DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 160. Honderd en veertiende Jaargang. DINSDAG 9 JULI Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. id. iiiMfiinnniff riAVi ALKMAAR, 9 Juli. Gelukkig* behoeft in ons land het nut van kinder- vacantie-kolonies niet meer te worden bepleit. Het nuttige streven, om zieke of .zwakke kinderen eenigen tijd naar strand, bosch of heide te zenden, vindt im mers meer en meer ingang en waardeering. Maar, wordt er voor zieke en genezende kinderen reeds ge zorgd, voor de gezonde jeugd), die ook voordeel en ge noegen kan beleven van een buiten-verblijf, die de gezondheid) er door kan behouden, wordt in ons land daarentegen, nog zoo goed! als niets gedaan. In het buitenland) is dit ten deele. anders. Verleden jaar we zen we op Denemarken en nu we over dit interessante onderwerp een artikel vinden van een buitenlandsch 'hoogleeraar, willen we aan de hand daarvan, op deze zaak nog eens de aandacht vestigen.Deschrijverbegint met erop te- wijzen, dat volgens- de algemeene opvat ting in de groote steden en in de kringen der niet-bé- zitters kinderen lastposten zijn, lastig in de kamers, lastig in de huizen, lastig op straat, lastig zelfs op school er is volgens deze opvatting' haast geen uur vau den dag en geen plekje in de woonplaats, waarop kinderen niet tot last. zijn. Dat moet anders worden de overtuiging, moet ingang vinden, dat kinderen een zegen zijn, voordat men van de kinderen zegen verwachten kan. En als de menschen dit niet uit een menschlievend' en christelijk oogpunt kunnen beschou wen, dan moeten; zij het in elk goval leeren. begrijpen, dat in natiouaal-economLseh opzicht ieder mensch, dus ook een kind, -een kracht heteeken-t, welke ontwikkeld' en gebruikt kau worden. Een groot kwaad! is het, dat grootestadsekinderen nooit in de natuur komen. Wie in de natuur* leeft, kan wel vele andere zaken ontberen, een kind) daar entegen, dat het leven in de natuur geheel ontzegd: is, mist- eigenlijk alles en dient daarom schadeloos gesteld te worden. Konden, de kinderen slechts voor een tijd van het jaar naar- buiten worden gebracht! Zij zou den daardoor voor de versterking* van het lichaam iets krijgen, dat voor het geheele jaar zou nawerken -en nog meer goed op geestelijk gebied zou doen. Nergens wordt, hiervoor meer tot stand! gebracht, dan in Dene marken. De gastvrijheid der bevolking' ten platte lande speelt hierbij een groote rol en op politieke i overtuiging, wordt hij deze zaak in het geheel niet ge let, De meeste dezer kinderen zijn van sociaal-demo cratische ouders, de boeren zijn geen sociaal-democra ten, de riddorgoedsbezitters natuurlijk al hfeelemaal niet, maar deze categorieën beschouwen de kinderen slechts als hulpbehoevenden en geven hun gaarne een verblijf van vier weken, hetgeen weinig kost, terwijl de jeugd bij den veldarbeid eenigszins behulpzaam is en dit meestal gaarne doet. Ook de staat toont belangstel ling voor deze zaak. De directies van spoorwegen en stoomvaartmaatschappijen, van den staat zoowel als van particulieren, geven voor deze kinderen vrijbiljet ten en wanneer men de cijfers nagaat, blijkt, dat dit geen geringe tegemoetkoming is. Er worden namelijk op deze wijze eiken zomer meer dan 20.000 kinderen uit Kopenhagen naar buiten gezonden. Van deze 20.000 gaan er slechts 1000 in de eigenlijke vacantie- kolo.nies, de overige 19000 worden gratis bij particu