geacht wordt de algemeene volks ontwikkeling voor te staan; dat zij zich onder de noodige waarborgen verklaart voor openbare leeszalen en steun derzelve uit de open bare kassen; dat zij intusscheu, wat haar eigen bibliotheek be treft, die thans open staat voor hare leden en die der Ohr. vakvereenig'ingen, liet daarheen hoopt te leiden, dat zij dienstbaar worde gesteld aan het publiek. B. en W. van Middelburg stellen den raad voor afwijzend te, beschikken op een subsidie-aanvrage voor de Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Gemengd nieuws. NATIONAAL MUZIEKCONCOURS. Te Zaandam is Zondag een muziekconcours gehou- den. Op de Gedempte gracht ving de niarsehwedstnj'J aan, waaraan 7 corpsen deelnamen. Uitgevoerd' werd „Le Vainqueur" van F. J. Schlweinsberg. Vij'f a zes duizend menschen genoten er van. De jury, bestaande uit de heeren Schweinsberg, Nijmegen, 11. öllmar 's-Grovenhage en R. A. Stenz, 1 ilburg, kende de prij zen als volgt toe: Je prijzen, verguld' zilv. me;d„ Oost-Knollendainmer- kap.el te Oost-Knollendam metl 16% punt en „Kunst, na Inspanning" te Amsterdam (tram-conducteurs en wagenbestuurders) met 16 punten. 2e prijzen, groote zilv. med., „Onderlinge Oefening te Uitgeest met 123/4 punt, „Eerste Ned. Bakkerslan- iare" te Amsterdam met 12% punt eft „Concordia te Noordwold'e (Er.) metl 12 punten. 3e prijzen, zilv. med., „Kunst na Arbeid" te Water graafsmeer met 9% punt en „Crescendo" te Westzaan met 9% punt. Na afloop daarvan werd in den tuin van caté „Prins Hendrik" aangevangen met het eigenlijk con cours (afdeeling: Fanfare). De uitslag daarvan was volgens de M. C.: Vierd'e afdeeling: verplicht nummer „Belle Bergè- van P. Erangois. De Eransche Kamer heeft met 490 tegen 79 stem men het protectoraats-verdrag met den sultan van Ma rokko goedgekeurd. Minister Poincaré heeft in een rede verklaard, dat de toestand in Marokko ernstig was. Maar de naam van generaal Lyaufey noemde hij een program. Generaal Lyautey kent zijn plicht, zei de hij en die luidt: de hooge noodzakelijkheid van Frankrijks landsverdediging. Frankrijk zoekt.... geen avonturen. Het iioogt. slechts gebruik te maken van den tijd, van de orde, van het geduld en vooral van de consequentie. Is de toestand! in Fez er heel' wat op verbeterd de staat van beleg kon er worden opgeheven de berich ten over Marrakesj luidden nogal ongunstig" deze week, daar de tegensultan met den afgezetten jiasja den nieuwen pasja bevochten. Generaal G-ourand kreeg van generaal Liautey opdracht tegen de vijan dige stammen op te -rukken en een telegram van he denmorgen meldt, dat eerstgenoemde een overwinning heeft behaald: de vijand heet volledig verslagen en moest verscheiden dooden op het slagveld achterlaten. In Portugal ia het ook weer onrustig geweest, In het Noorden braken troebelen uit en werden de tele graaflijnen doorgesneden. Ook trokken monarchisten Eerste prijs- niet toegekend. Tweede prijzen, groote zilv. med., „Veni idi V lei van Oostzaan, directeur de heer J. Mooij.met 21 pun ten en „Eensgezindheid" te Heilo, directeur de heer N. F. Soomer, met 21 punten. Derde prijs, zilv. med., Schotens Fanfarecorps- te Schoten, directeur de heer P. Polderman, met 19 pun ten. Derde afdeeling: Verplicht nummer „La Reine noi re" van Oh. de Carmont. Ie prijzen, verg. zilv. med., „Kunst na Arbeid" te Watergraafsmeer, directeur de heer W. Diekgrond met 27 punten en „Crescendo" te Westzaan, directeur de lieer A. de Vries, met 2o pun ten. 2e prijzen, groote zilv. med., „Onderlinge Oefening te Uitgeest, directeur de heer P. Velzeboer, met 23 jiunten -en „Crescendo" te Midklelie, directeur de heer R. Veneman, met 23 punten. Tweede afdeeling. Verplicht nummer „Eantaisie pastorale" van Schweinsberg. le prijs, verg. zilv med., „Andante" te Oosthuizen, directeur dé heer C. Vink Dz., met 25 punten. 