lieren gehuisvest. Daar er ongeveer 50.000 schoolkin doren in die stad zijn, blijkt dus dat. ongeveer 40 pro cent vau de schoolbevolking o,p deze wijze fle vacantie buiten doorbrengt. De statistiek bewijst een sterke toeneming. In 1854 werd met 20 kinderen begonnen, d'ie in het cliolerajaar hun ouders hadden verloren. Tot 1881 steeg het getal langzaam, toen echter kwam er plotseling* grootere belangstelling en het getal klom in de laatste 16 jaren van 5000 tot. 11.400 en heeft, sindsdien de 20.000 overschreden. De armste kinderen krijgen kieeren en schoenen van vereenigingen, die hiervoor geld en goederen inzamelen. Bij de keuze en bij de reis verrichten onderwijzers en onderwijze ressen uit de stad goede diensten, terwijl hun collega's op het platte land) er voor zorgen dat de kinderen niet in slechte, gezinnen terecht komen. Als schade loosstelling worden de kind-eren van buiten echter lang niet in zoo grooten getale uitgenoodigd de stad te bezoeken en hun komen de autoriteiten op de zelfde wijze tegemoet. De geleerde schrijver beschouwt deze vacantiercizen als een der schoonste en nuttigste uitingen van de liefdadigheid. Hij heeft er enkel goeds, nooit iets verkeerds van gehoord. De vraag is echter of dit voorbeeld elders navolging' kan vinden. In Den-emnr ken zijn de omstandigheden bijzond-er gunstig. Kopen hagen ligt. alsi een stad van een half millioeu men schen in een klein, zeer vruchtbaar land, waar de welstand der boerenbevolking baar in staat stelt gast vrij te zijn. Met den welstand ontwikkelt zich ook de welwillendheid en mildheid, welke hier worden ver eischt. Ook de geringe oppervlakte van het land komt deze zaak te goede; de menschen verbroederen zich g* makkelijker, verschillen naar klasse en provincie wor den meer op zij geschoven dan in grootere landen, en de offers van den staat vallen nog wel t-e brengen, daar de reizen nu niet zoo heel lang zijh. De schrijver eindigt met er o,p te wijzen, dat het kleine land aan de groote landen ten voorbeeld kan worden gesteld. Maar.zou ook niet een ander klein land, met ook een hoofdstad van een half millioen inwoners, met ook een geringe oppervlakte, dat in andere op zichten ook wel eens toont van Denemarken te willen leeren, dit Deensche voorbeeld niet kunnen volgen? TECHNISCHE MARINE-COMMISSIE. Gistermiddag ten 2 uur is in de bureelen van den generalen staf op het Plein door den heer Oolijn, als waarn. minister van Marine te den Haag de techni sche marine-commissie geïnstalleerd. SCHAEPMAN-HULDE. Het „Centrum" meldt, dat zich gisteren voor de vierde maal te Rijzenburg* een aantal vrienden en ver eerders van wijlen mgr. dr. Schaepman vereenigden tot het brengen eener eenvoudige hulde aan zijn nage dachtenis. Evenals vorige jaren werd een krans neergelegd aan den voet van het monument, terwijl ditmaal daarbij een kort woord gesproken werd door den zeereerw. heer pastoor Geerdink. van de afd. Baarn, oin het hoofdbestuur uit te noodi- gen, te overwegen het nemen van een proef met de instelling* van gewestelijke propagand'a-commissies. Eveneens werd! aangenomen een voorstel van de afd. Zaandam: het hoofdbestuur bevordere zooveel mogelijk kringvorming. Goedgekeurd! we-rd een voorstel van het hoofdbe stuur, om dit op te drageu een onderzoek in te stellen naar de regeling en wijze van heffing van schoolgeld op de openbare scholen in Nederland. Als laatste punt van de agenda kwam in behande ling een voorstel van urgentie van den kring „Twen te" luidende: De algem. vergadering drage het hoofdbestuur op, zoo spoedig* mogelijk wijziging van art, 24 der statuten voor te bereiden, en wel in dezen zin, dat de ufdee- lingsbesturen verplicht worden jaarlijks zooveel aan de algemeene kas af te dragen, als noodzakelijk moet worden geacht voor het verkrijgen, van een gezonden financieelen toestand! der Vereeniging. Na een scherpe; bestrijding van de zijde van het hoofdbestuur, werd dit voorstel ingetrokken. Na nog eenige besprekingen van huishoudielijkep. aard, werd de vergadering gesloten. VOLKSONDERWIJS. Te Baarn is de algemeene vergadering gehouden van de vereeniging tot J)e vordering v. Volksonderwijs en schoolbezoek in Nederland'. Volksonderwijs1 tel'ti thans 13696 leden, -een ledental, zoo groot als de vereeniging nog nooit heeft gekend. 22 nieuwe afdeelingen werden in het afgeloopen jaar opgericht. Het concept-wet op het lager onderwijs werd door mr. Gomperts ingeleid. Do commissie die de nieuwe wet samenstelde neemt voor het voorbereidingsonder- wijs den leeftijd! van 4 tot 40 jaar, dan volgt het alge meen lager onderwijs van 10 tot 14 jaar en eindelijk het voortgezet lager onderwijs van 14 tot 16 jaar. Dit laatste wordt in drie takken verdeeld, n.L vervolg-, uitgebreid -en meer uitgebreid onderwijs. De commis sie is er bij deze regeling van uit gegaan, dut men met het oog op do behoefte va-n de leerlingen niet volstaan kan met een leeftijd van 1*213 jaar. Het openbaar onderwijs moet regel blijven. Het bijzonder onderwijs moet zoo goed! mogelijk worden ingericht. Aan open baar en bijzonder -onderwijs moeten dezelfde technische en hygiënische eischen worden gesteld. Van de afd. Zwolle was ingekomen een voorstel om het hoofdbestuur op te dragen, naar middelen om te zien, die kunnen voorkomen, dat aan kinderen de school wordt ontzegd, wanneer de ouders in gebreke bleven, het schoolgeld te betalen. De afd. GiessendamHardinxveld! deed een voorstel in denzelfden geest. Op voorstel van het hoofdbestuur werd beslóten aan de afdeelingen t-e vragen, wat hier en daar tegen dit euvel, al zoo menigmaal door de vereeniging bestreden, gedaan wordt, Aangenomen werd! een voorstel van die afd'. Baarn, waarbij het hoofdbestuur wordt uitgenoodigd een ge schriftje samen te stellen, waarin uiteengezet wordt, welke school de ouders voor hun kinderen moeten kie zen. Hierna kwam aan de orde een-voorstel van de afdee- ling Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht om het hoofdbestuur in overweging te geven de mogelijkheid om in te stellen e-en algemeen secretariaat met daar aan verbonden algemeen penningmeesterschap, de re dactie van het orgaan, een algemeen propaganda-bu reau etc., voor welke functiën benoemd zal worden één persoon, die voldoende bezoldigd, zich geheel aan de werkzaamheden van de vereeniging „Volksonderwijs" kan wijden. Bij doorvoering* van dit besluit zou dan de afdracht van de afd. aan de algemeene kas met 0.10 per lid worden verhoogd. Een levendige gedachtenwisseling vloeide uit dit voorstel voort Teu slotte kon men er zich mede vereenigen, dat het hoofdbestuur zo-o spoedig mogelijk met voorstellen dienaangaande komt, wanneer de wenschelijkheid van een verandering van den huldigen toestand wensche- 1 ijk blijkt. Ter tafel kwam hierna een voorstel van de afd. Giesendam-Hardinxveld1: De algemeene