2e prijzen, groote zilV. med., „Eerste Nederl. Bak kersfanfare" te Amsterdam, directeur de lieer M. J. Komst, met 24 punten, „Concordia" te Oosézaan, di recteur de h-eer II. Stapel, met 22 punten en „Kunst na Inspanning" te Amsterdam, directeur de lieer A. O. Schoonderbeek met 20 punten. Afdeeling van uitnemendheid. V erplichte nummers „Grande Marche des1 Gibelins" van L. Langlois en „Au Cap NorcV' van J. H-eijmans. le prijs zilveren lauwerkrans. Niet toegekend. Tweede prijzen, „Edams Fanfarecorps" te Edam, directeur de heer G. Brouwer, met 46 punten, „Die- mer Harmonie" te Diemen, directeur de heer PSwa- ger, met 43 punten en „Oo-st-Knollendammerkapelte Oost-Knollendam, directeur de heer G. Schaar, met 43 punten. De eere-wedst.rijd, waarvoor die corpsen in aanmer king kwamen, welke in hun afdeeling een eersten prijs met het grootst aantal punten behaalden, kon niet vóór 9 uur aanvangen. Toevallig konden slechts twee corpsen mededingen, n.l. „Kunst na Arbeid"'te Water graafsmeer, directeur de heer IV. Diekgrond, der 4de afd,, en „Andante," te Oosthuizen, directeur de heer C. Vink Dz., der 3de afdeeling. De jury kende den prijs een zilveren^ lauwertak met 21 punten, toe, aan „Kunst na Arbeid" te Wa- tergra afsmeer. WRAAKOEFENING. De Amsterdamsche correspondent van de Prov. Gron. Ct. verhaalt, welke in de wereld der tonen nogal stof tot praten levert. Erge-ns- in een der nieuwe stra ten onzer stad! heeft zich een cellist gevestigd) die zich niet alleen in tal van leerlingen mag verheugen, doch bovendien zijn kunst met toewijding beoefent. Des morgens vroeg zit hij al met zijn instrument tusschen zijn beenen en als hij in den loep van den dag zijn dn- geiijksch brood heeft verdiend, door een groote Van leerlingen in te wijden in de geheimen van zijn kunst, dan streelt en strijkt* bij 's avonds zijn geliefd instrument tot het klokje van tweeën slaat. Soms be geleidt zijn echtgenoote hem op het klavier, maar ook zij heeft, haar leerlingen, ook zij moet zich preparee ren voor concerten of andtere uitvoeringen en als hij niet strijkt, tokkelt zij. Wanneer dat nu ergens op de Drentsche heide gebeurde, zouden zij niemand als zichzelven kwaad doen, maar een bovenhuis te Amster dam cjat is wat anders! Beneden woont een rustige weduwe, die de kalmte en stilte lief heeft, naast het echtpaar huist een letterkundige of beoefenaar dei- wetenschap, voor wie rust en stilte eveneens levensbe hoeften zijn. Toen de muzikale familie zich in haar nieuwe woning aan haar kunst begon te wijden, werd dit door beneden- en zijburen met, klimmende ontzet ting geconstateerd'. Men liet de muziekzondvloed een paar dagen over zich heen gaan, d'och toen werd het den menschen toch te machtig. De benedenbuurvrouw kreeg zenuwtoevallen en stuurde 'boodschappen, de zij buurman liep woest zijn huis uit en begon eerst te parlementeereri, daarna standjes te maken aan do voordeur der melomanen. Maar niets hielp. Toen is men tot forsche middelen overgegaan. Mevrouw be- 1 neden huurde een electrisch Orchestrion, liet dit op zettelijk ontstemmen en zoodra zich boven haar hoofd de violoncel deed hooren, werd! de muziekmoleii in be weging gebracht. Wanneer des- avonds de piano be- tokkeld werd, zette de zij-buurman den hoorn van een g too ten phonograaf tegen den scheidsmuur en liet dezen de joligs'te operettemoppen toeteren en schreeu wen. Dat hielp