vergadering* drage het hoofdbestuur o]T, er namens „Volksonderwijs" bij de regeering op aan te dringen, dat zoo spoedig mogelijk in de wet op het Lager Onderwijs een bepaling worde, opgenomen, waarbij één en dezelfde minimum leeftijd' worde vast gesteld, waarop leerlingen tot alle scholen van lager onderwijs1 mogen worden toegelaten. Do afd. Enschede-Lonneker diende daarop een amendement in, om daaraan toe te voegen, „tusschen- tïjds zullen alleen kinderen worden toegelaten, die reeds leerplichtig zijn," terwijl de afd. Tiel voorstelde eraan toe to voegen, den leeftijd' voor alle lagere scho len in eenzelfde gemeente gelijk te doen zijn. Het aldus geamendeerde voorstel Giessendam-Har- dinxveld werd' aangenomen. Een voorstel van de afd. Hoorn, om aan het hoofd bestuur op te dragen er hij d'e regeering op aan t-e dringen, dat zoo mogelijk op de Rijksnormaallessen slöjd' wordt onderwezen, lokte een breede discussie uit en werd ten slotte op aandrang der vergadering' inge trokken. Aangenomen werd «en eenigszins gewijzigd voorstel VRO UW ENKIE SRECHT Te Utrecht heeft gisteren onder leiding vau mevr. van Balen1Klaar, vicp-presidente, eene buitengewone algemeene vergadering plaats gehad' van de vereeni ging voor Vrouwenkiesrecht. De voorzitster opende de druk bezochte vergadering met een korte toespraak, waarin zij met genoegen op merkte, dat het aantal afdeelingen, dat zich heeft laten vertegenwoordigen, weder grooter is d'an bij vo rige vergaderingen. OJk herinnerde spr. aan het rapport van de commis sie voor grondwetsherziening, waaruit blijkt, dat van deze regeering voor het Vrouwenkiesrecht niets is te verwachten. Een krachtige propaganda is noodig, doch deze moet er zoo op zijn ingericht, dat meer voeling en verstand houding met de regeeringspartijen wordt verkregen. Met op 5 na algemeene stemmen werd dte volgende bestuursmotie aangenomen: De Vereeniging van Vrouwenkiesrecht enz., kennis genomen hebbende van de beslissing* welke de Tweede Kamer beeft, genomen inzake d!e Auteurswet, waar het betreft het eigendomsrecht vau de gehuwde artiste op de vruchten van ha-ar arbeid, niet begrijpende, dat zelfs lTier, waar uit den aard der zaak toch geen spra ke kan zijn vani ongelijkwaardigheid tussclien mannen en vrouwen en, waar het geldt den beter beloonden ar beid toch onze verouderde, en voor d'e vrouw zoo verne derende huwelijkswetgeving bij de meerderheid dei- Kamer meer kracht blijkt te bezitten, dan alle over wegingen van recht en billijkheid; overwegende de ergerlijke manier waarop door de regeering en door enkele afgevaardigden, is geoor deeld over de wijze, waarop dóór de vrouw het door haar verdiende loon zou worden besteed, terwijl het is voorgesteld alsof de man zijn geld steeds alleen zou aanwenden ten bate van het gezin; spreekt haar diepe verontwaardiging uit over het feit dat deze beslissing is kunnen genomen worden, en wijst met grooten nadruk op de dringende noodza kelijkheid van de invoering van Vrouwenkiesrecht, op dat de vrouwen rechtstreeks haar belangen zullen kun nen "bepleiten en verdedigen, door middel van het stembiljet." Besloten werd de motie ter kennis te brengen van de regeering en de Staten-Generaal. Op voorstel van het hoofdbestuur werd in beginsel besloten om over te gaan tot eene partieele statuten wijziging en deze in d'e wintervergadering* aan de orde te stellen. Hierna had' de bespreking -plaats van de vraag, hoe ue houding van de Vereeniging* zal zijn, nu het rapport van de staatscommissie tot Grondwetsherziening on gunstig luidt ten opzichte van de invoering van Vrou wenkiesrecht. De voorzitster deelde mede, dat daags na de ver schijning* vfln het rapport reeds -e-en manifest vanwege de Vereeniging' is uitgegeven. Twee leden van het hoofdbestuur hackten een onderhoud met de Reereu Drucker, v. d. Belt-z, Oppenheim eu Troelstra, die hunne krachtige medewerking* in uitzicht stelden. Ver der werd een, adres1 gezonden aan H. M. d'e Koningin en afdrukken daarvan aan de Staten Generaal en de pers. Voorts zal het hoofdbestuur voorstellen met alle kiesvereenigingen contact te zoeken en manifesten te verspreiden om het groote publiek te bereiken Ook bij de tentoonstelling De Vrouw, in 1913 te houden, en bij de verkiezingen in 1913 zal m'en zoo krachtig mogelijk propaganda maken voor het beginsel van de Vereeniging*. Zoodra do voorstellen tot- Grondwets herziening bij de Kamer zijn ingekomen, zal het wen- sehelijk zijn groote openbare vergaderingen te beleg gen en misschien ook optochten en betoogingen te houden. Het hoofdbestuur werd' gemachtigd Lu dezen geest werkzaam te zijn. Aangenomen werd een voorstel van m-cj. H. Verwey- Mejan om het hoofdbestuur uit te noodigen voorberei dingen te treffen voor het houd-en van een betoogiug voor vrouwenkiesrecht, zoo mogelijk met vrouwen van alle richtingen. De vergadering verklaarde zich voor het houden van een betooging met 461 tegen 129 stemmen. Na nog eenige besprekingen werd' de vergadering gesloten. Bij het lezen van dit bericht vraagt men zich onwil lekeurig af, zoo teekent de R. K. Maasbode hierbij aan, of die reis van onzen anti-revolutionairen leider nu niet had uitgesteld kunnen worden totdat de Twee de Kamer op reces gaat. Nog sterker dringt- zich deze vraag bij ons naar vo ren, als we bedenken, dat de officiëele oproeping dei- leden van de Tweede Kamer ter vergadering van he- dennamiddag* tevens de dringende uitnoodiging bevat te om zooveel mogelijk tegenwoordig te zijn. Ook hier zal toch wel de gulden spreuke van toe» passing zijn: „Goed voorbeeld, doet goed' volgen.' DE BURGEMEESTER VAN HAARLEM. Bij Kon. besluit vau 6 dezer is aau jhr. uir. J. W. G. Boreel van Hogelanden, op zijn verzoek, met ingang- van 14 dezer, -eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Haarlem, met dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten. Gemeugd nieuws. DE GLASSICALE VERGADERINGEN. Van de onderwerpen, welke de vorige week op do classicale vergaderingen in behandeling kwamen en groote belangstelling trokken tot ver buiten den ker kdijken kring, waren d'e motie-Gheel Gil'demeester, in zake- de benoeming van dr. Noordtzij, en het voorstel tot invoering van vrouwenkiesrecht in de Ned. Herv. Kerk wel de voornaamste. De Ned. vermeldt van elk dezer punten de namen der voor- en tegenstemmende Classes. De motie-Ghéel Gildemeester werd aangenomen door de classes: 's-Gravenhage, Haarlem, Deventer, Zwolle, Middelburg, MeppeJ, Leeuwarden, Eindhoven, Amers foort, Gouda, Winschoten, Edam, IJzendijke, Maas tricht, Appingedam, Winsum, Kampen, Vlicrt-ogen- bosch, Rotterdam en Zieriksee. Verworpen werd de motie door: Leiden, Alkmaar, Assen, Dokkum, Amsterdam, Tiel, Zutphen, Arnhem, Zalt-Bommel, Dordrecht, Brielle en Wijk-bij-Duurste de. Voor --izoover medegedeeld, waren er dus 20 clas sis vóór