wel; drie dagen lang duurde die mu zikale worsteling, toen legden de cellist en zijn echt ge nome bet hoofd in den schoot en als ik goed ben inge licht is men gekomen tot een vrede, waarbij de m-elo manen zich verbonden hebben des avonds zoo we'inig mogelijk te musiceeren. Is zulks* onvermijdelijk, dan trekken zij zich terug naar een vertrek zoover mogelijk van zij- en benedenburen verwijderd. - Bovendien zul len zij hunne lessen bij voorkeur buitenshuis geven. Of die vrede van duurzamen aard zal zijn, moet. de tijd leeren. HEBBEN EN NIET HEBBEN. E11 met al die meetingen over dé laatste verkiezin gen, spraken ook twee boeren over den toekomst staat. De eene zei: Alle menschen worden dan broeders en allen doelen gelijk op. Bijvoorbeeld: wanneer gij tiendui zend frank bezat, zoudt gij mij de helft geven. Stellig, zei de andere. En wanneer ge hondërd paarden hadt, zoudt ge mij-er vijftig afstaan. Natuurlijk!. -En indien gij twee varkens bezat, zoudt gij mij er een van geven. Neen zeker niet, zwoer de andere, want gij weet heel goed, dat ik twee varkens heb. (Maasb.) ONDERWIJS EN POLITIEK. In de op 28 Juni gehouden vergadering van dert raad' van de gemeente Apeldoorn heeft d;e heer Esrueij- er den heer Kerkhoven, wethouder van onderwijs, ge ïnterpelleerd' naar aanleiding van het feit, dat. deze solliciteere-nden onderwijzers en onderwijzeressen o. a, gevraagd had, to-t welke kerk zij behoorden, en. of zij behoorden tot de S. I). A. P. De heer Kerkhoven, interpellant antwoordend, meen- de tot het stellen van die vragen volkomen gerechtigd te zijn, waarop de heer Esmeijer verklaarde, dat derge lijke vragen slechts wantrouwen wekken. Naar aanleiding van d*it debat heeft de afdeeling Ajieldoorn van den Bond van Ned. Onderwijzers* eeu motie aangenomen, waarin zij ten sterkste protesteert tegen het. vragen naar het geloof en de politieke over tuiging- van sollicitanten bij he-t openbaar lager onder wijs, overtuigd, d'ati dit info-rmeeren uitsluiting van bepaalde groepen van sollicitanten moet tengevolge hebben, waardoor' bef belang van het onderwijs kan worden geschaad. TEGEN IIET GROENWEZEN. Ei- is weder een circulaire verspreid door dé Veree- niging- tot bestrijding van het. Groenwezen (voorzitter jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman), waarin aan de ouders van aanstaande studenten dte raad wordt ge geven, om op hun zonen invloed te oefenen zich niet bij die studentencorpsen aan te sluiten, waarin de no- vitius reglementair verplicht is zich binnen zeer ruime grenzen gedurende den groentijd aan den wil en de bevelen van andere leden te onderwerpen. De onder- teek-enaars meenen, dat indien de novitii of een zeker aantal onder hen, weigeren het lidmaatschap van het corps te aanvaarden, zoolang bedoelde reglementaire bepaling niet is ingetrokken, de groote grief, die nu tegen het groenloopen bestaat, wel spoedig zou worden opgeheven. VAN DEN LANGE-ND1JK. Gedurende de week van 1 tot en met tl Juli werden aan de veiling te Broek op Langendijk aangevoerd 18402 zak aardappelen, 409000 bos wortelen, 1556 roo- de kool eu 60200 bloemkool. reek s UIT HEILOO. Gistermiddag werd hier in de bosschen van jhr. van Foreest een g-roote openluchtmeeting voor drank bestrijding gehouden, belegd door de Noord-Holland*- sche Pi-opa ga n da-Commissie van de Ned. Vereen, tot afschaffing van alcoholhoudende dranken. Ken in drukwekkende stoet, bestaande uit een 80 ii 90 vevee- nigingen met haar vaandels en een drietal muziek korpsen ging van het Doelen veld te Alkmaar naar het mooie bos-ch.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1