de motie-Van Gheel Gildemeester en 13 tegen. Onzijdig hield zich de classis Groningen. Het- Vrouwenstemrecht vond 10 classes genegen tot invoering: Tiel, Winschoten, Groningen, Maastricht, Winsum, Eindhoven, VHertogenbosch, Alkmaar, Edam en Leeuwarden. Togen stemden do classes: 's-Gravenhage, Utrecht, Leiden, Goes, Middelburg, Zwolle, Dokkum, Meppel, Zutphen, Amsterdam, Dordrecht, Kampen, Zieriksee, IJzendijke, Amersfoort, Heerenveen, Appingedam, Zalt-Bommel, Arnhem, Nijmegen, Rotterdam. Gouda, Brielle, Wijk-bij-Duurstede en Eraueker. Tc Assen staakten de stemmen (15 tegen 15, terwijl 1 blanco werd uitgebracht). HET ABSENTEÏSME IN DE TWEEDE KAMER Dr. A. Kuyper, zoo meldt de „Rotterdammer", is tot het ondergaan van een kuur Zaterdag naar Dres den vertrokken. BEZUINIGING NOODIG? Men schrijft aan het Centrum: Herhaalde malen is reeds bij het Rijksbestuur op bezuiniging aangedrongen. Het gold dan echter meest zaken welke reeds jaren op denzelfden voet wa ren ingericht (denk b.v. aan de examen-conunis.sië n ia zake onderwijs) en meestal was verandering dan moei lijk, zoo niet onmogelijk. Thans is echter bij de nieuwe Militiewet 1912 een nieuw instituut! in het leven geroepen, hetwelk zich bijzonder voor de daarbij betrokken functionarissen schijnt te leenen tot een „plukken van de staatsruif." Wij hebben hier het oog op de keuringsraden, welke bij de nieuwe Militiewet zijn in het leven geroepen. Van deze keuringsraden welker instelling wij ove rigens toejuichen bestaan er in iedere provincie enkele en nu is gebleken dat deze keuringen zoo zijn ingericht, dat het werk wel in of 1/s van den tijd had kunnen zijn ten einde gebracht. Dit heeft ten gevolge, dat aan het Rijk worden gedeclareerd 2 of 3 maal zooveel reis- en verblijfkosten en vacantiegelden als inderdaad noodig was. En dit hangt er nog' al in, want de leden der keuringsraden reizen niet goedkoop. Wij nemen gaarne aan, dat het hier een proefne ming gold, men kon immers het eerste jaar niet zoo precies vooruit bepalen, hoeveel werk iedere keurings- raad in een bepaald tijdsbestek zou kunnen afdoen: wij durven echter vertrouwen, dat minister Colijn, die zich zoo bij uitstek een practisch minister toonde, zich de ondervinding van dit proefjaar zal ten nutte ma ken en zgl verordenen, dat de keuringsraden een vol gend jaar hun arbeid in de helft of een derde van den tha-ns gebruikten tijd zullen moeten hebben voltooid, 's Lands belastingbetalers kunnen bij zulke maatrege len niet. anders dan welvaren. SIGARENWINKELIERS OVER VERPLICHTE WINKELSLUITING. Do afdeeling Rotterdam Van d'e Nederlandsche ver eeniging van sigarenwinkeliers heeft gisteravond een vergadering gehouden voor een bespreking van winkel sluiting, bij gemeente-verordening vastgesteld. Bij stemming verklaarden zich 163 tegen een bij de wet voorgeschreven sluiting om 9 uur, -en 6 voor. Er waren 28 voor do verplichte sluiting, indien zou wor den voorgeschreven, dat een ieder die winkelwaren ten verkoop heeft, ook gedwongen werd! om 9 uur te slui ten. UIT NOORD-SCHARWOIIDE. De banne Oudkarspel heeft 15 pet. of 19,500 toegevoegd in het stichtiiigsknpitaal voor het spoor- plan Station--Dorp Noordscharwou.de. UIT VENHUIZEN. Alhier is gistermorgen het lijk van den heer 1'. de II., van Broekerhitven, op het erf van den heer R. ge vonden. De politie stelt een onderzoek in.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1